Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.34.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 24 CZERWCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał:
- 111/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 20, stanowiącej działkę numer 10/6 z obrębu ewidencyjnego numer 2107
- 112/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/7 z obrębu 2046
- 113/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej składającej się działek o numerach 25/6 oraz 25/7 z obrębu ewidencyjnego 3021
- 114/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej, stanowiącej działkę numer 78/3 z obrębu 0009 Stare Czarnowo
- 115/20 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
- 122/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Jodłowa” w Szczecinie
- 123/20 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo - Kolonistów 2” w Szczecinie
- 124/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – 9 Maja” w Szczecinie
- 125/20 - odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie (działka nr 28 obr. 2035, część działki nr 22 obr. 2035, część działki nr 8/16 obr. 2035).
3. Rozpatrzenie wykazu nieruchomości: 22/2020 - WZiON.
4. Zapoznanie się z korespondencją.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał:


- 111/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 20, stanowiącej działkę numer 10/6 z obrębu ewidencyjnego numer 2107

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji wyłączył się z opiniowania ww. projektu uchwały. Przekazał prowadzenie Komisji na ten czas Wiceprzewodniczącej Komisji Dominice Jackowski.

Dominika Jackowski Wiceprzewodnicząca Komisji stwierdziła, że na tym terenie nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na początku kadencji ustalono, iż nie będzie prowadzona sprzedaż gruntu, który nie jest objęty mpzp. Dodała, że taka procedura obowiązywała do tej pory. Stwierdziła, iż jest to bardzo atrakcyjny grunt inwestycyjny, na którym może powstać zabudowa usługowa jak i zabudowa wielorodzinna. Zapytała dlaczego odchodzi się od zasady, którą ustalono na początku kadencji. Dodała również, iż toczy się postępowanie sądowe dotyczące tej działki.

Krzysztof Konobrodzki Zakład Usług Pogrzebowych Eden przedstawił historię nieruchomości. W szczególności powiedział, że: - pierwszą nieruchomość od Miasta nabył w 1994 r.; - mpzp nie obowiązywał na terenie zakupionej działki, jednak nie uzyskał decyzji o warunkach zabudowy, nie mógł wybudować osiedla mieszkaniowego; - Miasto zgodziło się na zamianę nieruchomości, którą dokonano w 2003 r., działka zamienna to działka nr 49 przy ul. Pokładowej; - w 2004 r. w przetargu dokupił nieruchomość o powierzchni 1200 m2 przylegający do działki zamienionej. Całość posiadanego gruntu to powierzchnia ok. 2000 m2. Pozwoliło mu to na realizację związaną z budową dwóch apartamentowców; - w 2007 r. wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Miasto wstrzymało jej wydanie na okres 3 lat, bez podania przyczyny takiego postepowania. Decyzję o WZ otrzymał w 2010 r. Wówczas też uzyskał informację, aby nie starał się o pozwolenie na budowę, ponieważ w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta teren ujęty jest pod drogę; - zawieszono realizację inwestycji, z powodu zmian mpzp. Zaznaczył, że jest to teren własnościowy i na tym terenie chciał wybudować dwa apartamentowce, na ok. 46 lokali mieszkalnych, inwestycja w dwóch blokach. Na ten cel przygotował projekt, dostosował się do wielu obwarowań, którymi posłużył się w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenia na budowę nie otrzymał, ponieważ w 2011 r. zaczął obowiązywać mpzp, który uchylił decyzję o warunkach zabudowy. Miasto zadecydowało o przeznaczeniu tego terenu pod drogę publiczną. Wówczas zajął się inną działalnością, jest przedsiębiorcą pogrzebowym od 1993 r. z główną siedzibą w Dąbiu. W późniejszym czasie, od 1996 r. zaczął działalność przy ul. Ku Słońcu. W 2009 r. przystąpił do przetargu na nieruchomość przy ul. Ku Słońcu 20 jako jedyny oferent. Z tego co mu wiadomo, wcześniejszym dzierżawcą tego terenu była firma Uskom, która swoje korzenia miała z przedsiębiorstwa usług komunalnych.

Dominika Jackowski poprosiła o przedstawienie relacji między działką dzierżawioną, a tą z której został Pan wywłaszczony.

