Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.58.2023
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 19 STYCZNIA 2023 ROKU


Początek posiedzenia - 16:00
Zakończenie posiedzenia - 19:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji w dn. 3.11.2022 r.
3. Konsultacje dotyczące budżetów Rad Osiedli 2023.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji w dn. 3.11.2022 r.


Powyższy punkt porzadku obrad został przeniesiony na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Konsultacje dotyczące budżetów Rad Osiedli 2023.


Przewodnicząca Rady Miasta Renata Łażewska – przywitała przedstawicieli rad osiedli. Wyraziła uznanie dla ich działalności oraz roli jaką pełnią w Mieście.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – podziękował za przybycie przedstawicielom rad osiedli. Wyjaśnił, że tematem posiedzenia jest dyskusja na temat budżetów rad osiedli. Wyraził nadzieję na wspólne wypracowanie rozwiązań w obecnej trudnej sytuacji budżetowej.

Daria Radzimska – Dyrektor WGK – dokonała wprowadzenia oraz przedstawiła budżet RO, zgodnie z Budżetem Miasta na 2023 r. Poinformowała, że WGK wsłuchując się w głosy płynące z RO, zdecydował się przywrócić sposób finansowania sprzed pandemii.

Radny Krzysztof Romianowski – zwrócił uwagę, że budżety RO są ograniczane od kilku lat. Problemy budżetowe RO są przykładem na niewłaściwe zarządzanie Miastem w tej kwestii. Inne miasta mierzą się z podobnymi problemami, a sytuacja budżetowa RO jest zdecydowanie lepsza. Przywołał przykłady innych polskich miast wojewódzkich. Zwrócił uwagę, że RO w Szczecinie nie mają środków na wypełnianie swoich zadań statutowych. Poinformował, że jako Klub PiS przygotował proponowane stanowisko do przyjęcia dla Komisji (stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Złożył wniosek formalny o przegłosowanie stanowiska przez Komisję. Wyraził opinię, że każdy Radny, któremu zależy na lokalnych samorządach osiedlowych, powinien poprzeć to stanowisko.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – poinformował, że Radni Komisji najpierw muszą zapoznać się z treścią dokumentu. Poinformował, że stanowisko zostanie przesłane Radnym na skrzynki mailowe i dopiero później będzie mogło być głosowane. Przypomniał, że spotkanie ma na celu wysłuchanie przedstawicieli RO i wypracowanie rozwiązania w oparciu do dyskusję. Oddał głos kolejnym mówcom.

Radny Mirosław Żylik – wyraził opinię, że nie można obwiniać zarządzających Miastem o jego złą sytuację finansową, ponieważ jest ona bezpośrednim wynikiem działań Rządu. Przypomniał, że uchwalony budżet na 2023 r. jest budżetem wyjściowym, do którego będą wprowadzane zmiany na przestrzeni roku.

Radny Przemysław Słowik – przypomniał, że nie ma sfery budżetowej Miasta, której nie dotknęłyby cięcia budżetowe. Zwrócił uwagę, że budżet podlega zmianom, a kwota zapisane w budżecie jest kwotą wyjściową. Budżet RO powinien odpowiadać realnym potrzebom. Odniósł się do zestawienia przekazanego przez WGK (załącznik nr 4 do protokołu), z którego wynika, że niektóre RO wykorzystują bardzo mało środków na działalność na rzecz mieszkańców.

Radny Marcin Biskupski – zwrócił uwagę, że wszystkim jest trudno funkcjonować w obecnej rzeczywistości i samorząd nie jest wyjątkiem. Wyjaśnił, że budżet na 2023 r. będzie podlegał zmianom. Zadeklarował, że jeśli pojawią się nowe możliwości finansowe, to na pewno wszyscy Radni Komisji opowiedzą się za przekazaniem dodatkowych środków dla RO.

