Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.28.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 15 LISTOPADA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 11.10.br
3. Rozpatrzenie skargi na niewłaściwe działania Dyrektora ZBiLK w sprawie zalanej piwnicy przy ul. Kolumba 6 –front
4. Rozpatrzenie skargi na działania Prezydenta Miasta w zakresie grodzenia i ewentualnej wycinki drzew przy ul. Przygodnej pod budowę przedszkola
5. Rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta w zakresie nałożenia opłaty dodatkowej z tytułu nieopłacenia postoju w SPP
6. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany przepisów dot. strefy płatnego parkowania, umożliwiających skorzystanie z opłaty zryczałtowanej dla osoby zamieszkującej w obszarze SPP przez mieszkańców budynku Swarożyca 1a w Szczecinie
7. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmian do nowego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego dla Osiedla Arkońskie-Niemierzyn w obszarze Z.A.06 dla działki nr 1/6 z obr. 2038
8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 11.10.br


Protokół z posiedzenia Komisji 11.10.br został przyjęty w wyniku głosowania /4-za/ jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie skargi na niewłaściwe działania Dyrektora ZBiLK w sprawie zalanej piwnicy przy ul. Kolumba 6 –front


P. T. Sroka (Dyrektor ZBiLK) - skarga dot. zalewania piwnic w budynku przy ul. Kolumba 6. ZBiLK walczy z tym tematem od wielu lat, gdzie wykonano szereg prac w różnych odstępach czasowych, które miały na celu zniwelować ten problem. Założono dreny, które jednak nie spełniły swojej funkcji, wykonano dodatkowe studzienki, które też się nie sprawdziły. Dopiero po założeniu pomp, które praktycznie nieustająco funkcjonują w momencie zalewania piwnic  pozbawiają je wody. Skarżący wskazał ma niską efektywność pracy pomp, ponieważ kiedy się psują to momentalnie piwnice się zalewają. Jednak w momencie otrzymania takiej informacji,  pompy są natychmiast wymieniane na nowe, ponieważ nie nadają się do naprawy. Na chwilę obecną mamy zamiar zlecić badania genealogiczne w zakresie, czy jesteśmy w ogóle w stanie zapanować nad tym zjawiskiem. Musimy zbadać, czy wystarczy samo zaizolowanie budynku, czy też potrzebne jest tzw. „wannowanie” budynku.  Zastanawiamy się także nad przyszłością tego budynku. ZBiLK na bieżąco dba o infrastrukturę tego budynku. W latach 2018/2019/2020 wymieniono dachy, wymieniono drzwi i domofony we froncie budynku i dwóch oficynach.

Radny M. Żylik - ile pomp pracuje w budynku i kto informuje o ich uszkodzeniach ?

P.B.Wrzos (ZBiLK)  - w budynku pracują dwie pompy, a informacje o ewentualnych uszkodzeniach są systematycznie przekazywane przez dozorcę, który zamieszkuje w tym budynku.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - w otrzymanych wyjaśnieniach była zawarta informacja, że ZBiLK sprawuje w tej okolicy zarząd jeszcze nad innymi budynkami. Czy w tych budynkach też są problemy z zalewaniem ?

P. B. Wrzos (ZBiLK) - mamy jeszcze zainstalowane pompy w budynkach przy ul. Kolumba 8 i 33. Na Kolumba 33 pracują 3 pompy. Woda znajduje się w budynku wtedy, kiedy podnosi się poziom Odry, a obecnie wody są bardzo wysokie.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski  - otrzymaliśmy w tej sprawie opinię prawną wskazującą, że właściwy tryb do rozpatrzenia tej skargi to postępowanie cywilno-prawne. Poprosił o głos mecenasa M. Stawarczyka.

P. M. Stawarczyk (BP) - kwestię roszczeń pomiędzy najemcą a właścicielem rozstrzyga kodeks cywilny i jest to na pewno kwestia cywilna. W skardze poruszana jest także kwestia zasadności działań kierownika jednostki w stosunku do mienia komunalnego.

