Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.31.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 4 MARCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Oświadczenie woli- opinia komisji w sprawie przekazania materiałów z depozytu.
4. Informacja nt. pisma Spółki Szafera w sprawie zwolnienia z czynszu dzierżawnego.
5. Przedstawienie projektu wymiany torowiska w ciągu al.Wyzwolenia.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Protokół z ww. posiedzenia Komisji został przyjęty w wyniku głosowania /4-za, 2-wstrz./


Ad. pkt. 3.
Oświadczenie woli- opinia komisji w sprawie przekazania materiałów z depozytu.


1  - Wniosek Szczecińskiego Stowarzyszenia Abstynetów "Agora-303" - pismo z dnia 17-02-2020 - (załącznik nr 3 do protokołu).  

Komisja w wyniku glosowania /5-za,1-wstrz./ pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.

2 - Wniosek Pana Mateusza Szeremeta dot. naprawy drogi publicznej przy ul. Juhasa 17, pismo z dnia 17-02-2020 (załącznik nr 4 do protokołu)

Radny Ł. Kadłubowski – ZDiTM miał nam przekazywać informacje nt. bieżącego stanu materiałów drogowych znajdujących się  w depozycie miejskim.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – na ostatniej stronie do przedstawionych wniosków jest załączona taka informacja. 

Radny J. Posłuszny – jest przeciwny sypaniu frezu w błoto pod nieprzygotowany teren. Jest to niewłaściwe postepowanie. Apeluje, aby odpowiednie służby sprawdzały i weryfikowały składane wnioski pod kątem przygotowania terenu.

Radna G. Zielińska – kto poniesie koszt tego zadania?

WGK - Inwestorowi chodzi o wyrównanie istniejących nierówności. Wszystko odbędzie się na koszt inwestora.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka - na podstawie załączonych zdjęć terenu nie można rozstrzygnąć, czy jest tam asfalt czy go nie ma.    

Z-ca Prezydenta Miasta M. Przepiera – inwestor bierze na siebie koszt poprawy drogi gminnej, więc warto to docenić. 

Radny J. Posłuszny - wnosi o wycofanie tego wniosku do czasu przedstawienia szczegółowej informacji nt. realizacji tego zadania.

Przedstawiciel ZDiTM - w oświadczeniu woli w uzasadnieniu do złożonego wniosku jest jasno napisane, że wszelkie koszty są pokrywane po stronie wykonawcy.

Radny L. Duklanowski - rozumie, że ma inwestor ma rozeznanie dot. terenu, w który będzie inwestował. Usypany frez na pewno poprawi dotychczasowy stan nawierzchni tej drogi.

Radna G. Zielińska – czy ZDiTM będzie kontrolował wykonanie zadania? Czy tego frezu nie można wykorzystać na pokrycie innych dziur np. w parkach i na cmentarzu.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – przypomniała, że była taka informacja, że każde przekazanie materiałów z miejskiego depozytu jest później kontrolowane.

WGK – ZUK także występuje do ZDiTM-u o zapotrzebowanie materiałów na swoje potrzeby.  

Z-ca Prezydenta Miasta M. Przepiera – samo ułożenie frezu jest już kosztowne, więc skoro jest problem i ktoś wychodzi z inicjatywą i pokryje na własny koszt wyłożenie frezu na drodze, to należy to poprzeć. Prosi o rozsądek w tej sprawie. Wierzy, że ZDiTM kontroluje te sprawy.

Radny J. Posłuszny -  wycofał swój wniosek.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka - poddała pod głosowanie  wniosek Pana Mateusza Szeremeta dot. naprawy drogi publicznej przy ul. Juhasa 17.

Komisja w wyniku głosowania  /8-za,2-wstrz./ pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.

 


Ad. pkt. 4.
Informacja nt. pisma Spółki Szafera w sprawie zwolnienia z czynszu dzierżawnego.


