Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.47.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 20 STYCZNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie uchwał na najbliższa sesje Rady Miasta:
4/21 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2021 roku
5/21 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r.
16/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
17/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
18/21 - uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”,
19/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
20/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,
12/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania (INICJATYWA OBYWATELSKA)
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie uchwał na najbliższa sesje Rady Miasta:
4/21 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2021 roku
5/21 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r.
16/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
17/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
18/21 - uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”,
19/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
20/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,
12/21 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania (INICJATYWA OBYWATELSKA)


Projekt uchwały4/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2021 roku

 

Wprowadzenia do tematu dokonała p. A. Kieszkowska Dyrektor WOŚ

 

Radny M. Pawlicki- zapytała czy są zadania na które może zabraknąć środków?

 

A. Kieszkowska- w tym roku zabrakło np. brak na karmę dla zwierząt, ale udało się  wygospodarować oszczędności i udało się ja dokupić (koszt 50 tys. zł.)

 

Komisja w  wyniku głosowania:  za- 8 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Projekt uchwały   5/21 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Czarnowo na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 r

 

Komisja w  wyniku głosowania:  za-10 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

 

Projekt uchwały   16/21 zmieniającyuchwałę w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjalnych, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkujących na terenie Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

 

Wprowadzenia do tematu dokonał  P. Adamczyk Dyrektor WGK

 

Radny R. Lewandowski – brakuje mu do określenia, iż uchwała dotyczy bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej.

 

P. Adamczyk- mówimy o porozumieniu które dotyczy komunikacji zbiorowyj.

 

Komisja w  wyniku głosowania:  za-10 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

 

Projekt uchwały   17/21 - zmieniającyuchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych

 

Wprowadzenia do tematu dokonała P. Adamczyk Dyrektor WGK

 

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- propozycja wpisania do uchwały rozszerzenia katalogu jest związana z ustawa , czy jest to obowiązek dla gminy. Czy mamy wiedzę , że inne miasta wprowadzają taki zapis, m. Szczecina ma bardzo rozbudowany katalog.

 

P. Adamczyk- jest to obligatoryjne działanie, a zarazem porządkowe,  nie ma wiedzy jak realizują to inne gminy.

 

Radny Ł. Kadłubowski- czy jako miasto otrzymujemy rekompensatę finansową za wprowadzenie tych ulg?

 

P. Adamczyk- jest to rozwiązanie ustawowe, w żadnej grupie nie ma mechanizmów kompensowania gminom tych zwolnień.

 

Komisja w  wyniku głosowania:  za-10 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

 

Projekt uchwały 18/21w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”,

  

Wprowadzenia do tematu dokonał R. Michalski Dyrektor ZWiK-u przedstawiając plan inwestycyjny na okres czterech lat.

 

P. Adamczyk- przypomniał, iż w roku 2018 w oparciu o tą samą podstawę prawna  Rada Miasta  podejmowała taka uchwałę.

 

Prezes ZWIK  P. Wolińska- Bartkiewicz- uzupełniła wypowiedź przedmówcy.       

 

Radna D. Jackowski- interpelowała w sprawie ilości  nieruchomości na terenie m. Szczecina  nie podpiętych  do sieci kanalizacji sanitrenj , a mają takie możliwości techniczne. Sa to duże starty dla m. szczecina. Ile w ostatnich dwóch latach miasto wysłało listów - nakazów przypięcia się do sieci.

 

Radny M. Usarza – do sesji szczegółowo prosi o przesłanie,  o szczegółowej dokumentacji z każdego podpunktu – jakie nowe inwestycje się odbędą , jakie zostały zmodernizowane, jakie elementy w oczyszczalniach ścieku zostaną rozbudowane.  Prosi także o mapę sieci istniejących kanalizacji: ogólnospławnej, deszczowej, wod.-kan, chce  zobaczyć na mapie ile jest mieszkańców podłączonych do sieci, a jaka  jest możliwości podłączenia do sieci w przyszłości.

 

Przewodnicząca Komisji J. Balicka-  prosi o napisanie na maila jakich dokumentów oczekuje.

 

P. Adamczyk-   przygotują informację w sposób analogiczny jak robimy  nasz budżet   ( rozszerzoną wersję Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ZWiK z wyszczególnieniem poszczególnych zadań).

 

 

Przewodnicząca Komisji J. Balicka -  prosi o przesłanie ww.  informacji dla całej komisji.