Radny M. Żylik - problem z zalewaniem budynków przez wodę jest bardzo trudny do rozwiązania. System rozwiązania oparty jedynie na pompach na dłuższą metę się nie sprawdzi, dlatego trzeba szukać rozwiązań kompleksowych polegających na efektywnym zabezpieczeniu budynku przez wodą.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski  - z uzyskanych wyjaśnień wynika, że ZBILK na bieżąco podejmuje czynności w celu naprawy zaistniałej sytuacji. Poddał pod głosowanie wniosek o uznanie skargi jako niezasadnej. 

Komisja w wyniku głosowania /4-za, 1-wstrz./ pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek,  tym samym uznając skargę jako bezzasadną.   


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie skargi na działania Prezydenta Miasta w zakresie grodzenia i ewentualnej wycinki drzew przy ul. Przygodnej pod budowę przedszkola


P. M. Przepiera (Z-ca Prezydenta Miasta) -  tematyka ta była już szeroko omawiana jeszcze przed złożeniem skargi, na posiedzeniu Komisji Budownictwa. Dyskusja na ten temat zajęła kilka godzin i nie będzie powtarzał tamtej argumentacji, a tylko dopowie, co nowego  wydarzyło się w tym temacie.  Najistotniejsze było zabezpieczenie na ewentualność wycinki drzew. Jak wiemy do niej nie doszło i nie będzie wycinki dopóki nie będziemy mieli ku temu stosownych zgód i pozwoleń, ponieważ działamy w świetle prawa. Zostało wydane pozwolenie na budowę, które następnie zostało zaskarżone, w myśl przepisów prawa odwołanie od tej decyzji było rozpatrywane przez wojewodę i ten organ nasze pozwolenie na budowę podtrzymał. |Wszelkie zawiłości związane z pozwoleniem na budowę może wytłumaczyć Pani W. Rabińska – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa. Ta sprawa ma szeroki wymiar dyskusji publicznej w aspekcie medialnym.  

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – w kwestii pierwszego zarzutu dot. wycinki drzew otrzymaliśmy już wyjaśnienie dot. braku wycinki, więc ten zarzut zostanie oddalony. Drugi zarzut dot. bezprawnego grodzenia terenu pod inwestycję.  

Skarżący  - nie otrzymał żadnych informacji w tym temacie. Jeśli chodzi o grodzenie terenu, to nie powinno do tego dojść, ponieważ w momencie grodzenia nie było dostarczone pozwolenie na budowę i do tej pory nie ma zgody na wycinkę drzew od marszałka województwa. Nie ma więc podstawy prawnej na jakiej zasadzie ten teren został ogrodzony. Jest Art. 7 w konstytucji mówiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Jeśli byłaby to firma lub osoba fizyczna to może sobie ten teren grodzić, ale skoro jest to teren ogólnodostępny to organ władzy publicznej nie może grodzić terenu bez żadnej podstawy prawnej, a jeśli już chce grodzić to powinno się to odbyć na podstawie wydanego zarządzenia, a tu takiego zarządzenie nie ma. Na BIP nie doszukał się takiego zarządzenia. Zgodnie z zawartą umową z firmą, która ma zaprojektować i wybudować przedszkole są zapisy, że do II etapu inwestycji czyli do tych prac przygotowawczo-budowlanych można przystąpić wyłącznie po zakończeniu etapu I tj. obejmującego dostarczenie wszelkich zgód, pozwoleń, projektów budowlanych i na chwilę ogrodzenia tego terenu nie było dostarczonego pozwolenia na budowę i do tej pory nie ma  decyzji o wycince drzew. W związku z tym, nawet w oparciu o umowę cywilną nie można było tego terenu grodzić. Kolejna kwestia to jutrzejsza wizja lokalna na tym terenie, gdzie widnieją tabliczki, że nieupoważnionym osobom wstęp wzbroniony, więc chciałby wiedzieć, kto jest upoważniony do wstępu. Kto jest gospodarzem tego terenu ?

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – to nie jest przedmiotem posiedzenia Komisji.

Radny M. Żylik – czy Skarżący kiedykolwiek prowadził jakąś inwestycję, bo z rozmowy wynika, że raczej nie. W momencie nabycia prawa do działki każdy ogradza i zabezpiecza swój teren.  Miasto jest w takiej samej sytuacji. Miasto ma pozwolenie na budowę więc ma prawo ogrodzić swój teren na czas prowadzonej inwestycji.