P. J. Sosnowska (Prezes Spółki Szafera)  - dokonała wprowadzenia do tematu. Rynek przez inwestycję został całkowicie odcięty od klientów. Autobusy jadą zamienną trasą po obrzeżach osiedli, bez przystanku przy ryneczku. Samochody nie mają dostępu do parkingów przy ryneczku, bo nie ma dojazdu. Na rynku jest pusto, a handlowcy mają straty. Spółka nie generuje żadnych zysków na swoim koncie, więc nie ma z czego pokryć strat. Po raz kolejny zwraca się z prośbą o zwolnienie z czynszu dzierżawnego do czasu uruchomienia przejazdu komunikacyjnego od ronda olimpijczyków do Al. Wojska Polskiego oraz przywrócenia na swoją trasę autobusów linii nr  53 i 75.  Obecnie rynek jest zupełnie odcięty od reszty osiedli i miasta. Nie ma szans, że przetrwamy do końca inwestycji. Złożone wnioski Spółki Szafera stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – poprosiła przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta o przedstawienie terminów zakończenia inwestycji.

P. M. Charęza (WGK) – na mapie poglądowej wskazał rejon prowadzonych prac drogowych. Cały etap przebudowy ulicy Szafera jest podzielony na 2 etapy. Obecnie remont trwa od ronda Olszewskiego do ulicy Jarzyńskiego. Najcięższe prace są prowadzone przy rondzie Olimpijczyków. Sytuacja przy ryneczku jest taka, że jedyny dojazd jest od ulicy Marlicza do ulicy Litewskiej. Uzgodnienia z wykonawcą są takie, że na początku czerwca ma zostać uruchomiony odcinek przejazdu przez rondo, tak, aby był dojazd do Arkonki.  Wtedy autobus 53 wróci na swoją pierwotną trasę, ale nr 75 pozostanie dalej na objeździe i wróci dopiero za rok na swoją trasę. Zwrócił uwagę, że ryneczek Szafera służy do obsługi okolicznych mieszkańców.

Prezes J. Sosnowska - brzmi to optymistycznie, ale rzadko, kiedy terminy oddania inwestycji do użytku zostają dotrzymywane. Zależy nam na zwolnieniu z opłat dzierżawy i przywrócenia autobusu 53.

P. M. Charęza (WGK) – może się tak zdarzyć, że otwarty przejazd przez rondu nastąpi w połowie, a nie na początku czerwca.  Z trzech kursujących tam linii autobusowych, jako pierwszy powróci nr 53, a później 75.  Być może po zakończonej inwestycji pojawi się także nowa linia tramwajowa przy netto arena .

Radny M. Ussarz – zgłosił wniosek o wystąpienie Komisji do Prezydenta Miasta z prośbą o zwolnienie Targowiska Szafera z czynszu dzierżawnego do czasu częściowego zrealizowania toczącej się inwestycji tj. otworzenia przejazdu z ulicy Zawadzkiego do al. Wojska Polskiego i przywrócenia autobusu nr 53 na swoją trasę.

Komisja w wyniku głosowania /3-za, 2-wstrz, 4-przeciw/ nie przyjęła ww. wniosku.

Radna G. Zielińska – należy wypracować kompleksowe rozwiązania w sprawie zwolnień rynków w mieście z opłat, przy okazji toczących się inwestycji. Jest przeciwna ww. wnioskowi.

Radna J. Balicka – należy zawnioskować o niezwłoczne przeanalizowanie sytuacji opłat na rynku Szafera oraz wszystkich targowisk w Szczecinie pod kątem stawek dzierżawy.

Radny M. Ussarz - taka wstępna analiza została nam już przedstawiona w odpowiedzi na interpelację. Kompleksowa analiza spowoduje, że temat ryneczku na Szafera zostanie zapomniany.

Radna G. Zielińska - należy podjąć debatę z udziałem wszystkich targowisk w Szczecinie.

Radny J. Posłuszny - jest to szerszy problem, nie tylko ryneczku Szafera, ale także okolicznych podmiotów gospodarczych.

Radny M. Biskupski – należy spotkać się z Prezydentem i omówić szeroko ten temat.

Prezes J. Sosnowska  - nasz czas jest krótki i prosimy o przychylenie się do naszej prośby.


Ad. pkt. 5.
Przedstawienie projektu wymiany torowiska w ciągu al.Wyzwolenia.


Radna J. Balicka – przypomniała, że pod koniec stycznia br. wpłynął wniosek rady osiedla śródmieście-północ z prośba o zajęcie się tym tematem.

