Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.30.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 22 KWIETNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wykazu nieruchomości: 4/2020 - WZiON.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 79/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/21 z obrębu 2046,
- 80/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Kobaltowej, stanowiącej działkę numer 25/2 z obrębu ewidencyjnego numer 4014,
- 81/20 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 83/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie osiedle - boisko” w Szczecinie,
- 84/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Brama Portowa 3” w Szczecinie,
- 85/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 8” w Szczecinie,
- 86/20 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie,
- 87/20 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie,
- 88/20 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – P. Skargi, Felczaka” w Szczecinie.
4. Informacja nt. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie.
5. Zapoznanie się z korespondencją.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Rozpatrzenie wykazu nieruchomości: 4/2020 - WZiON.


Wykaz nieruchomości: 4/2020(WZiON-I.6840.127.2019.MK, UNP: 30118/WZiON/-XIV/19) - (zał. 3). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:


- 79/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/21 z obrębu 2046,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Maciej Ussarz zapytał czy Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wydała opinię w tej kwestii. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego część działki obejmuje to osiedle, więc powinna być opinia rady, a jej nie ma.

Maria Latkowska odpowiedziała, że fragment, który leży w granicach osiedla Krzekowo – Bezrzecze, jest bardzo mały i nie do zabudowy. To jest fragment południowo – zachodni, który nie jest przeznaczony pod zabudowę i dlatego nie pytali o zdanie kolejnej rady osiedla.

Maciej Ussarz zapytał kto dzierżawi ten teren.

Maria Latkowska odpowiedziała, że jest to teren dawnego Remondisu. W części funkcjonuje Straż Miejska (SM), część było bazą samochodową, warsztatami, a także Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM). Wszystkie jednostki zobowiązały się do końca maja br. zmienić lokalizację.

Radny Witold Dąbrowski poprosił o szersze wyjaśnienie i o zacytowanie opinii SM, ponieważ w budynkach po Remondisie, SM garażowała swoje pojazdy. Zapytał czy to oznacza, że SM będzie przenoszona. Zapytał też dlaczego tak nierozsądnie gospodarujemy majątkiem miejskim. Uważa, że powinno zrobić się tam garaż dla ZDiTM i SM, a nie sprzedać.

Maria Latkowska odpowiedziała, że siedziba SM pozostaje. MPZP określa jasno przeznaczenie terenu: jest to zabudowa wielorodzinna, mieszkaniowo – usługowa lub usługowa. Ani ZDiTM ani SM nie są zaskoczone perspektywą sprzedaży. Od 2 lat obie jednostki wiedzą, że ta nieruchomość jest przygotowywana do zbycia.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski powiedział, że przeniesiono SM, aby poprawić strażnikom warunki pracy i funkcjonowania. Zapytał czy wszystkie hale, które wykorzystywane są przez SM jako garaże, muszą być sprzedane. Może należałoby jedną z hal pozostawić SM do użytkowania.

Maria Latkowska odpowiedziała, że tak nie można zrobić. Dodała, że jest plan, który ustala zasadę podziału. Te tereny zostały podzielone. Nie ma sygnału od SM ani Pani Prezydent, żeby istniał problem ze zmianą lokalizacji dla samochodów.

Radny Przemysław Słowik zapytał o prawa własności terenu w kierunku ul. Klonowica (działka 23/12).

Maria Latkowska odpowiedziała, że za SM w kierunku ZDiTM jest umowa użyczenia i dzierżawy dla szkoły prywatnej, kolejne działki są własnością Miasta i dalej ZDiTM. Działka 23/12 to własność Gminy Miasto Szczecin.

Przemysław Słowik zapytał o działki 23/1 i 23/14 czy zostają w obecnym stanie.

Maria Latkowska odpowiedziała, że w tej chwili tak.

Witold Dąbrowski zgłosił wniosek formalny o odstąpienie od opiniowania i zdjęcie z porządku obrad sesji oraz przeprowadzenie wizji lokalnej w Straży Miejskiej.

W wyniku głosowania: za-4; przeciw-6; wstrzym.-2 ww. został odrzucony.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-1, wstrzym.-3; pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

- 80/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Kobaltowej, stanowiącej działkę numer 25/2 z obrębu ewidencyjnego numer 4014,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radna Jolanta Balicka zapytała czy działki 24/2 i 26/2 są własnością Gminy Miasto Szczecin i czy są w strefie.