 

P. Adamczyk- miasto ma wiedzę, posiada plan inwestycyjny  w  rejonach,  które są obszarowo nieskanalizowane np. Wielgowo.

 

 

Radna D. Jackowski- nie o to pyta, pyta o tereny skanalizowane np. Gumieńce  część jest przyłączona do sieci kanalizacji, część przekazuje ścieki  w zbiorniki bezoodpływowe, część do gruntu, a nawet do rzeczki Bukowej. Pyta  ile takich gospodarstw na obszarach skanalizowanych jest nieprzyłączonych , jakie podejmujemy działa kontrolne.

 

P. Adamczyk- te kwestie są weryfikowane przez Straż Miejska, przygotuje taką informacje. Przyjmuje uwagi.

 

Radna D. Jackowski- czy gmina m. Szczecin wie gdzie ma wykonane sieci  ile jest przyłączy a ile jest nieprzyłączonych. Nieprawidłowości występowały na terenie Gumieniec, musmi być weryfikacja ze strony UM.

 

Radny M. Pawlicki- waga planu ma wpływ na tarafę, czy mamy prognozę taryf na najbliższe lata.

 

Prezes ZWIK  P. Wolińska- Bartkiewicz- ten wieloletni plan jest największą pozycją kosztowa dla taryfy na najbliższe trzy lata. We wniosku taryfowym , który składa się do Państwowego Gospodarastwa Wodnego „Wody Polskie” założenie jest takie, aby nie zwiększać znacząco taryfy przez nabijże trzy lata.

 

Radny M. Pawlickico znaczy „nieznacząco”, czy są prognozy?

 

Prezes ZWIK  P. Wolińska- Bartkiewicz- jedynie inflacja jest wskaźnikiem obiektywnym. Przekaże informację do sesji.

 

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- prosi o przesłanie takiej informacji dla całej komisji.

 

P. Adamczyk- zobowiązał się do przekazania informacji przed sesją we współpracy ze ZWiK-iem.

 

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- czy nasz ZWiK rozważa pozyskania środków na badanie w ściekach badania covid celem ewentualnego wskazania zakażenia  w aglomeracji.

 

Prezes ZWIK  P. Wolińska- Bartkiewicz- nawiązali współpracę z PUM w tym zakresie, przy współudziale laboratorium ZWiK-u. Jest opracowana mapka poboru ścieków na której jest wskazanie ponadnormatywnych ilości. Sam wirus nie jest obecny w ściekach, bo jest to materia agresywna.

 

Komisja w  wyniku głosowania:  za- 7 , wstrzym. – 2  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Projekt uchwały 19/21- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

 

Wprowadzenia do tematu dokonała P. Adamczyk Dyrektor WGK

 

Radny P. Słowik- do kiedy będzie obowiązywać.

 

P. Adamczyk- do 30 czerwca br.,  z datą  obowiązywania od stycznia.

 

Radny  P. Słowik – wnosi orozważenie wprowadzenie obniżki  do końca roku, prosi o wzięcie pod rozwagę fakty, iż pandemia jest ogromnym ciosem dla gastronomii.

 

P. Adamczyk- projekt uchwały został  omówiony  na radzie z Prezydentem  w takiej wersji i powstała uchwała z terminem obowiązywania  do 30 czerwca, jednocześnie będziemy monitować sytuację. Możemy wrócić do tematu w maju i czerwcu.

 

Radny P. Słowik- jak nie pomożemy gastronomii teraz,  za chwilę ich nie będzie i miasto straci dochody. W Szczecinie jest ponad 300 podmiotów. Traktujmy ta pomoc jako inwestycje. Czy przedsiębiorcy składali pismo?

 

P. Adamczyk- jest to dialog, który jako miasto prowadzimy z przedsiębiorcami. Nie było pisma.  Nie zanegował możliwości wydłużenia pomocy.

 

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- jak sytuacja się pogorszy wrócimy do tematu.

 

A. Szotkowska Zastępca Prezydenta- uznaliśmy,  że  pół roku pozwoli na ocenę sytuacji, równolegle jest przygotowywane Zarządzenie Prezydenta w zakresie najmu lokali.

 

Radny Ł. Kadłubowski- jako Klub zabiegali o taką ulgę,nie widzi przesłanek, które wpłyną na decyzje szerszego spojrzenia, uważa, iż propozycja radnego Słowika jest propozycja dobrą. O jakiej liczbie podmiotów mówimy, które korzystały z obniżki.