P. M. Sochanowski (Pracownia DiM) - dokonał prezentacji przebudowy torowisk tramwajowych w Szczecinie wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz ciągu pl. Żołnierza Polskiego-ul.Matejki-ul.Piłsudskiego do pl.Rodła - prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.   Przedstawiono zakres planowanych robót.  Najważniejszą zmianą jest przebudowa węzła komunikacyjnego przy placu Rodła, gdzie zostaną dobudowane nowe relacje skrętne. Wszystkie przystanki autobusowe i tramwajowe zostaną połączone, dzięki czemu wszystkie przesiadki będą odbywały się na tych samych przystankach. Skrzyżowanie przy Hanza Tower zostanie przebudowane kompleksowo wraz z sygnalizacją świetlną, co znacznie poprawi bezpieczeństwo. Kompleksowo zostanie przebudowane torowisko od ulicy Kołłątaja. Poprawi się funkcjonowanie komunikacji autobusowej oraz tramwajowej. Największy problem stanowi przebudowa Al. Wyzwolenia, gdzie  jest problem z rozdzieleniem przestrzeni: ruchu pojazdów indywidualnych z ruchem pasażerskim oraz ruchem pieszych na chodnikach. Musi się to odbyć kosztem zieleni miejskiej.

P. Teresa Jankowska (RO Niebuszewo-Bolinko) – zapytała o odcinek na Niebuszewie.

P. K. Wawrzyniak (TS) - etap projektowania jest zakończony i jest wydane pozwolenie na budowę. Całe postepowanie jest jawne i projekt można zobaczyć na stronie internetowej. Wszystkie obecne jezdnie w tym rejonie nie spełniają norm technicznych.

Radna G. Zielińska – ile drzew zostanie wyciętych?.  Co z wjazdami na posesje i do bram ?

P. M. Sochanowski -  42 sztuki, które są w kolizji z szerokością jezdni muszą zostać usunięte. Nowe nasadzenia w tej samej ilości powstaną w obszarze budowy, a 3 drzewa zostaną przesadzone.

Z-ca Prezydenta Miasta M. Przepiera  - jeśli chodzi o wjazdy, to sam chodnik przecina wjazd do bram i na posesje. Dobrym przykładem podobnie już funkcjonującej jest ulica Krzywoustego. Projektowanie ulicy jest zamknięte, a rezygnacja ze ścieżki rowerowej wcale nie pozwala na utworzenie miejsc parkingowych. Zgodnie z warunkami i normami technicznymi zarówno jezdnia, jak i chodnik oraz miejsca postojowe muszą mieć określoną szerokość. Rezygnacja ze ścieżki rowerowej nie doda tyle metrów, aby miejsca postojowe były zgodne z przepisami.  Na Al. Wyzwolenia nie ma szans na stworzenie nowych miejsc parkingowych. Celem nie była walka o przepustowość, ale o komunikację miejską, aby tramwaj nie był blokowany. Przedstawił finansowanie całej inwestycji.

P. M. Charęza (WGK) – zwrócił uwagę, że autobus 87 jeździ na krótkim odcinku, a dzięki rozszerzeniu alei Wyzwolenia autobusy będą się mogły swobodnie mijać.

P. I. Koczan (RO Śródmieście-północ) - konieczność budowy ścieżek rowerowych przy głównej ulicy powoduje, że rowerzyści będą jeździć w samych spalinach. Czy nie można trasy ścieżki rowerowej przenieść na inną trasę ?

P. P. Adamczyk (Dyrektor WGK) - projektowanie ścieżki rowerowej jest konsekwencją przyjęcia całej trasy ścieżek rowerowych  w mieście. Likwidacja  w tym miejscu poszerzyłaby tylko chodnik, więc co tak naprawdę zyskujemy?

P. I. Balcer (RO Niebuszewo-Bolinko) – ubolewa, że ma się ustosunkować do gotowego już projektu. Sama korzysta z roweru i nie rozumie, dlaczego tępimy użytkowników samochodów, gdzie żadna komunikacja miejska często nie pozwala rodzinom na sprawne funkcjonowanie bez samochodu. Zabrakło w tym temacie konsultacji społecznych.  Prosi o odrębne spotkanie w tej sprawie.

P. I. Koczan (RO Śródmieście-północ) – czy inwestor w ramach tej inwestycji może rozważyć, aby przed budynkiem nr 81 i 83 wykorzystać teren, który obecnie jest nieużytkiem i śmietniskiem pod realizację ok. 20 miejsc parkingowych ?