Radna Maria Myśliwiec – odnosząc się do pisma przekazanego przez RO (załącznik nr 3 do protokołu) przywołała zapis ze statutów RO przedstawiający podstawowe zadania RO. Przedstawiła historię powstania RO w Mieście. Przypomniała, że integracja mieszkańców, na rzecz której działają RO nie polega wyłącznie na organizowaniu festynów. Zwróciła uwagę, że RO mogą pozyskiwać także środki od sponsorów. Przypomniała, że w kontekście trudnej sytuacji budżetowej RO mogą także zrezygnować z diet dla Zarządu. W obecnej sytuacji każdy powinien oszczędzać i priorytetyzować wydatki. 

Radna Agnieszka Kurzawa – wyraziła opinię, że stanowisko zaproponowane przez Radnego K. Romianowskiego jest koncyliacyjne i nienacechowane politycznie. Jeśli Radni zagłosują przeciwko pokażą, że nie chcą wspierać samorządności w Szczecinie, co będzie wpływać negatywnie na rolę RO.

Radny Maciej Ussarz – przypomniał, że zmniejszenie środków budżetowych dla RO zostało wprowadzone w ostatniej chwili w formie autopoprawki. Poinformował, że podczas sesji złożył poprawkę do budżetu przyznającą środki dla RO, jednak została ona odrzucona w głosowaniu. Gdyby Radni zdecydowali się przyjąć zaproponowaną przez niego poprawkę, dzisiejsze spotkanie nie byłoby konieczne. Wyraził opinię, że jest to hipokryzja ze strony Radnych. Wyraził nadzieję, że Prezydent przesunie 300 tys. zł z rezerwy ogólnej (12 mln zł) na działalność RO.

Radna Maria Myśliwiec – wyraziła opinię, że kwestią, która najbardziej porusza RO jest kwestia diet dla Zarządu. Przypomniała, ze to RO decyduje o przyznaniu diet Zarządowi swojej Rady.

Henryk Jerzyk – Przewodniczący RO Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce – wyraził opinię, że RO powinny wrócić do Biura Rady Miasta, aby móc funkcjonować bliżej Rady Miasta. Wówczas ranga i znaczenie RO był większe. Odnosząc się do kwestii budżetu RO wyraził opinię, że pierwotna propozycja budżetu powinna być przewrócona. Przypomniał także o pomyśle przyznania 1 mln zł na kadencję dla każdej RO. Był to dobry pomysł, jednak sama idea rozmyła się w kontekście pandemii. Należy pochylić się nad całym kształtem finansowania RO, ponieważ RO planując swoje działania nie wiedzą, na czym stoją.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – poprosił WGK o przygotowanie zestawienia dotyczącego budżetu inwestycyjnego RO.

Marian Adamowicz – Przewodniczący RO Pogodno – przypomniał o kompetencjach i zadaniach RO. Obecnie RO nie są w stanie funkcjonować bez wsparcia sponsorów. RO są sprowadzone do roli żebraków i muszą prosić się o pieniądze na realizację swojej podstawowej funkcji. Zwrócił uwagę na zmniejszenie rangi RO, które są pomijane przez samych Radnych RM. Odnosząc się do kwestii remontu siedziby RO Pogodno poinformował, że w tym roku wybory w siedzibie się nie odbędą, ze względu na nieukończenie prac remontowych, na które zostały zabrane środki.

Iwona Świątkowska – Przewodnicząca RO Osów – wyraziła niezrozumienie dla Radnych, którzy są jednoczenie Radnymi RO i RM, a którzy głosowali za zmniejszeniem środków dla RO. Wyraziła opinię, że spotkania Komisji RM z RO powinny być organizowane regularnie.

Dariusz Dziechciarz – Skarbnik RO Osów – wskazał na dysproporcje między środkami przeznaczanymi na poszczególne RO. Niektóre RO nie mają przez to wyboru, czy wypłacić diety Zarządowi, czy nie. Nie jest to sprawiedliwy przelicznik. Punktem wyjścia nie powinna być tylko liczba mieszkańców i dieta przewodniczącego. Komisja powinna podjąć po dzisiejszym posiedzeniu stanowisko dot. budżetu RO.

