Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.74.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 24 SIERPNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzeń komisji w dniu 8 i 22 czerwca br.
3. Rozpatrzenie wykazu - 1/2022 (ZBiLK).
4. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do komisji w sprawie budowy bazy aut na ul.Serbskiej.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
1. Sprawa pomyłki w numerze rejestracyjnym samochodu - SPP.
2. Sprawa parkowania na Podzamczu osoby z niepełnosprawnością ruchową w sytuacji braku wolnego miejsca na kopercie dla osób z niepełnosprawnością.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzeń komisji w dniu 8 i 22 czerwca br.


Protokoły z ww. posiedzeń Komisji zostały przyjęte w odrębnych głosowaniach /12-za/ jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wykazu - 1/2022 (ZBiLK).


Przewodnicząca Komisji J. Balicka - stwierdziła, że taka usługa jest bardzo potrzebna w Szczecinie, a Rada Osiedla wydała opinię pozytywną.

P. T. Sroka (Dyrektor ZBiLK)  - omówił wykaz nr 1/2022/ZBiLK (załącznik nr 2 do protokołu) w sprawie bezprzetargowego powiększenia powierzchni przy ul. Gdańskiej 31. Teren ma uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego i przewidywana funkcja wpisuje się w plan. Spółka otrzymała już pozwolenie na budowę spalarni . Pobyt na tego typu usługi jest bardzo duży. Omówił skutki finansowe przedsięwzięcia oraz przedstawił pozytywne opinie poszczególnych wydziałów.

Radny M. Biskupski - czy spalarnia będzie wyposażona w specjalny filtr, tak,  aby dbać o jakość powietrza w okolicy ?

P. T. Sroka (ZBiLK)  - będzie budowana zgodnie ze wszystkimi normami, a jeśli będzie inaczej to nie zostanie dopuszczona do działania.

Radny M. Biskupski  - czy jak już uzyska zgodę na funkcjonowanie, to będą przeprowadzane cykliczne jej przeglądy?

P. T. Sroka - wynika z to z warunków samego pozwolenia na budowę i warunków, jakie musi spełniać. Jako podmiot nadzorujący umowę będziemy sprawdzać, czy budowa będzie  realizowana zgodnie z zawartą umową.

Radny L. Duklanowski - zapytał o bieżące monitorowanie działalności i wykonanie nasypu, celem zabezpieczenia wód gruntowych.

P. T. Sroka  - w tym zakresie zostaną zlecone prace geodezyjne, czy nasyp został zrealizowany.

Radny M. Pawlicki - czy ten kubaturowy budynek, który już jest w trakcie budowy to właśnie ta inwestycja ? Przyznał, że taka usługa musi zostać zapewniona w Szczecinie.

P. T. Sroka – tak, ten budynek, który już  widać to trwająca inwestycja, zgodnie z pozwoleniem na budowę z 2021 roku.

Komisja w wyniku głosowania /13-za/ jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykaz nieruchomości nr 1/2022/ ZBiLK (Ul. Bielańska 31 w Szczecinie cz.dz.nr 9/6 o pow. 14.670m2 z przeznaczeniem pod „Grzebowisko dla małych zwierząt”) .  


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do komisji w sprawie budowy bazy aut na ul.Serbskiej.


Przewodnicząca Komisji J. Balicka -  poinformowała, że do Komisji wpłynęło pismo mieszkańców z ulicy Bułgarskiej i Serbskiej (załącznik nr 3 do protokołu), zaniepokojonych planami budowy stacji bazowej aut firmy City Taxi. Poprosiła o odniesienie się  do planowanej inwestycji, ponieważ z informacji jakie posiada, żadne oficjalne pismo w tej sprawie od samego inwestora jeszcze do Miasta nie wpłynęło.  Przypomniała, że sprawą zajmowała się Rada Osiedla Arkońskie-Niemierzyn.

Radna M. Myśliwiec – obecni są także wnioskodawcy - autorzy wniosku, którzy chcieliby zająć głos w sprawie. Jeśli chodzi o sam wniosek, to oficjalna wiadomość do RO też nie wpłynęła. Jako Rada Osiedla podjęliśmy uchwałę opiniującą projekt planu zagospodarowania przestrzennego, który trafił do BPPM. Nasz wniosek jest ogólny i dot. zachowania jak największego terenu zielonego w tym pozostawienia dotychczasowych ogrodów działkowych.  Dobrze zna ten teren i niedawno razem z radnym Jaskulskim spotkali się z mieszkańcami. Tak duża baza samochodowa nie powinna powstać na tym terenie, kosztem sąsiadującej zieleni. Wspomniała o nowo powstałej bazie ZUK-u na ul. Harcerzy, która jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka - w pierwszej kolejności poprosiła o przedstawienie sytuacji obecnych zapisów planu na przedmiotowy teren oraz proponowanych zmian do planu.

