Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.63.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 13 CZERWCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Bezpieczeństwo mieszkańców Wyspy Puckiej (brak przejścia dla pieszych w rejonie Kanału Parnickiego, od przepompowni ZWiK-u).
4. Nazewnictwo ulic.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za -  8  / jednogłośnie /  przyjęła protokół z poprzednigo posiedzenia komisji.


Ad. pkt. 3.
Bezpieczeństwo mieszkańców Wyspy Puckiej (brak przejścia dla pieszych w rejonie Kanału Parnickiego, od przepompowni ZWiK-u).


Przewodnicząca Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka E. Flis -  poruszyła problem bezpieczeństwa mieszkańców Wyspy Puckiej (brak przejścia dla pieszych w rejonie Kanału Parnickiego, od przepompowni ZWiK-u),  proszą o podjęcie działań w celu wykonania koncepcji/ projektu bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Kanał Parnicki, jako przedstawiciel RO deklaruje  wykorzystanie swoich funduszy inwestycyjnych na ten cel. Straż Miejska i Policja nie mogą wyegzekwować nieprawidłowego parkowania. Przywróćmy chodnik – zaprezentowała wizualizację,  mieszkańcy ulicy nie mają żadnej możliwości bezpiecznego dojścia , pobocze jest wydeptane, nielegalne.

Radny K. Romianowski- czy niezasadna jest wizja lokalna tego terenu?

Radny W. Dzikowski- wystarczy mu wizualizacja przedstawiona na komisji, widać, że jest problem bezpieczeństwa, musimy pomóc mieszkańcom i RO, zróbmy chodnik, jednakże przedstawiciele UM muszą  oszacować koszty.

M. Charęza Kierownik WGK- część jezdni jest drogą wewnętrzną, część należy do miasta, a część do PKP. ZDiTM na prośbę RO postawił znaki „ zakaz zatrzymywania i postoju”, czy nie zasadne jest porozumienie z ogrodami działkowymi w celu wejścia w teren działek. Był na wizji lokalnej –zaprezentował sytuację na wizualizacji.

A. Sieradzki SM-  był na wizji lokalnej,  na tym odcinku drogi umiejscowienie zakazu postoju i zatrzymywania nie rozwiąże problemu, piesi poruszają się jezdnią, wykonanie chodnika od strony wody jest również  niebezpieczne.

A. Szafler WRD KMP – tam chodzą tylko mieszkańcy i użytkownicy ogrodów działkowych, nie jest to droga przejezdna dla pozostałych mieszkańców Szczecina

E. Flis- pamiętajmy, że ogrody działkowe  to mieszkania całoroczne, pobudowane domy, ludzie wyjeżdżają z wyspy kierując się  w stronę Krygiera i Dziewoklicza

P. Misiukajtis Zastępca Dyrektora – stan własności obecnie toczy się postepowanie o przekazanie  dla miasta od PKP.

Radny J. Posłuszny-  czy nie warto porozumieć się z ogrodami działkowymi celem przekazania fragmentu terenu pod chodnik.

E. Flis  - ogrody działkowe Port Centralny są z nimi cały czas w kontakcie,  zależy im na bezpieczeństwie działkowiczów.

Komisja  w wyniku głosowania : za – 7 (jednogłośnie) podjęła wniosek  skierowany do  Prezydenta  do zobowiązania WGK UM do podjęcia działań w celu wykonania koncepcji/ projektu bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Kanał Parnicki. Obecna na posiedzeniu komisji w  dniu 13 czerwca br. Rada Osiedla Wyspa Pucka Międzyodrze deklarowała wykorzystanie swoich funduszy inwestycyjnych na ten cel. – załącznik nr  3.


Ad. pkt. 4.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący Komisji  B. Baran -  zapoznał zebranych ze stanowiskiem Zespołu Nazewnictwa Miejskiego – stanowi załącznik nr  4   do protokołu oraz wnioskami skierowanymi do komisji w sprawie nazewnictwa ulic.

  • nadania nazwy  „ plac  Kazimierza Wielkiego” zgodnie z wnioskiem Klubu Radnych PiS – załącznik nr  5 do protokołu

Przewodniczący Komisji  B. Baran - wyjaśnił, iż  Zespół Nazewnictwa Miejskiego zaopiniował pozytywnie wniosek  a także wskazał tą lokalizację  zaś  Rada Osiedla Turzyn mimo zapytania nie udzieliła odpowiedzi z uwagi brak quorum  (komplet dokumentów stanowi załącznik do protokołu).  

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „ plac Kazimierza Wielkiego”, przekaże do komisji Kultury i Promocji.

  •  nadania nazwy  park Tilebeinów  zgodnie z wnioskiem RO Żelechowa – załącznik nr  6 do protokołu

Przewodniczący Komisji  B. Baran - wyjaśnił, iż  Zespół Nazewnictwa Miejskiego opiniuje  pozytywnie wniosek a także jest pozytywna opinia Geodety Miasta.

W. Wnuk Geodeta Miasta- zgodnie z ustaleniami ZNM należy jeszcze wspólnie z Miejskim Konserwatorem Zabytków ustalić dokładny przebieg położenia parku, proponuje podjęcie uchwały na sesji wrześniowej.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 5, przeciw- 1,  wstrzym.- 0, zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „ park  Tilebeinów”, przekaże do komisji Kultury i Promocji (sesja wrześniowa).

  • nadania nazwy  ulicy „Czarodziejska”  zgodnie z wnioskiem właścicieli działki drogowej  – załącznik nr  7  do protokołu

Przewodniczący Komisji  B. Baran - wyjaśnił, iż  Zespół Nazewnictwa Miejskiego opiniuje  pozytywnie wniosek a także jest pozytywna opinia Geodety Miasta oraz RO Płonia Śmerdnica – Jezierzyce.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „ Czarodziejska”, przekaże do komisji Kultury i Promocji.