P. M. Stawarczyk (Radca Prawny) – Gmina Miasto Szczecin ma swoją osobowość prawną i jeśli jest właścicielem terenu to może go ogrodzić, w szczególności w momencie kiedy planuje przeprowadzenie jakiejś inwestycji. Podstawy prawne działania są zawarte w ustawach, a takimi ustawami jest ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz w innych ustawach. Jeśli chodzi o zarządzenia prezydenta miasta, to zarządzenie jest decyzją prezydenta, które jest wewnętrznym aktem prawnym. Są oczywiście zarządzenie obowiązujące wszystkich, ale są to szczególne sytuacje. W tym akurat przypadku nie ma potrzeby, aby prezydent wydawał takie zarządzenie, które zwykł wydawać w innych sprawach jak np. spraw organizacyjnych urzędu. W tym przypadku prezydent podejmuje decyzję, która jest oparta na powszechnie obowiązujących przepisach prawa i jest wystarczająca, a zatem postawienie na tym terenie ogrodzenia, które nie wymagało pozwolenia na budowę było i jest jak najbardziej legalne i zgodne z prawem.    

P. M. Przepiera (Z-ca Prezydenta Miasta) – z punktu widzenia kwestii dot. współpracy zapewnił, że zaraz po posiedzeniu Komisji prześle Skarżącemu wyjaśnienia do skargi, jakie otrzymała Komisja. Natomiast jest jedno zdanie w złożonej skardze brzmiące: „ na marginesie zakładanie ,że wydane zostanie pozwolenie na budowę nosi znamiona korupcji”. Nie wie, jak ma się ustosunkować do takiego stwierdzenia, ale wprowadzenie do debaty publicznej słowa „korupcja" sprawia, że trudno będzie w tym temacie dyskutować. Zdaje sobie sprawę, że dyskusja jest trudna i każdy ma inne zdanie. Stan prawny na dzień dzisiejszy jest taki, że mamy pozwolenie na budowę wydane przez organ I instancji i podtrzymany przez organ II instancji. Czy dalej kwestionujemy, że organ nadzorczy nie widzi, nie prześledził tego postępowania i nie dostrzega tych nieprawidłowości, które widzi skarżący? Inne organy, które są do tego powołane, jak widać w tej sprawie po kolei to rozstrzygają.  Zapewnił, że nie zostanie dokonana żadna wycinka drzew, jeśli nie będzie stosownych zgód i uzgodnień. Na marginesie, mieliśmy  postanowienie tj. decyzję RDOŚ dot. odstąpień i w wyniku procesu odwoławczego nie możemy jej stosować. Ze względu na szacunek do prawa, do sytuacji drugiej strony i opinii publicznej wstrzymaliśmy się z wszelkimi działaniami i czekamy na rozstrzygnięcie przez niezależne organy, co jak mówił na posiedzeniu Komisji Budownictwa RM potrwa wiele tygodni, a może nawet miesięcy, ale udowodnimy swe prawne racje.  Jeśli natomiast w tych postepowaniach będzie stwierdzenie, że miasto popełniło błędy to się dostosujemy.  Rozumie, że tej sprawie są też emocje i padają mocne słowa, ale przy użyciu słów "korupcja" debata publiczna i merytoryka schodzi na plan dalszy.

Skarżący - ze strony prawnej nie otrzymał żadnego uzasadnienia prawnego, jaka jest podstawa prawna. Brak jest konkretnej podstawy prawnej podanej przez komisję i nawet prawnika, więc nie wie, dlaczego skarga miałaby być uznana za bezzasadną.  Może ktoś poda przepis, artykuł, ustawę, na jakiej podstawie ten teren został ogrodzony. W odpowiedzi na zapytanie radnego M. Żylika wyjaśnia, że prowadził kiedyś inwestycję, ale jako osoba prywatna, nie jest organem władzy i nie obowiązuje go art. 7 Konstytucji RP, nie musi działać na podstawie i w granicach prawa. Działa na takiej podstawie, że jak coś nie jest zabronione, to jest dozwolone. Organ władzy ma wyżej postawioną poprzeczkę i nie może grodzić tego terenu bez konkretnej podstawy prawnej. Odwołał się do stanowiska urzędu miasta tj. prezydenta miasta, który uważa że działa prawidłowo i może sam sobie wydać pozwolenie na budowę. W kwestii korupcji to mamy wolność słowa i ma prawo użyć takiego słowa i ma prawo mieć takie wątpliwości do planowanej inwestycji. Szczególnie, że prawnik potwierdził, że nie było wydane żadne zarządzenie i rozumie, że wszystko odbywa się na mocy ustnych decyzji.   

