Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.30.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 19 LUTEGO 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Oświadczenie woli- materiały z depozytu, opinia komisji.
4. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 25 lutego br o numerach:
- 22/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodnicząca Komisja  wnosi o umieszczenie w pkt. 4  porządku obrad komisji  projektu uchwały nr  31/20   zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych projekt   (jest w porządku obrad sesji dnia  25 lutego br).  

Komisja w wyniku głosowania: za-3 , przeciw- 3  (głosem Przewodniczącej Komisji „za”) wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad komisji.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.


Komisja w wyniku głosowania:

  • za-5, wstrzym.- 1 przyjęła protokół z posiedzenia komisji 8 stycznia br.
  • za-5 , wstrzym.- 2  przyjęła protokół z posiedzenia komisji 11 lutego br. 


Ad. pkt. 3.
Oświadczenie woli- materiały z depozytu, opinia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednogłośnie)  zaopiniowała pozytywnie przekazanie materiałów z depozytu dla  XXXXXXXXXX   pismo z dnia  22-01-2020 - załacznik nr 3


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 25 lutego br o numerach:
- 22/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.


Projekt uchwały nr  22/20 - zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” .

Wprowadzenia do tematu dokonał D. Matejski Zastępca Dyrektora WOŚ.  

Przewodnicząca Komisji J. Balicka –

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – zapytała kto jest wnioskodawcą/ beneficjentem środków po połączeniu 2 spółek STBS i TBS Prawobrzeże? D.Matejski-  beneficjentem będzie TBS Prawobrzeże bo on zgłosił wniosek.

Komisja w wyniku głosowania : za - 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

31/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych (wraz z autopoprawką).

Projekt omówił  w imieniu wnioskodawców Radny L. Duklanowski- przedstawił radnym autopoprawkę  "W Uchwale Nr XIII/454/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin …… w załączniku nr 2 ust. 1 pkt 29) otrzymuje brzmienie: "osoby posiadające status: „osoby represjonowanej z powodów politycznych”, „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych” lub „działacza opozycji antykomunistycznej” na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby, jako: „osoby represjonowanej z powodów politycznych”, „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych” lub „działacza opozycji antykomunistycznej”. Uchwała, którą przedstawiają jest poprawką to obowiązującej ww. uchwały i rozszerza katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacja miejską o osoby posiadające status  „działacz opozycji antykomunistycznej”. Przez kilka  miesięcy  korzystały z tej ulgi wszystkie te kategorie osób represjonowanych. Jednakże ZDiTM zwrócił uwagę na nieprecyzyjne zapisy .

A. Małolepsza Kierownik ZDiTM- przedstawiła genezę powstania tego katalogu zwolnień.  W roku 2016 Klub Radnych PiS wystąpił z takim wnioskiem proponując  wprowadzenie tych ulg tylko dla dwóch  grup  z ulgą  50 %. Nie wprowadzono trzeciej grupy społecznej tj.  „działacza  opozycji antykomunistycznej”. Kolejnym krokiem było  podjęcie uchwały zwalniającej w ogóle z opłat komunikacji miejskich ww. grup. społecznej opozycjonistów. To ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych reguluje przede wszystkim zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej oraz  osoby represjonowanej z powodów politycznych.(opinia w formie pisemnej stanowi załącznik do protokołu). Dane statystyczne na dzień  10 lutego 2020 - osób uprawnionych w Polsce jest ok 12. tys. W szczecinie – 319 w tym 139- działacze opozycji antykomunistycznej, 102 to osoby represjonowane z powodów politycznych, 78 to działacze antykomunistyczni oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

 

Radny L. Duklanowski-uchwały dotyczy grupy 78 osobowej z przewagą osób powyżej 70 roku, które i tak są zwolnione. Mamy informacje ile osób w tej grupie jest powyżej 70 roku?