Maria Latkowska odpowiedziała, że te działki nie są własnością Gminy Miasto Szczecin. Działki te nie są w strefie.

Witold Dąbrowski zapytał czy działki 24/2 i 26/2 są sprzedane.

Maria Latkowska odpowiedziała, że te działki nie są własnością Gminy Miasto Szczecin.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

- 81/20 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

- 83/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie osiedle - boisko” w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

- 84/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Brama Portowa 3” w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Dominiaka Jackowski Wiceprzewodnicząca Komisji powiedziała, że Rada Miasta (RM) poprzedniej kadencji zmieniała ten plan w związku z tą inwestycją, na wniosek inwestora. Teraz inwestor, w trakcie trwania inwestycji zmienia zdanie i znów chce coś doprojektować. Wykonał już część konstrukcji i dopuścił się niejako do samowoli budowlanej, gdyż jest niezgodna z mpzp. Będziemy teraz dokonywać zmiany mpzp, na wniosek tego jednego inwestora, który już raz miał ten plan zmieniany. Zapytała dlaczego taka forma, gdy jest wiele innych terenów w mieście, dla których powinny powstawać nowe plany, a skupiono się tu na tym inwestorze, który życzeniowo, wielokrotnie dokonuje zmiany mpzp. Zapytała również dlaczego ponowna zmiana, skoro ten plan był już zmieniany.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski powiedział, że inwestor w każdym momencie może złożyć wniosek o zmianę planu i ten wniosek jest akceptowany lub nie. RM przyjęła wszczęcie zmiany tego planu, a dzisiaj jest uchwalany.

Dominiaka Jackowskistwierdziła, że to wygląda tak, że inwestor sobie buduje, my dostosowujemy mpzp do tego, co on buduje. Zauważyła, że nie w ten sposób powinno to działać. Inwestor powinien respektować miejscowe prawo, które RM uchwala, a ewidentnie inwestor tego prawa nie respektuje, buduje jak chce, a RM później musi zmieniać prawo pod to, co on wybudował.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski zgodził się z przedmówczynią. Dodał, że jeśli RM nie uchwali tego planu, to pewnie część inwestycji uznana będzie jako niezgodna z mpzp.

Dominiaka Jackowski zapytała dlaczego dopuszcza się do tego, żeby ktoś pogwałcał prawo miejscowe oraz ustawę prawo budowlane, robił samowolę budowlaną, a potem RM ma zalegalizować tę samowolę. To jest nieetyczne. Dodała, że inwestor zna mpzp, dlaczego wobec tego buduje niezgodnie z prawem.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski stwierdził, że Radni w głosowaniu zadecydują czy chcą czy nie chcą, uchwalenia tego planu.

Radny Mirosław Żylik zgodził się z radną Jackowski, że to nie tak powinno być. Jednak patrząc na tę inwestycję, na miejsce i zagospodarowanie w taki sposób, uważa, że ten plan należałoby przyjąć.

Radna Grażyna Zielińska przychyliła się do zdania radnej Jackowski. Uważa, że tworzone są precedensy, które oby nie stały się zwyczajem. Dodała, że jest to wyróżniający się budynek w Szczecinie. Zapytała, co będzie z innymi inwestorami, którzy zaczną łamać prawo.

Radny Mariusz Bagiński zauważył, że zmiana mpzp jest procesem, który trwa dość długo. Inwestor zainwestował ile musiał, aby później nie kolidowało to z paraliżem w centrum miasta. Dodał, że ten wniosek nie został złożony tydzień czy miesiąc temu. Proces zmian w mpzp trwa kilka miesięcy, poprosił o trochę zrozumienia dla inwestorów. Dodał, że na wizji lokalnej widzieliśmy efekt prowadzonych prac. Będzie to piękne miejsce na mapie Szczecina, gdzie każdy będzie chciał obejrzeć piękną panoramę miasta.

Radny Jan Posłuszny zapytał co w tej inwestycji jest samowolą budowlaną, gdyż inwestor w trakcie trwania inwestycji może poprawić, modyfikować, a projektanci zmieniać projekty.

