Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.34.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 23 CZERWCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Analiza wykonania budżetu Miasta za 2019 rok - dochody i wydatki majątkowe.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Analiza wykonania budżetu Miasta za 2019 rok - dochody i wydatki majątkowe.


Wprowadzenia do tematu dokonał  S. Lipiński  Skarbnik Miasta - przedstawił prezentację syntetyzującą Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.  Poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dla wykonania budżetu miasta. Przypomniał o wysokim ratingu Szczecina (najwyższy jaki jest możliwy) wydany niedawno przez agencję ratingową Fitch.  Podkreślił, iż musimy zdawać sobie sprawę z tego, że mogą wystąpić problemy w związku z pandemią i wydatkami miasta na ten cel, ale wcześniejszy dobry stan finansów Miasta umożliwił wydanie takiego ratingu.

I. Bobrek  Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta – przedstawiła w formie adiowizualnej prezentację syntetyzującą Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.

P. Bartnik Przewodniczący Komisji – zaproponował, aby dyskusje rozpocząć w ten sposób, aby dysponenci  omówili  wykonanie swoich strategicznych  zadań. Zapytał o subwencje oświatową czy jest wystarczająca?

S. Lipiński- niestety nie  pokrywa pensji nauczycieli,  są zaplanowane podwyżki uposażenia nauczycieli i na to również nie ma pokrycia.

Radny Ł. Kadłubowski- zapytał  o wykonanie budżetu w zakresie wydatków na komunikację  miejską

P. Adamczyk  Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – omówił zadania realizowane przez WGK w zakresie transport i komunikacja. Wyjaśnił, iż niewykonanie wynika  z rozliczeń z firmami przewozowymi.

Radna E. Łongiewska- Wijas- w swej wypowiedzi podkreśliła fakt wprowadzania częstych zmian do wersji  budżetu uchwalonego na początku roku a kończącego rok 2019. Zapytała o zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości, a także  o  zmiany budżetu  wynikające z przeznaczenia funduszy  na  pomoc przedsiębiorcom.

S. Lipiński- zmiany w budżecie są korygowane na bieżąco  Miasto to materia składowych wielu przychodów:  dotacji, zmian ustawowych, przetargów to wszystko wpływa na płynność budżetu.

M.  Przepiera- omówił wydatki majątkowe  w działach inwestycyjnych.

I. Bobrek WZFM– struktura wpływów podatku od nieruchomości jest utrzymana na poziomie 88 procent ; są opóźnienia wypływające z przyczyn procedur NSA.; ściągalność jest na poziomie 99,9%.

p. A. Hofman  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych - omówiła zadania majątkowe zrealizowane przez BIiRO.

p. P. Bartnik Przewodniczący Komisji – zapytał o stan realizacji: boiska dla SP 47; remont SP 54 ; hala TME.

J. Stala Dyrektor BiRO –w sprawie SP 47 rozpoczęli działania projektowe, szukają rozwiązań połączenia z ul. Jagiellońską; T ME – zadanie prowadzi WIM jest w trakcie realizacji, koniec roku zakończenie; SP 54 są na  etapie ekspertyzy, po wykonawcy który zszedł z budowy, w wakacje chcą uporządkować teren.

 M. Waszak Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – omówiła zadania realizowane przez WMiRSPN.

Radny R. Lewandowski – zapytał dlaczego mamy niewykonanie budżetu na poziomie 17% w zakresie zadania „przygotowanie nieruchomości pod inwestycje”.

M. Waszak- zadanie to dotyczy rozbiórki budynków komunalnych  w którym zawierają  się koszty odszkodowań. Z zakresu zajęcia terenów pod drogi publiczne. część zadań nie została zrealizowana z powodu unieważnienia przetargu, zaniżonych cen lub odmów lokatorów. 

P. Adamczyk  Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – omówił zadania realizowane przez WGK.

L. Rogaś  Dyrektor WOS- omówiła wykonanie  budżetu oświaty.

K. Bogusławska Dyrektor WZP- zaprezentowała sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie wydziału.

Przewodniczący Komisji P. Bartnik- zapytał o stan realizacji SKM.

M. Przepiera Zastępca Prezydenta - obecnie zajmują się projektem powstania 22 przystanków na trasie (projekt ma być opracowany do końca 22 września br); miasto realizuje  inwestycje na węzłach przesiadkowych.

głosowanie : komisja w wyniku głosowania a za-5, wstrzym.-1 przyjęła  sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/06/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/10/02 13:03:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/10/02 13:03:37 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/01 08:21:00 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/30 11:32:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/06/16 13:39:09 nowa pozycja