Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.46.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 20 MAJA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza uwag zgłoszonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 20.04.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Analiza uwag zgłoszonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.


P. Bartnik – przypomniał, że do projektu Studium radni zgłosili uwagi i wnioski, stanowiące załączniki nr 3 – 10. Wszystkie one zostały przekazane do Prezydenta Wacinkiewicza i Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Po ustaleniach z Przewodniczącym Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa ustalono, że przekaże ona swoją opinię po zapoznaniu się z „Raportem z konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium”.

D. Wacinkiewicz – zadeklarował, że w najbliższych 2-3 tygodniach przeanalizowane zostaną uwagi złożone do projektu Studium, także w formie prekonsultacji społecznych. W zależności od ich zasadności, zostaną one umieszczone w projekcie dokumentu. Zapewnił, że wszystkie zgłoszone uwagi zostaną przekazane do jednostek merytorycznych. Każdy głos będzie miał znaczenie, niezależnie od tego czy ma istotne znaczenie formalne. Poinformował, że istotnymi grupami tematów były: ekologia, komunikacja, infrastruktura społeczna. Najwięcej uwag, we wniosku zbiorczym, złożono do Targowiska Manhattan. Prezydent zapewnił, że nie ma planów jego likwidacji. Jednak część terenu zajmowanego przez targowisko znajduje się w rezerwach na potrzeby układu komunikacyjnego.

A. Szerniewicz – Kwas – Biuro Planowania Przestrzennego – omówiła „Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin przeprowadzonych w dniach 19 marca – 19 kwietnia 2021 r.”(załącznik nr 11 do protokołu). Omówiła też najczęstsze uwagi do Raportu, zgrupowane w sferach: 1/ ochrona środowiska, 2/ komunikacja, 3/ uwagi wielowątkowe dla osiedli, 4/ uwagi dot. utrzymania istniejących targowisk, 5/ usługi społeczne.

P. Bartnik – zapytał o teren po byłym torze motocrossowym przy al. Wojska Polskiego: teren od 30 lat nie jest używany. Czy ktoś zgłosił propozycję zagospodarowania go na cele mieszkaniowe?

A. Szerniewicz – Kwas – poinformowała, że radny Duklanowski zgłosił wniosek o utrzymanie na tym terenie funkcji rekreacyjnej.

Z. Fiuk – Dymek – powiedziała, że właściciel tego terenu złożył wniosek do zmiany Studium.

D. Wacinkiewicz – powiedział, że jest to cenna przestrzeń w mieście. Temat jest złożony, a sam wniosek – wart rozważenia. Jeśli zapadnie decyzja o zabudowie tego terenu, to z pewnością będzie to zabudowa o niewielkiej intensywności.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/05/17, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/09/01 09:47:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/09/01 09:47:36 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/17 09:26:33 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/17 09:23:48 nowa pozycja