Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.57.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 17 MARCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta.
61/22 – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok,
62/22 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
63/22 – zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


P. Bartnik – zaproponował, by w pierwszej kolejności omówić zmiany w budżecie oświatowym, ponieważ dyr. Rogaś rozpoczyna za chwilę kolejne spotkanie.

Komisja wyraziła na to zgodę poprzez aklamację.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta.
61/22 – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok,
62/22 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
63/22 – zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026.


L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – przedstawiła informację o planowanych zmianach w budżecie Miasta roku 2022: zapisano w nim środki na podwyżki dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, z jakiej puli pochodzą środki na ten cel.

D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że z wolnych środków pochodzących z bilansu budżetu 2021 r.

L. Rogaś – poinformowała także o kolejnej zmianie budżetowej: w związku z wprowadzeniem nowego zadania rządowego (zajęcia specjalistyczne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej), Miasto oczekuje na przelew. Po tym, jak to nastąpi, przedstawiona zostanie odpowiednia autopoprawka do uchwały.

R. Lewandowski – zapytał o działalność pozalekcyjną i zmniejszenie środków na ten cel o 230 tys zł.

L. Rogaś – poinformowała, że w tej kwocie są pieniądze na sfinansowanie obsługi prawnej. W wyniku spraw proceduralnych, kwota ta, wraz z zadaniem została przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego. Generalnie zajęcia dodatkowe i godziny pozalekcyjne są umieszczone w „prowadzeniu jednostek” w poszczególnych typach placówek.

D. Pudło – Żylińska – omówiła projekt uchwały w zakresie dochodów i wydatków bieżących Miasta.

J. Balicka – ad. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : przypomniała, że środki na ten cel są środkami przechodzącymi. Zapytała, z jakiego powody w tym roku jest ich mniej?

D. Pudło – Żylińska – wyjaśniła, że uchwalając budżet założono rozliczenie tego zadania na wysokim poziomie. Pandemia covid spowodowała, że konieczne jest skorygowanie tego do realnego poziomu. Zakładamy 10,6 mln zł wpływów z tego tytułu w 2022 roku.

R. Lewandowski – przypomniał, że w ubiegłym roku Rady Osiedli nie mogły realizować swoich zadań z powodu braku środków. Zapytał, jak to będzie wyglądało w roku bieżącym?

D. Pudło – Żylińska – poinformowała, że Rady Osiedli mają zagwarantowane środki na realizację diet (wydatki bieżące) plus w Wydziale Gospodarki Komunalnej są środki na zadania majątkowe.

P. Bartnik – przytoczył pismo Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo w spr. wykorzystania środków inwestycyjnych przez Rady Osiedli w ub. roku oraz w spr. realizacji budowy 2 placów zabaw na osiedlu Głębokie - Pilchowo (załącznik nr 3 do protokołu).

K. Cyrulińska – RO Głębokie Pilchowo – wyjaśniła, że Rada Osiedla zaplanowała budowę dwóch placów zabaw. Ich koszt to 300 tys. zł. Rada Osiedla ze swojej strony wypełniła wszystkie obowiązki konieczne do realizacji tych zadań, wszystko jest gotowe do przetargu. Zapytała, czy znajdą się one w omawianej korekcie budżetu. Przypomniała też o powtarzanym od lat wniosku o dokończenie remontu ulicy Pogodnej.

Komisja postanowiła dokończyć dyskusję na temat budżetu bieżącego, a wyjaśnienia do pytań p. Cyrulińskiej wysłuchać w części poświęconej omówieniu budżetu majątkowego.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o zakup sprzętu do oczyszczania miasta (850 tys. zł), bieżące utrzymanie Domu Skandynawskiego: czy to jest instytucja kultury, gdzie jest budżet tej jednostki (131 tys. zł), utrzymanie systemu zarządzania komunikacją – biletomaty mobilne i stacjonarne (zwiększenie o 1 200 tys. zł).

D. Pudło – Żylińska – ad. zarządzanie komunikacją wyjaśniła, że środki idą na zakup i wymianę baterii w biletomatach mobilnych i stacjonarnych. Realizacja tego zadania wpłynie na sprawność tych urządzeń i podniesie dochody Miasta. Ad. Dom Skandynawski – nie jest to instytucja kultury, nie ma nadanego statutu. Funkcjonuje w ramach Urzędu Miasta. Jest obsługiwany w pomieszczeniach wynajmowanych od STBS, a zmiana w budżecie jest związana z finansowaniem umowy z tą spółką. Funkcjonowanie i obsługa Domu odbywa się przez pracowników Urzędu Miasta. Wynagrodzenia i wszystkie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem są w puli środków na utrzymanie urzędu. Jednostka nie ma wyodrębnionego budżetu na działalność.