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - w związku z wyczerpaniem listy mówców poddał pod głosowanie skargę, jako niezasadną.

Komisja w wyniku glosowania /4-za,1-przeciw/ uznała przedmiotową skargę za bezzasadną.    

   


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta w zakresie nałożenia opłaty dodatkowej z tytułu nieopłacenia postoju w SPP


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - ustosunkowując się do skargi należy zauważyć, że Skarżący nie skorzystał z przysługującego mu prawa odwołania od nałożenia opłaty dodatkowej. Ponadto otrzymaliśmy informację, że opłata została anulowana. Wobec czego zaproponował uznanie skargi za bezzasadną.

Komisja w wyniku głosowania /5-za/ jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.  


Ad. pkt. 6.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany przepisów dot. strefy płatnego parkowania, umożliwiających skorzystanie z opłaty zryczałtowanej dla osoby zamieszkującej w obszarze SPP przez mieszkańców budynku Swarożyca 1a w Szczecinie


P. R. Kapczyński (NiOL) - co do problemu i wniosku mieszkańca, to jego zdaniem jest to wniosek bezzasadny, ponieważ trudno przyjmować takie wnioski, gdzie potwierdzony adres zamieszkania danego mieszkańca nie jest objęty SPP. Podobne sytuacje są m.in. z mieszkańcem ulicy Jagiellońskiej, który twierdzi, że jego okna wychodzą na ul. Boh. Warszawy i z tego powodu powinien mieć uprawnienia, jak mieszkaniec strefy. Analogiczna sytuacja była też z wnioskiem mieszkańca zamieszkałym przy ul. Parkowej, ale za skrzyżowaniem z ulicą Malczewskiego, który też za argument podawał, że jego okna wychodzą na ulicę Malczewskiego i z racji tego powinien być uprawniony jako mieszkaniec SPP. Gdybyśmy mieli te wnioski przyjmować, to trudno byłoby nam,  jako zarządcy strefy weryfikować,  która z tych osób rzeczywiście posiada takie uprawnienia. Obecnie weryfikacja jest bardzo prosta i oczywista: jeśli adres zamieszkania, który musi udokumentować wnioskodawca jest na liście ulic wchodzących w obszar SPP, to wtedy z automatu taka opłata zryczałtowana przysługuje. Jeśli mielibyśmy weryfikować takie osoby na podstawie bardzo niekonkretnych danych i badać od jakiej strony ulicy dany mieszkaniec ma okna i wejście do bramy budynku to w zasadzie zwiększyłaby się ilość mieszkańców do tego uprawnienia i każdy mieszkaniec mógłby na tej zasadzie znaleźć sobie możliwość postoju w SPP w cenie zryczałtowanej. Dlatego najbardziej obiektywnym czynnikiem jest jednak udokumentowany adres zamieszkania.

Wnioskodawca -  mieszka w budynku przy ul. Swarożyca 1a, ale blok i wejście jest w ciągu ulicy Kapitańskiej. Od dłuższego czasu mieszkańcy parkowali przy samym bloku, ale po remoncie chodnika i postawieniu słupków kazano nam parkować po drugiej stronie ulicy Kapitańskiej na parkingu i tam też parkowaliśmy. Od kwietnia utworzono tam SPP i nie mamy już gdzie parkować. Na ulicy Swarożyca nie ma możliwości zaparkowania, ponieważ parkują tam pracownicy pobliskich biurowców, a duża część miejsc postojowych jest też zajęta przez remont Teatru Polskiego. Nie mamy gdzie parkować i jesteśmy oburzeni zaistniałą sytuacją.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - przedstawił mapkę i zdjęcia obrazujące ulicę Swarożyca.  Ten budynek znajduje się w ciągu ulicy Kapitańskiej, ma również okna i wejście od ulicy Kapitańskiej i tak naprawdę geodezyjnie powinien być przypisany do ulicy Kapitańskiej, która jest w SPP, w załączniku graficznym i w wykazie ulic. Zaraz obok tego budynku mamy budynki, których mieszkańcy już mogą korzystać z przywileju opłaty zryczałtowanej w SPP. W jego ocenie ten budynek został przeoczony w wykazie ulic uprawnionych. Zmieniając załącznik i dodając w wykazie ulic ten budynek, proponuje uznanie tej petycji za zasadną.

