Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.56.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 25 SIERPNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały nr 163/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok w obszarze GOSPODARKA KOMUNALNA oraz TRANSPORT I KOMUNIKACJA.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Radny P. Jaskulski – spotkał się z mieszkańcami ul. Szafera i ul. Romera w sprawie skrócenia  autobus linii 75, chciałby w sprawach róznych wyjasnic  to zagadnienie.

Komijsa przyjęła przez akalamcję ww. wniosek.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 8 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 23 czerwca br. 


Ad. pkt. 3.
Zaopiniowanie projektu uchwały nr 163/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok w obszarze GOSPODARKA KOMUNALNA oraz TRANSPORT I KOMUNIKACJA.


Zastępca Prezydenta A. Szotkowska- omówiła zmiany w proponowanej wersji uchwały, znaczącą pozycją  są zmiany w gospodarce odpadami-  zwiększenie wydatków o kwotę 9, 5  milionów złotych.  

D. Radzimska Dyrektor WGK – zmiany w wydatkach bieżących w zakresie gospodarki komunalnej wynikają ze zwiększenia konsumpcji mieszkańców miasta w zakresie odpadów mieszanych i biodegradowalnych; wydatek dla NIOL-u zwiększenie rekompensaty za parking przy pl. Orła Białego (wniosek zbilansowany).

G. Kreft ZDiTM – omówiła dochody i wydatki ZDiTM min. zwiększenie w 3 pozycjach (wpływy z biletów komunikacji miejskiej w zakresie egzekucji za jazdę bez biletu, komunikacja zastępcza oraz obsługa linii do Auchan).

Radny Ł. Kadłubowski- zawieszono linię 901 na Warszewie, jakie dalsze plany w tym zakresie, ta linia obsługuje dojazd do szkoły.

K. Miller Dyrektor ZDiTM- 901 to linia na żądanie przyglądają się problemowi, są otwarci na sugestie.

Radny R. Lewandowski- zapytał o linię 75; jakie koszty majątkowe zostały poniesione, mieszkańcy domagają się informacji.

A. Szotkowski – koszt linii to koszty bieżące, pracują nad linią nr 75. 

Radny M. Pawlicki- zapytał o linię nr 61 mieszkańcy prawego brzegu Odry zgłaszają wnioski o jej wydłużenie, czy znajdą się środki?

K. Miler- po dzisiejszej komisji prześle informacje nt. linii 61 do Podjuch, jakie mamy plany.

Zastępca Prezydenta Miasta M. Przepiera - udzielił informacji w zakresie planowanych zmian budżetowych w wydatkach majątkowych (jest to trzecia planowana zmiana w budżecie); w roku  bieżącym wydatki majątkowe to minus 61 mln. zł.; ale w roku 2022 już plus 90 mln. zł.   Po stronie dochodowej mówimy o pozycjach w których są zmiany związane często z przesunięciami wynikającymi z rozliczeń i dotacji inwestycji. Udało się zwiększyć dofinansowanie na SKM, węzeł Podjuchy; węzeł Głębokie spodziewamy się zwiększenia dofinansowania (zakończenie w tym roku); zielony transport publiczny zakup autobusów elektrycznych (zmniejszenie dofinansowania z uwagi na duże zainteresowanie dużych miast)  

D. Radzimska – omówiła wydatki majątkowe w sferze gospodarki komunalnej;(budowa schroniska ).

Radny P. Słowik- zapytał o fontannę Labirynt.

T. Wawrzyńczak –przenosimy środki, bowiem „nie wyszły” dwa przetargi, mówimy o renowacji fontanny.

Radny Ł. Kadłubowski-  park ul. Hoża nie ma wyszczególnionych kwot odnośnie przesunięcia środków,

T. Wawrzyńczak- nie rezygnujemy z  tych przedsięwzięc. Zmiany po stronie ZUK to zmiany wynikające z konieczności dostosowania  dokumentacji do Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie standardów zieleni

Radny Ł. Kadłubowski- zapytał park przy ul. Hożej, ponadto w uchwale nie ma wyszczególnienia kwot dla poszczególnych zadań, przetargi w tym roku?