Krzysztof Konobrodzki powiedział, że od 2009 r. dzierżawi nieruchomość, czynsz to ponad 10 tys. zł za samą nieruchomość, natomiast wszystkie media 3-4 tys. zł miesięcznie. We wrześniu 2019 r. został pozbawiony lokalu, z powodu dwumiesięcznych zaległości opłaty czynszu. Zdementował tę informację, posiada dokumenty. Nie zrealizował ugody, którą podpisał przed sądem, na 30 tys. zł plus odsetki w wysokości 6 tys. zł. Z tą sprawą poszedł do sądu, sprawa jest w trakcie rozpatrywania przez sąd. W związku z Covid-19 rozprawa wyznaczona na 3 czerwca br. nie odbyła się. Ma nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do rozprawy, gdzie będzie starał się udowodnić swoje racje. Chciałby, aby Miasto zapłaciło odszkodowanie, jednak otrzymał pismo, które informuje go, że nie będzie odszkodowania, gdyż Miasto nie ma na ten cel środków finansowych. Zaproponowano mu kolejny raz działkę zamienną. Zaproponował, aby ta działka zamienna była tą, położoną przy ul. Ku Słońcu 20. Na co Miasto wyraziło zgodę. Aby doszło do zamiany różnica między wartościami działek nie może większa niż 10% wartości nieruchomości. Jego działki pod budownictwo wielorodzinne zostały wycenione przez rzeczoznawców jako działki pod budownictwo jednorodzinne. Stąd pierwotna wycena jego nieruchomości wynosiła ok. 300 tys. zł, a wycena nieruchomości miejskiej wynosiła 500 tys. zł. Miasto nie mogło tego zbyć ze względu na przekroczenie różnicy wartości działek ponad 10%. Podważył tę wycenę. W toku postępowania udowodnił, że wartość jego nieruchomości jest wyższa i że są to działki pod zabudowę wielorodzinną. Powołana komisja przez WUiAB dokonała wyliczenia wartości jego działek. Nieruchomość została wyceniona na kwotę 620 tys. zł, natomiast działka miejska została wyceniona na 820 tys. zł (przy Ku Słońcu 20). Dodał, że jest jeszcze wiele innych aspektów konfliktu m.in. związany z węzłem ciepłowniczym, przepływem informacji między nim, ZUK i SEC.

Dominika Jackowski podsumowała. Powiedziała, że sprawa toczy się przed sądem, jest wiele niewyjaśnionych kwestii, jest mieszkaniec wywłaszczony z jego prywatnej działki, na którą uzyskał warunki zabudowy i mógł zrealizować inwestycję o pewnej wartości. Jest problem z wycenami nieruchomości, które były zaniżane, a później weryfikowane, a przede wszystkim jest teren, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji wyjaśnił zebranym clou sprawy. Powiedział, że jest świadkiem w postępowaniu sądowym wnioskodawcy, do rozstrzygnięcia sporu. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w dwóch branżach: budowlana – developerska i salon pogrzebowy. Mówiąc o działce budowlanej, stwierdza, że Pan Konobrodzki był właścicielem nieruchomości, z której został wywłaszczony, a w ramach rekompensaty Miasto wskazało mu inną nieruchomość przy ul. Pokładowej. Przyjął tę działkę, następnie w przetargu dokupił działkę sąsiednią. Wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i ją otrzymał, jednak po pewnym czasie zrobił projekt budowlany i wystąpił o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, której to postępowanie zawieszono, ponieważ Miasto przewidziało tam inną inwestycję. Dzisiaj jest tam droga Nowoprzestrzenna oraz wybudowane osiedle przez TBS Prawobrzeże. W tym momencie Pan Konobrodzki został po raz kolejny poszkodowany z tytułu przyszłych inwestycji prowadzonych przez Miasto. Równolegle ujawnił przestępstwo gospodarcze polegające na tym, że na Ku Słońcu 20 – vis a vis bramy głównej Cmentarza Centralnego jest dzierżawiona nieruchomość, której kończy się termin umowy, a cena dzierżawy to tysiąc złotych za rok. Poinformował go, iż podnajmuje w pobliżu cmentarza nieruchomość, której koszt to ok. 5 tys. zł miesięcznie. Wniósł temat na Komisję Budownictwa. Radni zauważyli, że ZUK mógłby za tę nieruchomość pozyskać większe pieniądze. Nieruchomość ta była wykorzystywana tylko jako magazyn. Po wygaśnięciu umowy dzierżawy, po dezyderacie Komisji, Prezydent miał zlecić wykonanie przetargu na tę nieruchomość przez ZUK. Powiedział, że nie ZUK tylko ZBiLK przedłużył Uskomowi dzierżawę o kolejne 3 lata. KBiM pilnowała tematu, aby przetarg odbył się. Przetarg odbył się, a udział w nim wziął tylko pan Konobrodzki, który go wygrał. Utrudnieniem prawnym było to, że nieruchomość znajdowała się w trwałym zarządzie ZUK, a w kwestiach zamiany działek rozmawiał z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami UM. ZUK musiałby wygasić trwały zarząd nad tą nieruchomością, co w tym czasie było niemożliwe. Odbył się kolejny przetarg, do którego przystąpił i go wygrał, płacąc15 tys. za miesiąc. Wierzył, że w ramach rekompensaty przejmie tę nieruchomość, co się jednak nie zdarzyło. Dziwi się, że prawnicy Urzędu nie wnoszą uwag prawnych pod projektem uchwały. Wyłączył się z głosowania.

