Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.75.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 31 SIERPNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta w dniu 06 września br. o następujących numerach:
•200/22 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
•201/22 - zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: ul. Maciejkowej, ul. Kalinowej, ul. Limby, ul. Jaworzynki,
•202/22 - zaliczenia drogi na ulicy Północnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
•203/22 - zaliczenia drogi na ulicy Powrotnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
•204/22 - zaliczenia drogi na ulicy Jantarowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
•205/22 - zaliczenia drogi na ulicy Czesława Miłosza do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
•206/22 - pozbawienia części ul. Potok kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
•207/22 - pozbawienia ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
•214/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,
•215/22 - uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin”,
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


NIE ZGŁOSZONO.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta w dniu 06 września br. o następujących numerach:
•200/22 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
•201/22 - zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: ul. Maciejkowej, ul. Kalinowej, ul. Limby, ul. Jaworzynki,
•202/22 - zaliczenia drogi na ulicy Północnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
•203/22 - zaliczenia drogi na ulicy Powrotnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
•204/22 - zaliczenia drogi na ulicy Jantarowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
•205/22 - zaliczenia drogi na ulicy Czesława Miłosza do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
•206/22 - pozbawienia części ul. Potok kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
•207/22 - pozbawienia ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
•214/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,
•215/22 - uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin”,


Projekt uchwały  200/22 w sprawie  zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,

Projekt uchwały omówiła p. D. Radzimska Dyrektor WGK

Komisja w wyniku głosowania: za – 7, przeciw-0, wstrzym.- 1 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Projekt uchwały  201/22 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: ul. Maciejkowej,  ul. Kalinowej, ul. Limby, ul. Jaworzynki,

Projekt uchwały omówiła p. D. Radzimska Dyrektor WGK

Komisja w wyniku głosowania: za – 9 (jednomyślnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

projekt uchwały  202/22 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Północnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,

Projekt uchwały omówiła p. D. Radzimska Dyrektor WGK

Komisja w wyniku głosowania: za – 9 (jednomyślnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

projekt uchwały w sprawie 203/22 - zaliczenia drogi na ulicy Powrotnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,

Projekt uchwały omówiła p. D. Radzimska Dyrektor WGK

Komisja w wyniku głosowania: za – 9 (jednomyślnie)  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

projekt uchwały 204/22 w sprawie  zaliczenia drogi na ulicy Jantarowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,

Projekt uchwały omówiła p. D. Radzimska Dyrektor WGK

Komisja w wyniku głosowania: za – 9 (jednomyślnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

projekt uchwały  205/22 w sprawie zaliczenia drogi na ulicy Czesława Miłosza do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,

Projekt uchwały omówiła p. D. Radzimska Dyrektor WGK

Komisja w wyniku głosowania: za – 9 (jednomyślnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

projekt uchwały 206/22 w sprawie pozbawienia części ul. Potok kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,

Projekt uchwały omówiła p. D. Radzimska Dyrektor WGK

Komisja w wyniku głosowania: za – 10 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

projekt uchwały 207/22 w sprawie pozbawienia ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,

Projekt uchwały omówiła p. D. Radzimska Dyrektor WGK

Komisja w wyniku głosowania: za – 11 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

projekt uchwały 214/22  zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,

Projekt uchwały omówiła p. D. Radzimska Dyrektor WGK

Następnie uzupełnił wypowiedź  Prezes NIOL R. Kanarek:

W trakcie dyskusji głos zabrali radni:

Radny M. Biskupski- uzasadnienie poprawek w nowelizacji uchwały jest lakoniczne. Mowa jest jedynie o konieczności zmian po ponad roku od wprowadzenia PPN-ów. Nie wiadomo, czy miasto będzie zwracało pieniądze za wystawione wcześniej mandaty, czy ukarany kierowca będzie musiał sam wystąpić z roszczeniem , kto za to zapłaci? Z czego wynika konieczność wprowadzenia tej uchwały, z wyroku WSA. Jaka kancelaria obsługuje NIOL, bo warto wiedzieć ,a by z jej usług nie korzystać? Parkomaty- czy nie można ich wyłączyć, jeśli nie to czy nie można ich okleić aby kierowcy nie dokonywali wpłaty ? Próbujemy poprawić błąd nie mówić radnym co się w tej sprawie wydarzyło.

 

R. Kanarek- kwestia podstawy do aktualnienia tej uchwały była omawiana na poprzedniem posiedzeniu komisji dlatego skrócił uzasadnienie uchwały, kwestia podstaw opłaty dodatkowej wynika  z wyroku NSA z 4 sierpnia. Sprawa opłat w strefie jest nadal aktualna, bo nie została uchylona uchwała w całości tylko w części dot. „kary” która w nowym projekcie nazywa się „opłatą dodatkową”. Skarga dot. nazewnictwa, prosi mecenasa Ł. Korejwo do przedstawienia drogi legislacyjnej, ponieważ spółka nie uczestniczyła w procesie. Zwracać środki będzie spółka, wszystkim osobom, które wykażą, że taką opłatę uiściły, procedura jest przygotowywana i będzie zamieszczona na stronach internetowych NIOL-u.W piątek jest pierwsze spotkanie robocze.

