Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.17.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 28 LISTOPADA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się z warunkami lokalowymi Rady Osiedla Osów.
4. Zapoznanie się z proponowanym przez Miasto alternatywnym lokalem na siedzibę dla Rady Osiedla Osów.
5. Zaawansowanie realizacji projektu SBO - Stadion Klubu Sportowego Arkonia.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół nr 0012.8.16.2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

Głosowanie: za – 5 (jednogłośnie).


Ad. pkt. 3.
Zapoznanie się z warunkami lokalowymi Rady Osiedla Osów.


Radny Patryk Jaskulski – Przewodniczący – podziękował za przybycie i poprosił  Radnych Osiedla o przedstawienie swoich spostrzeżeń dotyczących siedziby Rady Osiedla.

Iwona Świątkowska – Przewodnicząca RO Osów – wyjaśniła, że obecna siedziba RO Osów mieści się w salce parafialnej wynajmowanej od księdza. Salka jest współdzielona z Kołem Różańcowym oraz „Matkami w modlitwie”. Dyżury Rady Osiedla odbywają się we wtorki. Problematyczna jest także współpraca z księdzem, ponieważ każdorazowe spotkanie Rady Osiedla musi być z nim umówione, trzeba uzyskać jego pozwolenie. Powiedziała, że Rada Osiedla wpadła na pomysł wybudowania Domu Seniora, ponieważ na osiedlu nie ma miejsca, gdzie mogłyby spotykać się osoby starsze. Mógłby on być zlokalizowany w budynku razem ze świetlicą oraz miejscem, gdzie mogłaby się spotykać także młodzież. Z takiego miejsca korzystałaby także Rada Osiedla. Na tę inwestycję przeznaczone miałyby zostać pieniądze przekazane przez Miasto (1 mln zł). Takie miejsce wpisywałoby się ponadto w realizację zadań gminy. Poinformowała, że przeprowadzona była zbiórka podpisów pod tym pomysłem. Zaznaczyła, że Rada Osiedla zawsze dążyła do tego, aby aktywnie działać na osiedlu, czego wyrazem jest budowa np. boiska osiedlowego oraz siłowni pod chmurką. Odniosła się także do zaproponowanej przez Miasto innej lokalizacji siedziby Rady Osiedla. W proponowanym lokalu wcześniej mieścił się sklep Społem i przystosowanie go do potrzeb Rady Osiedla pociągnęłoby za sobą znaczne koszty z środków Rady Osiedla. W imieniu Rady Osiedla wyraziła zdziwienie, że Miasto proponuje taki lokal, ze względu na jego zły stan.  Zaznaczyła, że Klub, który obecnie wynajmuje wspomniany lokal ma w umowie zapisaną możliwość podnajmu. Wyjaśniła, że Klub przeprowadził tam remont dostosowując go do swoich potrzeb, jednak nadal nie nadaje się on na siedzibę Rady Osiedla i przyjmowanie mieszkańców. Powiedziała, że „bałaby się tam sama być na dyżurze”.

Radny Patryk Jaskulski – Przewodniczący – zapytał Radnego M. Żylika, jako przedstawiciela innej Rady Osiedla, jak ocenia warunki lokalowe RO Osów?

Radny Mirosław Żylik – powiedział, że Rady Osiedla same najlepiej wiedzą jakie są ich potrzeby, ponieważ to one w danej siedzibie funkcjonują. Zaznaczył jednak, że z jego perspektywy największym problemem jest to, że miejsce nie jest neutralne i Rada Osiedla niewłaściwie jest kojarzona z Kościołem.

Maciej Wojciechowski – Radny Osiedla Osów – zwrócił uwagę na to, że Rada nie ma gdzie przechowywać swoich rzeczy. Dokumenty są trzymane w prywatnych domach, ponieważ w sali nie ma żadnej zamykanej na klucz szafki. Podobnie jest ze sprzętem sportowym oraz innymi przedmiotami wykorzystywanymi przez RO podczas imprez – one także musza być przechowywane w domach prywatnych, ponieważ w siedzibie nie ma na nie miejsca.