Radna Grażyna Zielińska współczuje wnioskodawcy, że doświadcza takiej sytuacji. Dla niej jest niedopuszczalne, aby Miasto tak funkcjonowało i tak utrudniało życie przedsiębiorcom. W związku z tym, iż sprawa jest skomplikowana, złożyła wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do wnioskodawcy do czasu zakończenia postępowania sądowego.

Radna Jolanta Balicka powiedziała, że nie będzie brała udziału w głosowaniu nad tym wnioskiem, ponieważ nie otrzymała informacji od dyrektor Latkowskiej.

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek formalny.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-4; przyjęła ww. wniosek z wyłączeniem radnego Dzikowskiego.

- 112/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/7 z obrębu 2046

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Dominika Jackowski powiedziała, że w projekcie uchwały jest błąd. Działka 23/7 nie jest w terenie elementarnym 51, jest w terenie elementarnym 50 o funkcji zabudowy mieszkania zbiorowego albo zabudowa zamieszkania wielorodzinnego z dopuszczeniem usług. W zapisach są błędy, nie wie skąd te zapisy, ponieważ w okolicy nie ma żadnej zabudowy zamieszkania zbiorowego. Wyjaśniła, że budynki zamieszkania zbiorowego to są akademiki i hotele. Dodała, że w okolicy jest wyłącznie zabudowa wielorodzinna. Zapytała czy BPPM opiniowało ten projekt uchwały, ponieważ są to błędy merytoryczne.

Grażyna Zielińska stwierdziła, że przygotowany materiał nie nadaje się do podjęcia decyzji.

Dominika Jackowski przeczytała: „teren elementarny ZZ11.50NW,U zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ustalenie funkcjonalne: przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, mieszkaniowo – usługowa i usługowa, z lokalizacją sklepów o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2.” Powtórzyła, że w projekcie wkradł się błąd.

Zofia Dymek – Fiuk Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta powiedziała, że działka, która jest wymieniona w projekcie uchwały znajduje się w terenie 1151U. Zauważyła, że tu jest błąd, gdyż teren ten znajduję się w terenie U, a nie NW. W uzasadnieniu jest dobrze zapisane. Teren 1150 jest wyżej. Dodała, że przedmiot sprzedaży jest dobrze określony w projekcie uchwały.

Dominika Jackowski zapytała czy pewnym jest, że teren pod sprzedaż znajduje się na terenie elementarnym 1151U. Na geoportalu widnieje inny teren elementarny.

Radny Witold Dąbrowski złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad sesji celem usunięcia błędów w projekcie.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-1, wstrzym.-2; przyjęła ww. wniosek.

- 113/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej składającej się działek o numerach 25/6 oraz 25/7 z obrębu ewidencyjnego 3021

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 113/20.

