Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.32.2022
ZE WSPÓLNEGO POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
I KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 11 KWIETNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do komisji dotyczącej Uchwały NR XLIII/1221/18
RM z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej w dn. 21.03.2022 r.

Za – 8 (jednogłośnie).

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do komisji dotyczącej Uchwały NR XLIII/1221/18
RM z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.


Przewodniczący Łukasz Tyszler – dokonał wprowadzenia do tematu. Omówił korespondencję skierowaną do Komisji (załącznik nr 3 i 4 do protokołu). Wyjaśnił, że obecne zasady dotyczące sprzedaży alkoholi mówią, że pomiędzy sklepem sprzedającym alkohol powyżej 4,5% a przedszkolem wymagane jest zachowanie odległości 100 m. Zasady te pochodzą z uchwały z 1996 r., jednak od tamtego czasu wprowadzono w Polsce zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Obecnie sami sprzedawcy sklepów pilnują, aby na ich terenie nikt nie spożywał alkoholu. Wprowadzone w Szczecinie zasady dotyczące odległości przedszkoli od miejsc sprzedaży alkoholu utrudniają lokalizację przedszkoli. W przestrzeni miejskiej powstaje bardzo dużo małych punktów sprzedaży alkoholu, co sprawia, że zachowanie wymaganej odległości 100 m staje się często niemożliwe. Dzisiejsza dyskusja ma na celu zapoczątkowanie procesu wypracowania nowych

Mateusz Szefliński – poinformował, że wspólnie z narzeczoną starają się o wynajęcie lokalu pod przedszkole niepubliczne. Znalezienie miejsca pod taką działalność jest bardzo trudne, ponieważ często deweloper podpisuje umowę z siecią sklepów już na wstępnym etapie inwestycji. Wówczas utworzenie przedszkola w takiej lokalizacji przestaje być możliwe. Indywidualna działalność nie jest w stanie konkurować z dużą siecią sklepów.

Klaudia Przerwa – zauważyła, że założeniem uchwały było zabezpieczenie jak najlepszych lokalizacji dla przedszkoli, a w rzeczywistości zapisy uniemożliwiają założenie przedszkola.

Radna Urszula Pańka – przypomniała, że intencją uchwały było ograniczenie dostępności do alkoholu dla uczniów szkół. Dzieci z przedszkola odbierają rodzice, więc takie ryzyko nie występuje. Rozwiązaniem byłoby wyłączenie z tych zapisów przedszkoli, przy jednoczesnym pozostawieniu ograniczeń w kontekście szkół.

Radny Leszek Duklanowski – zwrócił uwagę, że obecnie trudniej jest założyć przedszkole niż punkt sprzedaży alkoholu, a nie taki był pożądany skutek. Trzeba dążyć do ograniczenia ilości punktów sprzedaży alkoholu.

Radna Jolanta Balicka – zapytała o ilość wniosków oraz wydawanych koncesji na sprzedaż alkoholu.

Radny Paweł Bartnik – zapytał o zapotrzebowanie Miasta na punkty przedszkolne. Wyraził opinię, że zapisy dotyczące odległości powinny dotyczyć szkół, ale wyłączać przedszkola. Miasto powinno brać pod uwagę osoby, które chcą założyć działalność, tym bardziej, że będzie to działalność odpowiadająca na potrzeby mieszkańców.

Radna Maria Myśliwiec – odnosząc się do przypadku połączonej szkoły 36 z 68 na Osiedlu Arkońskie-Niemierzyn zapytała, kto kontroluje odległości między punktami sprzedaży alkoholu a wejściami do placówek szkolnych?

Przewodniczący Łukasz Tyszler – zauważył, że w przypadku sklepów franczyzowych nie może być mowy o ich funkcjonowaniu bez sprzedaży alkoholu, ponieważ w ten sposób skonstruowana jest umowa. Jednocześnie mieszkańcy potrzebują w swoim bliskim sąsiedztwie tego typu sklepów. Kluczowym jest zatem rozwiązanie kwestii odległości punktów od przedszkoli.

