Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.10.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
3. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta :
•236/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
•238/19 - zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.


 

Komisja w wyniku głosowania: za 4 (jednogłośnie) przyjęła protokoły z dnia:  

  • 24 czerwca 2019 - bez uwag
  • 1 lipca 2019 - bez uwag


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta :
•236/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
•238/19 - zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3


projekt uchwały  236/19   zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin

B. Bugajska Dyrektor WSS-  zgodnie z ustawą „ Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala rada powiatu po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego”. Zgodnie z art. ustawy o samorządzie powiatowym miasta na prawach powiatu mają obowiązek wykonywania zadań powiatu ustalonych obowiązującymi przepisami. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin, został pozytywnie zaopiniowany przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Aptekarską. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Komisji Ł. Tyszler- poinformował, iż prawnie jest możliwość utworzenia apteki miejskiej.

Radna S. Biernat- poruszyła problem otwarcia apteki całodobowej na prawobrzeżu, są  to wnioski mieszkańców, czy istnieje możliwość  otwarcia apteki  na ul. Gierczak chociażby do 24 –tej?

Przewodniczący Komisji Ł. Tyszler - nie narzucimy prywatnemu podmiotowi godzin pracy, Izba Aptekarska poprzez negocjacje wymogła otwarcie do godziny 22 i 24-tej. Mniejsze gminy mają większe problemy niż my, tam zazwyczaj jest jedna apteka i nie jest zainteresowana pracą do tak późnych godzin.

Komisja w wyniku głosowania : za-5 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

projekt uchwały nr 238/19   w sprawie   zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

B. Bugajska Dyrektor WSS- zmiany zapisów mają na celu zwiększenie dostępności do świadczenia pieniężnego: bon opiekuńczy w kwocie do 500 zł / m-c na pokrycie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowaną w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, poprzez opiekuna dziennego lub dofinansowanie zatrudnienia niani. W wyniku podjętych przez GMS w 2018 r. działań w zakresie rozszerzenia beneficjentów programu, tj. osób uprawnionych do powyższego świadczenia, aktualna liczba dzieci objętych świadczeniem wynosi 585 (stan na 30.07.2019 r.), co stanowi wzrost o ponad 32% w stosunku do liczby świadczeń (442) wypłaconych w grudniu 2018 r.

 Radna S. Biernat- zapytała o plany rozbudowy/ budowy  żłobków, w Dąbiu jest żłobek, który nie ma wyjścia ewakuacji.

B. Bugajska-  w Szczecinie funkcjonuje 8 żłobków zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Obecnie na ukończeniu jest projekt „Zając Borówka” od dnia 07.10.2019r.zaczynamy przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych (trwać będzie od dnia 07.10.2019r. do dnia 07.11.2019r.).Jest zaplanowana budowa nowego na ul. Pszczelnej, problem z którym się borykają to brak aż 30 opiekunów. W tej chwili są również na etapie pozyskania 4 lokali na parterach, planują powstanie tzw.  klubików dziecięcych  włączanych w żłobki. Sprawdzi dlaczego wycofaliśmy się z rozbudowy żłobka w  Dąbiu.

 Komisja w wyniku głosowania : za-5 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


 

Przewodniczący Komisji Ł. Tyszler- zapytał o plany miasta odnośnie wprowadzeniu samorządowego programu szczepień przeciwko wirusowi HPV.

 B. Bugajska Dyrektor WSS - gmina realizowała taki program w latach  2008-2009 dla osób wykluczonych społecznie;  szpital Zdroje również realizowała taki program ale  ze środków zewnętrznych. Pomysł godny pochwały,  ponowi go na Kolegium Prezydenckim.  

Radna M. M. Harczyńska-  poruszyła temat bezpłatnych szczepień na rota wirusa, jest program, który obowiązuje do 6 miesiąca, czy nie zasadne jest rozszerzenie go do wieku 3 lat.

B. Bugajska Dyrektor WSS-  czy nie lepiej wprowadzić programy edukacyjne, informująca iż jest bezpłatna szczepionka dla dzieci, które nie ukończyły do 6- tego miesiąca.

Radna S. Biernat- odniosła się do kontroli kolonii (osobiście kontrolowała kolonie w  Łukęcinie). Po raz pierwszy nie było żadnych zastrzeżeń do organizatorów.

B. Bugajska Dyrektor WSS- w tym roku zatrudnili sprawdzonych partnerów rozstrzygając konkursy.

Radna M.M.  Herczyńska- uważa, iż gmina Miasto Szczecin organizuje zbyt  mało kolonii.

Radny M. Kolbowicz- środki na wyjazdy są niewystarczające, planując przyszłoroczny budżet musimy uwzględnić znaczne podwyższenie cen za żywność.  

Radna B Sierant- proponuje aby komisja na jednym z kolejnym posiedzeń udała się do hospicjum.

Radny M. Kolbowicz- prosi o krótką informację nt. planowanych zmian  w budżecie będących przedmiotem obrad sesji dnia 10 września.

B. Bugajska Dyrektor WSS-  WSS wygrał 9 milionów dofinansowania  na wsparcie rodzin. Zadania ujęte w budżecie „ Pomocy społecznej i ochronie zdrowia” to min. „Cztery kąty na trzeci wiek”- dofinansowanie nowego projektu ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Kreator bezpieczeństwa; przesunięcie z wydatków bieżących: - kwoty 12.000 zł na wyposażenie dodatkowego mieszkania chronionego, - kwoty 173.528 zł na podwyższenie udziału dla STBS Sp. z o.o., w zasobach którego tworzone są 2 mieszkania chronione.

Radna M.M. Herczyńska– poruszyła problem braku domu pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych z porażeniem, nie ma takiej formuły. Czy nie można rozważyć zakładu opiekuńczo-  leczniczego w formule dziennej i stacjonarnej?

B. Bugajska Dyrektor WSS- jest projektowany kompleks mieszkań chronionych w Płoni dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Komisja zapoznała się z pismem firmy Uma Poland w sprawie wykazu nr 49/2019 , wraz z odpowiedzią Prezydenta m. Szczecina w sprawie- załącznik nr  3  do protokołu  ( nr 1005 w rejestrze BRM)
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/08/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/10/22 12:03:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/10/22 12:03:52 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/22 09:46:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/15 13:05:58 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/02 10:04:19 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/29 12:26:39 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/29 12:08:41 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/29 12:08:08 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/29 12:07:16 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/29 11:52:33 nowa pozycja