Radny M. Żylik - jeśli pozwolimy na takie rozwiązanie w tym jednym przypadku to obawia się ewenementu, na który mogą się powoływać inni mieszkańcy i wykorzystywać tą sytuację. Dlatego ta sprawa powinna być jasno i kompleksowo rozwiązana, aby nie było takich sytuacji w przyszłości.

P. A. Szotkowska (Z-ca Prezydenta Miasta) - tak jak spółka NiOL wskazywała na fakt zasadności trudności weryfikowania, któremu z mieszkańców by taka ulga przysługiwała, a któremu nie, wskazywano również, że takich sytuacji jest kilka w mieście. Dlatego należałoby zweryfikować wszystkie takie sytuacje występujące w mieście i podjąć systemowe rozwiązanie, a nie jednostkowe, aby nie robić zmiany tylko dla jednego przypadku. Tak jak mówiliśmy, po roku funkcjonowania tej strefy będziemy się przymierzali do jej weryfikacji i będzie to dobry moment do pochylenia się nad tymi tematami.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - dobrze, że spółka podjęła pierwsze działania w tym zakresie, aczkolwiek dzisiaj rozpatrujemy petycję dot. problemu w  konkretnej lokalizacji, która może być jest początkiem całego procesu doprowadzenia, aby mieszkańcy mogli korzystać ze swoich przywilejów  w postaci zryczałtowanej opłaty za parkowanie w SPP.

Radny Ł. Tyszler - mamy tu przykład, że sama zmiana adresu rozwiązałaby problem. Sama petycja zwraca uwagę na pewien problem, ale należy go także rozpoznać w kilku innych lokalizacjach w mieście. Należałoby skierować tą petycję także do innych komisji merytorycznych celem zasięgnięcia opinii.

Przewodniczący Komisji - w jakim okresie NiOL jest w stanie zweryfikować wszystkie lokalizacje z budynkami o podobnym problemie na podstawie zgłoszonych przez mieszkańców  wniosków do spółki? Po otrzymaniu takiej informacji Komisja mogłaby zbiorczo rozpatrzyć ten temat.

P. R. Kanarek (Prezes NiOL) - jeśli chodzi o deklarację do kiedy moglibyśmy zweryfikować takie nieruchomości, to realnym terminem będzie początek nowego roku czyli za ok. 2 m-ce. Chcielibyśmy przeprowadzić to rzetelnie.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - jest to odległy termin, czy jest szansa, aby na początku stycznia Komisja otrzymała wykaz problematycznych lokalizacji budynków ? Ponadto skieruje w tej pismo do Komisji ds. Gospodarki Komunalnej celem przedstawienia opinii w sprawie.

P. R. Kanarek (Prezes NiOL) - wskazał termin 4 stycznia 2022r.

Radny P. Jaskulski - doskonale zna problem braku miejsc postojowych w ciągu ulic Kapitańskiej i Swarożyca, natomiast uważa droga zmian w regulaminie SPP, którą przyjmuje Komisja, aby zmianą do uchwały objąć także inne problematyczne lokalizacje jest zasadna. Dlatego dziś należy się wstrzymać z uznaniem petycji za zasadną celem całościowego spojrzenia na ten problem w mieście. Rozumie, że na sesji 25.01.2022r. będziemy przyjmować zmiany w regulaminie SPP celem ujęcia problematycznych ulic w wykazie.  

Przewodniczący Komisji Ł .Kadłubowski - Komisja przygotuje projekt uchwały przyjmujący petycję, jeśli wnioskodawca rozszerzy petycję o wskazane problematyczne lokalizacje, który będzie w przyszłości konsekwencją przyjęcia zmian w regulaminie SPP.

