Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.13.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 18 LISTOPADA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Budżet na rok 2020 omówienie działów merytorycznych komisji.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
366/19 - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2020 r.,
367/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie,
368/19 - zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3,
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja przyjęła  protokół z  posiedzenia komisji w dniu  22 października 2019 w wyniku głosowania : za- 6 jednogłośnie


Ad. pkt. 3.
Budżet na rok 2020 omówienie działów merytorycznych komisji.


S.  Lipiński Skarbnik Miasta- dokonał wprowadzenia do tematu, pomoc społeczna  i ochrona zdrowia w roku 2020 jest planowana na poziomie 709 mln zł.; ustalono poziom dofinansowania wydatków bieżących ponad poziom dochodów w tej sferze na poziomie 158 mln złotych.

 B. Bugajska Dyrektor WSS– omówiła główne zadania sfery „Pomoc społeczna i ochrona zdrowia : przyjęto kontynuację wprowadzonych programów wsparcia  zarówno osób starszych (bony opiekuńcze), jak i osób wychowujących dzieci (bon opiekuńczo- wychowawczy);  w związku z prowadzoną przez Miasto polityką senioralną i rodzinną m.in. poprzez  utworzenie nowych miejsc w 3 żłobkach oraz tworzenie alternatywnych form opieki nad małym dzieckiem w klubikach dziecięcych; poszerzenie zakresu wsparcia środowiskowego na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych i ich rodzin, poprzez zwiększenie liczby osób objętych usługami opiekuńczymi, utworzenie 3 kolejnych mieszkań chronionych, rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, rozszerzenie zakresu wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, utworzenie Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych „Niezapominajka”;rozwój nowych form wsparcia dla rodziny w kryzysie oraz dzieci w pieczy zastępczej,  poprzez zwiększenie liczby pedagogów rodziny, oferowanie warsztatów podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, specjalistyczne poradnictwo dla dzieci, wsparcie mentorów samodzielności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;wzrost jakości usług na rzecz osób w kryzysie bezdomności, poprzez standaryzację ośrodków wsparcia.

M. Giezek Dyrektor MOPR-  omówiła  projekt „ Cztery kąty na III wiek„ – oddajemy  kolejne mieszkania chronione ( finansowane z budżetu) dodatkowa nowość to zatrudnienie opiekunów mieszkań chronionych  zaczynamy od stycznia 2020. Wzmocnili windykacje zobowiązań  alimentacyjnych.

M. Kowalski Zastępca Dyrektora WSS- omówił projekt ”samodzielni”  –  daje on możliwość zlecenia zadań organizacjom pozarządowym; ich liczba to 6, miasto posiada ok. 1000 dzieci w pieczach zastępczych, chcą pracować z rodzinami tak aby dzieci mogły wrócić do nich; program przewiduje  możliwość zbudowania instytucjonalnej pieczy- są przeznaczone na ten cel nowe mieszkania.  

Przewodniczący Komisji Ł. Tyszler- podsumowującwypwoiedź stwierdził, iż kreując politykę miasta musimy dokładać do tej sfery, czy  dotacje są niewystarczające?

S. Lipiński Skarbnik Miasta- mimo wprowadzenia zmian systemowych zmniejszających potencjalne wpływy i powodujących wzrost wydatków bieżących - nie chcemy zatrzymywać programu inwestycyjnego, a przede wszystkim  dbamy o sferę  Pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

I. Bobrek Dyrektor WZFM- w mojej ocenie współpraca z WSS  jest modelowa, perfekcyjnie pozyskuje środki unijne dla podnoszenia  standardów życia mieszkańców  w swojej sferze.  

Radny L. Duklanowski-  nawiązując do zapisów budżetowych dotyczących  gminnego programu rozwiązania problemów alkoholowych na rok 2020 mamy dużą kwotę. Niestety w Szczecinie jest zbyt dużo punktów sprzedaży napojów alkoholowych,  proponuje aby komisja w przyszłym roku zajęła się tematem przeciwdziałania alkoholizmowi.  

Ł. Tyszler-  przyjął tą uwagę  w przyszłym roku musimy zająć się również problemem  przeciwdziałania narkomanii.

Radna M.M. Herczyńska– zwróciła uwagę na formę pomocy wypłacanej poprzez świadczenie 500 plus, nie popiera przekazywania środków bezpośrednio dla rodzin wędrują niekiedy do rodzin patalogicznych. Pomagać zawsze musimy bo jesteśmy od tego, ale  obserwujemy również  zjawiska negatywne.

Ł. Tyszler- sposób dystrybucji środków to sprawa rządowa, niewątpliwie poprawią  jakość życia; oczywiście zdarzają się przypadki  patologiczne, na pewno zajmiemy się problemami uzależnień od alkoholu i narkomanii.

Głosowanie projektu budżetu w części merytorycznej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej: za– 5, wstrzym.- 1.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
366/19 - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2020 r.,
367/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie,
368/19 - zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3,


Projekt uchwały 366/19  ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem  Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2020 r.

B. Bugajska Dyrektor WSS- dokonała wprowadzenia do tematu.

Komisja  w wyniku głosowania : za- 6 pozytywnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

Projekt uchwały nr  367/19 - zmieniający uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie

B. Bugajska Dyrektor WSS- dokonała wprowadzenia do tematu.

Komisja  w wyniku głosowania : za- 6 pozytywnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

Projekt uchwały 368/19 - zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

B. Bugajska Dyrektor WSS- dokonała wprowadzenia do tematu.

Komisja  w wyniku głosowania : za- 6 pozytywnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/11/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/01/20 10:50:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/01/20 10:50:56 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/11/21 10:12:33 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/11/07 14:02:14 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/11/07 13:50:42 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/11/07 13:41:02 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/11/07 13:34:41 nowa pozycja