Radca Prawny Ł. Korejwo - uzupełnił wypowiedź Prezesa przedstawił rys historyczny postępowania w sprawie. Powiedział min. iż uchwała została zaskarżona przez prokuraturę rejonowa w grudniu 2020 roku, na skutek skargi i odpowiedzi WSA w Szczecinie uznał skargę za bezpodstawną, w dalszej kolejności złożono skargę kasacyjną i NSA w wyroku  z dnia   21 października 2021 uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania WSA do rozpatrzenia, nie podzielając linii orzecznictwa. Wyrokiem WSA z dnia 10 marca  WSA w Szczecinie stwierdził nieważność paragrafów definiującego opłatę dodatkową i podstawę do naliczenia opłaty dodatkowej, nie jest to kara umowna w myśl kodeksu cywilnego.   Rada Miasta złożyła skargę kasacyjną , która została odrzucona w dniu 4 sierpnia 2020.

Radny Ł. Kadłubowski- jest w szoku, że w wyniku  tak kosmetycznej zmiany i braku działań w zakresie jej usunięcia jesteśmy narażeni na poważne konsekwencje ( ubytek finansowy – jaka kwota została naliczona w zakresie obwiązywania tej uchwały), w związku z tym , czy ktoś personalnie poniesie konsekwencje w spółce? Dlaczego tak późno reagujemy? Jak będzie wyglądał proces reklamacji i czy planujemy wpisanie do uchwały uznania reklamacji z powodu wpisania  jednorazowo zdarzenia  błędnego numeru rejestracyjnego. Co z pojazdami zarejstrowanymi poza granicami Polski czy możemy egzekwować opłatę, wiem, że Pan Prezydent miał wystąpić do Ministerstwa Finansów w tej sprawie, czy może prosić o kopię takiego wystąpienie?

D. Radzimska- ścieżka legislacyjna potoczyła się szybko, bowiem dowiedzieliśmy się w okresie wakacyjnym o wyroku, na początku rozstrzygnięcia były niejednoznaczne. Inny Wydział UM prowadzi działania w zakresie poboru nieopłaconej opłaty z zagranicy. Może przygotować dane i przekazać radnym na kolejnym spotkaniu omówić.

R. Kanarek– skala zawiadomień to ponad 2 tysiące, kwota 400 tysięcy złotych, spółka nie tworzyła uchwały (była współrealizatorem) jest tylko jej wykonawcą. Spółka nie uczestniczy w żadnym postępowaniu w jej imieniu robi to mecenas  Ł. Korejwo, który reprezentuje Gminę Miasto Szczecin. Konsekwencje kadrowe w spółce nie ma takiej osoby. Kwestia pomyłek w zapisywaniu numeru rejestracyjnego (1 w ciągu roku) była przedmiotem poprzedniego i Pana Prezydent zadeklarowała, ze przedstawimy skalę takich pomyłek i analizę ewentualnego zapisu, na dzień dzisiejszy analizują temat.

Radny K. Romianowski- sytuacja pokazuje w jaki sposób w naszym mieście są przygotowywane są uchwały, które stanowią prawo miejscowe i jakie są dodatkowe koszty przez jeden błąd urzędniczy. Podobny problem możemy mieć ze Strefą Zamieszkania Stare Miasto, obawiam się, że tam będziemy zwracać pieniądze i to znacznie większe (jakie to mogą być koszty?). 

D. Radzimska-  oczekujemy na uzasadnienie w zakresie Strefy Zamieszkania Stare Miasto – tryb nie został wyczerpany.

Ł. Korejwo - uchwała dot. Strefy Zamieszkania Stare Miasto  została wniesiona skarga przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuraturę Rejonową, skutek tych skarg WSA w dniu 11 sierpnia stwierdził nieważność tych uchwał w całości, ale nie mamy jeszcze uzasadnienia, przysługuje nam skarga kasacyjna do NSA.

 Radny P. Jaskulski- dlaczego w uzasadnieniu uchwały brak jest informacji o wyroku sądu, czy opłaty naliczone „nielagalnie” będą zwracane  automatycznie? czy nie możemy wyjść naprzeciw i zwrócić wszystkim pobraną niezgodnie z prawem  opłatę dodatkową z automatu? Dlaczego te parkomaty nadal działają?  osoby uczciwe nadal ponoszą opłatę. Miasto w oczach mieszkańca jest widziane niekorzystnie, jaka jest rzeczywista kwota zwrotu? Ile kosztuje obsługa prawna dot. wszystkich kwestii  windykacji, dotarł tylko do jednej umowy w obszarze pl. Orła Białego wynosi 120 tysięcy.

D. Radzimska- parkomaty są nadal czynne bowiem przepisy wynikające z uchwały Rady Miasta  odnośnie pobierania opłaty nadal są obowiązujące. Kwota wskazana przez Pana Prezesa jest wiążąca.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- pojawiła się u niej taka dygresja, uchwały Rady Miasta są poddane obsłudze prawnej w terminie 30 dni od daty podjęcia w Biurze Prawnym Wojewody. Dlaczego Wojewoda nie uchylił tych uchwał skoro są nie zgodne z prawem? gdyby je uchylił nie ponosilibyśmy takich konsekwencji jako miasto. Dopiero od roku prokuratora zajmuje się kontrolą uchwał Rady Miasta Szczecin i gmin ościennych. Uważa, iż  to Wojewoda powinien pełnić funkcję nadzorczą.