P. Z. Fiuk-Dymek (Dyrektor BPPM) - mamy tutaj 2 zagadnienia: wniosek mieszkańców dot. budowy bazy samochodowej oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.  Trwają prace planistyczne dot. przedmiotowego terenu, który na dzień dzisiejszy nie ma obowiązującego planu. W studium 2012 i 2022  te tereny były przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługi.   Studium uchwalone w kwietniu tego roku doprecyzowało warunki zagospodarowania  tego obszaru, wskazując możliwość zabudowy o niskiej intensywności i usług. Usługi, które już tam funkcjonują będą mogły funkcjonować dalej i się przekształcać, ale w parametrach jakie wskazuje plan. Opinie do projektu planu są pozytywne, a z uwagi na to, że  jest to teren w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala i zespołu parkowego, nie należy obawiać się intensywnej zabudowy. Plan wskazuje na 20% zabudowy, a 60% dla terenów biologicznie czynnych, a maksymalna wysokość zabudowy to 9,5 m. Dopuszczalna jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i usługi.  Jesteśmy w fazie opiniowania, a projekt jest szykowany do wyłożenia do publicznego wglądu. Były wnioski mieszkańców o zajęcie się tematem budowy bazy, ale jednocześnie o uporządkowanie całego terenu w sensie wizualnym. Tereny, które są ogrodami działkowymi są uporządkowane, natomiast wszystkie inne dzierżawy mieszkańcy chcą uporządkować. Generalnie, w planie teren przekazujemy pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą  i usługi. Sami mieszkańcy także mogą zakupić te grunty, jeśli będzie taka wola Miasta.  

Radny P. Jaskulski - bezsprzecznie ten teren wymaga uporządkowania, natomiast nowy plan tak naprawdę zakłada likwidację kolejnych terenów zielonych pod usługi bądź zabudowę mieszkaniową. Na tych terenach mieszkają spadkobiercy pionierów i od 1945 roku dzierżawią i utrzymują tereny zielone. Tereny te stanowią płuca miasta i należy ich bronić, tym bardziej, że sporą część już zabrano pod parking. Obawy mieszkańców w tym temacie są jak najbardziej uzasadnione. Każda likwidacja terenów zielonych jest zamieniana na kolejny beton,  który powoduje zagrożenie retencji i zbierania wód opadowych. Jeśli pójdziemy w tym kierunku to zaraz pójdziemy dalej, zabudowując kolejne tereny działkowe i inne tereny rekreacyjne.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka - podkreśliła, że tematem wniosku do Komisji jest budowa stacji bazowej  city taxi i stacji ładowania samochodów i nie było w nim mowy o innych usługach. W polanie mogą być usługi ciche i spokojne, a te uciążliwe można wykluczyć.

Radna M. Myśliwiec - na przedmiotowej działce przez lata funkcjonowała myjnia samochodowa, a od czasu przejęcia tego terenu przez biuro city taxi mieszkańcy otrzymują wiadomości, że będą tam biura i zaplecze dla tej firmy, a nie stacja bazowa samochodowa z ładowaniem samochodów.  Oddała głos mieszkańcom- wnioskodawcom.

Wnioskodawca 1 - nasz wniosek dot. terenu byłej myjni samochodowej, a obecnie rozszerzanej inwestycji, ale dot. też całego planu dla tego terenu. Radny Jaskulski wyraził obawy, które mają wszyscy mieszkańcy. PZPM obejmuje znacznie szerszy teren. Zawracamy uwagę na problem ekologii, gdzie zmniejszanie terenu zielonego i wprowadzanie kolejnej zabudowy będzie miało bardzo negatywne skutki na całość okolicznych terenów. Uporządkowanie terenu można osiągnąć w inny sposób, niż zmieniając zapisy planu. Argument kupna przez nas tej działki jest nietrafiony, bo wiemy jakie są ceny działek, gdzie szanse ma tylko inwestor-developer. Właściciel City taxi otrzymał już warunki zabudowy, ale od miesięcy nic się tam nie dzieje i wynika z tego, że inwestor czeka na uchwalenie planu pod kątem możliwości realizacji swoich wniosków w tym poszerzenia obecnego terenu o dzierżawę sąsiadujących terenów.