- 114/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej, stanowiącej działkę numer 78/3 z obrębu 0009 Stare Czarnowo

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji zapytał czy nie ma potrzeby, aby zapytać Wójta Gminy Stare Czarnowo o chęć zakupu tej nieruchomości.

Maria Latkowska odpowiedziała, że Gmina nie jest zainteresowana.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 114/20.

- 115/20 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 115/20.

- 122/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Jodłowa” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek. Anna Sokołowska Kierownik Zespołu Urbanistycznego Śródmieście – Zachód w BPPM omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji powiedział, że do Komisji wpłynęło pismo Biura Handlowo – Usługowego DS. Sp. z o.o. w sprawie projektu mpzp „Świerczewo – Jodłowa” – zał. 3.

Marek Duklanowski Przewodniczący RO Świerczewo powiedział, że spośród członków Rady Osiedla nie słyszał ani jednego głosu, który mówiłby o przejezdności tego odcinka między ulicą Jodłową przy skrzyżowaniu z ulicą Janusza do 26 Kwietnia. Organizacja ruchu nie jest brana pod uwagę, podano informację, że jest planowana przejezdność tego odcinka drogi, która w przekonaniu mieszkańców jest kompletnie niedopuszczalna. Nie wie, skąd taki pomysł. Ma nadzieję, że nie wróci się do tego pomysłu, aby nie został nigdy wdrożony. Będzie to niebezpieczne z punktu widzenia pieszych zwłaszcza dzieci. RO wnosiła, co też w dużej mierze zostało uwzględnione, przesunięcie odcięcia nieprzekraczalnej linii zabudowy. Powiedział, że do 26 grudnia ub.r. za pośrednictwem ePUAP RO miała skonsultować plan. 17 czerwca br. przesłał uwagi do Biura Rady Miasta, z prośbą o przekazanie Radnym. Do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnej odpowiedzi z BPPM. BPPM nie informowało RO na temat tego, jakie plan ma założenia. Głównym celem było zabezpieczenie funkcji gabarytów dla tego miejsca. Dodał, że wskaźnik miejsc parkingowych to: 1 do 1,5 na jedno mieszkanie. Na osiedlu Kaliny nie można wyznaczyć żadnych dodatkowych miejsc parkingowych, bo nie ma przestrzeni. Dodał, że postawienie budynku, który przy zachowaniu wskaźnika parkingowego 1:1, nie będzie odpowiadał ilości samochodów, które posiadają mieszkańcy Szczecina. Podsumował, mówiąc, że cieszy się z pojętych zmian, które są do zaakceptowania przez większość mieszkańców. Jeżeli linia zabudowy będzie odsunięta, chodzi o nasłonecznienie, jeśli zostanie takie rozwiązanie zachowane, będzie to dobre rozwiązanie. Jeśli jest jeszcze jakaś możliwość wpłynięcia na prognozę oddziaływania na środowisko, która stanowi załącznik do planu i wskazanie tam, że nie ma przejezdności tego odcinka a ulicą 26 Kwietnia to prosi o wprowadzenie zmian.

