Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.38.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 18 LISTOPADA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 228/20 - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezbudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 10,
- 229/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Bulwar Gdański 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/7 z obrębu 1086,
- 230/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 36 z obrębu 4157, odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu tej nieruchomości oraz odmowy udzielenia bonifikaty od ceny netto przy zbyciu w trybie bezprzetargowym,
- 231/20 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bulwar Gdański 31 oraz udzielenia bonifikaty,
- 232/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Srebrnej 16a, stanowiącej działkę nr 6/2 o pow. 0,0388 ha, obr. 4174,
- 233/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- 223/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Andrzeja Struga” w Szczecinie,
- 224/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie.
4. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 32/2020; 37/2020; 38/2020; 39/2020 - WZiON.
5. Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 24/2020, 25/2020 - WMiRSPN.
6. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia pakietu programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
7. Zapoznanie się z korespondencją.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Radny Przemysław Słowik złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad z pkt 3 projektu uchwały nr 231/20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bulwar Gdański 31 oraz udzielenia bonifikaty w związku z brakiem tego projektu w porządku obrad sesji RM.

Komisja ww. wniosek przyjęła przez aklamację.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 14 października 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-11; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:


- 228/20 - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezbudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 10,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 228/20.

- 229/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Bulwar Gdański 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/7 z obrębu 1086,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-14, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 229/20.

- 230/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 36 z obrębu 4157, odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu tej nieruchomości oraz odmowy udzielenia bonifikaty od ceny netto przy zbyciu w trybie bezprzetargowym,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Witold Dąbrowski zapytał dlaczego pod projektem uchwały nie ma akceptacji radcy prawnego pod względem formalno – prawnym.

Maria Latkowska odpowiedziała, że uzgodnienia z radcami są, wszystko odbywało się drogą mailową, ponieważ radca prawny jest na pracy zdalnej. Dodała, że nie ma możliwości, aby takiej akceptacji nie było przed przekazaniem projektu uchwały do Biura Rady Miasta.

Radny Jan Posłuszny zapytał czy podpisy do czasu sesji zostaną uzupełnione.

Maria Latkowska odpowiedziała, że mecenas Stawarczyk uzupełni podpisy do sesji.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-13, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 230/20.

- 232/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Srebrnej 16a, stanowiącej działkę nr 6/2 o pow. 0,0388 ha, obr. 4174,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-14, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 232/20.

- 233/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-15, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 233/20.

- 223/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Andrzeja Struga” w Szczecinie,

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Angelika Szerniewicz – Kwas Generalny Projektant w BPPM omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Prezentacja stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-14, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 223/20.

- 224/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie.

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek. Angelika Szerniewicz – Kwas omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Prezentacja stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji poinformował, że do radnych, w tym do Komisji zwracał się przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej Pan Jan Kłosowicz z uwagami do tego planu (korespondencja stanowi zał. 13). Poprosił o odniesienie się do tych uwag przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta.