Daria Radzimska – Dyrektor WGK – wyjaśniła, że podział finansowy jest dokonywany na podstawie statutu (stawka bazowa oraz stawka na mieszkańca). Stawkę bazową można zmienić, jednak ingerencja w ten system prowadzi do spłaszczenia kwot środków dla RO.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – odnosząc się do głosów Radnych osiedlowych wyjaśnił, że decyzje budżetowe były bardzo trudne. Na początku kadencji Radni mieli więcej możliwości, bo sytuacja makroekonomiczna była zupełnie inna. Zobowiązał się, że będzie walczył o środki dla RO.

Iwona Trzaska – Wiceprzewodnicząca RO Głębokie-Pilchowo – zwróciła uwagę, że RO pierwszy raz otrzymały zaproszenie na posiedzenie Komisji, a przecież są jednostką pomocniczą. RO powinny regularnie spotykać się z RM i być zaznajomione z bieżącymi działaniami przez nią podejmowanymi. Nie należy spłycać działalności RO do organizowania imprez osiedlowych, ponieważ RO próbują zbudować społeczeństwo obywatelskie.

Przewodnicząca Rady Miasta Renata Łażewska – wyjaśniła, że zmiana organizacyjna polegająca na przeniesieniu RO do Biura Rady Miasta nie jest kompetencją Rady Miasta. Przypomniała, że RO mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji RM oraz sesjach RM.

Radny Marcin Biskupski - przywołał przykład RO Majowe, w której wobec trudnej sytuacji budżetowej zrezygnowano z diet dla Zarządu (z wyjątkiem Przewodniczącego, dla którego dieta jest zapisem statutowym).

Łukasz Nowak – Przewodniczący RO Bukowo – podkreślił w jak trudnej sytuacji znajduje się obecnie RO Bukowo. Nie ma ona swojej siedziby a dieta Przewodniczącego przeznaczana jest w dużej mierze na funkcjonowanie RO (ulotki, materiały). Na organizowanie wydarzeń RO na ten moment ma 2100 zł. Za taką kwotę nie da się wiele zrobić. Zauważył, że możliwości pozyskiwania sponsorów przez RO nie są takie same (na niektórych osiedlach nie ma przedsiębiorstw, do których można się zwrócić).

Jerzy Serdyński – Członek Zarządu RO Łękno – wyraził opinię, że konieczne jest przywrócenie RO platformy kontaktu z Radą Miasta. Zaproponował, aby na posiedzenia KISSiM była zapraszane RO. Odnosząc się do kwestii budżetu zaproponował wystąpienie Komisji do Prezydenta o przywrócenie usuniętej kwoty na funkcjonowanie RO. Ponadto poddał w wątpliwość, aby budżet był aż tak napięty, żeby nie znalazło się w nim 37 mln na kadencję dla RO. Nie można zostawić RO samych sobie, ponieważ to one tworzą społeczeństwo obywatelskie.

Arkadiusz Lisiński – Przewodniczący RO Żelechowa – przywołał przykłady budżetów osiedlowych innych miast, które są zdecydowanie wyższe. Obrazując kontrast przypomniał, że RO w Szczecinie muszą prosić o 300 tys. zł. Poddał pod dyskusję pomysł, aby środku uzależnić od frekwencji w wyborach. Zaproponował, aby w przypadku niezwiększenia środków na działalność RO zawnioskować do miejskich organizatorów wydarzeń (dla których środki zostały zwiększone) o organizację 2-3 imprez na każdym z osiedli. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność przesunięć budżetowych. Nawiązując do wypowiedzi, że budżet na 2023 r. jest budżetem wyjściowym zwrócił uwagę, że RO nie wiedzą, ile pieniędzy faktycznie będą mieli do dyspozycji, co uniemożliwia zaplanowanie działań.

Jerzy Długołęcki – Przewodniczący RO Pomorzany – wyraził oczekiwanie, że Komisja przywróci pierwotny budżet RO.

