Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.44.2021
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Miejskie Obchody Dnia Strażaka - JRG nr 2 ul.A. Struga 10 a.
4. Nazewnictwo ulic - sala 161 UM ok.11.30-12.00
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 7 (jednogłośnie ) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 7 czerwca br. bez uwag. 


Ad. pkt. 3.
Miejskie Obchody Dnia Strażaka - JRG nr 2 ul.A. Struga 10 a.


W dalszej części porządku obrad komisja  uczestniczyła w wyjazdowym posiedzeniu, biorąc udział  w Miejskich  Obchodach  Dnia Strażaka  które odbyły sie w   JRG nr 2 ul.A. Struga.


Ad. pkt. 4.
Nazewnictwo ulic - sala 161 UM ok.11.30-12.00


Przewodniczący  Komisji  B. Baran - poinformował o wnioskach skierowanych do komisji w sprawie nazewnictwa ulic:

·         z wnioskiem o nadanie nazwy „rondo Polskich Żołnierzy Misji ONZ”   wystąpiło Stowarzyszenie Kombatantów  Misji Pokojowych ONZ  koło w Szczecinie. Komisja BPiS podjęła inicjatywę uchwałodawczą  na nadanie nazwy dla ronda w okolicach jeziora Głębokiego, jednak  na tą lokalizację został złożony wniosek Rady Osiedla Głębokie- Pilchowo, która wnosi o uhonorowanie postaci Franciszka  Knappa.  Stowarzyszenie Kombatantów  Misji Pokojowych ONZ koło w Szczecinie zaproponowało nową lokalizację dla nowowybudowanego ronda przy ul. Romera/ Modrej.( załącznik nr 3 do protokołu)

Radny W. Dąbrowski- proponuje rozważenie innej nowej lokalizacji dla uhonorowania postaci  F. Knappa poprzez znalezienie ulicy, która będzie miała nadane adresy administracyjne, w ten sposób postać utrwala się w pamięci mieszkańców naszego miasta.  Odnośnie samej nazwy czy nie powinniśmy dodać „pokojowych „ do zaproponowanej nazwy „rondo Polskich Żołnierzy Misji ONZ”? Wnosi o nierozpatrywanie w dniu dzisiejszym tego tematu, zaproszenie wnioskodawców na komisję celem ustalenia jednoznacznej nazwy.

Komisja w wyniku głosowania :za – 5 , wstrzym.- 2 przyjęła wniosek

·         projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie– załącznik nr 4 do protokołu. Jest to inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, uchwała ma charakter porządkujący istniejące rozbieżności pomiędzy rzeczywistym miejscem posadowienia pomnika Adama Mickiewicza w terenie a placem Adama Mickiewicza opisanym na mapach i planach Szczecina. Pomnik ustawiony jest na placu pomiędzy ulicami Teofila Starzyńskiego, Henryka Pobożnego, Zygmunta Starego i Szczerbcową. Na każdym rogu tego placu (skrzyżowaniu ulic) są tablice informujące, że jest to plac Adama Mickiewicza. Z analizy map wynika, że pomnik usytuowany jest na bezimiennym placu. Oczywistym celem tej uchwały jest przywrócenie nazwy plac Adama Mickiewicza terenowi, na którym w rzeczywistości jest pomnik naszego Wieszcza, to znaczy terenowi pomiędzy ulicami T. Starzyńskiego, H. Pobożnego, Z. Starego i Szczerbcową. Ważne jest także i to, że w świadomości kilku pokoleń mieszkańców Szczecina funkcjonuje właśnie taka nazwa tego placu.

Radny W. Dąbrowski-  zwraca uwagę, iż komisja nie otrzymała kompletu dokumentów na posiedzenie komisji , nie wie nad czym procedujemy. Proponuje objęcie nazwą "plac A. Mickiewicza" całego  terenu.

Radny Ł. Tyszler- proponują jako klub porządkowanie istniejących nazw, tym bardziej że tabliczki z nazwą "placu A. Mickiewicza"  stoją w niewłaściwym miejscu. Uchwała jest porządkowa.

Radny W. Dąbrowski –wnosi o nierozpatrywanie wniosku w dniu dzisiejszym.

Komisja w wyniku głosowania: za – 3, przeciw- 3 odrzuciła wniosek  (głos Przewodniczącego komisji przeciw).

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie (pl. A. Mickiewicza)

Komisja w wyniku głosowania :za – 5 , przeciw-1 ( 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

Radny W. Dąbrowski- wyraża ubolewanie nad takim sposobem procedowania projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji w dniu jutrzejszym, komisja pracuje bez dokumentów nad którymi ma głosować

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie ( plac Praw Kobiet)  - załącznik nr 5 do protokołu,  jest to inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, nadaje się nazwę „plac Praw Kobiet”  placowi położonemu w obrębie ewidencyjnym nr 1029, działka nr 6 otoczonemu ulicami: Zygmunta Starego, Henryka Pobożnego, Jarowita, Szczerbcowa.

Komisja w wyniku głosowania: za – 3, wstrzym.- 2  ( 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

Komisja po zapoznaniu  się z pismem w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy „ Sielanka” lub „Sielankowa”, postanowiła poinformować wnioskodawców, iż wniosek nie spełnia wymogów formalnych (kopia odpowiedzi udzielonej mieszkańcom stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Mieszkańcy ulicy Zagonowej zgłosili problem naruszenia interesu mieszkańców ulicy Zagonowej w Szczecinie poprzez wydanie decyzji  zaniedbania i nienależytego wykonywania zadań poprzez niepodjęcie działań w celu wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji nr 1579/2020 z dnia 11.12.2020r. na pozwolenie na budowę inwestycji polegającej na „budowie zespołu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej i jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wolnostojącego na terenie działek nr 61, 62, 63/1, 63/2 z obr. 1073 przy ul. Zagonowej w Szczecinie” – komplet dokumentów stanowi załącznik nr  7 do protokołu.

Mieszkaniec w swej wypowiedzi podkreślił, iż problem który zainteresuje komisję dotyczy braku bezpiecznego dojazdu do posesji.

Radny J. Posłuszny- sprawa jest merytoryczna dla komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa   oraz Skarg i Wniosków Rady Miasta Szczecin.

Mieszkaniec- przekazali sprawę  do Rady Miasta
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/06/17, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/08/25 07:07:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/08/25 07:07:28 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/06/30 10:37:43 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/06/17 14:31:47 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/06/17 12:16:51 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/06/17 12:14:29 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/06/17 12:06:43 nowa pozycja