Lidia Rogaś – Dyrektor WOś – odpowiadając na pytanie Radnego poinformowała, że od kilku lat wszyscy chętni mają miejsce w przedszkolu publicznym. Sieć przedszkoli niepublicznych także jest rozbudowana. Jednak przedszkola niepubliczne znaczącą wzbogacają ofertę i często są świadomie wybierane przez rodziców. Dla rodziców ważne jest, aby przedszkole było zlokalizowane blisko miejsca pracy lub miejsca zamieszkania. Faktem jest, że na nowych osiedlach mieszkaniowych przedszkola publiczne nie powstają. Alternatywą dla rodziców, którzy świadomie chcą wybrać przedszkole niepubliczne, byłyby właśnie małe osiedlowe przedszkola lub punkty przedszkolne. Zwróciła uwagę na to, że bardzo ważna jest koordynacja wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu oraz wydawanie pozwolenia na prowadzenie punktu przedszkolnego. Poinformowała ponadto, że w uchwale jest mowa o przedszkolach wpisanych do ewidencji placówek, jednak jest grupa miejsc opieki nad dziećmi, które nie są wpisane do ewidencji placówek niepublicznych.

Anna Jaśkowiak – Dyrektor BOI – poinformowała, że określony jest limit koncesji na sprzedaż alkoholu i wynosi on 2100. Obecnie wykorzystanych jest ok. 1600 wydanych zezwoleń. „Wolnych” miejsce pozostało jeszcze: w przypadku typu A (piwo) – po 150 na handel i gastronomię, w przypadku typu B i C – po 50 na handel i gastronomię.

Radosław Falkiewicz-Szult – Kierownik Zespołu ds. Integracji Społecznej WSS – zwrócił uwagę, że należy trzymać się ram, które wynikają z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Uchwała z 2018 r. była konsekwencją zmian w tej Ustawie. Zmiana uchwały wymaga szerokich konsultacji, także z Radami Osiedla. Uchwała musi być też zgodna z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przy ewentualnej zmianie uchwały należy zatem szczególnie zadbać o jej zgodność z wieloma innymi aktami prawnymi.

Przewodniczący Łukasz Tyszler – odpowiedział, że Radni zdają sobie sprawę z konieczności szerokich konsultacji tej kwestii. Ustawa daje Radzie Gminy kompetencje do ustalania zasad spożywania alkoholu na jej terenie. Zauważył, że poza kwestią przedszkoli, ważna jest także kwestia limitu koncesji. Liczba ta jest bardzo duża. Należy się zastanowić nad jej ograniczeniem.  

Radna Stefania Biernat – wyraziła opinię, że należy zmniejszyć ilość punktów sprzedaży alkoholu. Obserwujemy ogromny problem z alkoholizmem wśród dorosłych. Łatwość dostępu do alkoholu pogarsza sytuację. Zapytała, czy zostały wyciągnięte konsekwencje (np. utrata koncesji) wobec punktów, które nie przestrzegały zakazu sprzedaży alkoholu poniżej 18 roku życia?

Radny Bazyli Baran – zauważył, że obniża się wiek inicjacji alkoholowej młodzieży. Każdy punkt sprzedaży jest także formą reklamy alkoholu. Jest to bardzo ważny problem i powinniśmy się nad tym pochylić.

Radna Jolanta Balicka – wyraziła opinię, że wykreślenie przedszkoli z uchwały nie jest dobrym pomysłem i jest temu przeciwna. Nie powinno być tak, że wychodząc z przedszkola obok będzie mógł być zlokalizowany punkt sprzedaży alkoholu. Podała propozycję ustalenia bardziej rygorystycznych limitów, z podziałem na dzielnicę lub ulicę.

Radna Maria Myśliwiec – poddała pod rozwagę ograniczenie czasu sprzedaży alkoholu. Zapytało o funkcjonowanie izb wytrzeźwień.

Radny Paweł Bartnik – przypomniał, że posiedzenie nie dotyczy bezpośrednio zwalczania problemu alkoholu. To jest ważny, ale i szeroki temat i wymaga więcej czasu. Kwestią kluczową jest natomiast lokalizacja przedszkoli, ponieważ jest to temat, z którym zwrócili się do nas mieszkańcy. Zaproponował rozwiązanie, zakładające pozostawienie w uchwale zapisu dotyczącego przedszkoli, jednak zmniejszenie wymaganej odległości od punktu sprzedaży alkoholu.

