Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.5.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 13 MAJA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 15 kwietnia br.
3. Rozpatrzenie skargi na naruszenie przez Prezydenta Miasta Szczecin zasad współżycia społecznego i praworządności w zakresie sprzedaży działek nr 21-24 położonych przy ulicy Świętochowskiego obr. 4159 Dąbie
4. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora ZBiLK-u w zakresie zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Sławomira 7 front oraz przy ul. Sławomira 7 oficyna w tym dot. naliczania należnych opłat
5. Rozpatrzenie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie bezprawnego wydatkowania publicznych środków niezwiązanych z zadaniami własnymi gminy miasto Szczecin
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 15 kwietnia br.


Protokół z ww. posiedzenia Komisji został przyjęty w wyniku głosowania /4-za/ jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie skargi na naruszenie przez Prezydenta Miasta Szczecin zasad współżycia społecznego i praworządności w zakresie sprzedaży działek nr 21-24 położonych przy ulicy Świętochowskiego obr. 4159 Dąbie


Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Strona skarżąca obecna na posiedzeniu, oświadczyła ustnie do protokołu, że wycofuje swoją skargę.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora ZBiLK-u w zakresie zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Sławomira 7 front oraz przy ul. Sławomira 7 oficyna w tym dot. naliczania należnych opłat


Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Strona skarżąca nie była obecna na posiedzeniu Komisji.

Po szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją w sprawie skargi oraz wysłuchaniu przedstawicieli Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,  Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – poddał pod głosowanie przedmiotową skargę.

Komisja w wyniku głosowania /0-za,4-przeciw,0-wstrz./ uznała skargę za bezzasadną.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie bezprawnego wydatkowania publicznych środków niezwiązanych z zadaniami własnymi gminy miasto Szczecin


Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Strona skarżąca nie była obecna na posiedzeniu Komisji.

Po szczegółowym zapoznaniu się z treścią skargi oraz wysłuchaniu wyjaśnień ze strony Kierownika Referatu Skarg i Wniosków Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta, Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – poddał pod głosowanie przedmiotową skargę.

Komisja w wyniku głosowania /1-za,3-przeciw,1-wstrz./ uznała skargę za bezzasadną.

.
 


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/05/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/06/25 14:13:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/06/25 14:13:47 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/06/14 15:42:13 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/06/14 15:41:10 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/06/06 15:06:39 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/06/06 15:05:21 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/05/06 11:14:15 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/05/06 11:09:24 nowa pozycja