Angelika Szerniewicz – Kwas odpowiedziała, że po zakończeniu procedury zbierania uwagdo mpzp, równocześnie w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej rozpoczęło się procedowanie wydania decyzji o warunkach zabudowy na nadbudowę budynku, adaptację poddasza przy ul. Swarożyca 12. Pan Kłosowicz jednoosobowo reprezentuje wspólnotę mieszkaniową Swarożyca 13 i dowiedział się o sporządzaniu projektu planu i pomimo zamknięcia zbierania uwag odbyło się spotkanie z Panem Kłosowiczem, na którym przedstawiono mu projekt. Złożył uwagę do tego projektu wraz z ekspertyzą techniczną na Swarożyca 12, która mówi, że trzeba będzie wykonać dodatkowe ekspertyzy w momencie, gdy adaptacja zostanie poczyniona. Pan Kłosowicz wnioskował o to, aby wprost wpisać zakaz adaptacji poddasza Swarożyca 13 z uwagi na to, że zagraża to niebezpieczeństwu jego kamienicy i podnosi aspekty potencjalnej katastrofy budowlanej. Wyjaśniono Panu Kłosowiczowi, że kompetencja planu polega na tym, że w skali urbanistycznej, porządkuje się, ustala zasady zagospodarowania i przekształceń istniejącej struktury. Plan dopuszcza możliwość adaptacji na określonych zasadach całego kwartału, wszystkich kilkudziesięciu kamienic, i nie może na jednej z kamienic zabronić tego typu adaptacji, tego typu przekształceń. Dodała, że przedmiotem planu nie jest badanie stanu technicznego budynku, jest mowa o ramach, możliwościach tych przekształceń. Zupełnie inną procedurą administracyjną uzyskuje się decyzję o pozwoleniu na budowę, która określa w jaki bezpieczny sposób i zgodny z planem wykonać tego typu adaptacje lub odmawia wydania decyzji pozwolenia na budowę o taką adaptację. W tej procedurze następuje zacieśnienie kręgu zainteresowanych i tych, których interes można naruszyć. Poinformowała o korespondencji prowadzonej z Panem Kłosowiczem. Odpowiedź BPPM stanowi zał. 14.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji dopytał czy plan zmienia bryłę, architekturę, podnosi wysokość do kalenicy czy w jakikolwiek inny sposób coś zmienia.

Angelika Szerniewicz – Kwas odpowiedziała, że wprowadzono zapis, który miał załagodzić i zamknąć dyskusję w tym temacie, a co było możliwe w kompetencji planu. W ustaleniach ogólnych planu nr 35 zapisano, że: zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych oraz ich przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa nie mogą powodować: a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, b) pogorszenia stanu środowiska, c) pogorszenia stanu obiektu o wartościach zabytkowych”. Dodała, że jest to przepis, który będzie stosowany w omówionych procedurach i kwestia bezpieczeństwa będzie badana na poziomie wydania decyzji o warunkach zabudowy lub jej odmowy. Było to jedyne ustalenie, które mogło być wprowadzone zgodnie z kompetencjami BPPM.

Zofia Fiuk – Dymek odnosząc się do pytania Przewodniczącego odpowiedziała, że ustalenia dotyczące przebudowy są ustaleniami ogólnymi dla obszaru całego planu. Obiekty przy ul. Swarożyca 12 i 13 są obiektami o wartościach zabytkowych, znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Zapisy, które sformułowane są dla tych obiektów, mówią o obowiązku utrzymania obiektu wraz z wysokością oraz pozostałymi parametrami. Tą przebudowę poddasza dopuszcza się z możliwością podniesienia wysokości do uzyskania niezbędnej wymaganej przepisami. Wysokość frontowa pozostaje bez zmian. W planie są takie zapisy, które mówią o tym, że zabudowa we wnętrzu kwartału nie może być wyższa od zabudowy frontowej. Jedyną możliwością zgodną z planem jest podniesienie użytkowej wysokości. To są zapisy na obszarze całego planu. Dodała, że w tym planie jest ok. 50 obiektów zabytkowych, większość z nich jest wpisana w Gminnej Ewidencji Zabytków. Większość tych poddaszy została zaadoptowana na cele mieszkalne. Ustalenia, które mamy wprowadzone dotyczą tej zasady jak to ma być przeprowadzone, żeby te nadbudowy nie wyskakiwały poza wysokość, która jest historyczna, wprowadzono zasadę kompozycyjną i inne. Jest również zasada, która porządkuje ten stan przebudowy poddaszy. Wie, że w Szczecinie te przebudowy odbywały się bardzo różnie. Ustalenia mówią o utrzymaniu wysokości, kompozycji i budowa ma się odbywać na tych zasadach z planu. Na etapie pozwolenia na budowę wchodzą służby WUiAB oraz Miejski Konserwator Zabytków w przypadku budynków znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Spór ze wspólnotą Swarożyca 12 dotyczy wprowadzenia zapisów na posesji sąsiedniej. Uważa, że jest to nieuprawnione, aby ograniczać możliwości indywidualne, w związku z istniejącymi możliwościami technicznymi. Dodała, że ekspertyzy, które Państwo otrzymali, nie mówią jednoznacznie, że nie można tego rozbudować, bo wystąpi katastrofa, tylko że należy wykonać szczegółowe analizy, ekspertyzy i znaleźć rozwiązania techniczne oraz konstrukcyjne. Dodała też, że w procesach inwestycyjnych możliwości jest wiele. Podkreśliła, że plan daje możliwość, pokazuje jakie są maksymalne parametry rozbudowy i daje taką możliwość, z której właściciele posesji nie muszą koniecznie skorzystać.

