Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.5.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 12 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Dyskusja i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz upoważnienia Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019.

5. Informacja Wydziału Spraw Społecznych dot. szczepień przeciw wirusowi HPV -czy miasto będzie realizować to zadanie i w jakim zakresie.
6. Kleszcze i komary jako nosiciele chorób. Problem odkomarzania miasta- możliwość wprowadzenia wcześniejszych oprysków oraz powiększenia obszaru tych oprysków w granicach Miasta.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia


Komisja w wyniku głosowania (za-10) przyjęła  protokół z   dnia 19.02.2019r.


Ad. pkt. 3.
Dyskusja i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz upoważnienia Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”.


Przewodniczący Komisji Łukasz Tyszler przywitał przybyłych gości, przypomniał, że dziś  Komisja spotyka się aby zapoznać się i omówić projekt  uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz upoważnienia Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy Alzheimer 75” . Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 Przewodniczący Komisji oddał głos pani  Beacie Bugajskiej- dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych. Pani dyrektor podziękowała wszystkim współpracownikom za udział w pracach nad dokumentem, który cały czas ewaluuje, jest to praca całego zespołu ludzi i duży powód do satysfakcji. Zadanie jakim jest realizacja tego  Bonu Opiekuńczego zostanie przekazane do Centrum Świadczeń do pana  dyr. Kudelskiego. Skala potrzeb w mieście jest bardzo duża, jest to dopiero początek budowania tego systemu wsparcia.

W nowym projekcie uchwały dokonano zmian dot. m.in. uwzględnienia roli geriatry w systemie opieki nad osoba chorą, ponadto rozszerzenie świadczenia na 3 transze wypłat dokonywanych z II, III i IV kwartale 2019r. Środki w wysokości 1,8 mln złotych na rok 2019 zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych.

 Następnie  p.dyr. Bugajska oddała głos panu dr Rafałowi  Iwańskiemu, socjologowi, gerontologowi, pracownikowi naukowemu  Instytutu Pedagogiki   Uniwersytetu Szczecińskiego. Przedstawił prezentację multimedialną obrazującą udział rodzin osób chorych na Alzheimera, biorących udział w ankietach – których celem było zdiagnozowanie sytuacji opiekuńczej oraz koszyka potrzeb.

Przedstawił dane dot. sytuacji osób chorych, przypomniał, że w roku 2018 przyjęto  łącznie 543 wnioski, z tego 471 osób wypełniło je poprawnie. Analiza badan wykazała, że okres opieki nad osobą chorą  to średnio 5 lat. Średni wiek opiekuna- to 62 lata i są to głównie kobiety. Jedynie 25% świadczeniobiorców rozważa ewentualność  umieszczenia osoby chorej w DPS lub innych placówkach całodobowych, zapewniających opiekę.  Wnioski nasuwające się i podsumowanie zmierza do tego, że trzeba tworzyć  dzienne domy dla chorych z Alzheimerem, świetlice środowiskowe , mieszkania zastępcze czasowe (odciążenie opiekuna na okres 7-14 dni), trzeba szkolić rodziny i opiekunów, jak prawidłowo opiekować  się chorym w domu, jak korzystać  z takiej pomocy Państwa, odnośnie pomocy finansowej i rzeczowej.

 Pani  Dyrektor Bugajska podziękowała za prezentację, dodała, że ankieta ta była  bardzo pomocna w opracowaniu nowych potrzeb.

Przewodniczący Ł. Tyszler podziękował  p.dr Iwańskiemu za prezentację, jest bardzo ciekawy finału tych badań, jest to duża informacja  dla komisji, w jakim kierunku trzeba zmierzać.

 Głos zabrała Radna Magdalena Herczyńska, pochwaliła  prezentację, to dobry wyjściowy materiał do dalszej pracy, radna  żałuje jednak, że nie wzięto pod uwagę w tym systemie opieki nad chorym na Parkinsona. To duża grupa chorych wymagających pomocy, a jest to choroba pokrewna Alzheimerowi. Może należałoby się zastanowić w przyszłości, czy nie objąć pomocą również i tych  chorych.

 Przewodniczący  Komisji Ł. Tyszler podziękował za prezentację i wprowadzenie do tematu, jest to dobry kierunek w opiece nad osobami zależnymi. Podziękował zaproszonym gościom za przybycie.   Poddaje pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały o nr 64/19:

Głosowanie: za- 10- jednogłośnie


Ad. pkt. 4.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019.


W tym punkcie porządku obrad komisja zapoznała się projektem uchwały  w sprawie  określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019. Projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do protokołu.

 Pan J. Kowalski z-ca dyr. Wydziału Spraw Społecznych omówił projekt, w roku 2019 kwota przeznaczona na wszystkie zadania to 5 606109zł.  Na rehabilitację zawodową zaplanowana kwota to 1 340 000zl, na rehabilitację społeczną- 4 266 109 tys. zł (w tym warsztaty terapii zajęciowej w kwocie 2 402 460zł.)

Projekt  uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez PUP w Szczecinie oraz zyskał pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pozytywnie zaopiniowała go Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta.

 Przewodniczący Komisji udzielił głosu radnej  M.  Herczyńskiej, która jest zaniepokojona brakiem dofinansowania w  roku 2019 do wózków inwalidzkich.

Dyrektor  Kowalski zauważył, że PFRON daje szerokie spektrum pomocy, MOPR kieruje się specyfiką wniosku, na pewno wnioski uzasadnione zostaną  dofinansowane.

Radna Łażewska zadała pytanie o działanie i dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, czy nadal jest taki kierunek , przypomniała o wizycie w WTZ u p. Prezes Jaskierskiej. Jest to bardzo potrzebne i należy ich wspomóc finansowo.