Dominika Jackowski odczytała uzasadnienie uchwały intencyjnej o przystąpieniu do sporządzenia mpzp, gdzie mowa jest: „Przystąpienie do sporządzenia planu na przedmiotowym obszarze wynika z konieczności utrzymania istniejących parametrów zabudowy i jej funkcji, m.in. usług na działce 81/34 z obrębu 2086”. Powiedziała, że w przedstawionym mpzp parametry zostają zwiększone: wysokość zabudowy oraz powierzchnia zabudowy. Dodała, że projekt mpzp nie jest zgodny z uchwałą intencyjną, o wszczęciu planu. Dodała, że sytuacja po uchwale intencyjnej zmieniła się, w związku ze zmianą sieci szkół podstawowych, dzieci z osiedla Gumieńce uczęszczać będą do SP 51 na ul. Jodłowej. Ulica Jodłowa na dzień dzisiejszy jest nieprzejezdna, ruch jest uspokojony, ograniczony, infrastruktura chodnikowa nie występuje prawie wcale. Chodnik znajduje się jedynie po jednej stronie jezdni, aby dzieci mogły dojść do szkoły, mogą pójść przedeptem, chociaż powinny pójść po chodniku lub przejść przez tę ulicę. Jeżeli będzie przejezdność tej ulicy to zwiększamy niebezpieczeństwo dzieci, gdyż ta droga jest wąska, osiedle jest duże i się rozbudowuje. Ruch będzie narastał. Obawia się o bezpieczeństwo mieszkańców jej osiedla. Powiedziała również, że jest zabudowa sąsiadująca tzw. Leningrady, które zostały zaprojektowane w jakimś ładzie urbanistycznym i BPPM chciało ten ład zachowywać, aby nie dokonywano na tym terenie żadnych przekształceń urbanistycznych. Obawia się że budynek w tej skali może zaburzyć tamto założenie urbanistyczne. Sytuacja z miejscami parkingowymi aktualnie wygląda fatalnie i przyjmowanie w dalszym ciągi 1 miejsca postojowego na jedno mieszkanie, jej zdaniem jest nieporozumieniem. Uważa, że powinno się zmienić te parametry parkingowe. Prosi o odniesienie się dyrektor BPPM dlaczego ten plan nie jest do końca zgodny z przyjętym celem uchwały intencyjnej.

Zofia Fiuk – Dymek odpowiedziała, że BPPM odniosło się do wniosków i sytuacji, gdzie została wydana decyzja o warunkach zabudowy jak i też do uchwały intencyjnej. Powiedziała, że w uchwale intencyjnej jest zapis o utrzymaniu istniejących parametrów zabudowy, czyli istniejący obiekt może funkcjonować. Jeżeli chodzi o powierzchnię biologicznie czynną na tym terenie, to on jest dzisiaj cały utwardzony. Wysokość zostaje zwiększona o 1,5 m, co wiąże się z tym, że zostaną cztery kondygnacje dla tego budynku. W obowiązującym planie m.in. powierzchnia biologicznie czynna to 40%, w decyzji o warunkach zabudowy, która została wydana to 25%. Powierzchnia zabudowy, która jest w decyzji planie jest taka sama. Dodatkowo został wprowadzony teren rekreacyjno – wypoczynkowy, który jest wprowadzony do planu, aby to nie były skrawki zagospodarowane przy ulicy tylko po to, aby był to jeden konkretnie urządzony teren, który ma służyć wypoczynkowi mieszkańców. To jest teren o powierzchni min. 200 m2 w jednym kawałku i w zależności od ilości mieszkań ma powierzchnię: 200, 250 lub 350 m. W kwestii miejsc postojowych odpowiedziała, że wciąż związani są z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, w którym obowiązuje nie więcej niż jedno miejsce postojowe na mieszkanie. Inwestor zobowiązany będzie, aby te miejsca postojowe zrealizować na swoim terenie. Jeżeli chodzi o przejezdność ulicy Jodłowej to jest kwestia organizacji ruchu. To jest droga publiczna, jak zostanie zorganizowana, jak zostaną urządzone miejsca postojowe oraz czy będzie dostępna z obu stron to jest kwestia do uregulowania poprzez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, w zależności funkcjonowania szkoły. Dodała, że niebezpieczeństwo jest takie, że w przypadku nieuchwalenia tego planu to obowiązuje cały czas decyzja o warunkach zabudowy, gdzie może powstać budynek do 30 m wysokości. Powiedziała, że wejście planu w życie jest korzystne dla mieszkańców. Plan jest czymś pomiędzy tym co proponujemy a zabudową istniejącą.

Radny Przemysław Słowik zauważył, że ten plan jest kompromisem. Zmianie ulega przeznaczenie terenu, gdzie aktualnie znajduje się obiekt usługowy. Uważa, że podniesienie o 1,5 m wysokości zabudowy jest znaczące, w kontekście dopuszczalności promieni słonecznych do domów, które są po drugiej stronie ulicy. Tam podniesienie wysokości będzie miało wpływ. Warunki, które zawarte są w planie nie do końca odpowiadają temu, jakie są oczekiwania mieszkańców. Zapytał na ile można się cofnąć, wprowadzić zmiany i przyjąć poprawiony plan.