T. Wawrzyńczak- nie rezygnujemy z zadań, przenosimy środki zostawi środki na nowelizacje dokumentacji, płatności nie będzie, najpierw dokumentacja potem przetargi.

M. Przepiera- park przy ul. Hożej przeniesienie środków na rok 2021 tak jak i park Okulickiego, park  Przygodna, park Pomorzański.

Radny P. Jaskulski – zapytał o park przy ul. Kutrzeby.

M. Przepiera- zadanie park ul. Kutrzeby przeniesienie na rok przyszły tej samej kwoty, aktualizacja dokumentacji zgodnie ze standardami.

Radny M. Biskupski- zapytał o zadanie plac zabaw na ul. Abrahama w Płoni, kiedy realizacja?

J. Kujath Zastępca Dyrektora ZUK - realizacja placu zabaw w tym roku, nie ma przesunięcia.

Radny L. Duklanowski – jak wygląda sytuacja zwiększenia kwoty 9 milionów złotych w zakresie gospodarki odpadami, gdzie nastąpił wzrost w jakich pozycjach: odpady mieszane, zielone, czy segregowane. Czy miasto ma koncepcje uspokojenia wydatków w tej dziedzinie.

D. Radzimska – przekaże informacje po posiedzeniu komisji.

A. Szotkowska- w ubiegłym roku mieliśmy rekordowe odbiory ilości odpadów, w pierwszym półroczu mamy również wzrost, do tej pory były wzrosty w grupie odpadów segregowanych teraz wzrosły odpady mieszane i biodegradowalne, konsumpcja rośnie.  Przekaże szczegółowe wydatki w tym zakresie.

Radny R. Lewandowski- zapytał o realizację inwestycji pętla Głębokie, szczególnie postawienie wiat przystankowych.

 M. Przepiera- wiaty od tygodnia są stawiane.

Radny P. Jaskulski- czy na realizację park ul. Kutrzeby będzie w tym roku rozpisany przetarg.

T. Wawrzyniak – jak będzie dokumentacja to niezwłocznie ogłoszą przetarg.

D. Matejski Zastępca Dyrektora WOS- omówił zmiany w zakresie wydziału (Centrum Informacji Leśnej przy Jeziorze Szmaragdowym remont i doposażenie).

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- modernizacja nabrzeży miejskich zmniejszenie kwoty, jak wygląda sytuacja, o które nabrzeża chodzi?

M. Przepiera- są to kwoty związane z Regatami Bałtyckimi, nastąpiło rozliczenia wydatków, działania dotyczyły wszystkich nabrzeży miejskich.

Radny Ł. Kadłubowski – powrócił do WOSr – ograniczenie populacji dzików prosi o szczegółowe informacji oraz  zapytał czy jest planowane powołanie  zastępcy Ogrodnika Miejskiego jako wsparcie obecnej p.Ogrodnik..

A. Szotkowska- liczba zadań scedowana na ogrodnika miejskiego jest duża, widzą to i planują wsparcie.

D. Matejski- odłów dzików dotyczy 400 sztuk cena 325 złotych średnio za jedną sztukę.

Radny Ł. Kadłubowski- jaka jest populacja dzików  obecnie w mieście.

D. Matejski- około 600-500 sztuk.

K. Tutko Dyrektor WIM- najważniejsze inwestycje to węzeł Łękno – zwiększamy budżet o 1,8 milionów złotych min. na windy  i budowa ul. Krygiera – przesunięcie na kolejny rok. 

M. Przepiera – węzeł Łękno jest zbilansowany budżetowo. Obie inwestycje zostaną zakończone w tym roku, rozliczone w kolejnych. 

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- zapytała o przesunięcia inwestycji na rok 2023 ul. Cyfrowa oraz zwiększenie wydatków na SPP.

