Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.25.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 23 LIPCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 9 czerwca 2020 r.
3. Opiniowanie projektu uchwały nr 138/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok - w zakresie finansowania Rad Osiedli.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 9 czerwca 2020 r.


Przyjęcie protokołu nr 0012.8.23.2020 z dn. 9.06.2020 r.

Za – 7 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały nr 138/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok - w zakresie finansowania Rad Osiedli.


Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – poinformował, że Wydział pracował nad poprawą efektywności kontroli wydatkowania środków przez Rady Osiedli. W trakcie tych prac pojawiła się kwestia koronawirusa i RO otrzymały informację o zamrożeniu ich działalności. Mając świadomość tego, że RO w pierwszym półroczu działały w bardzo ograniczonym zakresie, zaproponowano wprowadzenie w tym roku nowej procedury, przystającej do specyficznych warunków. Procedura poprawiłaby ponadto efektywność kontroli wydatkowania środków. Procedura na drugie półrocze 2020 r. miałby polegać na złożeniu przez RO wniosku wraz ze specyfikacją wydatków i uruchomieniu środków po akceptacji takiego wniosku. Ponadto środki spożywcze oraz środki czystości będą zakupywane przez Wydział i przekazywane bezpośrednio Radom Osiedli według potrzeb. Poinformował, że Wydział przychylił się do wniosków o zwiększenie kwoty przewidzianej na działalność RO (pierwotna planowana kwota – 200 tys. zł; kwota po autopoprawce 315 tys. zł).

Radny Marcin Biskupski – zapytał o to, czy istnieje szansa na ponowne zwiększenie kwot na działalność RO?

Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – poinformował, że do kolejnej zmiany budżetu Miasto będzie prawdopodobnie podchodziło w październiku. Wtedy budżet po raz kolejny będzie aktualizowany i być może wtedy pojawi się możliwość zwiększenia środków. Przypomniał, że aktualne propozycje nie mają na celu zabranie pieniędzy RO, ale upewnienie się, że w tym trudnym roku są one wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zauważył, że w przypadku ograniczania działalności Rad Osiedli zabieramy tak naprawdę pieniądze mieszkańcom, ponieważ to oni są odbiorcami inicjatyw osiedlowych. Należy więc przykładać do tego tematu szczególną wagę.

Radna Dominika Jackowski – zapytała o to, skąd różnica w proponowanych kwotach (350 tys. wcześniej, a 315 tys. dzisiejsza propozycja)? Zapytała, czy można wrócić do kwoty 350 tys. zł?

Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – zaproponował powrót do tego tematu przy zmianach budżetu w październiku. Będzie wtedy wiadomo, jak rozwija się sytuacja epidemiczna i na jakie działania będą mogły pozwolić sobie Rady Osiedli.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zaproponował odwrócenie kolejności w formie zabezpieczenia tych środków już dzisiaj, i ewentualnego ich zrewidowania przy poprawce w październiku. Dałoby to poczucie komfortu dla Rad Osiedli.

Radny Łukasz Kadłubowski – przypomniał, że w budżecie na 2020 r. zaplanowano 906 tys. zł dla jednostek pomocniczych Rady Miasta z czego na działalność bieżącą 650 tys. zł, a 256 tys. zł na funkcjonowania Rad Osiedla. Zapytał, czy Wydział dysponuje zestawieniem mówiącym, jak te środki zostały skonsumowane przez RO oraz zestawieniem planowanych wydarzeń? Nie znając potrzeb RO trudno jest rozmawiać o kwocie, jaką na ich działalność zabezpieczymy. Wspomniał o dodatkowych 90 mln zł, które być może jesienią dostanie Miasto w ramach „tarczy”.

Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – odnosząc się do wnoszonych przez RO protestów zdementował informację, jakoby część pieniędzy RO została przeznaczona na organizację „Koncertu na wodzie” (impreza ta nie jest związana z działalnością Miasta). Odniósł się do nowej procedury wydatkowania środków mówiąc, że szczególnie przy mniejszym budżecie ważne jest, aby pieniądze były wydatkowane w sposób efektywny. Odnosząc się do pytania Radnego Kadłubowskiego odpowiedział, że obecnie wykonanie budżetu RO znajduje się na poziomie 128 tys. zł.

Artur Brończyk – Przewodniczący RO Majowe – wyraził swoje poparcie dla zaprezentowanej procedury.  Zapytał o to, jaka będzie kwota maksymalna przypadająca na jedną Radę Osiedla? Zapytał, czy formuła jest zaplanowana jedynie na drugie półrocze?

Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – odpowiedział, że w swojej podstawowej wersji procedura nie zakłada górnego limitu dla pojedynczej Rady Osiedla, jednak można taki limit wprowadzić. Potwierdził, że procedura jak na razie dotyczy jedynie drugiego półrocza 2020 r. Będzie jednak dobrym doświadczeniem przy ustalaniu zasad wydatkowania środków w kolejnych latach.

Iwona Balcer – Przewodnicząca RO Centrum – zwróciła uwagę na to, że RO są pomijane przy podejmowaniu decyzji, które bezpośrednio ich dotyczą, a współpraca z Wydziałem jest trudna. Poinformowała, że RO przygotowują co roku plan finansowy i plan rzeczowo-finansowy, w którym ujmowane są plany i wydatki. Powiedziała, że zasadne byłoby, gdyby chociaż część z tych planów została zrealizowana tak, jak zostało to założone. Poprosiła o precyzyjne określenie planów co do wznowienia pełnej działalności Rad Osiedli.

Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – wyjaśnił, że realizacja planów, które zostały założone w grudniu ubiegłego roku jest w większości przypadków niemożliwa ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem. Nowa procedura daje Radom Osiedla szansę na realizację swoich pomysłów w uwarunkowaniach, które mamy obecnie, przy jednoczesnym umożliwieniu kontrolowania wydatków przez Wydział.