A. Małolepsza- nie ma takich danych.

Ł. Kadłubowski- kolejny raz otwieramy dyskusję nad rozszerzeniem katalogu osob zwolnionych z opłat za komunikacje miejską. Przypomniał, iż mieliśmy jako rada miasta zając się kompleksową dyskusja nad katalogiem zwolnień. Umówiliśmy się,  iż do momentu podjęcia procedowania w tej kwestii nie zwalniamy z opłat za komunikację miejską  żadnej z grup. Przypomniał, iż cały czas na rozstrzygnięcie przez RM czeka kolejna grupa osób głuchych w stopniu umiarkowanym.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka-  poinformowała również o piśmie skierowanym przez Solidarność 80 w tej sprawie załącznik nr do protokołu.

Radna G. Zielińska- autopoprawka do projektu uchwały  jest „wrzucona” na komisję w ostatniej chwili – czy możemy odesłać ją do wnioskodawcy?

Radna L. Duklanowski- autopoprawka zmienia tylko podstawę prawna powołując się na teks jednolity. Jest tydzień do sesji i mamy dziś czas na komisji aby projekt omówić, jest w porządku obrad sesji.  

Radny M. Pawlicki-  – co się dziele w materii kompleksowych zwolnień? Mieliśmy jako komisja procedować na katalogiem zwolnień.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka-  ogłosiła 5 minutowa przerwę.

Po przerwie

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- poddała pod głosowanie  projektem uchwały nr 31/20

Komisja w wyniku głosowania: za – 3, przeciw- 5 zaopiniowała negatywnie projekt uchwały  

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- poddała pod głosowanie  wniosek radnego Ł. Kadłubowskiego  o zdjęcie uchwały z porządku obrad sesji do czasu kompleksowego  opracowania katalogu zwolnień z komunikacji miejskiej na terenie Szczecina  

Komisja w wyniku głosowania: za – 5, przeciw- 3 przyjęła ww. wniosek. 

Radny M. Pawlicki- prosi o zaprotokołowanie imienne głosowań.

Radna G. Zielińska- nie zgadza się z wnioskiem radnego M. Pawlickiego, na sesji mamy imienne głosowanie.  

Radni: M. Pawlicki, M. Ussarz, L. Duklanowski głosowali za projektem uchwały nr 31/20 i  byli przeciwni zdjęciu jej z porządku obrad sesji.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji J. Balicka- nawiązała  do realizacji wniosku  komisji dot.  niezwłocznego zabezpieczenia   nielegalnego przejścia przez tory kolejowe w rejonie ulicy Chopina  49 G w Szczecinie, komisja  skierowała wniosek do Prezydenta Miasta a ten do PKP w Szczecinie celem realizacji. Ze swej strony wnosi o wzmocnienie wniosku i skierowanie go również z komisji .

Radna M. Myśliwiec-  popiera wniosek, tym bardziej, że zwracali się do niej mieszkańcy,  będzie organizowany festyn i istnieje obawa wypadku.

D. Matejski Zastępca Dyrektora WOŚ-  ze swej strony wnosi o  rozważenie zamontowania siatki leśnej, jako taniego  tymczasowego rozwiązania.

Radny l. Duklanowski-rozważmy zamontowanie ekranu dźwiękoszczelnego.

 

Przewodnicząca Komisji J. Balicka –podsumowując dyskusję wnosi o przyjecie stanowiska „Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców miasta wnosi do Państwa  o niezwłoczne zabezpieczenie   nielegalnego przejścia przez tory kolejowe w rejonie ulicy Chopina  49 G w Szczecinie (działka nr  16/7 o użytku "B" oraz działka nr 65  o użytku "Tk").  Komisja wskazuje na rozważenie zainstalowania jako zabezpieczenia ekranów dzwiękoszczelnych albo siatki tzw. łowieckiej.”

Komisja przyjęła  przez aklamację ww. wniosek.

 Komisja zapoznała się z pismem mieszkanki miasta dot. opłat za gospodarowanie odpadami nie zajmując stanowiska( nr 164 w rejestrze BRM)- załącznik nr  7 do protokołu.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/02/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/04/06 08:34:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/04/06 08:34:17 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/19 13:10:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/17 09:19:54 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/13 08:14:09 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/13 07:50:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/13 07:50:13 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/12 14:56:08 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/12 14:52:45 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/12 14:24:52 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/12 11:56:56 nowa pozycja