Wnioskodawca - na ulicy Kapitańskiej są widoczne puste miejsca postojowe, nikt tam nie parkuje i denerwuje to nas, mieszkańców bloku, że my nie możemy z tego korzystać.

P. A. Szotkowska (Z-ca Prezydenta Miasta) - musimy zobaczyć, jaka jest skala tego problemu i od tego zacznijmy, a później zostanie wszczęta ścieżka techniczna.

Przewodniczący Komisji Ł .Kadłubowski  - poddał pod głosowanie stanowisko o przełożenie opiniowania przedmiotowej petycji do czasu przedstawienia informacji ze spółki NiOL w sprawie skali występowania tego problemu w mieście oraz  przekazania petycji do Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska RM w celu zasięgnięcia opinii.   

Komisja w wyniku głosowania /5-za/ jednogłośnie przyjęła ww. stanowisko.


Ad. pkt. 7.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmian do nowego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego dla Osiedla Arkońskie-Niemierzyn w obszarze Z.A.06 dla działki nr 1/6 z obr. 2038


Wnioskodawcy - złożyliśmy petycję, która obejmuje studium, ale część zapisów i próśb w petycji obejmuje również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Chodzi nam o zapis w projekcie studium, który mówi o co najmniej 25% pow. terenu pod zieleń i rekreację na dz. nr 1/6 na terenie Arkońskie-Niemierzyn. Uważamy, że teren, który od 100 lat służył pod sport i rekreację przechodzi nagle diametralną rewolucję i zostaje przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne. Rozumiemy, że jest to działka ZUT – prywatnej uczelni, ale nie zapominajmy, jak ZUT wszedł w posiadanie tej działki, która została oddana decyzją wojewody w 1989 roku w ramach likwidacji klubu sportowego „Czarni-Szczecin”. Rozumiemy, że ZUT chce sprzedać ten teren i rozumiemy, że musi być w tej sprawie wypracowany kompromis, ale zachowując zapis w projekcie Studium o zachowaniu 25% pow. tego terenu pod  rekreację jest dawaniem pozwolenia dla budowy, gdzie wartość tej działki wzrośnie 4-5 krotnie, a bezdyskusyjnie i bezrefleksyjnie pozostajemy przy kwestii tylko  25% dla rekreacji dla mieszkańców. Poza tym utworzone tereny rekreacyjno-sportowe nie powinny być przeznaczone przy stacji benzynowej i obwodnicy, gdzie ZUT na swoich prezentacjach wskazuje, aby byłby to bufor zieleni. Jest to trik sprzedażowy, aby ta działka była jeszcze więcej warta. Lokalizacja dla tej funkcji powinna być zagwarantowana przy ul. Sportowej i Łabędziej, tak aby był do niego łatwy dostęp dla samych mieszkańców.  Sami mieszkańcy wnoszą o 35% pow. zagospodarowania terenu pod sport i rekreację, czyli większy udział.  ZUT jako prywatna uczelnia nie będzie stratny  na tej transakcji, ponieważ sprzeda tą działkę naprawdę z dużym zyskiem. Cały teren ma 28 tys. metrów.  Wiemy, że studium jest tylko wstępem, aby zmienić miejscowy plan dla Arkońskie-Niemierzyn-Chopina więc ważne są także zapisy dot. intensywności zabudowy, ilości miejsc parkingowych oraz o powierzchni biologicznie czynnej. W tym temacie odbyły się, zamknięte dla mieszkańców, spotkania rady osiedla z miastem i ZUT-em, dlatego prosimy, aby radni podjęli działania w takim kierunku, aby nie oddawać za bezcen tego terenu, który od 100 lat służył celom sportowym. Prosimy radnych o przekonanie Prezydenta, aby zapis o pow. przeznaczonej pod sport i rekreację wynosił co najmniej 35%.

