Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.52.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 29 LISTOPADA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Spotkanie z przedstawicielami organizacji związkowej NSZZ Solidarność Straży Miejskiej.
4. Omówienie założeń do budżetu m. Szczecina na rok 2022 w działach merytorycznych komisji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za- 4,wstrzym.-2 przyjęła protokół z dnia 4 listopada br.


Ad. pkt. 3.
Spotkanie z przedstawicielami organizacji związkowej NSZZ Solidarność Straży Miejskiej.


Wprowadzenia do tematu dokonali przedstawiciele związków zawodowych działających przy SM, którzy przedstawili trudną sytuację Straży Miejskiej (reprezentują dwa związki zawodowe);

P. Mazur- firma nie rozwija się,  była podjęta przez Radę Miasta Strategia Rozwoju Straży Miejskiej na lata 2010-2018, która zakładała zatrudnienie na poziomie 298 strażników, obecnie jest ich tylko  120. Cały czas dochodzą nowe obowiązki związane z pandemią (byli oddelegowani do działań policji) – statystycznie na terenie m. Szczecina  na 3, 3 tysiące mieszkańców przypada 1 strażnik, cały czas jest rotacja w straży odchodzą pracownicy, stan pojazdów jest katastroficzny, pojawiły się 4 nowe pojazdy,  ale związane z obsługą ruchu drogowego ; nie ma nowych pojazdów katastrofalny do przewożenia ludzi z interwencji  (w roku 2021 wydano 757 tysięcy na naprawę taboru); cały czas  wykonują nawet z nawiązką dochody dla miasta na poziomie 1,8 mln. zł. (plan zakładał 1,6 mln. zł). Praca jest trudna zmianowa, są wsparciem dla policji, która na przestrzeni lat otrzymała  nie jedną podwyżkę wynagrodzenia. Oczekują spotkania z Prezydentem m. Szczecina, niestety przy takim zatrudnieni są nieefektywni bo nie ma kto chodzić na patrole, jeżeli mają być straż miejską wypełniającą swoje zadania musi być wzrost zatrudnienia, doposażenie samochodów, a także godziwa płaca.  W przyszłorocznym budżecie ich budżet został zmniejszony. Praca daje dużo satysfakcji, ale potrzebują wsparcia.

W. Sztuka- dodał, iż  większość zgłoszeń dot. nieprawidłowego parkowania , czasami bywa tak, że wszystkie środki są wykorzystane tylko na jednym osiedlu (blokady).

B. Baran Przewodniczący Komisji– jakie są oczekiwania w zakresie podwyżek?

P. Mazur- nie chce oceniać jaka ma być ich wysokość, policja otrzymuje podwyżki sukcesywnie, dystans między nimi cały czas wzrasta.

Radna S. Biernat- ile obecnie liczy dział strażniczek zajmujących się profilaktyką w szkołach?

P. Mazur- ok 5 osób.

Radny W. Dąbrowski- ubolewa, iż nie udało się stworzyć  programu rozbudowy straży. Jak można zachęcić ludzi do pracy w SM?, być może poprzez informacje w szkołach. Należy przyjrzeć się sposobowi modernizacji taboru, czy nie zasadny jest zakup nowych samochodów. Jeżeli podejmujemy decyzję o pozostawieniu SM na terenie m. Szczecina , to musimy ją doposażyć.

Radny M. Żylik– niestety sytuacja w SM jest trudna, jednakże pamiętajmy o budżecie m. Szczecina, na rok 2022 mamy tendencje zniżkową, jest rozpoczętych dużo inwestycji z dofinansowaniem unijnym, musimy je kończyć.   

Radny W. Dzikowski- jako radny zasiada w tej komisji kolejną kadencję, zawsze był im bliski problem straży, podczas jego działalności były naciski na likwidację straży z różnych gremiów , ale RM nie podjęła takiej decyzji. Problem przyszłorocznego budżetu jest trudny, jak wspomniał radny Żylik mamy rozpoczęte inwestycje z dofinansowaniem unijnym, które wiążą się z ogólnym zmniejszeniem wydatków budżetowych we wszystkich dziedzinach miasta. Prosi o wykaz środków trwałych jakie posiada SM z określeniem ich stanu (włączając łodzie – wykaz przekazany przez SM stanowi załącznik nr 4 ). Co możemy  zrobić jako radni dla SM? Czy tylko spotkanie z Prezydentem?

P. Mazur- przyszli zasygnalizować  problemy strazy miejskiej, wiedzą, że nie rozwiążą swoich problemów w ciągu roku. Ich uposażenie na tle straż miejskich na terenie Polski wypada marnie, najstarszy inspektor w SM ma wynagrodzenie na poziomie 4170 brutto, w Krakowie 5000 brutto. Od czerwca tego roku chcą się spotkać z Prezydentem m. Szczecina, zaniedbania w SM są wieloletnie; średnia wieku wynosi 45 lat.