Radny Łukasz Kadłubowski odniósł się do słów radnego Słowika. Powiedział, że gdyby odesłać plan, a jest już wydana decyzja o warunkach zabudowy, to czy te warunki się nie uprawomocnią i pozwolą na zabudowę. Zapytał na ile można ingerować jeszcze w projekt mpzp. Dodał, że wymiana informacji jest utrudniona, często nie otrzymują informacji na czas.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski zwrócił uwagę Radnym, aby nie zmieniać czy odsyłać do wnioskodawcy każdego projektu uchwały. Dodał, że procedura uchwalania mpzp jest zupełnie inna, jest bardzo wymagająca. Uważa, że kompromis można osiągnąć. Jest możliwość, aby w trakcie projektowania planu modyfikować go, zmieniać. Uważa, że ten plan nie narusza interesów mieszkańców. Zaproponował, aby go przyjąć.

Grażyna Zielińska nawiązała do słów radnego Słowika. Zapytała jaki ma powstać budynek, na ile mieszkań. Jak zaplanowano kwestię parkowania.

Marek Duklanowski powiedział, że nie wie na jakim etapie jest wydanie decyzji. Podobno sprawa trafiła do sądu, nie ma wiedzy czy wydano pozwolenie na budowę. Jeśli jest to etap przed wydaniem pozwolenia na budowę, to zachęca do przyjęcia tego planu w takim brzmieniu, bo rozwiązanie w postaci 11 kondygnacyjnego bloku, które było wskazane w WZ, byłoby bardzo szkodliwe dla osiedla. A jeśli decyzja dzisiaj jest nieobowiązująca i jest dalej przedmiotem sporu to może do tego planu usiąść raz jeszcze i w kontekście tego uzasadnienia, które w październiku 2018 r. towarzyszyło uchwale o przystąpieniu do sporządzenia mpzp, można byłoby nad tym planem zastanowić się raz jeszcze.

Zofia Fiuk – Dymek odpowiedziała radnemu Słowikowi, że obsługa komunikacyjna osiedla projektowanego przed 89 r., nie była przewidziana na taką liczbę samochodów, którą jest aktualnie. Drogi były wąskie, dojazdowe, a ludzie poruszali się głównie na pieszo. Wszędzie w mieście są podobne problemy, a BPPM wszystkie tereny traktuje jednakowo. Jest to trudne zadanie, ponieważ drogi są albo wydzielane, albo są drogami wewnętrznymi, czyjąś własnością, współwłasnością lub należą do miasta. Starają się rozwiązywać problemy na tyle, na ile jest to możliwe, nie wchodząc w konflikt z obecnymi właścicielami. Jeśli chodzi o zmianę przeznaczenia terenu i powstanie budynku - poruszana jest kwestia wysokości zaciemnienia i odległości. Linia zabudowy, która została wyznaczona na 10 m od granicy terenu elementarnego, czyli od ulicy, od istniejących budynków po drugiej stronie, to są 22 m, jest to linia nieprzekraczalna. Dodała, że budynek niekoniecznie musi stanąć na tej linii. Powiedziała, że 22 m między budynkami to jest odległość bardzo komfortowa, w sytuacji gdy mamy do czynienia z ulicą. Po drugiej stronie jest zabudowa jednorodzinna, tu powstałby budynek czterokondygnacyjny. Obok istniejące budynki wielorodzinne mają pięć kondygnacji i jedenaście kondygnacji. Zapewniono w parametrach zabudowy, że budynek nie będzie przysłaniał przede wszystkim zabudowy jednorodzinnej, poza tym projektant musi spełnić wszystkie warunki, które są zapisane w przepisach. Nie ma możliwości, aby spowodować zaciemnianie mieszkańcom przeciwległej strony ulicy. W kwestii powierzchni zabudowy, dzisiaj sklep zajmuje 28,7 % działki. Plan przewiduje 30%, w decyzji było również 30%, a 40% powierzchni biologicznie czynnej. Na wybetonowanym terenie uzyskujemy teren zagospodarowany dla mieszkańców. Odpowiedziała radnemu Kadłubowskiemu, że zawsze można na każdym etapie ingerować w projekt mpzp. Zwróciła jednak uwagę, że najlepszym momentem jest etap wyłożenia planu do publicznego wglądu. Dodała, że BPPM organizowane są spotkania w tym celu. Powiedziała, że wtedy jeszcze można zmienić projekt. Gdy jest etap przed samym uchwaleniem, to ingerencja w projekt może spotkać się z dezaprobatą Wojewody, który może stwierdzić nieważność planu, ze względu dokonanych zmian, które nie zostały przedstawione do publicznego wglądu. Dodała, że jest to teren, który posiada właściciela, więc przede wszystkim właściciel musi wiedzieć, że na jego terenie dokonuje się zmian, i on powinien mieć możliwość zapoznania się z taką zmianą, powinno to się odbyć w trybie wyłożenia do publicznego wglądu. Takie są działania w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Odpowiedziała radnej Zielińskiej, że w planie nie zapisujemy informacji ile mieszkań może powstać. Odniosła się o wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Powiedziała, że po parametrach określonych w decyzji witać, że budynek zaplanowano na niewielką ilość mieszkań. Zapisano tam budynek mieszkalny, ale starano się rozpisać to tak, aby był on kameralny. Dodała, że często ma do czynienia z tym, że powstaje nowy budynek w osiedlu już zaprojektowanym, dawno zrealizowanym, z bardzo intensywną zabudową. Tu zaplanowano 40% powierzchni biologicznie czynnej i 30% powierzchni zabudowy oraz 4 kondygnacje, co wydaje się znaczącą różnicą przy wydanej decyzji WZ na 30 m.