Wnioskodawca 2  - jeśli chodzi o zabudowę terenu to wszystkie obawy przedstawiła przedmówczyni. Wyraził swoje obawy dot. okrajania obecnego obszaru z terenów zielonych i wprowadzania kolejnej zabudowy. Są wieloletnimi mieszkańcami i użytkownikami tych terenów, dlatego chcieliby mieć wpływ na właściwe kształtowanie tego terenu.

Wnioskodawca 3   - jest dzierżawcą terenu na tyłach działki po byłej myjni samochodowej. Nie wyobraża sobie, żeby ta działka została im i sąsiadom odebrana. 

Radna M. Myśliwiec-poprosiła o możliwość zorganizowania wizji lokalnej w  przedmiotowej sprawie we wrześniu br.  

Przewodnicząca Komisji J. Balicka - zapowiedziała, że zorganizuje w tej sprawie wizję lokalną wspólnie z Komisją Budownictwa i Mieszkalnictwa, która jest komisję merytoryczną w tej sprawie.Prosi o podsumowanie wypowiedzi mieszkańców przez Panią Dyrektor Fiuk-Dymek. Rozumie, że wpłynął już wniosek, ale tylko o rozbudowę myjni.

P. Z. Fiuk-Dymek (Dyrektor BPPM) - decyzja była wydana w lutym,  i nie jest na rozbudowę myjni, ale na rozbudowę pod biurowiec. Decyzja dot. tylko jednej działki, na której stała myjnia.  Zapisy planu dają możliwość tylko 20% zabudowy, a 60% na zieleń. Są to bardzo dobre parametry. Zgodnie z przyjętym studium koncentrujemy intensywną zabudowę tylko w samym mieście, blisko śródmieścia, tak aby Miasto się nie rozlewało. Można się zastanowić, jaką część tych terenów pozostawić dla mieszkańców np. przeznaczyć pod poszerzenie dla działek sąsiadujących celem poprawy warunków zagospodarowania, ale musimy pamiętać, że te działki mają dostęp do drogi publicznej. Kierujemy się potrzebą uporządkowania tego terenu i determinacji pewnych funkcji. Zagadnienia retencji były uzgadniane. Prosi o szczegółowe zapoznanie się z projektem planu. To nie jest projekt, który  wskazuje na intensywną zabudowę bez poszanowania zieleni.

Radny P. Słowik - rozumie, że będzie jeszcze czas na składanie przez mieszkańców wniosków do planu.

Pani Fiuk - Dymek - wyłożenie nastąpi  na przełomie września/października br.

Radny P. Słowik - jaka jest treść wniosku City taxi ? Jaki był wniosek skierowany do Rady Osiedla celem zaopiniowania ?

Radna M. Myśliwiec - wniosek był skierowany w czasie pandemii i dot. wyłącznie części działki przyległej. Argumentem do wniosek było wykonanie wiaty i poczekalni w czasie pandemii. Miał być to teren w formie miejsca rekreacyjnego z ławeczkami dla pracowników biura City taxi.

Radny P. Słowik - prosi o przesłanie tego wniosku, chciałby się z nim zapoznać.

Radny J. Posłuszny - nie wyobraża sobie w tym miejscu bazy city taxi. Dziwi się, że wpłynął taki wniosek. Tego typu usługi nie powinny być zlokalizowane w takim miejscu. Obok jest już duża trafostacja, obniżająca wartości okolicznych nieruchomości oraz źle oddziałuje na zdrowie okolicznych mieszkańców. Nie ma przekonania, aby nowa inwestycja mieszkaniowa cieszyła się w tym miejscu powodzeniem ze względu na trafostację.

P. T. Sroka (Drektor ZBiLK) - wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy dzierżawca dzierżawi działkę nr  30/6 i ta działka została objęta decyzją o warunkach zabudowy, z których wynika, że w miejsce dot. likwidacji myjni mają powstać pomieszczenia biurowe, a w miejscu istniejącej wiaty pomieszczenie biurowe wraz z jednym garażem. Wnioskodawca wystąpił do Rady Osiedla o wydanie opinii do dzierżawy działki nr 32/2  pod cele rekreacyjne, która przylega do działki nr 30/6 i uzyskał opinię pozytywną. Działka ta miała stanowić teren rekreacyjny dla pracowników biura. Jednak z uwagi na to, że ta działka jest już wydzierżawiona ZBiLK negatywnie rozpatrzył wniosek. Nie ma absolutnie mowy o jej dzierżawie w ramach poszerzenia. Należy  skupić się na samej działce 30/6, a nie na sąsiadujących, które dzierżawią mieszkańcy pod cele rekreacyjno-ogrodnicze.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka  - podziękowała za wyjaśnienie sprawy. Podsumowała, że niezwłocznie, po porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Budownictwa zwoła wizję lokalną w przedmiotowej sprawie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.
1. Sprawa pomyłki w numerze rejestracyjnym samochodu - SPP.
2. Sprawa parkowania na Podzamczu osoby z niepełnosprawnością ruchową w sytuacji braku wolnego miejsca na kopercie dla osób z niepełnosprawnością.