Radny Patryk Jaskulski – Przewodniczący – zapytał, czy Rada Osiedla posiada jakieś wstępne plany albo projekty dotyczące nowej siedziby oraz terenu, na którym miałaby ona powstać?

Iwona Świątkowska – Przewodnicząca RO Osów – odpowiedziała, że nie ma na razie takich projektów.

Maciej Wojciechowski – Radny Osiedla Osów – powiedział, że na terenie osiedla jest działka przeznaczona na „cele oświatowe”.Umiejscowienie tam siedziby RO nie kolidowałoby z tym zapisanym celem.

Danuta Iber – Radna Osiedla Osów – zaznaczyła, że sala proponowana przez Miasto jest podobnej wielkości co obecna sala na plebanii i to także jest za mała przestrzeń dla Rady Osiedla.

Iwona Świątkowska – Przewodnicząca RO Osów – powiedziała, że jeśli miałaby wybierać między obecną siedzibą w salce parafialnej, a lokalem proponowanym przez Miasto to woli zostać przy obecnym rozwiązaniu.

Katarzyna Wełyczko – Wydział Gospodarki Komunalnej – powiedziała, że mając wiedzę o tym, jak wyglądają siedziby innych Rad Osiedli może powiedzieć, że panują w nich warunki podobne, albo gorsze. Zaznaczyła, że w lokalu proponowanym przez Miasto warunki najmu są bardzo dobre. Poinformowała także, że do Wydziału zgłaszają się mieszkańcy osiedla, którzy zarzucają, że inwestycje prowadzone są tylko w konkretnej części osiedla, a inne są marginalizowane.

Beata Wąsowska – Wydział Gospodarki Komunalnej – dokonała porównania obecnej i proponowanej siedziby RO. Obecna siedziba to pomieszczenie o powierzchni 24 m2, gdzie czynsz wynosi 166 zł/mieś. Proponowana siedziba to pomieszczenie o powierzchni 30 m2, gdzie czynsz wynosiłby 50 zł. Poinformowała, że na osiedlu Osów nie ma innych lokal. Jest to jedyny dostępny gminny lokal. Więc siedziba będzie albo w salce parafialnej, albo w lokalu po Społem, albo poza osiedlem. Zaznaczyła, że priorytetem w dobieraniu siedzib dla Rad Osiedli jest to, aby znajdowały się one na terenie osieli. Ponadto powiedziała, że nawet gdyby przeznaczyć wszystkie środki jakimi dysponuje Rada Osiedla na budowę nowego obiektu, to i tak jest to za mało, ponieważ przy obecnych cenach za 1 mln zł relatywnie niewiele można zrobić.

Radny Patryk Jaskulski – Przewodniczący – zgadzając się z przedmówczynią powiedział, że jest to bardzo duża inwestycja, która musi wynikać ze strategii Miasta. Rada Osiedla nie jest w stanie sama zrealizować takiej inwestycji.

Radna Maria Myśliwiec – zadała następujące pytania: jak często odbywają się dyżury? Czy Radni Osiedla pełnią dyżury pojedynczo? Ilu członków liczy Rada Osiedla? Jak często Rada Osiedla spotyka się poza dyżurami? Czy organizowane są większe spotkania?

Iwona Świątkowska – Przewodnicząca RO Osów – udzieliła odpowiedzi na pytania:dyżury odbywają się dwa razy w miesiącu, radni pełnią je pojedynczo. Obecnie Rada Osiedla ma 13 członków. Poza dyżurami Radni spotykają się jeden raz w miesiącu. Rada Osiedla organizuje np. festyny.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – podziękowała Radzie Osiedla za determinację. Zapytała o to, czy Rada Osiedla posiada coś w rodzaju księgi aktywności, która pozwoliłaby zapoznać się Radnym z działalnością Rady Osiedla?