Zofia Fiuk – Dymek wyjaśniła, że nie została popełniona samowola budowlana, to co jest prowadzone na obiekcie jest z obowiązującym planem. Pomysł realizacji restauracji na dachu pojawił się kiedy obiekt został zrealizowany. Doceniono walory tego miejsca i widok, który stamtąd się rozpościera. Zgodnie z planem na dachu budynku zrealizowana jest infrastruktura techniczna oraz obiekty techniczne do obsługi budynku. Znajduje się tam toaleta, wyjście na dach. To wszystko jest zgodne z obowiązującym planem. Wniosek inwestora dotyczył możliwości obudowania tej konstrukcji, tej która jest w tej chwili zrealizowana. W uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków była zgoda, aby obudować to przezroczystym szkłem, aby kubatura, która pojawi się na dachu nie była ciężka. Dodała, że na tym terenie nie przeprowadzano zmian do planu. Zmiana planu w tym obszarze dotyczyła hotelu Piast, gdzie inwestor nie wywiązał się ze swoich zobowiązań inwestycyjnych. Obszar tej działki nie był poddawany zmianie planu.

Jan Posłuszny podsumował, że prowadzona jest dyskusja nt. samowoli budowlanej, której nie ma.

Radny Przemysław Słowik stwierdził, że nie ma w tym miejscu samowoli budowlanej. Zapytał czy będzie to dodatkowa kondygnacja czy obudowanie dachu.

Zofia Fiuk – Dymek odpowiedziała, że chodzi o obudowanie triady, czyli konstrukcji, która jest na narożniku Placu Brama Portowa i Alei Niepodległości. Obudowanie konstrukcji o powierzchni 230 m2.

Dominiaka Jackowski powiedziała, że ostatnia kondygnacja miała być kondygnacją techniczną, zgodnie z projektem i obowiązującym mpzp, natomiast inwestor w trakcie realizacji projektu odkrył potencjał tego miejsca i zmienił kondygnację techniczną na kondygnację użytkową. Zapytała, gdzie jest kondygnacja techniczna, która miała być na ostatnim piętrze, a teraz zmienia się ją w powierzchnię użytkową. Plan to nie jest decyzja o warunkach zabudowy, to jest rzecz, do której inwestor miał dostęp przystępując do inwestycji. Projektant tak samo, uzyskując pozwolenie na budowę mając plan. Dodała, że ok. 50% powierzchni miasta nie ma planów zagospodarowania przestrzennego, a RM dokonuje zmiany dla jednego inwestora, ponieważ ten dostrzegł potencjał miejsca w trakcie trwania inwestycji. Stwierdziła, że są to niepotrzebnie wydawane pieniądze, gdzie wiele innych miejsc nie jest objętych mpzp. Dlaczego jeden inwestor ma łatwiej, a inni nie będą mieli szans na zmianę planu i muszą się dostosować do istniejącego prawa. Uważa, że to jest nie fair.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski stwierdził, że nie chciałby wchodzić w polemikę czy my chcemy mieć taras widokowy w Szczecinie czy też nie. Dodał, że inwestor, który budował i zauważył, że jest możliwość wyodrębnienia miejsca, które mogłoby być tarasem widokowym, jego zdaniem jest in plus. Będzie to kolejny element szczecińskiej turystyki, gdzie widoki są przepiękne. Dodał, że plan został już wykonany.

Mariusz Bagiński uważa, że należy ten plan uchwalić, aby pracownicy BPPM mogli zająć się kolejnymi planami. Ten plan został już przygotowany. Zauważył, że należało zostać na wyjazdowym posiedzeniu komisji, gdzie pokazano ostatnią kondygnację. Ostatnia kondygnacja zastawiona jest całą infrastrukturą techniczną, potrzebną do wentylacji, klimatyzacji i innych. Wszystko jest tak jak powinno być.

Radny Marcin Biskupski odpowiedział radnemu Bagińskiemu, że jeśli w przyszłości w CBA trzeba będzie składać informacje, dlaczego tak głosowano a nie inaczej, to chciałby, aby CBA wiedziało, że zadawano mnóstwo pytań, że było zainteresowanie tym tematem. Uważa, że to praca radnych.

Grażyna Zielińska dodała, że w całej tej sytuacji nie chodzi o to, że nie chcemy tego pięknego zadaszenia tylko o to, czy ta dodatkowa kondygnacja, którą wcześniej wzniesiono bez obudowy, była w projekcie budowlanym, czy jej nie było.