1. Sprawa pomyłki w numerze rejestracyjnym samochodu - SPP.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – poprosiła, aby Prezes NiOL-u odniósł się do ewentualnych zmian oraz możliwości wprowadzenia w tym zakresie zmiany do uchwały i czy są one zasadne.

P. R. Kanarek (Prezes NiOL) - sytuacja w tym przypadku jest taka, że kierowca korzystający z SPP zobowiązany jest wnieść opłatę bądź w urządzeniu tj. parkomacie bądź poprzez aplikację w urządzeniu mobilnym. W przypadku uchwały, która weszła w życie 31 marca 2021 roku wymogiem wniesienia opłaty jest podanie nr rejestracyjnego pojazdu. Wcześniej nie było takiego wymogu, a parkometr wydawał za opłatą bilet bez podania nr pojazdu. Omawiany przypadek jest skutkiem wprowadzenia zmian w  regulaminie  SPP. Obowiązkiem kierowcy jest wpisanie prawidłowego nr rejestr. pojazdu, gdzie zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta  tj.  pkt. 13 § 6 zał. 5  błędnie wprowadzona podstrefa bądź nr rejestr. przy dokonywaniu płatności oznacza niewniesienie opłaty za postój. Zapis ten nie daje możliwości uwzględnienia reklamacji. Nie ukrywa, że NiOL ma do czynienia z sytuacjami tj. składanymi reklamacji w zakresie popełnianych błędów przy wpisywaniu nr rejestracyjnych zaparkowanych w SPP pojazdów. Wpisanie złego nr rejestracyjnego pojazdu nie daje pracownikom możliwości weryfikacji, czy opłata za postój danego pojazdu została zapłacona. Należy zdawać sobie sprawę, że reklamacje wpływają dopiero po paru dniach i nie jest możliwa identyfikacja, czy dany kierowca popełnił taki błąd czy też nie. Pracownicy kontrolujący Strefę nie mają żadnej możliwości uznania takiej reklamacji w sposób uznaniowy, ponieważ na mocy zapisów uchwały jednoznacznie wskazuje się, że błędnie wprowadzony nr. rejestracyjny pojazdu jest brakiem podstawy do składania reklamacji. Zwrócił uwagę, że w każdym parkomacie jest pozycja wprowadź nr rejestracyjny, a następnie zatwierdź. Jest tu czas na sprawdzenie wprowadzonego numeru przed jego zatwierdzeniem.  Jeśli przyjmiemy rozwiązanie, że sankcjonujemy taki błąd to należy zdawać sobie sprawę, że nagminna może stać się sytuacja przy zaparkowanych w SPP pojazdach zarejestrowanych w korporacjach lub spółkach. Byłby to bardzo niebezpieczny precedens, który byłby nagminnie wykorzystywany prze osoby posiadające większą ilość zarejestrowanych na siebie pojazdów. W naszej ocenie większość błędów popełnianych przez kierowców na dzień dzisiejszy wynika bardziej przez nieuwagę i pośpiech kierowcy, ale zapis w obowiązującej uchwale nie daje nam możliwości w sposób uznaniowy decydowania o tym, co jest błędem, a co nie.

Radny P. Słowik - jego zdaniem zasadna jest jakaś zmiana dająca możliwość rozpatrzenia takiej reklamacji przez pracowników NiOL. Należy dać narzędzie pracownikom spółki NiOL na indywidualne rozpatrywanie takich reklamacji w zakresie, czy jest to pomyłka, czy jest to próba ominięcia kary. Od momentu wprowadzenia nowych przepisów wiele takich zgłoszeń trafia także do radnych. Przez drobną pomyłkę przy wprowadzaniu nr rejestracyjnego pojazdu tj. przestawienia jednej cyfry bądź litery lub pominięcia jednego znaku, ale przy opłaceniu postoju w strefie, kara jest zbyt wysoka. Prosi aby pochylić się nad taką zmianą do uchwały.