Dominika Jackowski zapytała na jakim etapie jest postępowanie w SKO, czy SKO uchyliło tę decyzję czy decyzja jest prawomocna, ostateczna.

Elżbieta Głowacka Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej odpowiedziała, że decyzja jest prawomocna. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy tę decyzję, później były też postępowania wznowieniowe, które też prowadziło SKO, w części zostały oddalone, część toczy się, co nie zmienia faktu, że decyzja jest prawomocna.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-1, wstrzym.-5; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 122/20.

- 123/20 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo - Kolonistów 2” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek. Ilona Łabno Kierownik Zespołu Urbanistycznego Północ w BPPM omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 123/20.

- 124/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – 9 Maja” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek. Anna Sokołowska Kierownik Zespołu Urbanistycznego Śródmieście – Zachód w BPPM omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Witold Dąbrowski jest zadowolony, że zaczęto obejmować planami tereny o wysokiej intensywności zabudowy, jednak jest głęboko rozczarowany tym planem. Powiedział, że część Pomorzan została mocno zabudowana: na ulicy Dunikowskiego, powstały trzy wieżowce, osiedle Polonia, a także SM Kolejarz w kwartale Ruska/ Legnicka/Orawska na terenie zielonym wybudowała dwa budynki mieszkalne. Dzięki temu ulica Legnicka została zmieniona na ulicę jednokierunkową, bo nie spełniała już żadnych wymagań ruchu dwukierunkowego. Dodał, że w dalszym ciągu ulicy, za ulicą Frysztacką jest planowana budowa mieszkaniowa. Dodał, że mieszkańcy, Rada Osiedla, on jako radny, nie chcieli blokować wszelkiego postępu w zabudowie, to nie wnosili żadnych uwag do terenów przy ul. Ruskiej. Uznali, że SM Kolejarz może postawić budynki. Zauważył, że zgodnie z mpzp w rejonie ulicy Frysztackiej, parterowy lokal użytkowy może zostać powiększony do 3 kondygnacji, a parterowy lokal użytkowy przy ul. Legnickiej może zostać podwyższony do 4 kondygnacji. Budynki, które powstaną na ul. Ruskiej to kolejne dogęszczenie osiedla. Hurtownia, która mieści się obok szkoły Błękitnej może podwyższyć kondygnacje z jednej do czterech. Założeniem planu podczas rozmów z BPPM był brak zagęszczenia zabudowy. Po przedstawionym projekcie nie można tego powiedzieć. Dodał, że sprawy komunikacyjne na dzień dzisiejszy wyglądają tak, że w wydłużonych momentach szczytu nie można wyjechać z ulicy Orawskiej czy Frysztackiej. Uważa, że dogęszczanie osiedla kolejnymi budynkami jest totalnym nieporozumieniem. Cieszy się z tego, że BPPM wyszło naprzeciw i zmniejszyło teren zabudowy przy ul. Legnickiej i że ta zabudowa jest niższa, ale wolałby czego nie zabrania Studium, żeby zaplanować tam usługi o dwóch kondygnacjach, co nie zaburzałoby tego terenu i nie powodowałoby utrudnień komunikacyjnych. Poprosił, aby za tą wersją mpzp, zagłosować negatywnie. Aby ten plan wrócił jeszcze raz i żeby można było powrócić do zabudowy usługowej na ulicy Legnickiej.

