Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.23.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 351/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza 15, stanowiącej działkę numer 1/11 z obrębu 1017,
- 352/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 4048 (Dąbie 48) w rejonie ul. Hangarowej - działka nr 48/2 i przy ul. Gryfińskiej 39 - działka nr 50,
- 353/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Słowiczej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną,
- 354/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goplańskiej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi,
- 385/19 - zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin,
- 369/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Pokoju” w Szczecinie,
- 370/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 2” w Szczecinie,
- 371/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie,
- 372/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Andrzeja Struga” w Szczecinie.
4. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2020 w sferze gospodarka mieszkaniowa.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


 

Protokół z posiedzenia w dniu 6 listopada 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-10; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:


 

- 351/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza 15, stanowiącej działkę numer 1/11 z obrębu 1017,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-13, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 351/19.

- 352/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 4048 (Dąbie 48) w rejonie ul. Hangarowej - działka nr 48/2 i przy ul. Gryfińskiej 39 - działka nr 50,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 352/19.

- 353/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Słowiczej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-13, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 353/19.

- 354/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goplańskiej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-13, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 354/19.

- 385/19 - zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin,

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji przypomniał, że na Komisjach projekt w sprawie zasad wynajmowania lokali był szeroko omawiany i konsultowany. Zaproponował, aby zaopiniować ww. projekt bez dyskusji.

Komisja w wyniku głosowania: za-14, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 385/19.

- 369/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Pokoju” w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonała Ilona Łabno Kierownik Zespołu Urbanistycznego Północ w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radna Grażyna Zielińska zapytała: 1) kto jest wnioskodawcom do tego planu?; 2) czy jest wiedza na temat zgody zburzenia budynku objętego ochroną; 3) dlaczego została zwiększona wysokość zabudowy?

Ilona Łabno odpowiedziała, że w 2009 r. został uchwalony plan, a w 2011 r. miasto sprzedało nieruchomość firmie Calbud. Stan techniczny nieruchomości w 2011 r. był bardzo zły. Z informacji uzyskanych w Urzędzie Miasta wiadomo było, że obiekt stoi (jego zewnętrzne ściany), wewnątrz jest pusty. Dodała, że uległ samoistnemu zniszczeniu.

Radny Przemysław Słowik zapytał czy na terenie P.G.5001.U dopuszcza się budowę obiektu sakralnego oraz co się stanie z drzewami.

Ilona Łabno odpowiedziała, że wszystkie funkcje zostały utrzymane, w tym sakralne. Dodała, że obiekt sakralny jest znajduje się w kompleksie usług zdrowia, w zakresie społeczno – zdrowotnym zaplecza szpitala. Powiedziała, że pacjenci szpitala korzystają z usług tego kościoła, nie jest naszą intencją naruszanie tego miejsca.

Grażyna Zielińska zapytała czy wnioskodawca wie, że nie ma na tym terenie funkcji mieszkaniowej. Zapytała również o podwyższenie wysokości zabudowy.

Ilona Łabno odpowiedziała, że wnioskodawca wie, że nie ma na tym terenie funkcji mieszkaniowej. Dodała też, że maksymalna wysokość zabudowy to 13 m, od 2 do 3 kondygnacji.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-0, wstrzym.-5; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 369/19.

- 370/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 2” w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonała Anna Sokołowska Kierownik Zespołu Urbanistycznego Śródmieście Zachód w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Dodała, że zostanie złożona autopoprawka do Biura Rady Miasta. Jest to autopoprawka techniczna, która przez przypadek nie została zapisana w tym projekcie.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały z autopoprawką.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-3; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 370/19 z autopoprawką.

- 371/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 5” w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonała Ilona Łabno. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Przedstawiła prezentację do projektu uchwały – zał. 3 do protokołu.

Radny Łukasz Kadłubowski zapytał o teren u zbiegu ulic Włoskiej i Warcisława. W projekcie planu przeznaczono teren pod mieszkalnictwo i usługi a tam biegnie linia wysokiego napięcia. Dodatkowo na terenie oznaczonym symbolem P.N.2002.ZP w ustaleniach funkcjonalnych przeznaczono teren pod zieleń urządzoną z zakazem lokalizacji m.in. miejsc postojowych dla samochodów. Zauważył, że w sąsiedztwie niedawno powstało osiedle mieszkalne z ilością miejsc postojowych 1/1 (jedno miejsce postojowe/ jedno mieszkanie). Stwierdził, że miejsc postojowych w tym rejonie będzie brakowało. Zapytał czy nie zasadnym byłoby dopuszczenie powstania na tym terenie parkingu.

Ilona Łabno odpowiedziała, że zmiana wpisana jest w zakres usług dla nieruchomości gminnej. Funkcja mieszkaniowa jest dopuszczona, główna to usługi. Linia wysokiego napięcia jest wyznaczona i mowa jest o granicy jej oddziaływania. Dodała, że przepisy szczególne mówią o oddziaływaniu linii wysokiego napięcia. Zauważyła, że można przenieść ją w ziemię. W odpowiedzi na pytanie dot. przeznaczenia terenu pod zieleń urządzoną na miejsca postojowe, stwierdziła, że nie można wskazać miejsc postojowych w granicach przeznaczonych pod zieleń. Dodała, że każdy właściciel nieruchomości musi zabezpieczyć te funkcje w granicach własnych działki.