Radny P. Jaskulski– zna przepisy, ale możemy wyjść naprzeciw mieszkańcom i nie pobierać tej opłaty skoro nie można karać za jej brak.

R. Kanarek- zwrot środków, od wczoraj wiemy, że spółka będzie zaangażowania w ten proces, jest przygotowywana procedura, płacący przelewem nie budzi to kontrowersji i zostanie wykony zwrot,  w sprawie opłat dla osób dokonującej jej w kasie przygotowują procedurę. Kwota 400  tysięcy to opłata dodatkowa  za postój w PPN, zaś 20 tysięcy zawiadomień zostało wystawionych za nieopłacony postój dotyczy Strefy Zamieszkania Stare Miasto. Umowa, którą przytoczył p. Wicperzewodniczący dotyczy windykacji, w procesie opracowywania uchwał spółka nie współpracowała z żadną kancelarią prawną.

Radny Ł. Kadłubowski- w kwestii opłat na terenie Starego Miasta czekamy na wyrok?  I grozi nam zwrot kwoty 4 mln. zł.? Kwota na opłacenie kancelarii za prostą usługę windykacji w wysokości 120 tys. zł. też jego zdaniem jest wysoka. Prosi o przesłanie dokumentów w zakresie  postępowania i wyłonienia tej kancelarii. 

R. Kanarek- windykacja należności kwota 120 tysięcy jest to górna kwota, prześle dokumenty. 

Ł. Korejwo  – szanse wygrania i oszacowania strat odnośnie wyroku dotyczącego Strefy Zamieszkania Stare Miasto będzie można oszacować po uzyskaniu uzasadnienia z sądu, bowiem jako strona nie uczestniczyliśmy w posiedzeniu, miało ono charakter niejawny.

Radny P. Jaskulski- ale czy te zarzuty dotyczyły tych samych kwestii, dlaczego boimy się przyznać, że grozi nam konieczność zwrotu 4 mln. zł.? Kwestia zwrotów – czy procedura zwrotów zakłada zwrot osobom, które o ten zwrot wystąpią, czy wszystkim?  

R. Kanarek- sprawa jest zero jedynkowa, te osoby które dokonały przelewów otrzymają zwrot , w zakresie pozostałych w piątek spotyka się zespół roboczy i ustalą szczegóły. 

Ł. Korejwo – skargi prokuratora w zakresie uchwał są analogiczne, lecz rozstrzygnięcia sądu nie są analogiczne.

Komisja w wyniku głosowania: za – 7, przeciw-0, wstrzym.- 3 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Projekt uchwały nr 215/22 w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin”,

Wprowadzenia do tematu dokonał M. Przepiera Zastępca Prezydenta m. Szczecina.

Przedstawiciele firmy Multikonsul dokonali szczegółowego omówienia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin

Radny P. Słowiki – wykaz inwestycji w ramach zadań własnych min. budowa nowej hali, panele na TME – część jest zakończona , dane są niezgodne ze stanem faktycznym. Dlaczego ZUO przekazuje listę zadań dot. modernizacji? Nie ma szczegółów w przekazanym materiale, powinniśmy mieć wskazanie wymagań chociażby ile nowe budynki powinny używać energii.  Czy musimy przyjmować ten dokument  teraz.

 

M. Przepiera- przyjęcie dokumentu jest konieczne, bowiem staramy się o dofinansowanie zewnętrzne dla źródła budowy związanego z geotermią. Zamówiliśmy ten dokument poprzez ZUO, w trakcie dyskusji na komisji był ten temat omawiany, mówiliśmy kto w imieniu miasta będzie go zamawiał,  ZUO jest silnym obiektem energetycznym miasta, dokument jest przy współpracy z miastem.

Radny P. Słowik- potrzebujemy tego dokumentu, nie ma wątpliwości, ale skoro mamy już taki dokument to szuka możliwości gdzie możemy jako gmina zapisać „na sztywno„ co możemy zrobić w dziedzinie oszczędności energii np. ile budynki muszą pożerać energii na metr kwadratowy rocznie.

Radny R. Lewandowski- są to założenia do planu,  z punktu widzenia dydaktycznego jest to dobrze opracowany dokument. Brak mu w podsumowaniu informacji nt. co dalej z Pogodnem w zakresie ciepłownictwa? Uważa, iż trzeba ten dokument zaakceptować.

 

Komisja w wyniku głosowania: za – 7, przeciw-0, wstrzym.- 3 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja przyjęła do wiadomości pismo w sprawie uwag zgłoszonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego przez mieszkańców " Osiedla Żelechowa -Hoża" - załącznik nr 3 do protokołu.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/08/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/09/28 12:08:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/09/28 12:08:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/08/31 13:46:34 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/08/29 08:57:24 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/08/24 10:55:59 nowa pozycja