Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.39.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 12 GRUDNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. AKCJA ZIMA w ramach Pogotowia Zimowego- przedstawienie informacji przez przedstawicieli miasta.
4. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta.
280/22 - ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie,
281/22 - przyjęcia Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022-2024,
282/22 - przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2023-2025”,
283/22 - zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin,
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania; za- 7 (jednogłośnie) przyjęła protokół z dnia 22 listopada br.  


Ad. pkt. 3.
AKCJA ZIMA w ramach Pogotowia Zimowego- przedstawienie informacji przez przedstawicieli miasta.


 

Wprowadzenia do tematu dokonała p. M. Giezek Dyrektor MOPR –u, która przedstawiła przygotowania MOPR-U do Akcji Zima w ramach Pogotowia Zimowego, akcja zima trwa od 1 listopada do 31 marca danego roku, podsumowując rok ubiegły poinformowała, iż zawarto 80 kontraktów socjalnych , wydano 2521 decyzji administracyjnych dla osób bezdomnych na okoliczność różnej pomocy, zapewniano nie tylko dożywianie ale również ciepłą odzież i miejsce w schronisku ( dużą pomoc oferują organizacje pozarządowe), dnia 25 pażdziernika odbyła się coroczna odprawa wszystkich służb zaangażowanych w pomoc bezdomnym tj. SM. Policji, SOK, przedstawicieli szpitali szczecińskich, pogotowia ratunkowego i organizacji pozarządowych prowadzących schroniska ogrzewalnie i noclegownie. Oprócz zapewnionych ww. miejsc odbywają się kontrole tzw. z indetyfikowanych miejsc przebywania bezdomnych (koczowiska). Problemem z którym się borykają to standaryzacja schroniska przy ul. Hryniewieckiego, wspólnie z wydziałem Spraw Społecznych podejmują działania poprawy bytu.

Dyrektor SCU A.Brzeźniak-Misuro– ogrzewalnia liczy 17 miejsc, w sytuacjach kryzysowych, a takie bywają, można skorzystać z miejsc Izby wytrzeźwień, z ogrzewalni może skorzystać każdy, może wykąpać się i umyć, ogrzać a także odszawić.

Radna R. Łażewska- podziękowała wszystkim służbom za zaangażowanie w tak trudną i specyficzną pracę z osobami, których dotyka bezdomność. Zapytała czy w ubiegłym roku były przypadki śmiertelne?

 M. Giezek- sytuacji zgonów z powodu zamarznięcia nie było, mieliśmy przypadki związane z naturalnymi zgonami.

Radna S.. Biernat zapytała czy mamy oszacowaną liczbę osób bezdomnych, nadużywających alkoholu, którzy nie chcą skorzystać z pomocy instytucjalnej, czy im jest udzielana jakaś pomoc, jest jeszcze ośrodek pomocy bezdomnym w Wielgowie, czy on działa?

Radna A. Kurzawa-podziękowała SM za zaangażowanie i pomoc niesioną osobom bezdomnych z rejonu targowiska Turzyn, zapytała czy zwiększyła się liczba bezdomnych w stosunku do lat ubiegłych? 

K. Mechliński Komendant SM - ilość zgłoszeń w roku bieżącym w sprawie osób bezdomnych to 43, przez wiele lat SM wypracowała metody współpracy w zakresie osób bezdomnych, w tym roku odbyto już 500 patroli w znanych miejscach przebywania bezdomnych, z tego 221 osób odmówiło wszelakiej pomocy, 10 osób przyjęło pomoc instytucjonalną. SM dostarcza posiłki i paczki. Liczba osób bezdomnych jest płynna, zależy od pomocy udzielanej przez gminę, osoby te często przenoszą się z jednej gminy do drugiej, gdzie otrzymują komleksową pomoc, nie muszą to być mieszkańcy tylko Szczecina.

