Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.4.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 12 LUTEGO 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Opracowanie zasad i trybu przyznawania środków finansowych dla Rad Osiedlowych w ramach tzw. "Małych Dotacji".
4. Zapoznanie się z propozycjami do projektu Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.


Komisja w wyniku głosowania (za-8) przyjęła protokół z dnia 11.01.2019r


Ad. pkt. 3.
Opracowanie zasad i trybu przyznawania środków finansowych dla Rad Osiedlowych w ramach tzw. "Małych Dotacji".


Przewodniczący Komisji Patryk Jaskulski zwrócił się  do zastępcy dyr. WGKIOŚ p. A. Ciszewskiej o przedstawienie tematu i zapoznanie zebranych z dotychczasowymi zasadami rozdziału środków finansowych dla Rad Osiedli w ramach tzw. Małych Dotacji.

Z-ca dyr.WGKIOS-p.A.  Ciszewska przypomniała zasady ubiegłoroczne, decyzją radnych Komisji Inicjatyw Społecznych uzgodniono, że wszystkie Rady Osiedla otrzymają taką samą kwotę tj ok. 6 tysięcy złotych. Każda Rada Osiedla wiedząc jaką kwotą dysponuje, przedstawiała swój pomysł, projekt na wykorzystanie tych środków (integracja mieszkańców osiedli)  i w drodze uchwały Rady Osiedla przesyłano projekty do oceny Komisji oraz Wydziału GKIOŚ.

Radny Mirosław  Żylik zadał pytanie, które Rady Osiedli będą podejmować  decyzję? jakie zadanie będzie zrealizowane? Nowe Rady powołane w kwietniu czy obecnie funkcjonujące? Radny opowiedział się również, aby wszystkie Rady Osiedlowe dostały wzorem lat ubiegłych taką samą pulę pieniędzy.

Radna Maria Myśliwiec zgłosiła propozycję, aby pieniądze dla Rad Osiedla  rozdzielić, biorąc  pod uwagę np.  liczebność mieszkańców danego osiedla (proporcjonalnie do ilości mieszkańców-wyliczyć algorytm).

Radny Biskupski uważa, że nie jest to dobry pomysł, „małe” rady osiedla zostaną wówczas pokrzywdzone (np.  RO Wyspa Pucka, która ma ok. 900 mieszkańców). Jest tylko pytanie- czy jeśli nowa RO będzie podejmować decyzje odnośnie Małych Dotacji, czy zdąży te pieniądze zagospodarować i wydać w roku rozliczeniowym.

Radny Maciej Szyszko również jest zdania, że festyny i imprezy osiedlowe przyciągają  mieszkańców, ten mechanizm się sprawdził, proponuje pozostawić  go bez zmian.  Głosuje za tym, aby wszystkie Rady Osiedlowe wzorem lat ubiegłych  otrzymały taką samą kwotę.

Przewodniczący Komisji P. Jaskulski poddał pod głosowanie wniosek o treści:

Komisja Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży RM w dniu 12 lutego br. podjęła decyzję, że kwoty w ramach Małych Dotacji dla Rad Osiedli mają pozostać wzorem lat ubiegłych rozdzielone po równo  dla każdej z Rad.

Zasady dotyczące wykorzystania tych środków na działania integrujące mieszkańców osiedli pozostają  również niezmienione.

W związku z kończącą się kadencją Rad Osiedli ustalono dodatkowo, że uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty przyznanej w ramach „Małych dotacji” oraz wnioski do KIS,SiM w sprawie finansowania zadań będą opracowywały i składały Rady Osiedla nowej kadencji.

Głosowanie wniosku (za-9- jednogłośnie).


Ad. pkt. 4.
Zapoznanie się z propozycjami do projektu Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.


Przewodniczący Komisji Patryk Jaskulski zwrócił się  do Pani Dyrektor  Magdaleny Błaszczyk o przedstawienie tematu i zapoznanie zebranych z planowanymi zmianami w Regulaminie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt tych zmian, w formie pisemnej stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Z uwagi na fakt, że materiał przestawiony jest dość  obszerny, pani Dyrektor M. Błaszczyk  skupiła się wyłącznie na zaproponowanych zmianach, które dadzą początek dyskusji na ten temat. Pani dyrektor liczy na ewentualne uwagi i propozycje ze strony radnych, które przyczynią  się do ulepszenia tego dokumentu.

Pani dyrektor poprosiła p. Joannę Buławę pracownika BDO o przestawienie prezentacji multimedialnej obrazującej najważniejsze zmiany w regulaminie. Prezentacja stanowi zał. nr 4 do protokołu.

 Radny P. Słowik zaproponował, aby uprościć zasady i uczynić  je czytelniejsze i łatwiejsze do przyswojenia- maxymalnie skrócić zapis dot.zmian, 1-2 stronicowy opis, nie więcej(wzorem innych miast w Polsce). Wykaz  zmian w  tzw. „pigułce”.

J. Buława -przedstawiła najważniejsze zmiany, w paragrafie 5 p.1 dot.dostępności (chodzi głownie o kluby sportowe),  zadania realizowane będą wyłącznie na mieniu miasta. Realizacja danej inwestycji odbywa się w ciągu roku kalendarzowego. W paragrafie 8 poruszono sytuację, gdzie w ramach SBO inwestycje nie mogą zostać wykonane. Inwestycje uwzględnione w budżecie miasta, bądź zaplanowane na kolejne lata budżetowe nie będą brane pod uwagę. Poza tym: możliwość  zgłaszania tzw."Miękkich" projektów, będą  dwie nowe kategorie-ogólnomiejskie i lokalne,  każdy mieszkaniec ma prawo oddać 3 głosy. Zwycięskie projekty muszą rozpocząć się w tym roku budżetowym, w którym ono się  odbywa, ale termin zakończenia może być  przesunięty. Wydłużenie czasu od ogłoszenia projektu do głosowania z 7 do 14 dni

W trakie dyskusji:

W par.8p.5-Radny Przemysław  Słowik proponuje, aby usunąć ten zapis. Chodzi  o tereny atrakcyjne inwestycyjnie (ekonomicznie lub przestrzennie).

