Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.42.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 20 STYCZNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (2.12.2021 r.).
3. Dyskusja nt. nowego regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (2.12.2021 r.).


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.8.41.2021 z dn. 2.12.2021 r.

Za – 8 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 3.
Dyskusja nt. nowego regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – poinformował, że dokumentem, na którym będzie pracować Komisja jest projekt Regulaminu SBO (załącznik nr 3 do protokołu), który został przekazany przez Biuro Dialogu Obywatelskiego. Poinformował, że projekt jest wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych, a Radnym został przekazany także raport z przeprowadzonych konsultacji.

Robert Bartłomiejski – Zespół Badawczy Uniwersytetu Szczecińskiego - opisał przeprowadzony proces konsultacji społecznych SBO. Określił zakres tematyczny poruszonych kwestii. Podkreślił ekspercki charakter spotkań konsultacyjnych.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – podziękował za omówienie procesu konsultacyjnego. Zaprosił do dyskusji ws. konkretnych zapisów Regulaminu.

Jarosław Warchoł – poinformował, że brał udział w konsultacjach. Wyraził opinię, że głosowanie musi zostać zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, ponieważ rezygnacja z formy papierowej wykluczyłaby dużą część mieszkańców. Odnosząc się do kwestii głosowania wydział opinię, że powinno odejść się od możliwości oddania dwóch głosów na jeden projekt.

Adam Kopciński – Galik – zwrócił uwagę na brak ewaluacji poprzedniej edycji, przez co trudno jest rozmawiać o zmianach w Regulaminie. Zwrócił też uwagę na to, że nie wszystkie wnioski do regulaminu zostały precyzyjnie zapisane. Wyraził opinię, że jeśli odwołaniem mają się zajmować Radni, to właściwa byłaby Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Marcin Biskupski – zaproponował przyjęcie sztywnego harmonogramu SBO, który zakładał będzie stałą liczbę czasu przeznaczoną na poszczególne etapy SBO.

 

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej wprowadzenie sztywnego harmonogramu SBO (np. kwartalnego)

Za – 7 (jednogłośnie)

Poprawka została przyjęta.

 

Radny Łukasz Kadłubowski – zaproponował wprowadzenie sztywnego podziału na obszary lokalne (jako załącznik do uchwały), ze względu na wielokrotne zgłoszenia problemów z obecnym podziałem.

Jarosław Warchoł – wyraził zdanie odmienne. W jego opinii kwestia ta powinna pozostać w gestii Prezydenta, ponieważ Zarządzenie jest łatwiejsze do zmiany.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – wyraził opinię, że ten podział jest szczególnie ważny w kontekście liczby obszarów lokalnych, ponieważ obecnie nawet ona nie jest znana.

 

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej wprowadzeniesztywnego podziału na obszary lokalne (jako załącznik do uchwały)

Za – 7 (jednogłośnie)

Poprawka została przyjęta.

 

Radny Marcin Biskupski – zaproponował dodanie pkt 14 w § 5 ust. 1: „instalacje artystyczne i pomniki”. Miałoby to na celu ich wykluczenie z SBO.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zauważył, że faktycznie w przeszłości stosowany był zabieg zgłoszenia pomnika jako instalacji artystycznej.

 

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej dodanie pkt 14 w § 5 ust. 1: „instalacje artystyczne i pomniki”

Za – 6, przeciw – 1, wstrzym. – 1

Poprawka została przyjęta.

 

Marta Safader-Domańska – Ogrodnik Miejski – wyraziła opinię, że zapis dotyczący „kryterium gospodarności” wymaga doprecyzowania. Zdarzają się projekty, których koszty utrzymania przekraczają wartość całego projektu. W przypadku braku doprecyzowania jest problem, żeby zaopiniować taki projekt negatywnie. Zaproponowała wprowadzenie zapisu:

„W ramach SBO nie może być wykonana inwestycja, która generuje koszty utrzymania określone wstępnie przez wnioskodawcę i potwierdzone przez jednostkę dokonującą oceny merytorycznej, które:

a)  w kolejnych pięciu latach przekroczą łącznie 30% wartości zgłoszonego projektu – w przypadku inwestycji infrastrukturalnych,

b)  W kolejnych trzech latach przekroczą łącznie 100% wartości zgłoszonego projektu, w przypadku inwestycji polegających na wykonaniu nasadzeń, przy założeniu trwałości efektu projektu.”