Radny Jan Posłuszny zapytał czy teren przy Włoskiej/ Warcisława wrócił do miasta. Dodał, że na tym terenie zapisana funkcja to była gastronomia, zmieniamy na usługi i mieszkalnictwo. Zapytał czy na tym terenie są możliwości budowy budynku mieszkalnego i jak wygląda obsługa komunikacyjna tego terenu. Teren przy Leclerc’u wielokrotnie przygotowywany był do zbycia, bezskutecznie. Logicznym byłoby ustanowienie dojazdu do nieruchomości od ulicy Warcisława a nie od Pozdawilskiej i Kresowej. Czy można ustanowić służebność na rzecz miasta? Uważa, że należy dojść do porozumienia z Lecrerc o obsługę komunikacyjną tej działki. Zapytał jaka powierzchnia zabudowy jest terenu przy ul. Rostockiej.

Ilona Łabno odpowiedziała, że przy ul. Włoskiej/Warcisława i Warcisława/Pozdawilska to nieruchomości gminne, gdzie gmina składała konkretne wnioski. Miasto chce poszerzyć zakres funkcji. Przy ul. Pozdawilskiej rozszerzenie funkcji o zabudowę jednorodzinną, czyli kontynuację tego co jest.

Dominika Jackowski Wiceprzewodnicząca Komisji powiedziała, że w planie ujęte są korytarze techniczne, które umożliwiają przeniesienie linii wysokiego napięcia do ziemi.

Angelika Szerniewicz – Kwas Generalny Projektant w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta dodała, że na planie przebiega linia wraz z obszarem oddziaływania.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-6, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 371/19.

- 372/19 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Andrzeja Struga” w Szczecinie.

Wprowadzenia dokonała Anna Porożyńska – Dołgoszyja Kierownik Zespołu Urbanistycznego Prawobrzeże w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radna Edyta Łongiewska – Wijas stwierdziła, że na początku tej dekady miasto planowało z tej strony ulicy Struga budować filię MBP. Zaproponowała przeprowadzenie wizji lokalnej na tym terenie. Uważa, że należałoby wpisać również tu usługi kulturalno – oświatowe.

Dominika Jackowski powiedziała, że jest to rozszerzenie funkcji do aktualnie istniejących. Zauważyła, że być może inaczej wyglądałaby ulica Struga, gdyby te same funkcje możliwe byłyby po dwóch stronach ulicy.

Radny Witold Dąbrowski stwierdził, że będzie głosował przeciwko temu projektowi, gdyż robimy wciąż poprawki. Dodał, że w 2017 r. ten plan został uchwalony.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-1, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 372/19.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektu budżetu na rok 2020 w sferze gospodarka mieszkaniowa.


Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości. Omówiła projekt uchwały w sferze gospodarka mieszkaniowa. Powiedziała, że wydatki bieżące znajdują się na stronie 222 książki budżetowej, opis na stronie 382, wydatki majątkowe na stronie 223, a ich opis na stronie 465.

Grażyna Szotkowska Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego dodała, że wszystkie wnioski z którymi STBS wystąpił zostały uwzględnione.

Dominika Jackowski zapytała, że zapisano 2 mln zł na wykonanie 60 łazienek. Wyliczyła, że koszt jednej łazienki to średnio 33 tys. zł.

Anna Szotkowska Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że tak jest. W cenę wlicza się wszystkie składowe, czyli, projekt, wydzielenie, wentylację. Dodatkowo powiedziała, że duży problem jest z wyłonieniem wykonawców, gdyż po prostu ich nie ma. Istnieje również możliwość wybrania przez wnioskodawcę tzw. „małego wykonawcy”, który wykona określony zakres prac, a rozliczenie odbędzie się pomiędzy wykonawcą a ZBiLKiem.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji poprosił, aby uszczegółowić pozycje budżetowe. Wobec czego Komisja przez aklamację przyjęła następujący wniosek:

Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa RM wnosi o przedstawienie w formie tabelarycznej uchwalonego Budżetu Miasta na 2020 r. w rozbiciu na: zadanie, kwotę i jednostkę je realizującą.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt budżetu miasta w sferze gospodarka mieszkaniowa.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-1, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta w sferze gospodarka mieszkaniowa.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Jan Posłuszny powrócił do tematu likwidacji punktu gastronomicznego „Szaszłykarnia” przy Fali. Zauważył, że właściciel lokalu otrzymał decyzję w sprawie likwidacji punktu. Ma opuścić teren w ciągu 10 dni. Stwierdził, że może wskazać kilka innych obiektów w pasie drogowym, które funkcjonują.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji stwierdził, że odpowiedź którą otrzymała Komisja jest niesatysfakcjonująca. Komisja przez aklamację wyznaczyła radnego Posłusznego do pilotowania sprawy w imieniu komisji i przedstawienia informacji w sprawie.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/11/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/12/04 11:35:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/12/04 11:35:47 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/11/20 15:24:36 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/11/13 13:55:08 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/11/13 11:47:39 nowa pozycja