Radny P. Jaskulski - poparł swojego przedmówcę. Zdaje sobie sprawę, że to Rada Miasta przyjęła takie przepisy w uchwale, ale trzeba na nowo uregulować zapisy w tym zakresie, tak aby wyeliminować cwaniaków, ale podejść też ze zrozumieniem do osoby, która się faktycznie pomyliła.

Radny L. Duklanowski - dla części osób korzystanie z nowych parkomatów jest problematyczne, szczególnie przy ostrym słońcu. Nie można wszystkich traktować jak cwaniaków z firmy lub z korporacji, ponieważ część ludzi się po prostu myli. Należy mieć możliwość weryfikacji tego typu reklamacji i podejść do tego  po ludzku. Należy stworzyć możliwości rozpatrywania takich reklamacji w sposób obiektywny i ludzki.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – poprosiła o przedstawienie możliwych rozwiązań i ryzyka ze strony Miasta w tym zakresie.

P. A. Szotkowska (Z-ca Prezydenta Miasta) - każdy z nas bierze za to odpowiedzialność, a problem jest złożony o tyle, że chcąc wyjść na przeciw składanym reklamacjom trudno  jest zdefiniować i uregulować zapisy na tyle  jednoznacznie  i na tyle przejrzyście, aby móc w  pozytywny sposób odnieść się do mieszkańca, a jednocześnie uniknąć nadużyć. Przytoczyła przykłady nadużyć do złożonych reklamacji. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zdefiniować, jaki błąd można uznać.  Możemy pochylić się wraz z Prezesem NiOL-u  nad próbą zdefiniowania jakiś pomyłek, które będzie można uwzględniać, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich pomyłek. Przypadków popełnianych błędów jest całe mnóstwo. Dlatego celowo wprowadzono takie zapisy, aby przyzwyczaić mieszkańców do nie popełniania błędów.  Poprosiła o czas na opracowanie tematu, aby na roboczo wrócić z nim na Komisję wraz z informacją, jakie przypadki występują obecnie i jakie można uznać w reklamacjach, a jakich nie damy rady uznać.  Pokażemy państwu jakie mamy grupy błędów  i jakie konsekwencje będą ich uznania.

Przewodnicza Komisji J. Balicka - podziękowała za informację.

2. Sprawa parkowania na Podzamczu osoby z niepełnosprawnością ruchową w sytuacji braku wolnego miejsca na kopercie dla osób z niepełnosprawnością - załącznik nr 4 do protokołu.

P. R. Kanarek (NiOL) - sprawa dot. zaparkowanego pojazdu na ulicy Staromłyńskiej, na której obowiązują zasady parkowania zgodne z uchwałą Rady Miasta dla strefy "Stare Miasto" . Z wniesionej reklamacji wynika, że kierowca jest osobą niepełnosprawną i w związku z tym przysługiwało mu zaparkowanie na niebieskiej kopercie dla osób niepełnosprawnych. Na ul. Staromłyńskiej są 3 takie koperty i postój jest tam darmowy, natomiast regulamin parkowania w strefie Stare Miasto nie przewiduje możliwości takiej, jak w SPP  tj. nie zakłada preferencji, że można zaparkować także poza kopertą w całej SPP. Przeanalizowaliśmy ten przypadek i dostrzegając brak kompatybilności pomiędzy zasadami, jakie funkcjonują w SPP a strefą Stare Miasto mamy pomysł na rozwiązanie tego problemu poprzez wprowadzenie takiej regulacji także do strefy zamieszkania Stare Miasto, tak aby osoby niepełnosprawne także mogły korzystać z każdego miejsca w Strefie.    

P. L. Pawlewicz (Wnioskodawca) - jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym i jest też kierowcą pojazdu przystosowanego. Oboje z małżonką również niepełnosprawną  mają wykupiony abonament na postój w mieście, niebieską kartę i korzystają z przyznanego im uprzywilejowania, że mogą parkować w mieście w różnych miejscach poprzez wystawienie za szybą pojazdu niebieskiej karty. Uważa, że na ulicy Staromłyńskiej nie powinien zostać ukarany mandatem 200zł, skoro ulica ta jest wciąż ulicą publiczną zgodnie z ustawą. To nie jest w porządku, że osoba niepełnosprawna może parkować pojazd tylko w jednym wyznaczonym miejscu, które może być zajęte lub znacznie wydłuża mu drogę do pokonania na pieszo do docelowego miejsca. Jest to wciąż ulica publiczna, a nadrzędnym prawem jest prawo państwowe. Razem z żoną mają dopełnione wszystkie obowiązki jako osoby niepełnosprawne, a nałożona kara 200 zł  to bardzo duży mandat, dla osób będących na rencie.