Radny Marcin Biskupski – zauważył, że będzie to bardzo trudne do określenia, a autorzy nie będą mieli takiej wiedzy.

Radny Mirosław Żylik – powiedział, że jest to dobry kierunek, ale wymaga jeszcze przedyskutowania. Zaproponował powrót do tego punktu na kolejnym posiedzeniu.

 

Radny Przemysław Słowik – zaproponował dopuszczenie terenów innych niż tereny miejskie do realizacji projektów. Obecny zapis eliminuje ogólnodostępne tereny spółdzielni mieszkaniowych. Ponadto na wielu osiedlach trudno jest obecnie znaleźć wolny teren miejski, na którym można realizować projekt.

Jarosław Warchoł – wyraził opinię, że punkt ten powinien zostać w Regulaminie. W takiej sytuacji mamy ryzyko, że spółdzielnie ogrodzi teren i przestanie on być ogólnodostępny.

Radny Przemysław Słowik – przywołał inne zapisy regulaminu, które jasno mówią o tym, jak definiowana jest ogólnodostępność. Więc takie zapisy już regulują tę kwestię i stanowią zabezpieczenie dla Miasta.

Radny Mirosław Żylik – wyraził swój sprzeciw wobec dopuszczenia terenów, które nie należą do Miasta.

Radny Marcin Biskupski – przypomniał, że warunkiem dopuszczenia projektu jest podpisanie przez właściciela terenu oświadczenia gwarantującego jego ogólnodostępność. To rozwiązuje problem.

Katarzyna Korszewska – Radca Prawny - zwróciła uwagę, że właściciel może zobowiązać się do zachowania ogólnodostępności obiektu, natomiast inną kwestią jest to, czy faktycznie zostanie ona zachowana. Miasto nie ma możliwości, żeby samowolnie wejść i zdemontować ewentualną barierę.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał, czy istnieje możliwość lepszego zabezpieczenia interesu Miasta, np. poprzez kary umowne?

Katarzyna Korszewska – Radca Prawny – odpowiedziała twierdzącą, jednak zaznaczyła, że będą to kary finansowe, a nie faktyczne fizyczne zlikwidowanie bariery ogólnodostępności.

 

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej zaproponował dopuszczenie terenów innych niż tereny miejskie do realizacji projektów (z zabezpieczeniem interesu Miasta poprzez oświadczenia składane przez autorów projektu)

Za – 4, przeciw – 2, wstrzym. – 0

Poprawka została przyjęta.

 

Radny Marcin Biskupski – zaproponował likwidację projektu ogólnomiejskiego i przesunięcia środków na projekty lokalne.

Radny Przemysław Słowik – wyraził poparcie dla tego pomysłu. Zauważył, że jest to szczególnie korzystne z punktu widzenie podziału kwot.

Jarosław Warchoł – wyraził poparci dla przedmówców.

Marta Safader-Domańska – Ogrodnik Miejski – wyraziła opinię, że może warto byłoby wprowadzić podział na projekty lokalne i ogólnomiejskie w przypadku projektów zielonych.

Arkadiusz Lisiński – wyraził obawę, że w przypadku likwidacji projektów ogólnomiejskich najbardziej stracą na tym osiedla najbardziej wymagające inwestycji.

Radny Mirosław Żylik – wyraził poparcie dla pomysłu. Zauważył jednak, że projekty ogólnomiejskie były nośnikiem reklamowym SBO. Teraz mieszkańcy bardziej skupią się na swoich obszarach lokalnych.

Adam Kopciński – Galik – odnosząc się do głosu Pani Ogrodnik zwrócił uwagę, że faktycznie, w zielonym MBO mniejsze osiedla mogą mieć problem z przegłosowaniem jakiegokolwiek projektu.

 

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do Regulaminu, zakładającej likwidację projektu ogólnomiejskiego

Za – 6 (jednogłośnie)

Poprawka została przyjęta.

 

PrzewodniczącyPatryk Jaskulski – poinformował, że na kolejnym posiedzeniu nastąpi kontynuacja dyskusji i omawianie kolejnych zapisów Regulaminu.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/01/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/02/15 11:10:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/02/15 11:10:25 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/01/20 11:53:30 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/01/13 10:28:23 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/01/13 09:04:47 nowa pozycja