Dominika Jackowski uważa, że ten plan jest bardzo dobry. Dodała, że wraz z radnym Dąbrowskim była w BPPM na prezentacji planu i zarzuty postawione przez radnego zostały przez BPPM rozwiane zarówno, jeśli chodzi o zastąpienie pawilonu usługowo-handlowego budynkiem wielorodzinnym, jak i organizacją ruchu oraz lokalizacją miejsc postojowych. Pomorzany są bardzo dobrze skomunikowane komunikacją zbiorową, jest tramwaj. Dodała, że miasta nie są z gumy i mieszkańcy muszą zmienić swoje podejście funkcjonowania, bo nie ma już miejsca na więcej samochodów. Konieczna jest zmiana podejścia do życia.

Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-1, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 124/20.

- 125/20 - odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie (działka nr 28 obr. 2035, część działki nr 22 obr. 2035, część działki nr 8/16 obr. 2035).

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji powiedział, że komisja zajmowała się dwukrotnie wspomnianym tematem. Dodał, że projekt uchwały jest tego konsekwencją. Wobec tego poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 125/20.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wykazu nieruchomości: 22/2020 - WZiON.


Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła wykaz nieruchomości 22/2020 (znak: WZiON-I.6840.65,67.2020.BS, UNP: 16890/WZiON/-XIII/20; UNP: 16888/WZiON/-XIII/20) – zał.3,zgodnie z uzasadnieniem.

Witold Dąbrowski zwrócił uwagę na bałagan, który funkcjonuje w urzędzie. Powiedział, że działka 4.3 ma zapis, że ustanawia się służebność przez działkę 4.1. To wąski pasek pomiędzy ulicą Drwali a działką 4.3. Zapytał po co ta działka została wydzielona i dlaczego nie jest sprzedawana razem z działką 4.3. Po co służebność.

Maria Latkowska odpowiedziała, że ona nie ma na to wpływu. Powiedziała, że czasami jest tak, iż linie rozgraniczające tereny elementarne powodują, że zostają takie skrawki. Domyśla się, że ta działka powinna być dołączona do drogi, ale teraz nie jest w jej granicy, więc musi być przez nią ustanowiona służebność. Takie są zapisy mpzp. Dodała, że gdyby działka położona była w tym samym terenie elementarnym można było by ją razem sprzedać. W związku z tym, że leżą w odrębnych terenach elementarnych nie można tego zrobić i konieczność ustanowienia służebności.

Witold Dąbrowski zauważył, że to z drogą nie ma nic wspólnego, bo droga jest wydzielona.

Maria Latkowska odpowiedziała, że jest droga istniejąca, ale jest również droga istniejąca w planie. Dodała, że gdyby działka leżała w terenie elementarnym zabudowy jednorodzinnej, to podział nastąpiłby w taki sposób, że sprzedawane byłyby z sąsiadującymi działkami.

Wobec powyższego  Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała wykaz nieruchomości 22/2020.


Ad. pkt. 4.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następującej sprawie:

  • Zał.5 informacją WUiAB nt. zabudowy wielorodzinnej z dnia 08.06.2020 r. – ul. Piłsudskiego/ Roosevelta


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Dominika Jackowski powiedziała, żeby udostępnić opinię prawną do WZiON dot. terenu przy ul. Przygodnej.

Link do posiedzenia Komisji https://bit.ly/30FNXy0
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/06/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/10/14 13:33:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/10/14 13:33:30 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/07/01 14:59:48 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/06/24 17:28:36 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/06/16 09:40:49 nowa pozycja