Angelika Szerniewicz – Kwas dodała, że jeśli skorzystają to w odrębnej procedurze będzie zbadanie bezpieczeństwa tej inwestycji.

Jan Posłuszny odniósł się do miejsc parkingowych. Wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dopuszcza się od 0,5 do 1 miejsca parkingowego na mieszkanie, a wprowadza się zmiany, dopuszczając dodatkową zabudowę w tym rejonie. Dodał, że jest to teren, gdzie jest problem z miejscami parkingowymi. Z praktyki wie, że w tej chwili na jedno mieszkanie są 2 albo 3 samochody i ten współczynnik jego zdaniem jest za mały. Wpisując możliwość od 05 do 1 inwestor będzie wybierał 0,5. Zaproponował zmianę wskaźnika liczby miejsc postojowych z 0,5 na 1.

Angelika Szerniewicz – Kwas odpowiedziała, że w Studium zapisany dla tego obszaru wskaźnik to nie więcej niż 1. Dodała, że zabudowa wielofunkcyjna ma się charakteryzować priorytetami dla transportu publicznego i pieszego. Powiedziała, że w tym miejscu doskonale jest zorganizowany transport publiczny. Są 4 linie tramwajowe (Parkowa i Jana z Kolna). Zakłada, że mieszkańcy Centrum mogą na pieszo dojść do usług, ze względu na doskonałe zorganizowanie transportu publicznego. Uważa, że korzystanie z auta, czyli 1 na 1, jest w tym obszarze nadużyciem. Sądzi, że powinno się dążyć do tego, żeby zamienić przyzwyczajenia mieszkańców, a nie przeznaczać coraz większe powierzchnie na potrzeby parkingowe, aby utrzymywać ten wskaźnik, o którym Radny powiedział.

Zofia Fiuk – Dymek dodała, że jest to bardzo specyficzny obszar, który ma niewielkie działki. W Śródmieściu inaczej wygląda zabudowa niż na obrzeżach miasta, gdzie jest większy teren. Tu jest uzupełnianie zabudowy historycznej. Dodała, że jedyny teren inwestycyjny, to teren znajdujący się przy ul. Kapitańskiej, który ze względu na wysoki poziom wód gruntowych nie uzyska większej ilości miejsc postojowych. Oprócz polityki parkingowej Miasta starają się również zachować aspekt urbanistyczny jak i techniczny. Dają wachlarz możliwości, od 0,5 do 1.Ten zapis w Studium pozwala też na odstąpienie od wymogu miejsc postojowych. Z polityki parkingowej wynika to, że na terenie bardzo intensywnie zabudowanym, nie ma możliwości realizowania dla każdej inwestycji wysokiego wskaźnika miejsc postojowych.

Jan Posłuszny odniósł się do nowych inwestycji, które tam nastąpią. Powiedział, że nie zna polityki parkingowej Miasta i nie zna miejsc, w których parkingi zostaną zlokalizowane i jak to będzie wyglądało. Uważa, że za jakiś czas Miasto będzie miało problem oraz nowi mieszkańcy, którzy tam zamieszkają.

Angelika Szerniewicz – Kwas odpowiedziała, że polityka parkingowa to nie jest tylko budowanie parkingów.