 Dyr. Kowalski potwierdził, warsztaty terapii zajęciowej są i będą   dofinansowane, również na ul. Przyszłości w Płoni.

Następnie Przewodniczący Komisji  Ł.Tyszler poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały o nr 65/19

za-10- jednogłośnie


Ad. pkt. 5.
Informacja Wydziału Spraw Społecznych dot. szczepień przeciw wirusowi HPV -czy miasto będzie realizować to zadanie i w jakim zakresie.


Łukasz Tyszler stwierdził, że szczepienia, również dzieci (zwłaszcza 12-letnich dziewczynek, przed inicjacją seksualną) oprócz zabezpieczenia przed wirusem, propagują samą  ideę szczepień i profilaktyki.

Uważa, że działania należy podejmować synergicznie – będzie zabiegał o tę sprawę w Ministerstwie Zdrowia oraz u Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, żeby akcję można była potraktować szerzej.

Leszek Duklanowski uważa, że najlepszą profilaktyką są badania okresowe, przeprowadzane w szerokim zakresie. Wykonywane są regularnie (co 2 lata) i pozwalają w porę wykazać zagrożenia chorobowe. Tymczasem zdarza się często, że pakiet badań okresowych jest zawężany do niezbędnego minimum, żeby był jak najtańszy dla pracodawcy.

Bazyli Baran powiedział, że badania okresowe powinny być rozszerzone jeszcze  o markery nowotworowe.

Maria Ilnicka – Mądry -Pełnomocnik Prezydent ds zdrowia wyjaśniła, że zakres badań okresowych jest określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia i zróżnicowany w zależności od stanowiska pracy.Można rozważyć rozszerzenie zakresu badań w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych, np. o PSA dla mężczyzn i cytologię dla kobiet. Ze względu na to, ze są to badania dodatkowo płatne, należałoby określić koszty dla pracodawcy.

Łukasz Tyszler powiedział, że za pośrednictwem Pana Marcina Kowalskiego Zastępcy Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych, sprawę należy przekazać do rozważenia Prezydentowi Miasta.

Urząd Miasta i podległe mu jednostki zatrudniają dużo pracowników, jednak ponoszenie kosztów badań profilaktycznych jest dla pracodawcy w dłuższej perspektywie opłacalne – doświadczony pracownik jest szybko wyleczony i wraca do pracy. Prezydent Miasta, jako pracodawca, powinien dawać dobry przykład innym.


Ad. pkt. 6.
Kleszcze i komary jako nosiciele chorób. Problem odkomarzania miasta- możliwość wprowadzenia wcześniejszych oprysków oraz powiększenia obszaru tych oprysków w granicach Miasta.


Przewodniczący Komisji Łukasz Tyszler dokonał wprowadzenia do tematu. Przypomniał zebranym,  że zjawisko ukąszenia przez kleszcza można traktować  jako zjawisko epidemiologiczne. Ale okazało się, że opryski stosowane w mieście na komary, działają również na kleszcze. Tegoroczna zima była łagodna, należy spodziewać się inwazji  komarów i kleszczy. Pyta p. Ogrodnik Miejską o działania Zakładu  Usług Komunalnych w kwestii odkomarzania.

 Pani Magdalena Grycko  Ogrodnik Miasta- prowadzą opryski, są  to zabiegi cykliczne, w tym roku wspólnie z WGKIOŚ podjęli decyzję o dodatkowych opryskach w mieście. Zwiększy się ilość  z dwóch oprysków na cztery, (w tym 2 opryski będą robione w placówkach oświatowych). W kwietniu w szkołach będą opryski dedykowane  głównie kleszczom, potem opryskiwane   będą parki, cmentarze, kąpieliska. Tam gdzie skupiska komarów i kleszczy są największe. Trzeba to jeszcze logistycznie dograć, ale decyzja o zwiększeniu ilość oprysków już zapadła.

 Przewodniczący Komisji  zadał pytanie, jaki jest koszt oprysku i jaki jest budżet przewidziany na to zadanie.

 P. Ogrodnik poinformowała, że koszt jednego oprysku to 13 tys złotych. W budżecie WGKIOŚ zabezpieczono kwotę  20 tys złotych na rok 2019. W związku z tym, ze zapadła decyzja o zwiększeniu ilości oprysków, będą szukać  dodatkowych pieniędzy na to zadanie.

 Radna Stefania Biernat cieszy się, że zwiększono ilość  oprysków, zwłaszcza w szkołach, Słyszy się o powikłaniach po ukąszeniu, o boreliozie, to są bardzo groźne choroby.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że usuwanie kleszczy, gdy się go zauważy w ciele powinno odbywać  się wyłącznie  w placówkach medycznych. Najlepiej w ciągu doby od ugryzienia.

Pani Ogrodnik Miejska podała daty najbliższych zaplanowanych  oprysków, są to: marzec, kwiecień, sierpień i wrzesień.


Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.


 Pan Zbigniew Wysocki (DPS na Kruczej) stwierdził, że pracownicy DPS powinni mieć podawane zastrzyki wzmacniające odporność, ponieważ brakuje pracowników, także z powodu chorób.

Marek Chabior powiedział, że otrzymał sygnały, że zatrudnienie w DPS jest zbyt małe – prosi o sprawdzenie, czy tak jest i w jaki sposób można to naprawić.

Łukasz Tyszler zadeklarował, że zostanie zwołane odrębne posiedzenie komisji poświęcone tej sprawie.

 

Więcej spraw nie zgłoszono.




Na tym posiedzenie zakończono.



Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Myślińska
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/01, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Myślińska, dnia: 2019/07/24 12:14:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Myślińska 2019/07/24 12:14:41 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/03/18 12:56:23 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/03/13 09:24:27 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/03/01 10:19:17 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/03/01 09:53:15 nowa pozycja