M. Giezek- ma nadzieję, iż w tym roku odbędzie się liczenie bezdomnych, tak jak corocznie, w skomplikowanym procesie udział biorą wszystkie instytucje łącznie z więziennictwem i szpitalami, osoby będące w kryzysie bezdomności mają możliwość korzystania z wszelkiej pomocy dedykowanej wszystkim mieszkańcom, a ponadto otrzymują bony żywnościowe, ciepłą odzież, drukowane są również ulotki dla zarządców, które informują o pomocy dla bezdomnych.

Rada S. Biernat- nie sposób nie wspomnieć o Siostrach  Kalkutankach, które niosą pomoc bezdomnym oraz Siostra Miriam na prawobrzeżu.

M. Giezek- potwierdza Siostry Kalkutki biorą czynny udział w niesieniu pomocy, choć nie mają podpisanej umowy z miastem.
 

Radna A. Kurzawa-  dopytała czy w związku z tak dużą liczbą patroli SM , ich potrzeby kadrowe są wystarczające?

K. Mechliński- patrole są przy współdziałaniu z innymi służbami np. Policją, mają świadomość sytuacji budżetowej, jednakże potrzeby kadrowe zawsze są.

Przewodniczący Komisji Ł. Tyszler- problem potrzeb kadrowych był przedmiotem obrad komisji BPiS, zgodnie z ustaleniami ma odbyć się debata na ten temat  z udziałem szerokiego gremium.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta.
280/22 - ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie,
281/22 - przyjęcia Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022-2024,
282/22 - przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2023-2025”,
283/22 - zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin,

Projekt uchwały 280/22 ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie

Wprowadzenia do tematu dokonała p. B. Bugajska Dyrektor WSS

Radna S. Biernat-  zapytała ile jest łącznie uczestników programu reintegracji zawodowej, łącznie z pracownikami?

B. Bugajska Dyrektor WSS – łącznie z pracownikami 33.

Komisja w wyniku głosowania; za – 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

Projekt uchwały 281/22 - przyjęcia Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022-2024

Wprowadzenia do tematu dokonała p. M. Giezek  Dyrektor MOPR-u

Radna A. Kurzawa- zapytała jaka kwota globalna jest potrzebna na zrealizowanie tego programu na lata 2022-2024.

M. Giezek- w skład działań wchodzi wiele źródeł finansowania; co rocznie w okolicach marca PFRON przekazuje nam informację o algarytmowym podziale środków i ta kwota zostaje wprowadzona do budżetu miasta i dzielona na zadania, drugim źródłem finansowania jest NFZ – jest to uzależnione od limitu wydanych zaświadczeń, kolejne źródło to budżet miasta – zadania związane z transportem osób z niepełnosprawnością. Największym problemem dla osób z niepełnosprawnością są dofinansowania w zakresie zadań polegających na usunięciu barier architektonicznych, jest dużo formalności trzeba znaleźć projektanta, wykonawcę i rozliczyć zadanie w czasie.

Komisja w wyniku głosowania; za – 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

 

Projekt uchwały 282/22 w sprawie  przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2023-2025”

Wprowadzenia do tematu dokonała p. M. Giezek  Dyrektor MOPR-u

Komisja w wyniku głosowania; za – 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

Projekt uchwały   283/22 - zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin

Wprowadzenia do tematu dokonała B.Bugajska Dyrektor WSS

Radna A. Kurzawa- zapytała czy repatrianci porozumiewają się w języku polskim?

B.Bugajska Dyrektor WSS- tak, jednym z elementów weryfikacji jest zdanie egzaminu, gdzie oceniania jest znajomość języka polskiego.

Komisja w wyniku głosowania; za – 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


NIE ZGŁOSZONO.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/11/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2023/01/24 13:31:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2023/01/24 13:31:23 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/12/16 11:04:53 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/30 12:24:30 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/30 12:22:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/30 12:22:46 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/29 09:40:45 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/29 09:37:20 nowa pozycja