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – zwróciła sie do Z-cy Prezydenta Pana M. Przepiery o przeanalizowanie tej propozycji.

Radny Ł. Kadłubowski – poruszył temat dofinansowania całej inwestycji. Zwrócił uwagę, że ścieżka rowerowa w rejonie al. Wyzwolenia została ustalona i zawarta w ogólnej koncepcji ścieżek rowerowych, sprzed paru lat. Dziwi się, że rady osiedlowe wtedy nie interweniowały. Zapytał o zmianę organizacji ruchu przy targowisku Manhattan oraz czy Miasto planuje przeniesienie pętli Kołłątaja w związku z planami SKM?

Z-ca Prezydenta Miasta M. Przepiera – pętla zostaje i będzie dalej funkcjonować. Planowana jest jej modernizacja. W ramach SKM planowana jest modernizacja ulicy Orzeszkowej. Tymczasowa organizacja ruchu na czas remontu spowoduje, że targowisko Manhattan zyska. Podkreślił, że  likwidacja ścieżek rowerowych nie przekłada się na dołożenie miejsc parkingowych. Jest otwarty na propozycję miejsc parkingowych na wskazanym przez RO terenie, ale nie kosztem drzew i tylko wtedy, jeśli jest to konieczne i zgodne z prawem. Wkładanie parkingów do inwestycji, które nie służą prawidłowej obsłudze  samej inwestycji jest niemożliwe. Zaprosił rady osiedla na spotkanie w tej sprawie.

Radna D. Jackowski – prosi o przesłanie przedstawionej prezentacji oraz kopię wniosku o wycince drzew tj. gatunki drzew, jakie będą wycinane i jakie będą zasadzenie. Zwróciła uwagę, że na tyłach SDS-u jest spory teren parkingowy, który nie jest obłożony i można by tam uruchomić parking dla mieszkańców bez żanej wycinki drzew. Zapytała, na jakich zasadach samochody parkują na boiskach sportowych przy placówkach oświatowych.

Z-ca Prezydenta Miasta M. Przepiera – w tej sprawie zwróci się z zapytaniem do pionu oświatowego. MOSRiR odpowiadał już w sprawie terenu za basenem SDS i jego stanowisko jest negatywne. Powiedział, że jeszcze raz wystąpi w tej sprawie do MOSRiR-u. Podkreślił, że największe kontrowersje przy inwestycjach drogowych zawsze budzą miejsca parkingowe i zieleń.

Radny J. Posłuszny - poruszył sprawę ograniczania przepływu komunikacyjnego.

P. M. Charęza (WGK) – przebudowa tak ważnego odcinka od Placu Żołnierza do pętli Niebuszewo  to najcięższe zadanie na parę lat. Przedstawił podział na etapy całej inwestycji. Przygotowaliśmy wytyczne dla przyszłego inwestora, aby zbilansować zakres robót i prac potrzebnych do wykonania całej inwestycji. Jeśli chodzi o przepustowość ciągów komunikacyjnych, to nie ilość pasów ruchu świadczy o przepustowości ulicy, ale sam przejazd przez skrzyżowanie. Po realizacji inwestycji i przebudowanych odcinkach korelacja sygnalizacji świetlnej zostanie tak poprawiona, że czas przejazdu będzie szybszy i sprawniejszy.

P. M. Przepiera –  budujemy węzeł Łękno, co także rozłoży i znacznie poprawi cały ruch komunikacyjny.

Radny M. Ussarz – zapytał o miejsca parkingowe.

P. M. Przepiera – żadnych miejsc nie ubywa. Przedstawi szczegółową informację na ten temat po komisji. Zapewnił, że nowe nasadzenia drzew powstaną maksymalnie przy tej inwestycji.  

Radny J. Posłuszny – prosi o spotkanie w tej sprawie z udziałem rad osiedla.

P. P. Adamczyk (WGK) - stałymi członkami zespołu muszą być te podmioty, które decydują i biorą odpowiedzialność za planowaną inwestycję tj. Policja, ZDiTM. Spotkanie dla rad osiedli w temacie inwestycji drogowych można zorganizować, jako odrębne.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/02/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/04/09 10:39:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/04/09 10:39:04 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/03/10 13:09:01 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/03/05 15:08:47 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/25 13:22:21 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/25 13:15:27 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/25 13:00:37 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/25 12:31:25 nowa pozycja