Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.33.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 16 CZERWCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Ewaluacja aktualnej Strategii Rozwoju Miasta.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19.05.20 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Ewaluacja aktualnej Strategii Rozwoju Miasta.


D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta – przedstawił proces tworzenia Strategii. Poinformował, że kontynuowana jest praca nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, trwają przygotowania do aktualizacji Strategii, wykonano również ewaluację Strategii dziś obowiązującej. Stworzono zespół ekspercki, który niezależnie od danych wskaźnikowych opracował dokument oceniający to, w jakim momencie Strategii jesteśmy, które cele są realizowane w sposób satysfakcjonujący, a gdzie pozostało coś do zrobienia.

I. Łabaziewicz – Biuro Prezydenta Miasta – przedstawiła i omówiła prezentację stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu (Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina za 2019 rok).

R. Lewandowski – wskazał kwotę 446 tys. zł na wspieranie szczecińskiego ośrodka naukowego oraz 300 tys. zł na wspieranie produkcji filmowej. Radny uważa, że kwota na Rozwój kultury jest b. mała. Pyta, czy oprócz tej kwoty planuje się jakieś inne zadania?

D. Wacinkiewicz – powiedział, że ewaluacja jest pewną retrospekcją. Podzielił pogląd radnego co do roli kultury w myśleniu strategicznym Miasta. Ambicje w zakresie kultury powinny być oczywiście, dalej idące. Jednak kwoty nie powinny być tu jedyną miarą. „Kiedy będziemy mówić o przyszłości, dostrzeżenie kultury jako czynnika strategicznego, jest niezbędne, by postrzegać Szczecin jako miasto metropolitalne”.

E. Łongiewska – Wijas – stwierdziła, że byłoby wspaniale, gdyby słowa Prezydenta dotyczące roli kultury, znalazły odzwierciedlenie w przekazanym dokumencie. Ego wszystkiego w tym materiale nie ma.  Ani w ujęciu wskaźnikowym, ani w jakościowym. Radna uważa, że jest to miejsce do podjęcia dyskusji tym kierunku. Zasadne jest, by Miasto zrealizowało najważniejszy postulat, jaki wypływa z Diagnozy Szczecińskiej Kultury: stworzenie polityki kulturalnej. Wówczas będziemy mogli mówić bardziej konkretnie. Zdaniem radnej Komisja powinna podjąć Stanowisko, żeby Miasto zdecydowało się na dokumenty, jakimi są polityki sektorowe. Polityka kulturalna jest tu dokumentem niezbędnym.

U. Pańka – powiedziała, że zlecenie opracowania informacji miało służyć opracowaniu jednego, spójnego przekazu, służącego podejmowaniu szerszych decyzji. Najważniejsze są działania, a nie – papier. Muszą one odpowiadać oczekiwaniom mieszkańców.

D. Wacinkiewicz – powiedział, że przygotowując się do procesu ewaluacji aktualizacji, dokonano szczegółowej kwerendy materiałów, jakimi dysponuje Miasto. Okazało się, że mamy kilkadziesiąt takich dokumentów. Przekonujemy się do dokumentu otwartego, syntetycznego, wzorowanego na rozwiązaniach skandynawskich. „Nie rozsądzajmy dziś, jaka będzie struktura nowej Strategii”.

P. Bartnik – wskazał najważniejsze zadania na przyszłość: 1/ małe wykorzystanie środków europejskich (w kolejnych okresach programowania będą one coraz mniejsze), 2/ spadek liczby studentów (akademickość jest czynnikiem miastotwórczym), 3/ port lotniczy (musi mieć większą przepustowość), 4/ w dziedzinie kultury – mieszkańcom brakuje nie instytucji, ale NGO-sów. Siła kultury tkwi w ludziach, w ruchu ludzkim. Tego nam brakuje. Trzeba tworzyć tu odpowiednie programy.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała: „Polityka kulturalna, konkretne działania takie jak posiedzenie Komisji Kultury poświęcone temu tematowi, spotkania, współdziałanie, przestrzeń twórcza itp.  Jeżeli w dokumentach sektorowych nie wpiszemy konkretnych działań, nie uzyskamy efektu na który liczymy”.

R. Stankiewicz – powiedział, że musimy inwestować w Port Lotniczy Goleniów. Radny złożył wniosek o wizytację lotniska w Dąbiu. Niemcy się o niego upominają. Mają ogromne potrzeby, chcieliby dostać się do Szczecina tą drogą.

D. Wacinkiewicz – ad. środki europejskie powiedział, że analiza tych danych w perspektywie całych dofinansowań unijnych, całego okresu programowania, pozwoli na uzyskanie wiarygodnych danych. Ad. środowisko akademickie – jest tu pewien czynnik obiektywny: Szczecin „zasysa” studentów tylko z części otoczenia. Granica odcina nas od studentów z Niemiec. Trudno jest ściągać studentów z zagranicy. Co nie zmienia faktu, że musimy podejmować działania w celu uatrakcyjnienia oferty Szczecina. Ad. port lotniczy – ten w Goleniowie to nasza lokalna racja stanu. Ad. uwagi dotyczące kultury – zgodził się, że istotne są nie tylko instytucje i NGO-sy. Głośno wybrzmiewa  konieczność holistycznego spojrzenia na kulturę. Jest wiele rzeczy do zrobienia przez Miasto. Ważna jest międzysektorowa kooperacja, innowacyjność w działaniach na styku różnych sektorów. To jest wyzwanie dla nas.

P. Bartnik – zapytał o kolejne etapy prac nad Strategią.

D. Wacinkiewicz – powiedział, że projekt uchwały w spr. trybu i harmonogramu opracowania Strategii zostanie przekazany radnym prawdopodobnie jesienią.

E. Łongiewska – Wijas – poprosiła o przekazanie informacji nt polityk branżowych/ sektorowych, które Miasto ma aktywne oraz tych, do których planuje przystąpić (z podziałem na obligatoryjne i fakultatywne).


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/06/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/02/24 10:54:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/02/24 10:54:45 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/12/08 11:21:12 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/06/09 14:14:13 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/06/09 12:35:43 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/06/09 12:35:24 nowa pozycja