M. Przepiera- przesuniecie inwestycji ul. Cyfrowej wynika z  dostosowania się do standardów zieleni, nie jest zagrożona. SPP zwiększenie zadań ze strefą, jej oznaczenie.

Radny P. Słowik- zapytał o ścieżki rowerowe (Matejki, Szczaniecka, Jana Pawła II-go) oraz przesunięcia na modernizację chodników, rewitalizacja pl. Orła Białego, wymiana nawierzchni

M. Przepiera- drogi rowerowe ogólne zjawisko braku projektantów; jednakże na ul. Zawadzkiego WGK i ZDiTM opracowują sami projekt w ramach posiadanych kompetencji, będzie modernizowana ul. Zawadzkiego wraz z przystankami, ul. Żołnierska. Projektowanie rewitalizacji Orła Białego nie ma zagrożenia.   

Głosowanie projektu uchwały: za – 6 , przeciw- 4 pozytywnie


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


A. Szotkowski- temat linii 75 jest wszystkim znany,  nakłada tam  się kilka kwestii: finansowa oraz remonty w tej części miasta, rozumiejąc przyzwyczajenia mieszkańców i ich dotępu do komunikacji, niestety niektóre zmiany są konieczne..

K. Miler- poprzez remont ul. Szafera skróciliśmy linie zawieszając 3 przystanki , jest to plac budowy , pętla nie została oddana do użytkowania. Sytuacja dotyczy mieszkańców ul. Romera , którzy na chwilę obecna do linii 75 muszą przejść ok. 300 metrów zaś do linii 74 ok. 120 metrów. Nakłada się tam  rozpoczęcie  remontu ul. Modrej, jak przywróci przebieg sprzed remontu utknie on  na rondzie Modra / Szeroka. Na chwilę obecną mieszkańcy ul. Romera mogą korzystać z linii 74 i przesiąść się do autobusu linii 75.  Czy warto jest przedłużać  linię, która i tak nie dojedzie do celu o wyznaczonym czasie bo utknie w korkach, przedłużenie linii to  koszty to ok. 800 tysięcy rocznie. Jako ZDiTM są otwarci na rozmowy.

Radny P. Jaskulski – spotkał się z mieszkańcami ul. Szafera i ul. Romera do tej pory autobus linii 75 pomagał dostać się do centrum, jego trasa objeżdzał osiedle w ten sposób, że każdy z nich miał dostęp do autobusu. Na spotkanie przyszło ok. kilkudziesięciu osób, docenia chęć rozmowy. Remont ulicy Modrej rozpoczyna się pod koniec roku, ponadto z autobusu korzystają dzieci i młodzież szkól szczecińskCHi. Prosi o konsultacje z mieszkańcami, aby nie budziła kontrowersji. Zmieniajamy komunikacje in plus.

Radny R. Lewandowski- podziękował za uruchomieni linii 86, w sprawie linii 75 również spotykał się z mieszkańcami osiedla Zawadzkiego, są otwarci na zmiany np. zagospodarowanie linii 60, która mogłaby obsługiwać część linii 75, prosi o spotkanie w tej sprawie. Poruszył problem linii 61. 

Radny P. Słowik – odniósł się do wypowiedzi K. Milera - nie zgadza się z wyliczoną trasĄ do mieszkańców linii 74 – jest to 300 metrów a nie 120. Nie zgadza się iż jest to sprawa marginalna, nie ma podpisanej umowy na remont ul. Modrej. Spotkajmy się z mieszkańcami, linia powinna być przywrócona.

A.  Szotkowska- proponuje spotkanie po weekendzie, wypracują stanowisko i przedstawią komisji.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/08/17, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/09/03 13:41:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/09/03 13:41:53 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/08/27 11:06:01 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/08/18 09:51:41 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/08/17 12:10:47 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/08/17 12:05:54 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/08/17 12:01:41 nowa pozycja