Radny P. Jaskulski - pogratulował mieszkańcom inicjatywy. Kompromis jest tu bardzo ważny, a potrzebą zagospodarowania tego terenu żyją mieszkańcy już od 1989 roku, kiedy ten teren został przekazany do ZUT-u i od tego czasu stoi odłogiem nikomu nie służąc. Teren ma pow. 4 ha, a 25% pod zieleń, która dzisiaj jest zapisana w studium stanowi 1ha, czyli bardzo dużo. Miasto realizuje parkową inwestycję bardzo podobnej kubatury na psim polu przy ulicy Zawadzkiego-Klonowica.  Jest to naprawdę duży teren zielony. Ponadto przedmiotowa działka znajduje się w bliskim sąsiedztwie dwóch innych terenów rekreacyjnych tj. Parku Chopina i skweru zieleńca na rogu ul. Chopina-Krasińskiego-Rapackiego. Ważnym elementem jest to, że to ZUT weźmie na siebie realizację inwestycji zagospodarowania tego 1 ha pod cele rekreacyjne. Jest to ogromny sukces mieszkańców Arkońskie - Niemierzyn, że na tym terenie powstanie park za który zapłaci prywatny podmiot, który będzie miał środki ze sprzedaży prywatnej działki.

Z-ca Prezydenta Miasta  D. Wacinkiewicz - zwrócił uwagę, że ten temat toczy się dwutorowo. Jesteśmy w procedurze zmiany studium, gdzie różne podmioty składają swoje wnioski, opinie i propozycje będące przedmiotem analiz. Tak jest ze strony zarówno mieszkańców, ze strony właścicieli terenu i taka propozycja została również zgłoszona przez ZUT  i nie ma w tym nic tajemniczego, gdzie na spotkaniach z radą osiedla postawiono sprawę jasno: Miasto nie może zgodzić się na zmianę w studium, jeżeli nie będą zabezpieczone interesy mieszkańców w sposób, który jest możliwy i akceptowalny. Możemy się licytować w kwestii powierzchni pod teren rekreacyjny, ale ważne jest to, co jest możliwe do zrealizowania w tej sytuacji. ZUT to nie jest prywatny podmiot, ale publiczna uczelnia, która musi uzyskać zgody i aprobaty miasta dla swoich rozstrzygnięć. W wyniku rozmów z ZUT-em doszliśmy do wypracowania propozycji. ZUT przeznaczy część terenu pod funkcje ogólnodostępne, gdzie obecnie cały teren jest zamknięty i od 1989 roku nie pełni żadnej funkcji sportowej.  Obecnie jest zamkniętym terenem uczelni publicznej z którego mieszkańcy w żaden sposób nie mogą korzystać. ZUT dzisiaj w sposób absolutnie racjonalny dokonuje skumulowania swojej infrastruktury akademickiej i miasto im w tym procesie pomaga. Jeśli chodzi o zagospodarowanie tego terenu pod funkcje sportowe to nie będą one realizowane na tym terenie i jest to samodzielna decyzja uczelni. W związku z tym pojawia się pytanie, czy chcemy aby ten teren dalej był w takim stanie, jak jest obecnie przez wiele kolejnych lat, czy też znajdziemy rozwiązanie z propozycji ZUT-u, który chce zagospodarować 1/4 całego terenu pod funkcje rekreacyjne ogólnodostępne, jako wkład uczelni i przekazać go miastu za przysłowiową złotówkę. Jest zdania, że ta propozycja jest rozsądna i ZUT jest w stanie ją zrealizować z jednoczesną korzyścią dla okolicznych mieszkańców w postaci terenu rekreacyjnego. Na dzień dzisiejszy procedujemy wnioski o  zmiany do studium, bez którego nie ma mowy o planie. Studium musi rozstrzygnąć w pierwszej kolejności, czy zgadzamy się na propozycję ZUT-u.

Radny M. Żylik - stwierdził, że należy przystać na tą propozycję. W przeciwnym razie ten teren będzie dalej niezagospodarowany bez pożytku dla nikogo.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - opinia prawna mówi, że ta petycja powinna być rozpatrzona przez Prezydenta Miasta i tam powinna być przekazana. Jesteśmy na etapie pewnych konsultacji i ustaleń i obawia się, aby nie powstał tu precedens, ponieważ jest wiele kwestii spornych jeśli chodzi o studium: teren targowiska Manhattan, teren Alt Buchholz, stadion przy ul. Bandurskiego, teren przy Cukrowni, gdzie oczekiwania mieszkańców co do zagospodarowania tych terenów są odmienne  niż dzisiejsze założenia studium. Proponuje, aby przekazać petycję do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.

