Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.21.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 252/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2021,
- 255/20 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin,
- 256/20 w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego przez Gminę Miasto Szczecin do osiedlenia się na terenie miasta Szczecin repatrianta oraz członków jego najbliższej rodziny.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 16 listopada 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-6; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:


- 252/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2021

Wprowadzenia dokonał Marcin Kowalski Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radna Stefania Biernat zauważyła, że w programie zapisana jest kontynuacja ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”. W związku z sytuacją związaną z pandemią Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie (PARPA) zaleciła inne hasło: „W poszukiwaniu szczęścia”. Uważa, że należy dużo mówić o szczęściu, szczęściu rodzinnym, tak aby dostosować dzieci do powrotu do szkół. Stwierdziła, że nie ma takiego zapisu w gminnym programie.

Marcin Kowalski odpowiedział, że PARPA w swoich rekomendacjach na 2021 rok zapisała, że przede wszystkim powinno się kierunkować na redukowanie szkód. W kwestii działań profilaktycznych dodał, że hasło ukierunkowane do młodzieży jest jednym z narzędzi, które będzie stosowane. Powiedział, o problemie w Szczecinie, czyli o zawieszonych placówkach wsparcia dziennego. Zgodnie z rozporządzeniem, decyzją Wojewody działalność musiała zostać przeniesiona do domów wychowanków. Dodał, że zwracano się do Wojewody o wyrażenie zgody na stacjonarne funkcjonowanie w zindywidualizowanej formie, gdyż jest to niesłychanie ważne miejsce w systemie. Dodał, że Miasto wie o dzieciach, które wypadają z systemu oświaty, które wymagają wsparcia. Potężną pracę wykonuje MOPR i organizacje pozarządowe. Po 27 grudnia br. będzie wiadomo, jak będą dalej funkcjonować. Powiedział również, że jest wiele działań wpisanych ze znakiem zapytania, które zależą od sytuacji epidemiologicznej, na co pozwoli Główny Inspektor Sanitarny. PARPA zauważa, że same działania kampanijne nie są efektywne, one muszą być wsparte działaniem bezpośrednim, aktywizacją – kulturalną, społeczną, sportową, tak aby działania były kompleksowe. Zauważył, że hasło jest również istotne dla osób starszych, seniorów. Chcą pokazywać, że osoby starsze dobrze sobie radzą w czasach pandemii, że są aktywne i mogą bezpiecznie funkcjonować przy zachowaniu wszystkich rygorów.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 252/20.

- 255/20 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin wraz z projektem uchwały nr 256/20 w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego przez Gminę Miasto Szczecin do osiedlenia się na terenie miasta Szczecin repatrianta oraz członków jego najbliższej rodziny

Wprowadzenia dokonał Marcin Kowalski. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Leszek Duklanowski zapytał czy przodkami kandydatki na repatriantkę byli Polacy wywiezieni na Sybir czy do Kazachstanu. Zauważył również, że nazwisko nie jest greckie a macedońskie.

Marcin Kowalski odpowiedział, że jeśli chodzi o pochodzenie rodzin to baza informacyjna nt. osób pochodzi z formularzy, które weryfikuje konsul. Dodał, że to konsul weryfikuje sytuacje tych osób i to będzie jego ostateczna decyzja w kwestii wydania wizy. Powiedział, że nie pamięta historii osób – kandydatów na repatriantów. Posiada podstawowe informacje od konsula, że pierwsza z listy osób została zakwalifikowana do wydania wizy krajowej w celu repatriacji w listopadzie 2019 r. Nie potrafi odpowiedzieć na pytanie jak trafiła do Kazachstanu, czy tam się urodziła.

Przewodniczący Komisji Łukasz Tyszler zgodził się z opinią radnego Duklanowskiego. Stwierdził, że może to być temat medialny i dobrze byłoby znać historię tych osób, jakie przeszły losy. Poprosił o przedstawienie szerszych informacji o kandydatach na repatriantów na kolejne posiedzenie Komisji.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 255/20.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 256/20.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/12/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/01/25 12:45:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/01/25 12:45:00 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/12/15 09:27:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/12/10 12:30:53 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/07 11:13:39 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/07 11:12:07 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/07 11:00:55 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/07 10:57:42 nowa pozycja