Reprezentant Rady Osiedla Osów – odpowiedziała, że na  ten moment nie posiadamy przy sobie takiej księgi.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – zwracając się do Wydziału Gospodarki Komunalnej zapytała, jakie konkretne przepisy prawne regulują kwestię zabezpieczenia Rad Osiedli oraz funkcjonowania ich siedzib?

Beata Wąsowska – Wydział Gospodarki Komunalnej – odpowiedziała, że Miasto jest zobowiązane do zapewnienia lokalu. Zobowiązała się w późniejszym terminie odpowiedzieć szczegółowo na temat przepisów regulujących działanie Rad Osiedli i obowiązków Miasta wobec nich. Odpowiedź została dostarczona mailowo Radnym oraz Radzie Osiedla Osów w dniu 5.12.2019. Odpowiedź stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – zapytała o to, ilu mieszkańców liczy osiedle Osów?

Iwona Świątkowska – Przewodnicząca RO Osów – odpowiedziała, że ok. 3 tys.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – odniosła się do przykładu Kijewa, gdzie sytuacja wygląda podobnie. Na osiedlu Kijewo również nie ma miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać. Tam Rada Osiedla organizuje wycieczki, w których uczestniczą mieszkańcy i w ten sposób się integrują. Zaproponowała podobne rozwiązanie Radzie Osiedla Osów. Ponadto poruszyła kwestię domów sąsiedzkich, które powstają w wielu polskich miastach. Jest to dobra odpowiedź na potrzeby małych osiedli. Każdy dom sąsiedzki jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Początkowo finansowany jest przez Miasto, jednak później często jego funkcjonowanie zaczynają w znacznym stopniu finansować mieszkańcy, ponieważ wzrasta ich identyfikacja z tym miejscem. Oczywiście wszystko zależy od osób, które tworzą takie miejsce i od atmosfery, która w nim panuje, jednak wydaje się to być pomysłem wartym uwagi.

Radny Patryk Jaskulski – Przewodniczący – powiedział, że do dyskusji na temat domów sąsiedzkich będzie można wrócić w innym terminie, dzisiaj natomiast komisja powinna się skupić na analizie stanu faktycznego.


Ad. pkt. 4.
Zapoznanie się z proponowanym przez Miasto alternatywnym lokalem na siedzibę dla Rady Osiedla Osów.


Pomimo wcześniejszego umówienia, nie udało się wejść do budynku. Radni obejrzeli lokal z zewnątrz.


Ad. pkt. 5.
Zaawansowanie realizacji projektu SBO - Stadion Klubu Sportowego Arkonia.


Marek Gąsior – Zastępca dyrektora ds. technicznych MOSRiR – przedstawił pierwszą koncepcję zagospodarowania obiektu. Zaznaczył, że jest to jednak faza wstępna. Projekt SBO obejmował w sumie 5 wniosków, które zostały przekazane do realizacji jako zadanie zintegrowane. MOSRiR na razie zajmuje się początkowymi projektami, ponieważ ich charakter wymaga tego, aby realizować je w odpowiedniej kolejności. W związku ze zmianą cen już wiadomo, że jeśli inwestycja będzie miała być dalej realizowana to Miasto będzie musiało dodatkowo wspomóc ją finansowo.

Radny Przemysław Słowik – zapytał, dlaczego po trzech latach projekt jest dopiero w początkowej fazie realizacji?

Przedstawiciel Klubu Arkonia – powiedział, że problemem przy SBO jest to, że przewidywane wartości nie są weryfikowane. MOSRiR przejął realizację projektu pół roku temu i dopiero wtedy zaczęło się cokolwiek dziać. Wcześniej za realizację odpowiedzialne były inne jednostki miejskie. Obecnie nie posiadamy nawet pozwolenia na budowę.