 

P. Adamczyk- przygotowują  sprawozdanie za rok 2020 i tam ten element będzie wypunktowany.

 

Przewodnicząca Komisji J. Balicka– przypomniała, iż to komisja GKiOŚ przygotowała wniosek o obniżkę opłat za zajecie pasa drogowego nie tylko kluby radnych, zaangażowani byli wszyscy radni.

 

Radny Ł. Kadłubowski- kluczowy okres to wakacyjny-proponuje już wydłużyć termin do września dając przedsiębiorcom pewność, iż mogą korzystać z pasa drogowego na preferencyjnych warunkach.

 

A.Szotkowska- nie wydaje jej się, iż opłata za zajecie pasa ruchu drogowego  na przedogródek jest znaczącym elementem. Jednak wola Rady Miasta jest ustalenie zwolnienia.

 

Komisja w  wyniku głosowania:  za-11 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Projekt uchwały 20/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania

 

Wprowadzenia do tematu dokonał  P. Adamczyk Dyrektor WGK

 

Radny M. Pawlicki– w sprawie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, przypomniałam , iż klub podnosił, iż niesprawiedliwością  było  podniesienie opłaty 60-  krotnie  dla  właścicieli samochodów hybrydowych, jest to wbrew ekologii. Te podwyżki w SPP są „łupieniem” kierowców.

 

 

Przewodnicząca Komisji J. Balicka– od roku 2021 w rejonie starego miasta w związku ze zmiana kategorii drogi publicznej  przestała  obowiązywać SPP , jakie teraz tam są pobierane opłaty?

 

P. Adamczyk- słusznie z mocy ustawy na drogach wymienionych w uchwale przestała obowiązywać SPP, ale równolegle podjęto uchwałę o płatnych parkingach  na terenie pl. Orła Białego i ulicach sąsiadujących. Od 1 lutego zaczyna się pobór opłat, przygotowują się do zainstalowania parkomatów, dla mieszkańców są karty na opłaty zryczałtowane, pozostali ok. 6 zł za godzinę.   

 

Komisja w  wyniku głosowania:  za- 7 , wstrzym. – 2  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Projekt uchwały nr  12/21- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania(INICJATYWA OBYWATELSKA)

 

Wprowadzenia dokonał p. D.Frycz  wnioskodawca projektu.

 

Radny Ł. Kadłubowski- nie do końca rozumie tryb wprowadzenia uchwały, na podstawie podpisów? Jaka ilość podpisów została zebrana pod inicjatywą?

 

D. Frycz– zebrali 929 podpisów w formie papierowej.

 

 

Radny Ł. Kadłubowski- od dnia 2 lutego br.  ma być zmiana siatki połączeń komunikacji miejskiej, która będzie zauważalna jakościowo, będą nowe linie autobusowe, obniżono cenę biletów komunikacji miejskiej od 20% Jakie nowe przesłanki zaistniały  od momentu głosowania nad nowa taryfą SPP.

 

Radny P. Słowik- formalnie, czy BRM potwierdza tą ilość podpisów i czy są to mieszkańcy miasta Szczecina.

  

Dyrektor BRM R. Miszczuk- oczywiście potwierdzamy, liczymy podpisy zgodnie z ustawą , wymagana ilość to  300, uchwała  spełnia wymogi formalne.

 

Frycz-  połączenie na północy jest to selektywna zmiana w komunikacji miejskiej, obniżenie ceny  biletu miesięcznego nie zachęci nowych  kierowców.

 

Komisja w  wyniku głosowania:  za- 1 , przeciw – 7, wstrzym.- 3   zaopiniowała negatywnie  projekt uchwały.


 


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja przyjęła do wiadomości pisma:

 

1.mieszkańca miasta w sprawie ratowania naturalnego zbiornika wodnego ( wraz z odpowiedzią Prezydenta m. Szczecina) – załącznik nr 3 do protokołu nr 1721 w rejestrze BRM,

 

2.mieszkanki miasta w sprawie zieleni miejskiej – załącznik nr 4 do protokołu nr 1234 w rejestrze BRM.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/01/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/02/05 11:34:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/02/05 11:34:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/01/26 13:27:13 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/01/14 14:08:23 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/01/14 14:08:12 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/01/14 14:06:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/01/14 14:03:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/01/14 14:01:24 nowa pozycja