P. M. Stawarczyk (Radca Prawny)  - jeśli chodzi o kwestie procedur planistycznych, to tego rodzaju wnioski  powinny być właśnie w tych procedurach rozpatrywane. Zawsze jest moment zarówno w procedurze studium, jak i planu, kiedy studium jest wyłożone do publicznego wglądu i każdy ma prawo składać swoje wnioski i ta petycja powinna być w takim trybie rozpatrywana. Z tego co wie, studium nie zostało jeszcze wyłożone do publicznego wglądu i na ten moment i w tym zakresie przedmiotowa petycja powinna być przekazana. W zakresie planu też powinna być przekazana do Prezydenta Miasta, który jako organ przygotowuje założenia tego planu i przekazuje jako uchwałę pod obrady Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - stwierdził, że każdy dodatkowy procent urządzonej zieleni na tym terenie będzie sukcesem i wierzy, że mieszkańcy będą dalej walczyć o zwiększenie tego udziału.

Wnioskodawca - była na spotkaniu rady osiedla, ZUT-u z BPPM i my jako mieszkańcy zostaliśmy wysłuchani, natomiast nasze głosy nie były brane pod uwagę. Te 25% pow. pod funkcje rekreacyjne to wcale nie jest wypracowany kompromis i będziemy walczyć dalej o nieco większy udział ze względu chociażby na zmiany klimatyczne i dlatego że jesteśmy odcięci obwodnicą śródmiejską i torami od dużych terenów zielonych, które się pojawiły. Proszę zwrócić uwagę kto zamieszkuje okoliczne ulice: Sportowa, Łabędzie, Zakopiańska. W większości są to osoby mieszkające tam od 1946-48 roku i przejście do Parku Chopina stanowi dla nich problem. Ważne jest aby nowy teren zielony był wewnątrz starego i nowego osiedla, tak aby obecni mieszkańcy nie byli wykluczeni. Ten teren byłyby wspólny, społeczny, co jest istotne w nowoczesnym myśleniu o społeczeństwie i warto o tym pamiętać przy zagospodarowaniu tego terenu.

Wnioskodawcy - apelujemy, aby przekazując petycję do Prezydenta Miasta zaznaczyć udział procentowy terenu zielonego i jego lokalizację.

Radny P. Jaskulski - propozycja lokalizacji jest zasadna, aby był to teren otwarty łączący nowe i stare osiedle. Czy mamy już ujętą jego konkretną lokalizację ? Ponownie zwrócił uwagę, że ten teren zagospodaruje ZUT i mamy szansę uwolnić dla mieszkańców teren, który od lat stoi niezagospodarowany.

Radny M. Żylik - jest za tym, aby lokalizacja była zgodna z wnioskiem mieszkańców.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski -   poprosił o głos BPPM.

P. A. Szerniewicz-Kwas (BPPM) – możemy w studium wpisać, że teren zielony będzie wzdłuż ulicy Sportowej.  W kwestii podnoszenia wartości nieruchomości przez ZUT to wszystkie nieruchomości w dojściu pieszym do tego terenu zielonego podniosą swoją wartość, jest to z zyskiem także dla okolicznych mieszkań. Możemy przychylić się do propozycji mieszkańców i w odpowiedzi do przekazanej petycji odpowiemy, że ta lokalizacja będzie zagwarantowana w przepisach studium.

Radny P. Jaskulski - podziękował mieszkańcom i przedstawicielom miasta za wykonaną pracę i ma nadzieję, że wszystkie uwagi mieszkańców do studium zostaną ujęte.

Komisja w wyniku głosowania /5-za/ podjęła stanowisko o przekazaniu przedmiotowej petycji do Prezydenta Miasta celem załatwienia wg. kompetencji z uwzględnieniem postulatów mieszkańców w zakresie powierzchni zabudowy i lokalizacji terenu rekreacyjnego.


Ad. pkt. 8.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/11/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2022/01/17 11:25:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2022/01/17 11:25:36 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/01/12 14:34:53 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/12 13:09:25 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 13:09:08 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 13:08:58 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 10:58:12 nowa pozycja