R. Stankiewicz – zapytał o utrzymanie i konserwację zieleni w mieście ( zwiększenie o 3,3 mln zł), Regaty TTSR 2024 (8 mln zł) i środki na ochronę zabytków.

D. Pudło – Żylińska – ad. utrzymanie zieleni powiedziała, że w ubiegłym roku wydano na ten cel 17,9 mln zł. W bieżącym roku, po planowanym zwiększeniu budżetu, będzie to ponad 24 mln zł. Ad. TTSR 2024 wyjaśniła, że środki są zapisane w działalności promocyjnej. Ad. ochrona zabytków poinformowała, że w projekcie budżetu jest propozycja zwiększenia wydatków na wykonanie kopii fontanny na pl. Orła Białego oraz opracowanie ekspertyzy nt. przyczyn zawilgocenia kościoła p.w. Jana Ewangelisty z 27 tys. zł do 70 tys. zł.

Następnie M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił proponowane zmiany w budżecie majątkowym. Poinformował, że przygotowywana jest autopoprawka, w której ujęto kwotę 277 tys. zł na place zabaw na osiedlu Głębokie – Pilchowo.

K. Cyrulińska – powiedziała, że konieczne jest zwiększenie tej kwoty do 300 tys. zł. W imieniu mieszkańców zwróciła się z prośbą, by zwiększyć środki na ten cel tak, by zrealizować całe zadanie.

M. Przepiera – zadeklarował zweryfikowanie tej kwoty, po wysłuchaniu uwag p. Cyrulińskiej. Ad. ulica Pogodna w obowiązującym budżecie jest zapisana kwota 160 tys. zł na aktualizację dokumentacji. Z chwilą, kiedy będzie gotowy i uzgodniony komponent dot. zieleni, wówczas zawnioskujemy o odpowiednie kwoty do budżetu. Ad. zakup urządzenia do oczyszczania miasta (pytanie radnej E. Łongiewskiej – Wijas) – wynika on z podejścia miasta do kwestii utrzymania naszych terenów w należytym porządku. Na decyzję o zakupie urządzenia wpłynęła też trudna sytuacja na rynku pracy.

R. Lewandowski – zapytał o bezpieczeństwo przejść dla pieszych (36 tys. zł) i skrzyżowanie ul. 26 Kwietnia/ Witkiewicza oraz o plac zabaw w przedszkolu nr 13 – czy jest planowane jego zagospodarowanie?

M. Przepiera – ad. skrzyżowanie wyjaśnił, że kwota 36 tys. zł to środki na projekt realizowany w roku bieżącym. Na przyszły rok zaplanowano 280 tys. zł na realizację zadania. Ad. plac zabaw dla przedszkola zapewnił, że miasto chce to zrealizować, ale nasze możliwości finansowe aktualnie na to nie pozwalają. Przypomniał, że środki kierowane na to osiedle to m.in. basen dla szkoły podstawowej nr 51, który będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców, również w weekendy.

K. Cyrulińska – zapytała, czy po aktualizacji projektu przebudowy ul. Pogodnej, byłoby możliwe ogłoszenie przetargu jeszcze w tym roku?

M. Przepiera – nie może złożyć żadnych deklaracji. Żyjemy w trudnej sytuacji budżetowej.

R. Stankiewicz – zapytał o bagrowanie jeziorka Słonecznego.

M. Przepiera – potwierdził, że to zadanie jest w budżecie inwestycyjnym bieżącego roku.

R. Stankiewicz – zapytał o możliwość powiększenia budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków, z myślą o rewitalizacji zabytkowych kamienic Szczecina. Przypomniał, że są takie wspólnoty mieszkaniowe, które ze względu na niezbyt zamożnych mieszkańców, nie mogą sobie pozwolić na remont kamienic. Warto zrobić rejestr dla Konserwatora i podjąć jakieś działania w tym kierunku.

M. Przepiera – wyjaśnił, że w budżecie MKZ jest zabezpieczone na to zadanie 432 tys. zł z myślą o uruchomieniu konkursów dla wspólnot mieszkaniowych.