Radny W. Dzikowski- uważa, iż kwota 1,5 mln. zł  winna zostać przeznaczona na podwyżki dla SM.

Komendant SM K. Mechliński- jako pracodawca zawsze zależy mu na lepszym wynagrodzeniu pracowników, obecnie w SM jest 145 etatów; 120 strażników i 13,5 pracowników cywilnych, w sprawie kosztów naprawy samochodów przeanalizuje to jeszcze raz, są problemy z zatrudnieniem nowych strażników; średnia wieku to 35-45 lat. Na zatrudnionych 10 osób – 9 się zwolniło, więc jest cały czas rotacja, uciekają pracownicy do policji i innych służb mundurowych, które są lepiej płatne. Potwierdził, iż wojewoda nałożył na nich nowe obowiązki związane z COVID, zrealizowali je w ramach obecnego zatrudnienia.

B. Baran– jako klub KO sygnalizowali problem z Prezydentem m. Szczecina, czy nie zasadne jest zagospodarowanie funduszu płac z pozostałych tzw ”wolnych” wakatów.

K. Mechliński- środki finansowe z wakatów są przeznaczane na fundusz nagród.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Sz. Stempiński-  zapewnił, iż Prezydent m. Szczecina jest poinformowany o aktualnej sytuacji w SM, jako jednostka zajmują się porządkiem publicznym w mieście, problem jest złożony, bowiem Szczecin boryka się z  problemami budżetowymi, które są spowodowane zmniejszeniem  wpływów z PIT-u (140 mln. zł.), w związku z tym do czasu otrzymania przez miasto dotacji centralnej są ograniczenia budżetowe. Jak już podkreślał wcześniej  szansą na zwiększenie budżetu byłoby przyznanie uprawnień, które obecnie posiada Inspekcja Ruchu Drogowego, obecnie władze lokalne mają możliwość zakupu fotoradarów, ale muszą przekazać nadzór nad nimi GITD - wówczas wpływy z mandatów trafiają do budżetu państwa, a nie lokalnej kasy. Zgadza się, iż SM powinna zarabiać godnie, niestety problem wieku dotyka różnych grup zawodowych.

Radny J. Posłuszny- problemy budżetowe wynikają z pomniejszenia wpływów z PIT-u i dotykają one wszystkie samorządy, delegowaliśmy strażników miejskich do zadań w policji a czy zadanie zostało dofinansowane?

Sz. Stempiński-  to było zadanie zlecone przez Wojewodę, jesteśmy w rozliczeniach finansowych na poziomie „zera”; jednakże można pomyśleć o nagrodach dla strażników  na ten cel już nie otrzymali środków.

Radny W. Dąbrowski- pomyślmy co możemy zrobić w ramach środków z tegorocznego budżetu.

Sz. Stempiński – zapewnia, że Prezydent przeanalizuje sytuację finansową strażników, jednak możemy rozmawiać o funduszach na początku roku 2022, jak będziemy pewni przekazania dotacji centralnej ( zwrot za PIT).   


Ad. pkt. 4.
Omówienie założeń do budżetu m. Szczecina na rok 2022 w działach merytorycznych komisji.


Założenia do budżetu m. Szczecina na rok 2020  w dziale merytorycznym komisji  omówił Dyrektor WZKiOL W.Daniłkiewicz.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji B. Baran - poinformował, iż zwróciła się do niego RO Krzekowo- Bezrzecze z prośbą o zajęcie się tematem organizacji ruchu na terenie prowadzonej przez miasto inwestycji " modernizacja ulicy Modrej".

Radny J. Posłuszny- proponuje, aby najpierw poczekać  na wdrożenie zmian organizacji ruchu (przyzwyczajenie się mieszkańców)   i z rozwagą po wysłuchaniu przedstawicieli miasta zająć się tematem.

Komisja przyjęła ww. propozycję przez aklamację.

Komisja  poinformowała wnioskodawców w odpowiedzi na   pismo  w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy „ Niebezpieczna” (opcjonalnie Nowoczesna, Radioaktywna, Kosmiczna), iż  zgodnie z obowiązującą Uchwałą  Rady Miasta Szczecin w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie wniosek nie spełnia wymogów formalnych bowiem brak  jest  opinii Rady Osiedla i mapy poglądowej z zaznaczeniem przebiegu proponowanej nazwy ulicy  ( załącznik nr 3 do protokołu)
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/11/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/09/20 09:26:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/09/20 09:26:54 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/20 09:26:46 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/11 10:24:14 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/11 10:23:42 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/12/03 10:24:16 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/11/18 09:31:48 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/11/18 09:27:24 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/11/18 09:26:27 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/11/18 09:16:35 nowa pozycja