Radny Przemysław Słowik – powtórzył swoje pytanie.

Przedstawiciel Klubu Arkonia – odpowiedział, że wcześniej zajmował się tym projektem wydział w Urzędzie Miasta i być może przez niedopatrzenie urzędnika realizacja nie mogła się rozpocząć. Po tym, jak MOSRiR przejął to zadanie, projekt zaczął być realizowany.

Gliwa Robert – Prezes Klubu Arkonia – przedstawił prezentację omawiającą historię Klubu, jego działalność oraz inicjatywy. Wyjaśnił, że od kilku lat Klub przyjął założenie, że priorytetem jest szkolenie dzieci i młodzieży. Na tym opiera się strategia Klubu. Akceptuje on swoją pozycję w niższych ligach, jednak dzięki temu dzieci mogą mieć lepsze warunki do szkolenia. Klub stara się włączać w proces szkolenia także rodziny, poprzez imprezy integracyjne. Klub prowadzi także klasy sportowe w Liceum Ogólnokształcącym nr 7 oraz Szkole Podstawowej nr 69. Odnosząc się do SBO poinformowali, że złożone pięć projektów jest odzwierciedleniem całego nowego obiektu. Po informacji o wygraniu projektów Klub za własne pieniądze zorganizował rozbiórkę obiektu, aby wyjść Miastu naprzeciw i przyspieszyć realizację projektu. Okazało się jednak, że procedury związane z jego realizacją trwają bardzo długo. W tym czasie aby móc funkcjonować Klub sam wybudował boisko trawiaste. Przy jego budowie pomagali także rodzice małych zawodników, co dodatkowo zintegrowało społeczność. Koszty utrzymania pokrywane są z własnego budżetu. Zaznaczyli, że nie narzekają, jednak chcieliby aby realizacja projektu w końcu się rozpoczęła.

Radny Przemysław Słowik – zapytał o to, jak będzie wyglądała ogólnodostępność obiektu dla mieszkańców?

Gliwa Robert – Prezes Klubu Arkonia – odpowiedział, że Klub musi funkcjonować, jednak opracowany zostanie regulamin, który będzie określał zasady korzystania z obiektu przez mieszkańców. Stworzony zostanie grafik, w którym będą zapewnione godziny dostępności obiektu dla mieszkańców. Są także plany, aby zaangażować seniorów i zorganizować aktywności także dla nich.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – zapytała o to, jaka murawa będzie na boisku?

Radny Patryk Jaskulski – Przewodniczący – odpowiedział, że sztuczna.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas– zapytała, że Klub występuje z jakimś projektem w tegorocznej edycji SBO?

Gliwa Robert – Prezes Klubu Arkonia– odpowiedział, że Klub wystąpił z projektem dotyczącym działań miękkich obejmujących Turniej Piłki Nożnej.

Radny Patryk Jaskulski – Przewodniczący – Zapytał o to, kiedy obiekt będzie gotowy?

Marek Gąsior – Zastępca dyrektora ds. technicznych MOSRiR – w tym roku skończony będzie kosztorys i wtedy będzie można mówić o terminie. Czas wydłuża to, że nie jest to obiekt MOSRiR-u, jednak wierzy w to, że wszystko uda się zrealizować.

Radny Przemysław Słowik – przy założeniu, że dojdzie do przetargu, ile czasu zajmie dalsza realizacja (po przetargu)?

Marek Gąsior – Zastępca dyrektora ds. technicznych MOSRiR – trudno jest to szacować, ponieważ zawsze pojawiają się jakieś nieprzewidziane sytuacje, jednak zakładając, że wszystko pójdzie perfekcyjnie, to jest to inwestycja na jeden rok.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/11/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2019/12/19 11:01:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2019/12/19 11:01:40 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/12/09 09:31:26 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/11/21 13:28:47 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/11/21 13:15:38 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/11/21 12:55:57 nowa pozycja