Radny Mirosław Żylik uważa, że zapis ten powinien pozostać  niezmieniony.

W paragr.10 p.1- proponowane zmiany to projekty wyłącznie o charakterze ogólnomiejskim i lokalnym. Lider projektu może go wycofać w każdej chwili, ale nie później niż 10 dni przed dniem głosowania. Lider musi tez dostarczyć listę z  podpisami mieszkańców Szczecina popierających projekt. Lista powinna zawierać co najmniej 10 podpisów. Radni dyskutowali, kto może i powinien poprzeć  taki wniosek  czy osoby  niepełnoletnie również mogą to uczynić. (paragraf 13.p.1)

Odnośnie weryfikacji projektów (Rozdział 3) paragraf 14 p. 4- ustalono 3 dni na ewentualne poprawki.

Paragraf 16 p.1- zgłoszona poprawka przez radnego - wydłużenie czasu z 3 na 7 dni.

Komisja stwierdziła, że  radni miejscy nie powinni zgłaszać swoich projektów do SBO.

Odnośnie paragrafu 19 dot. prac Zespołu Opiniującego- radny P. Słowik zwrócił uwagę  na skład zespołu, trzeba się zastanowić, kto powinien się tam  znaleźć. 

Odnośnie odwołania (paragr.21p. 3- ) radny P. Słowik zwrócił uwagę  na fakt, że odwołanie nie powinno zostać  rozpatrzone przez Zespół  Opiniujący, tylko zostać  przekazane np. do komisji Inicjatyw Społecznych.

Dyr.M.  Błaszczyk przypomniała, że zgodnie z zasadami głosować  może każdy mieszkaniec Szczecina, zameldowany w granicach miasta. Niestety system nie jest doskonały, brak jest  dobrej weryfikacji odnośnie głosujących, zgłoszenia należy traktować  deklaratywnie. Nie można ograniczać praw do głosowania np.studentom czy uczniom.

Radny M. Szyszko zwrócił uwagę na ten zapis, jest on kontrowersyjny a możliwości nadużycia są  bardzo wysokie.

Radny P. Słowik proponuje skontaktować  się np. z Wrocławiem, oni mają metody weryfikacji opracowane, korzystają  z nich z powodzeniem.

Dyr. M. Błaszczyk przypomniała, ze wszystkie miasta w Polsce są w tej samej sytuacji, niestety jest to problem, którego nie da się rozwiązać  w prosty sposób.

Radny Bazyli Baran proponuje, aby każdy głosujący, napisał oświadczenie, że jest mieszkańcem miasta Szczecin. Poza tym poruszył sprawę oddawanych głosów- radny jest zdania, że demokracja polega na tym, że obywatel posiada tylko 1 głos, i głosuje. Proponuje nie mnożyć głosów, oddać jeden na jedno zadanie a nie 3 (par.22 p.9).

Radny P. Słowik uważa, że przy zadaniach lokalnych 3 oddane głosy to poprawne zasady. Ale w zadaniach ogólnomiejskich- powinien być  tylko 1 głos.

Radny Słowik stwierdził, że ma kilka stron uwag, prześle je wszystkie mailem do Biura Dialogu Obywatelskiego.

Poruszył sprawę malejącej  frekwencji w głosowaniu nad SBO oraz koniecznych działań promocyjnych. Poruszył również problem weryfikacji zgłoszonych projektów.

Dyr. Błaszczyk przypomniała, że weryfikacja zadań nastąpi przy ocenie projektu.

Radny M. Szyszko zauważył,  że niektóre projekty zakładają inwestycję w miejscu, gdzie już zaplanowano coś innego. Powinna być chyba podłączona w takim przypadku opinia BPPM. Poruszył również kwestie frekwencji, jest szansa aby zaangażować większa ilość mieszkańców  przy głosowaniu na SBO. Poruszył sprawę projektów miękkich. Odniósł się do par.9 p. 2- o co chodzi w tym zapisie?

Dyr. Błaszczyk wyjaśniła, że członkowie Zespołu Opiniującego często narażeni są na szkalowanie i brzydkie komentarze. Trzeba ochronić  wizerunek i dobre imię członka Zespołu. Takie przykłady niewłaściwego zachowania można mnożyć.

Radny Szyszko pyta o zapisy par.12 p.1- każdy może zgłosić nieograniczoną ilość projektów? Nie jest pewny, czy ten zapis powinien pozostać. Jest również za tym, aby w skład Zespołu Opiniującego nie wchodzili radni miejscy.

Przewodniczący Komisji P. Jaskulski podziękował pani Dyrektor oraz radnym  za dyskusję, więcej uwag nie zgłoszono, trwają  prace nad projektem a dyr. Błaszczyk poinformowała, że  wszystkie zgłoszone dziś  wątpliwości i uwagi weźmie pod uwagę i zostaną przedyskutowane.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Myślińska
Główny Specjalista BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/01/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Myślińska, dnia: 2019/07/24 12:15:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Myślińska 2019/07/24 12:15:51 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/02/19 10:18:21 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/01/29 09:22:49 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/01/29 09:22:36 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/01/28 09:45:55 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/01/28 09:43:13 nowa pozycja