Klaudia Przerwa – wyraziła opinię, że zmniejszenie liczby zezwoleń jest dobrym pomysłem, jednak nie rozwiązuje problemu związanego z założeniem przedszkola, ponieważ punkt sprzedaży alkoholu już tam jest. Najlepszym rozwiązaniem jest wykreślenie przedszkoli z uchwały. Przypomniała, że do przedszkola dzieci są odprowadzane przez rodziców, więc nie ma ryzyka, że dziecko samo odwiedzi punkt sprzedaży. Zauważyła ponadto, że w interesie dyrektora przedszkola jest przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym i dyrektor sam będzie zgłaszał takie przypadki odpowiednim służbom.

Przewodniczący Łukasz Tyszler – zwrócił uwagę, że zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym jest w znacznej większości przestrzegany.

Przewodnicząca RM Renata Łażewska – zauważyła, że ilość wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu nie jest równa ilości punktów sprzedaży alkoholu. Odnosząc się do limitów wyraziła opinię, że ich zmniejszanie obecnie mija się z celem, ponieważ są one niewykorzystywane. Wyraziła opinie, że nie jest dobrym rozwiązaniem zmniejszanie odległości przedszkola od punktów sprzedaży alkoholu. Postawy są kształtowane od najmłodszych lat.

Radny Mirosław Żylik – wyraził opinię, że uchwała nie powinna zostać zmieniana. Jakiekolwiek placówki oświatowe oraz opieki nad dziećmi nie powinny powstawać w pobliżu miejsc sprzedaży alkoholu.

Mateusz Szefliński – odpowiadając na poruszone argumenty zauważył, że pod względem organizacji opieki nad dziećmi przedszkole przypomina bardziej żłobek (dzieci są odprowadzane przez rodziców). Jednak żłobka w uchwale nie ma. Wyraził opinię, że wspominane ograniczenia są zasadne w kontekście szkół, gdzie dzieci mogą same korzystać ze sklepu. Przedszkola powinny być natomiast traktowane w tym przypadku podobnie do żłobków.

Radny Paweł Bartnik – zaapelował o poważne potraktowanie problemu, z którym zwrócili się mieszkańcy. Nie powinno być tak, że przedszkola są z góry na straconej pozycji w konfrontacji z punktami sprzedaży alkoholu, tym bardziej w kontekście przywoływanych przykładów z innych miast, które wprowadziły rozwiązania nie generujące problemów dla przedszkoli. Sytuacja może zakończyć się tak, że osoby napotykające takie problemy zdecydują się otworzyć swoją działalność w innym mieście, które nie będzie generowało takich problemów.

Adrianna Brzeziniak-Misiuro – Dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – zwróciła uwagę, że zaostrzenie przepisów dotyczących alkoholu może spowodować wzrost znaczenia alkoholu nielegalnego oraz narkotyków i dopalaczy. Odnosząc się do pytania o izby wytrzeźwień poinformowała, że przepisy szczegółowo regulują, kogo można w niej umieścić. Musi to być osoba, która stanowi realne zagrożenie.

Przewodniczący Łukasz Tyszler – zapowiedział kontynuację dyskusji i poprosił o przeniesienia jej także na rozmowy w klubach radnych. Zaapelował o skoncentrowanie się na problemie, z którym zwrócili się mieszkańcy.  


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała

Anna Musiał
Podinspektor BRM
 
Przewodnicząca
Komisji ds. Edukacji 
 
Agata Grenda 
 
Przewodniczący
Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej 
 
Łukasz Tyszler 
 
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/03/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/05/23 11:14:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/05/23 11:14:03 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/10 10:24:30 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/10 10:22:05 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/04/01 10:44:45 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/04/01 10:44:19 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/30 09:45:54 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/28 14:16:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/28 13:40:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/28 12:34:58 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/03/28 12:28:54 nowa pozycja