Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.70.2023
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 18 STYCZNIA 2023 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 1/23 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Podhalańska” w Szczecinie,
- 2/23 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Gocław – Strzałowska” w Szczecinie,
- 4/23 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Dębogórskiej 31 – 33, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47 z obrębu ewidencyjnego numer 3031 oraz podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- 5/23 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Zamieć 8, stanowiącej działkę numer 2 z obrębu ewidencyjnego numer 4166,
- 6/23 - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
3. Zapoznanie z bieżącą korespondencją.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Radny Łukasz Kadłubowski – złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad posiedzenia i odstąpienie od opiniowania projektu uchwały nr 1/23 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Podhalańska” w Szczecinie, w celu dalszych prac nad zapisami projektu planu.

Głosowanie nad wniosek formalnym o zdjęcie z porządku obrad posiedzenia i odstąpienie od opiniowania projektu uchwały nr 1/23 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Podhalańska” w Szczecinie

Za – 7 (bezwzględna większość)

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad posiedzenia.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 2/23 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Gocław – Strzałowska” w Szczecinie,
- 4/23 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Dębogórskiej 31 – 33, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47 z obrębu ewidencyjnego numer 3031 oraz podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- 5/23 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Zamieć 8, stanowiącej działkę numer 2 z obrębu ewidencyjnego numer 4166,
- 6/23 - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.


- 2/23 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Gocław – Strzałowska” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 2/23 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Gocław – Strzałowska” w Szczecinie

Za – 13 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 4/23 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Dębogórskiej 31 – 33, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47 z obrębu ewidencyjnego numer 3031 oraz podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 4/23 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Dębogórskiej 31 – 33, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47 z obrębu ewidencyjnego numer 3031 oraz podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 1

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 5/23 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Zamieć 8, stanowiącej działkę numer 2 z obrębu ewidencyjnego numer 4166

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 5/23 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Zamieć 8, stanowiącej działkę numer 2 z obrębu ewidencyjnego numer 4166

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 2

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 6/23 - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 6/23 ws. udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Za – 13 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 3.
Zapoznanie z bieżącą korespondencją.


Komisja przyjęła do wiadomości pismo dot. budowy stacji tankowania wodoru – załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radna Jolanta Balicka – zaproponowała, aby pomimo odstąpienia od opiniowania projektu uchwały nr 1/23 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Podhalańska” w Szczecinie, w celu dalszych prac nad zapisami projektu planu, BPPM omówiło projekt uchwały, aby zapoznać Radnych z jej zapisami.

Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM – omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem oraz zmiany wprowadzone do projektu planu w stosunku do jego pierwotnej wersji. Poinformowała, że uwaga dotycząca przesunięcia linii zabudowy oraz jej wysokości została uwzględniona. Uwzględniono także uwagę postulującą usunięcie obowiązku naziemnych miejsc postojowych.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – zapytał, czy przekazane wyjaśnienia zmieniają optykę patrzenia na przedmiotowy projekt uchwały i czy któryś z Radnych składa wniosek o wprowadzenie do porządku obrad głosowania nad projektem uchwały nr 1/23?

Radny Łukasz Kadłubowski – wyraził opinię, że na zapoznanie się z projektem było zbyt mało czasu, więc odstąpienie od opiniowania jest nadal zasadne.

Radni nie zgłosili wniosku o wprowadzenie do porządku obrad głosowania nad projektem uchwały nr 1/23.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2023/01/11, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2023/03/02 14:10:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2023/03/02 14:10:11 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/02/06 15:05:42 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/01/16 11:45:03 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/01/16 11:29:58 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/01/16 09:51:28 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/01/16 09:29:19 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/01/16 08:15:58 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/01/11 14:42:17 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/01/11 10:04:09 nowa pozycja