Radny Łukasz Kadłubowski zauważył, że jedną decyzją powodujemy, że wartość tego gruntu dość znacząco wzrasta. Jak był sprzedawany ten grunt to był zupełnie inny plan, dzisiaj dzięki zmianie tego planu ta wartość jest zdecydowanie większa. O ile ta wartość wzrośnie, czemu taką decyzję podejmujemy.

Mariusz Bagiński powiedział, że powierzchnia użytkowa się zwiększa, wobec czego miasto będzie otrzymywać większy dochód z tytułu podatku.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-4, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

- 85/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 8” w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Jolanta Balicka zapytała, czy plan został przygotowany na wniosek Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa celem sprzedaży na rzecz spółki Szafera.

Zofia Fiuk – Dymek odpowiedziała, że ustalenia planu mówią, że na tym obszarze jest funkcja usługowa. Plan nie precyzował, że ta funkcja ma być rozczłonkowana. W zamiarach Miasta jest przekazanie tego terenu Spółce Szafera, ale Komisja chciała mieć gwarancję, że jeżeli ten teren zostanie przekazany Spółce, to ryneczek będzie mógł tam funkcjonować.

Jolanta Balicka powiedziała, że do Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wpłynął wniosek Spółki Szafera o likwidację podatków na tym terenie.

Zofia Fiuk – Dymek odpowiedziała, że wszyscy znaleźliśmy się w ciężkiej sytuacji. Gdy przystępowaliśmy do zmiany tego planu, to była inna sytuacja w kraju. Była taka wola, aby przekazać teren dla Spółki, ale nie wie na jakich zasadach, gdyż tym zajmuje się inny wydział. BPPM w planie określa przeznaczenie i sposób zagospodarowania, więc w tym planie zagwarantowano, żeby taka forma małego ryneczku z punktami handlowo - usługowymi mogła nadal funkcjonować. Myśli, że wola kupców będzie, żeby kontynuować przejęcie tego terenu. Dodała, że plan miał zagwarantować kontynuację funkcjonowania targowiska na tym obszarze.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-3; pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

- 86/20 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Grażyna Zielińska zapytała czy obszar tego planu obejmuje również teren schroniska dla zwierząt.

Zofia Fiuk – Dymek odpowiedziała, że plan kończy się przed linią kolejową. Schronisko ma być za tą linią. Nie obejmuje zasięgiem obszaru na schronisko.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-1, wstrzym.-3; pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

- 87/20 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

- 88/20 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – P. Skargi, Felczaka” w Szczecinie.

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.


Ad. pkt. 4.
Informacja nt. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie.


W związku z problemami technicznymi prelegenta, ww. punkt został przełożony na kolejne posiedzenie komisji.


Ad. pkt. 5.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach:

  • Zał.4 informacją WUiAB nt. stacji bazowych z dnia 27.3.2020 r.
  • Zał.5 informacją WUiAB nt. stacji bazowych z dnia 16.3.2020 r.
  • Zał.6 informacją WUiAB nt. stacji bazowych z dnia 16.4.2020 r.
  • Zał.7 pismem mieszkańców dot. nieruchomości przy ul. Mochnackiego 16
  • Zał.8 odpowiedzią BPPM na pismo mieszkańców dot. nieruchomości przy ul. Mochnackiego 16


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny Łukasz Kadłubowski przypomniał o zobowiązaniu Prezydenta Wacinkiewicza w sprawie rozwiązania problemu tzw. mapy drogowej i dojścia do rozwiązania prawnego problemu dla Osiedla Skarbówek. Chodzi o przedstawienie działań jakie Stowarzyszenie Skarbówek muszą podjąć, aby nastąpiła legalizacja. Dodał, że upłynął już prawie rok czasu, a wytycznych w tym temacie nie ma od Prezydenta i z Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Poprosił o zobowiązanie ww. o przedstawienie działań, które umożliwią te legalizacje. Dodał, że miał być przygotowany dokument, wytyczne dla mieszkańców Skarbówka, które muszą zrealizować. Pismo do Zastępcy Prezydenta stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Dominiaka Jackowski złożyła wniosek formalny o sporządzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod szkołę przy ulicy Cukrowej na Gumieńcach (zał.10).

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-1, wstrzym.-0 przyjęła ww. wniosek.

 

Zapis dźwiękowy posiedzenia komisji znajduje się na stronie: https://youtu.be/1e3icFB3lsE
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/04/20, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/05/21 08:06:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/05/21 08:06:37 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/22 12:39:35 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/20 12:20:11 nowa pozycja