Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.50.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 9 LISTOPADA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Studium kompozycyjne Szczecina - ochrona i kształtowanie krajobrazu miasta z oceną możliwości lokalizacji zabudowy wysokiej i wysokościowej.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 31.08.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 05.10.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Studium kompozycyjne Szczecina - ochrona i kształtowanie krajobrazu miasta z oceną możliwości lokalizacji zabudowy wysokiej i wysokościowej.


D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta – powiedział, że przedstawiony materiał to bardzo istotny element tworzenia Studium i jest kontynuacją trwającej od 2005 roku współpracy związanej z tym projektem. Opracowanie wykorzystywane będzie jako b. ważne narzędzie ochrony krajobrazu miasta i wyznaczenie kierunku jego kształtowania. To także nieoceniony materiał pomocny przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

prof. dr hab. inż. arch. W. Marzęcki, dr hab. inż. arch. P. Rubinowicz, prof. ZUT – przedstawili materiał „Studium kompozycyjne Szczecina - ochrona i kształtowanie krajobrazu miasta z oceną możliwości lokalizacji zabudowy wysokiej i wysokościowej”. Omówili następujące zagadnienia: 1/ Ogólna charakterystyka struktury przestrzennej miasta i uwarunkowań morfologicznych oraz przeprowadzenie delimitacji obszaru opracowania na jednostki urbanistyczne; 2/ Identyfikacja kluczowych elementów krajobrazu miasta (budynki i inne obiekty istotne dla wizerunku Szczecina) oraz miejsc, ciągów i płaszczyzn ekspozycji (najważniejsze panoramy i widoki wewnętrzne), określanych dalej jako widoki strategiczne; 3/ Ustalenie limitu maksymalnych wysokości nowej zabudowy w Szczecinie w całym obszarze opracowania przy założeniu pełnej ochrony widoków strategicznych z wykorzystaniem metody VPS; 4/ Przeprowadzenie analiz oddziaływania krajobrazowego dla potencjalnych terenów inwestycyjnych z wykorzystaniem metody VIS. (Pełny tekst studium kompozycyjnego i plansze opracowania dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta.)

J. Balicka – zapytała, czy autorzy opracowania przeanalizowali także to, w jaki sposób zagęszczenie zabudowy w centrum miasta wpłynie na jakość życia mieszkańców?

dr hab. inż. arch. P. Rubinowicz – wyjaśnił, ze w opracowaniu brano pod uwagę głównie widoczność, panoramy, aspekt krajobrazowy. Podkreślił, że należy dążyć do tworzenia miasta kompaktowego. Będzie to służyło jego lepszemu rozwojowi.

prof. dr hab. inż. arch. W. Marzęcki – podkreślił, że przedstawiona koncepcja to wizja docelowych możliwości. Nie pokazuje docelowego kształtu przestrzeni. Ostateczna decyzja powinna być poparta dalszymi badaniami.

R. Lewandowski -  zapytał, czy autorom opracowania nasunęły się jakieś przemyślenia dotyczące formy budynków, które mogłyby we wskazanych lokalizacjach postać. Radny zadał to pytanie w kontekście ochrony krajobrazu.

prof. dr hab. inż. arch. W. Marzęcki – wyjaśnił, że opracowanie nie zawiera propozycji architektonicznych. Jedynie symboliczną wizualizację brył.  Proponowane rozwiązanie jest pierwszym etapem sprawdzenia, gdzie można tego typu obiekty lokować. Dopiero po pojawieniu się koncepcji bryły trzeba by ponownie przeanalizować realny wpływ bryły na przestrzeń. Generalnie najmniej ingerują w krajobraz obiekty naśladujące formę wież, są one też kulturowo akceptowane. Do tego dochodzi kwestia kolorystyki: bezpieczną perspektywą byłoby zastosowanie tradycyjnych materiałów elewacyjnych.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy przedstawione symulacje pozwolą ocenić, czy obiekty wysokie będą zabierać światło mieszkańcom sąsiednich budynków? To światło jest dla nich szczególnie ważne. Radna nawiązała też do panoramy wjazdowej do Szczecina: czy sytuacji podobnych do Morskiego Centrum Nauki (którego lokalizacja została ustalona z ZUT) będzie można uniknąć w przyszłych realizacjach? Zapytała, jak uniknąć takich błędów?

dr hab. inż. arch. P. Rubinowicz – powiedział, że w każdym przypadku analiza dot. światła powinna zostać przeprowadzona. Wynika to choćby z prawa budowlanego. Autorzy opracowana tego nie analizowali, decydująca jest tu raczej forma zabudowy. Nawiązując do Morskiego Centrum nauki powiedział, że już w 2005 roku wskazywano, by obiekt nie był wyższy jak poziom Trasy Zamkowej. Niestety te wytyczne nie zostały uwzględnione.Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/11/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/11/17 09:59:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/11/17 09:59:49 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/04 14:43:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/04 13:37:09 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/04 13:35:32 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/04 13:35:16 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/04 13:21:30 nowa pozycja