Radny L. Duklanowski  - trzeba zmienić te przepisy, czy tak kara została anulowana ?

Radny P. Jaskulski - takie paradoksy i tak duże różnice pomiędzy jedną strefą a drugą trzeba zmieniać i wykluczać. W trybie pilnym należy to zmienić. Czekamy na komplet nowych uchwał od Prezesa NiOL-u.

Przewodnicząca Komisji - poparła wypowiedzi swoich przedmówców.  Nie wszystkie sytuacje można przewidzieć, ale skoro są głosy to należy to zmienić. Jeśli chodzi o anulowanie kary to Rada Miasta nie ma na to żadnego wpływu.

P. G. Gruca  (pełnomocnik wnioskodawcy) -  poprosił, aby radni pochylili się nad realizacją uchwały wprowadzającą strefę Stare Miasto szczególnie w ulicy Staromłyńskiej, Koński Kierat itd.  W uchwale zapisano, iż pozostawia się te drogi  kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania. Jednak na dzień dzisiejszy te drogi nie zostały wyłączone z użytkowania, co oznacza znaczące ograniczenia jej dla ruchu drogowego  dla wszystkich użytkowników.  Obecnie może wjechać tam każdy, więc skoro nie zostały wyłączone z użytkowania to nie należy ich użytkować i tym bardziej pobierać za to opłat. Odnosząc się do regulaminu, skoro jest to strefa zamieszkania to należy parkować w wyznaczonych miejscach, natomiast wszystkie pojazdy które zaparkują poza miejscami wyznaczonymi nie powinny być karane przez osoby kontrolujące wniesienie opłat w  strefie, ale taką kontrolę powinny sprawować odpowiednie służby do kontroli ruchu drogowego jak policja, straż graniczna itp. Uchwała jest obarczona wieloma błędami. m.in. zapisy § 2 pkt. 11. Z tego co się orientuje nie ma żadnego miejsca dla osoby niepełnosprawnej wzdłuż całej ulicy Staromłyńskiej poprzez wyznaczenie niebieskich kopert.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka  - zwróciła uwagę, że każda uchwała podjęta przez Radę Miasta zawsze jest weryfikowana przez służby Wojewody Zachodniopomorskiego i jeśli dana uchwała posiada błędy to uchwała jest uchylana. Nie przypomina sobie, żeby ta uchwała została uchylona.

P. G.Gruca   - zwrócił uwagę na regulamin strefy zamieszkania Stare Miasto, który jest niemal identyczny jak regulamin PNN, zakwestionowany przez NSA. Sam regulamin posiada liczne błędy.

P. R. Kanarek (Prezes NiOL) - mamy nadzór wojewody i skargi do WSA. Wg. posiadanej wiedzy na dzień dzisiejszy ta uchwała nie została w żaden sposób zakwestionowana wyrokiem prawomocnym. Natomiast w przypadku zapisu, który został poruszony dot. strefy Stare Miasto i  PPN to faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie NSA w dniu 4.08.br oddalił skargę kasacyjną pełnomocnika Miasta i unieważnił zapis dot. wnoszenia opłaty dodatkowej mając na uwadze nie jej zasadność, ale sformułowanie nazewnictwa, co będzie przedmiotem korekty uchwały. NSA nie uchylił całej uchwały, skarga dot. jedynie zakresu nazewnictwa wnoszonej opłaty dodatkowej.

P. G. Gruca  - powrócił do kontroli opłat przez pracowników SPP, którzy weszli w uprawnienia na równi z Policją, Straży Miejskiej itp. Prosi o zweryfikowanie tego w uchwale.

Komisja przyjęła do wiadomości - widomość email w sprawie ul. Lubczyńskiej  - załącznik nr 5 do protokołu.

   
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/07/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/09/28 12:08:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/09/28 12:08:01 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/09/07 09:43:37 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/08/30 10:30:13 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/08/16 10:46:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/08/16 09:52:36 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/08/16 07:22:30 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/08/16 07:18:26 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/08/11 13:16:33 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/07/29 10:38:14 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/07/29 10:33:41 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/07/29 10:24:05 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/07/29 10:23:23 nowa pozycja