E. Łongiewska – Wijas – poparła zdanie radnego Stankiewicza w kwestii zwiększenia budżetu MKZ.

M. Przepiera – poinformował, że w wyniku proponowanej zmiany budżet Konserwatora zostanie zwiększony o 2 mln zł.

E. Łongiewska – Wijas – nawiązując do sytuacji w Ukrainie i do dużej liczby uchodźców, jacy przyjechali do Szczecina zapytała, czy jest możliwe przekazać im duże, ponadstumetrowe mieszkania komunalne, które nie znalazły chętnych do zakupu i remontu?  Czy rozważa się przekazanie tych lokali dla emigrantów?

M. Przepiera – przypomniał, że tą kwestią zajmuje się prez. Szotkowska. Zobowiązał się przekazać jej to pytanie i zapewnił, że Szczecin aplikuje o wszelkie możliwe środki.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o przy ul. Konopnickiej 31a/U1 gdzie zwiększa się środki o 109 tys. zł na jego modernizację, a następnie dokonuje sprzedaży za tą samą kwotę.

D. Pudło – Żylińska – wyjaśniła, że jest to pokrycie wartości nakładów poniesionych na remont lokalu. Użytkownik po wykonaniu remontu wystąpił z wnioskiem o sprzedaż. Ten zapis jest zabiegiem księgowym, kasową realizacją budżetu.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o 1,3 mln zł na zadanie remont chodnika przy ul. Olszynki Grochowskiej.

M. Przepiera – dokumentacja projektowa nie została zakończona, projektant wystąpił o przedłużenie umowy do kwietnia br. W związku z tym jest przeniesienie tego zadania na rok 2022.

J. Balicka – zapytała, czy wiemy jakiej pomocy możemy się spodziewać od wojewody w związku z kryzysem migracyjnym? Czy otrzymamy jakieś środki na pomoc dla uchodźców?

D. Pudło – Żylińska – powiedziała, że sytuacja jest dynamiczna. Czekamy na zapowiedzianą subwencję oświatową z przeznaczeniem na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Od 15 marca jest ustawa wprowadzająca nowe zadania na samorządy (wydanie pesel, wyżywienie, zakwaterowanie itp.). Należy się spodziewać, że te środki będziemy dynamicznie wprowadzać do budżetu. Na dzień dzisiejszy Miasto organizuje te wszystkie zadania w ramach rezerwy celowej zarządzania kryzysowego, czyli ze środków własnych. Szukamy różnych źródeł, negocjujemy środki z RPO. Jesteśmy optymistami, specustawa zakłada transfery finansowe z budżetu państwa w formie dotacji, a Wojewoda wystąpił do nas z zapytaniem o zapotrzebowanie środków na realizację tych zadań. Na dzień 15.03.22 Szczecin złożył zapotrzebowanie na ponad 18 mln zł.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o budowę Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży: w opisie zadania jest 995 tys. zł na zakup wyposażenia, a w tabeli jest zapisana kwota 2 995 tys. zł.

M. Przepiera – to jest wyłącznie tzw. pierwsze wyposażenie stadionu. Rozbite jest na 2 elementy: część jest przesunięta, część jest zwiększona, a w dochodach jest 1 mln zł z ministerstwa.

D. Pudło – Żylińska – wyjaśniła, że 995 tys. zł to przeniesienie środków niewykorzystanych z 2021r., a 2 mln zł jest przeznaczone na pierwsze wyposażenie.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie omawiane projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 61/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rokzaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 6 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzym.

Projekt uchwały Nr 63/22 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026, zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5 – za, 0 – przeciw, 3 – wstrzym.

Projekt uchwały Nr 62/22 w spr.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5 – za, 0 – przeciw, 3 – wstrzym.


Ad. pkt. 3.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 18.12.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 02.12.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 06.12.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 15.02.22 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


P. Bartnik – zapoznał radnych z treścią wniosku Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji w spr. zmiany urzędowych cen za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecin (załącznik nr 4 do protokołu). Zaproponował, by temu tematowi poświęcić jedno z najbliższych posiedzeń Komisji.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/03/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2022/06/29 10:36:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2022/06/29 10:36:08 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/04/26 10:08:16 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/03/14 13:28:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/10 13:33:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/10 13:26:13 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/10 13:23:07 nowa pozycja