Joanna Pieciukiewicz – Przewodnicząca RO Krzekowo-Bezrzecze – zwróciła uwagę, że w RO każda złotówka jest wydawana z wysoką skrupulatnością. Członkowie RO często sami dokładają się do funkcjonowania RO (własne zasoby materialne, rzeczowe, ludzkie). Odnosząc się do kwestii uzależniania  środków od liczby mieszkańców zwróciła uwagę, że w organizowanych przez RO wydarzeniach nie uczestniczą jedynie mieszkańcy danego osiedla. Są także mieszkańcy, którzy uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez kilka RO uważając, że są to najlepsze imprezy. Dobrze, że mieszkańcy przychodzą i korzystają z możliwości uczestnictwa w wydarzeniach, ale należy odejść od takiego stałego podziału w ilości środków, ponieważ mieszkańcy niejako się „przenikają” miedzy RO.

Przedstawicielka RO Głębokie-Pilchowo – zwróciła uwagę na opiniodawczą rolę RO. Większe inwestycje wymagają dyskusji w szerszym gronie, a warunki takie mogłaby stworzyć Komisja.

Maria Bohuń – Przewodnicząca RO Podjuchy – poinformowała, że w RO Podjuchy Zarząd zrezygnował z diet, jednak podczas dyskusji nad tą decyzją pojawiły się głosy, że ich utrzymanie mogłoby w jakiś sposób zabezpieczyć te środki przez ich utratą. Jest to przykry przykład na rzeczywistość, w której funkcjonują RO. Wyraziła opinię, że RO są marginalizowane, a ich opinia nie jest brana pod uwagę.

Przedstawicielka RO Międzyodrze-Wyspa Pucka – poinformowała, że RO Międzyodrze-Wyspa Pucka zapoczątkowała dyskusję nad budżetami RO. Zarząd RO zrzekł się diet, a na działania RO pozostało 740 zł. Za taką kwotę nie ma możliwości przeprowadzenia wydarzenia. Zwróciła uwagę, że na terenie ogrodów działkowych mieszka ok. 6000-7000 osób. Jest to liczba znacznie wyższa, niż oficjalne informacje nt. liczby mieszkańców.

Marian Adamowicz – Przewodniczący RO Pogodno – odnosząc się do wypowiedzi, że obecny budżet ma charakter wyjściowy, poprosił o informację, do której wersji budżetu Miasta RO mają przygotować plany rzeczowo-finansowe?

Daria Radzimska – Dyrektor WGK – odpowiedziała, że niezależnie od planów zmian do budżetu Miasta i prowadzonych rozmów, obecnie obowiązuje budżet przyjęty w uchwale RM.

Tamara Karpeta - Wiceprzewodnicząca RO Słoneczne – wyraziła rozczarowanie działaniami Radnych i ich skutecznością. Przypomniała, że w ubiegłym roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji dotyczące komunikacji miejskiej, jednak nie przyniosło ono żadnych rezultatów. Radni nic nie zrobili. RO chcą działać, ale do tego potrzebują środków. Zaapelowała o przywrócenie pierwotnego budżetu.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni, nie zgodził się ze stwierdzeniem, że w sprawie komunikacji miejskiej Radni nic nie zrobili. Z inicjatywy Komisji zostało zabezpieczone dodatkowe 16 mln zł na komunikację. Niestety pod koniec roku okazało się, że cena benzyny była zawyżona i środki musiały zostać wykorzystane na utrzymanie połączeń, zamiast ich tworzenie. Wyjaśnił, że środki, którymi dysponuje Miasto są wypadkową sytuacji całej gospodarki. Takie rozmowy nie są łatwe, ponieważ Radni rozumieją, że zgłaszane potrzeby są słuszne, jednak decyzje są podejmowane w większym kontekście.

Grzegorz Farat – Przewodniczący RO Załom-Kasztanowe – zwrócił uwagę, że środki przeznaczane na działalność RO nie powinny być nigdy ograniczane, ponieważ są to środki bezpośrednio przeznaczane dla mieszkańców Szczecina. W zamian spotykamy się, aby żebrać o 300 tys. zł. RO nie chodzi o swoje diety, tylko środki na działalność na rzecz mieszkańców.

Iwona Balcer – Przewodnicząca RO Centrum – zwróciła uwagę, że dzięki działalności RO powstaje wiele wartościowych inicjatyw. Są one jednak niedoceniane. RO chcą współpracować z Radą Miasta, jednak są niedostrzegane. RO słuchają mieszkańców, więc Rada Miasta powinna wysłuchać tego, co mają do powiedzenia RO.