Iwona Balcer – Przewodnicząca RO Centrum – zaapelowała o większą liczbę szkoleń dla Rad Osiedli na temat zasad wydatkowania środków publicznych. Rady Osiedla powinny mieć możliwość podejmowania spontanicznych działań.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – odniósł się do pomysłu, aby to Komisja była podmiotem, który będzie oceniał wnioski Rad Osiedli. Zapytał Przewodniczących Rad Osiedli co sądzą o takim rozwiązaniu?

Małgorzata Radlmacher – Przewodnicząca RO Głębokie-Pilchowo – przypomniała, że RO pracują społecznie i wypracowały już pewne schematy kontaktu z mieszkańcami (np. organizowane festyny), które nie powinny zostać zaprzepaszczone. Brak świadomości tego, ile pieniędzy będzie mogła wydać dane Rada sprawia, że planowanie wydatków jest trudniejsze oraz powoduje więcej formalności, co skutecznie zniechęca do działania. Zapytała o to, czy Rady Osiedla mogą już oficjalnie organizować spotkania z mieszkańcami?

Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – powiedział, że w przypadku przyznawania konkretnej sumy pieniędzy każdej Radzie prawdopodobnie znajdą się Rady, które będą chciały wydać przyznane im pieniądze „na siłę”, a nie przełoży się to na ciekawe inicjatywy angażujące mieszkańców. Nowa formuła pozwoli na faktyczną realizację przemyślanych zadań. Ponadto będzie ona możliwie odformalizowana, a na ocenę wniosku będzie nie dłużej niż 14 dni. Odnosząc się do ostatniego pytania powiedział, że jeśli sytuacja epidemiczna się znacząco nie pogorszy, to być może na początku września RO będą mogły wrócić do działania. Jednak musimy na bieżąco monitorować, jak wygląda sytuacja epidemiczna.

Radny Mirosław Żylik – wyraził swoją aprobatę dla procedury zaproponowanej przez WGK.

Łukasz Nowak – Przewodniczący RO Bukowo – poprosił o przekazanie Radom jasnych wytycznych, jakie działania są możliwe do zrealizowania oraz jakie środki bezpieczeństwa należy podjąć. Odnosząc się do propozycji, aby Komisja zajęła się opiniowaniem wniosków powiedział, że jego zdaniem powinien za to odpowiadać Wydział.  

Radny Łukasz Kadłubowski – zaapelował o rozwagę w podejmowaniu decyzji na temat procedury, z której szczegółami Radni Osiedlowi nie mieli możliwości się zapoznać. Zaproponował rozesłanie dokumentu z opisem procedury do Rad Osiedli i zwołanie kolejnego posiedzenia, w celu jej omówienia. Zaproponował skierowanie prośby do RO o przedstawienie nowego planowanego harmonogramu wydarzeń.

Radny Marcin Biskupski – zwrócił uwagę, że część Radnych Komisji jest też członkami Rad Osiedli i z tego powodu to Wydział powinien rozpatrywać wnioski.

Grzegorz Farat – Przewodniczący RO Załom-Kasztanowe – wyraził swój sprzeciw wobec zasady rozdzielania środków na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Zapytał o to, co w przypadku, kiedy pierwsze Rady złożą dużo wniosków i wyczerpią dostępną pulę? Powiedział, że jego zdaniem każda Rada powinna mieć zapewnione minimum środków w kwocie np. 4-5 tys. zł.

Marian Adamowicz – Przewodniczący RO Pogodno – powiedział, że w przypadku wprowadzenia nowej procedury RO muszą po raz kolejny wykonać pracę nad planami. Funkcjonowanie RO nie powinno być tak zbiurokratyzowane. Zapytał o to, jak według nowej procedury będzie wyglądała sytuacja np. w przypadku awarii w siedzibie RO? Taka sytuacja wymaga szybkiej interwencji, a nie pisania wniosku o wydatkowanie środków.  

Przewodniczący Patryk Jaskulski – podsumował dotychczasową dyskusję. Zaproponował powrót do tematu na kolejnym posiedzeniu Komisji, rozesłanie procedury do konsultacji Rad Osiedli, zapytanie Rad Osiedla jak wyglądają zaktualizowane plany. Odnosząc się do zmian w budżecie zapytał, czy byłaby możliwość powrotu do pierwotnej kwoty (350 tys. zł)?

Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – zobowiązał się do przeprowadzenia konsultacji z RO na temat nowej procedury. Odnosząc się do zmian w budżecie powiedział, że nie jest w stanie złożyć takiego zobowiązania, jednak zapewnił, że kwestia środków dla RO wróci przy kolejnej zmianie do budżetu. Odnosząc się do pytania o minimalną kwotę dla każdej RO powiedział, że jest to kwestia do przedyskutowania, jednak nie powinien być to czynnik determinujący, ponieważ podział środków „po równo” nie jest najlepszym rozwiązaniem.  

Radna Maria Myśliwiec – poprosiła, aby w wiadomości dotyczącej konsultacji sprecyzowane było, o czyją konkretnie opinię chodzi (czy Zarządu, czy całej Rady).

Radny Łukasz Kadłubowski – zaapelował o elastyczność w konsultacjach. Zaproponował, aby to Przewodniczący RO wyrazili swoją opinię.

 

Opiniowanie projektu uchwały nr 138/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok (z autopoprawką) - w zakresie finansowania Rad Osiedli

Za - 9 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/07/20, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2020/09/18 11:53:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2020/09/18 11:53:02 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/08/18 12:16:09 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/20 10:34:11 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/20 09:13:11 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/20 09:03:15 nowa pozycja