  • nadania nazwy  ulicy „Dzierzby”  zgodnie z wnioskiem  właścicieli działki drogowej  – załącznik nr  8  do protokołu

Przewodniczący Komisji  B. Baran - wyjaśnił, iż  Zespół Nazewnictwa Miejskiego opiniuje  pozytywnie wniosek a także jest pozytywna opinia Geodety Miasta oraz RO Krzekowo - Bezrzecze.

W. Wnuk Geodeta Miasta – wnosi o poszerzenie wniosku o nadanie nazwy dla działki 8  obręb nr 2049  własność Skarbu Państwa.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „ Dzierzby ”  zgodnie z sugestią Geodety Miasta jw. , przekaże do komisji Kultury i Promocji.

  • nadania nazwy  ulicy „ Jutrzenki”  zgodnie z wnioskiem  właścicieli działki drogowej  – załącznik nr  9  do protokołu

Przewodniczący Komisji  B. Baran - wyjaśnił, iż  Zespół Nazewnictwa Miejskiego opiniuje  pozytywnie wniosek a także jest pozytywna opinia Geodety Miasta oraz RO Wielgowo – Sławociesze- Zdunowo.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „  Jutrzenki ”, przekaże do komisji Kultury i Promocji.

  • nadania nazwy  ulicy „  Kawki ”  zgodnie z wnioskiem  właścicieli działki drogowej  – załącznik nr  10  do protokołu

Przewodniczący Komisji  B. Baran - wyjaśnił, iż  Zespół Nazewnictwa Miejskiego opiniuje  pozytywnie wniosek a także jest pozytywna opinia Geodety Miasta oraz RO Krzekowo- Bezrzecze.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „  Kawki ”, przekaże do komisji Kultury i Promocji.

  • nadania nazwy  ulicy „  Absolutna ”  zgodnie z wnioskiem  właścicieli działki drogowej  – załącznik nr  11 do protokołu

Przewodniczący Komisji  B. Baran - wyjaśnił, iż  Zespół Nazewnictwa Miejskiego opiniuje  pozytywnie wniosek o nadanie nazwy Horyzontalna (propozycja nazwy zawarta również we wniosku przez właścicieli działki drogowej) a także jest pozytywna opinia Geodety Miasta..

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „  Horyzontalna”, przekaże do komisji Kultury i Promocji.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem  Zarządu  Morskich Portów  Szczecin i Świnoujście w sprawie zmiany nazwy na terenie nabrzeża  Rosyjskiego na Ukraińskie  w Szczecinie, po zapoznaniu  się z opinią Geodety Miasta postanowiła nie podejmować decyzji do czasu uzyskania opinii  Biura Hydrograficznego  Marynarki Wojennej, Urzędu  Morskiego  w Szczecinie  ( głosowanie za- 8 jednogłośnie)

Komisja po zapoznaniu się z   wnioskiem  Rady Osiedla Pogodno w sprawie nadania nazwy dla węzła komunikacyjnego (skrzyżowania) „imienia Romana Kużaka”, u zbiegu ul. Traugutta i Al. Wojska Polskiego  po zapoznaniu się ze stanowiskiem  Zespołu Nazewnictwa Miejskiego oraz dokumentacji dotyczącej nowopowstałego skrzyżowania ulic (węzła komunikacyjnego „Łękno) postanowiła nie podejmować decyzji w sprawie. Zespól   stwierdził bowiem, że w świadomości Szczecinian na w/w terenie od lat funkcjonuje nazwa „Węzeł Łękno” (analogiczna do Węzła Kijewo). Z uwagi na charakter miejsca i jego lokalizację Zespół stoi na stanowisku, aby nie nadawać mu żadnej nazwy, ze względu na możliwość zachowania nazwy zwyczajowej - Węzeł Łękno. Ponadto, zgodnie z obwiązującym prawem skrzyżowania dróg nie otrzymują nazw urzędowych.  Jednakże Zespół proponuje pozostawić wnioskowaną nazwę w Banku Nazw  Ulic do wykorzystania w przyszłości – komplet dokumentów stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Rada M. Myśliwiec-  zwraca  się z prośbą o skierowanie do ZDITM zapytania , kiedy zostanie oznakowana ulica ul. ks. abpa Kazimierza Majdańskiego ( zgodnie z nadaną nazwą  UchwałaNR XVIII/580/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie) - do tej pory nie ma tabliczek.

Komisja po zapoznaniu się z  wnioskiem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie nadania nazwy ulicy „Profesora Andrzeja Gusty”, stanowiącej część obwodnicy śródmiejskiej (od ul. Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego)i  opinią Geodety Miasta wskazane miejsce posiada już nadaną nazwę urzędową "ks. abpa Kazimierza Majdańskiego"  co wiąże się ze zmiana obowiązującej uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XVIII/580/20 oraz stanowiskiem Zespołu  Nazewnictwa Miejskiego, który  zrezygnował z opiniowania wniosku, jednocześnie pozostawiając proponowaną nazwę uhonorowania postaci profesora Andrzeja Gusty  w Banku Nazw Ulic do wykorzystania w przyszłości, nie podjęła inicjatywy uchwałodawczej, odnośnie zmiany nazwy ulicy –  komplet dokumentów załącznik nr 13.

  


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/06/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/09/20 12:12:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/09/20 12:12:51 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/20 12:12:43 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/08/31 13:59:04 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/14 10:58:24 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/06 10:18:35 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/06 10:13:17 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/06 09:43:11 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/06 09:26:43 nowa pozycja