Łukasz Listwoń – Przewodniczący RO Drzetowo-Grabowo – zwrócił uwagę, że dotychczasowa dyskusja wygląda tak, jakby RO walczyły wyłącznie o pieniądze dla siebie. W rzeczywistości większość członków RO działa z poczucia misji. Na te działania muszą mieć jednak środki, a 300 tys. zł w skali budżetu Miasta nie jest zawrotną sumą.

Marta Saranek-Żurawska – Przewodnicząca RO Żydowce-Klucz – zwróciła uwagę, że podział środków wg kryterium liczby mieszkańców nie jest sprawiedliwy. Usługi na wydarzenia kosztują tyle samo, niezależnie od tego, ilu mieszkańców ma dana RO.

Bogusław Owsianowski – Przewodniczący RO Skolwin – postawił pytanie, która przysięga radnego jest ważniejsza: radnego osiedla, czy radnego Miasta?

Przewodniczący Patryk Jaskulski – odpowiedział, że radni RM patrzą przede wszystkim na dobro Miasta, jednak ze szczególną skrupulatnością traktują swoje okręgi. Przypomniał, że łączenie funkcji radnego RM i RO jest dopuszczalne.

Teresa Jankowska – Przewodnicząca RO Niebuszewo-Bolinko – wyraziła opinię, że radni RM powinni zainteresować się i współpracować z RO ze swojego okręgu z własnej inicjatywy.

Arkadiusz Lisiński – Przewodniczący RO Żelechowa – zauważył, że niektórzy radni RM i RO potrafią połączyć tę funkcję, jednak faktycznie, dochodzi później do sytuacji, kiedy tacy radni RM decydują de facto o budżecie swojej RO. Odnosząc się do sytuacji budżetowej przypomniał, że w swojej wypowiedzi celowo przytoczył przykłady innych polskich miast, aby pokazać, że nie wszystko jest związane z decyzjami Rządu.

Radny Krzysztof Romianowski – zwrócił uwagę, że każdy z obecnych jest za tym, żeby przywrócić 300 tys. zł do budżetu na działalność RO. W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji poprosił o przegłosowanie stanowiska.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – ze względu na hierarchię dokumentów, jakie może skierować Komisja zaproponował głosowanie nad dezyderatem (który zajmuje wyższe miejsce w hierarchii dokumentów niż stanowisko), o zwiększenie budżetu rad osiedli na 2023 r. o kwotę 300 tys. zł. Zapytał, czy takie rozwiązanie jest do przyjęcia dla przedmówcy.

Radny Krzysztof Romianowski – zgodził się wycofać swój wniosek formalny o przegłosowanie stanowiska, w celu głosowania nad dezyderatem.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie dezyderat.

Głosowanie nad dezyderatem wnoszącym o zwiększenie budżetu rad osiedli na 2023 r. o kwotę 300 tys. zł.

Za – 4 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radna Maria Myśliwiec – poprosiła wszystkie RO o bieżące informowanie o dyżurach oraz zebraniach. Dzięki temu Radni będą mogli spotykać się z RO.

Jerzy Serdyński – Członek Zarządu RO Łękno – zaapelował o pochylenie się nad mechanizmem stałego wzrostu budżetów RO.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – wyraził opinię, że jest to temat do dyskusji na przyszłe spotkania. Wyraził opinię, że interesującym pomysłem jest uzależnienie ilości środków dla danej RO od frekwencji wyborczej. Zwrócił uwagę, że frekwencja w wyborach do RO w Szczecinie jest bardzo niska.

Jerzy Serdyński – Członek Zarządu RO Łękno - zwrócił uwagę, że najpierw powinno się mieszkańcom coś dać, a dopiero później wymagać od nich zaangażowania, które zostanie wyrażone frekwencją w wyborach.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2023/01/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2023/03/02 13:21:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2023/03/02 13:21:58 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/03/02 13:19:15 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/02/08 09:54:13 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/01/20 12:15:43 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/01/10 13:45:27 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2023/01/10 13:38:15 nowa pozycja