Radna Grażyna Zielińska zapytała czy jest możliwość zmiany wskaźników parkingowych do 1 miejsca na 1 mieszkanie. Zauważyła, że jest gotowy plan i nie cofniemy procedury planistycznej w związku ze zmianą wskaźnika.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji stwierdził, że kompromisem mógłby być zapis, że nie mniej niż 0,8miejsca parkingowego na 1 mieszkanie. Poprosił o wyjaśnienie procedury planistycznej.

Angelika Szerniewicz – Kwas uporządkowała informacje. Powiedziała, że przyjętym Studium dla tej strefy jest maksymalnie jedno miejsce, maksymalnie tzn., że może być też 0. Zapisano w tym planie od 0,5 do 1 miejsca parkingowego na mieszkanie. Poinformowała, że jest to jedno miejsce na dwa mieszkania. I taki jest minimalny wskaźnik, a maksymalnie jedno miejsce parkingowe na mieszkanie.

Grażyna Zielińska dopytała czy nie można w związku z tym zrobić 1 miejsca na 1 mieszkanie.

Zofia Fiuk – Dymek odpowiedziała, że uchwalone plany z obszaru Śródmieścia mają widełki. Jest to zgodne z zasadą, którą przyjęto w Studium. Powiedziała, że w procedurze planistycznej jest to etap po wyłożeniu do publicznego wglądu. Ta zmiana dotyczyłaby terenu inwestycyjnego przy ul. Kapitańskiej/ Jana z Kolna.

Radny Łukasz Kadłubowski zapytał jakie są konsekwencje przegłosowania wniosku Komisji. Na ile odkłada się w czasie przyjęcie planu.

Zofia Fiuk – Dymek odpowiedziała, że trzeba się będzie cofnąć z procedurą do wyłożenia, ponieważ to ustalenie będzie dotyczyło terenu inwestycyjnego, jeszcze raz zebrać uwagi i wówczas przedłożyć projekt mpzp. Czas trwania takich zmian to 3-4 miesiące.

Angelika Szerniewicz – Kwas dodała, że ta sytuacja dotycząca miejsc parkingowych dotyczy jedynie funkcji mieszkalnej, w zabudowie wielorodzinnej.

Jan Posłuszny złożył wniosek formalny o zmianę w projekcie planu wskaźnika liczby miejsc postojowych dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustalonej od 0,5 do 1 miejsca na mieszkanie na wskaźnik nie mniejszy niż 0,8 do 1, który dotyczy terenu przy ul. Kapitańskiej/ Jana z Kolna/.

Łukasz Kadłubowski złożył dalej idący wniosek formalny o zmianę w projekcie planu wskaźnika liczby miejsc postojowych dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustalonej od 0,5 do 1 miejsca na mieszkanie na wskaźnik 1 na 1, który dotyczy terenu przy ul. Kapitańskiej/ Jana z Kolna/.

Ww. wniosek formalny został przegłosowany w wyniku głosowania: za-8, przeciw-4, wstrzym. -2.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-1, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 224/20.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 32/2020; 37/2020; 38/2020; 39/2020 - WZiON.


Wykaz nieruchomości: 32/2020 (znak: WZiON-I.6840.260.2019.SS, UNP: 69657/WZiON/-XIV/19) - (zał. 5). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-1, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała wykaz nieruchomości 32/2020.

Wykaz nieruchomości: 37/2020 (znak: WZiON-I.6840.97.2020.IŁ, UNP: 28879/WZiON/-XIV/20) - (zał. 6). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała wykaz nieruchomości 37/2020.

Wykaz nieruchomości: 38/2020 (znak: WZiON-I.6840.122.2020.WL, UNP: 39187/WZiON/-XIII/20) - (zał. 7). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała wykaz nieruchomości 38/2020.

Wykaz nieruchomości: 39/2020 (znak: WZiON-I.6840.55.2020.AC, UNP: 13975/WZiON/-XIV/20) - (zał. 8). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-1, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała wykaz nieruchomości 39/2020.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 24/2020, 25/2020 - WMiRSPN.


Wykaz lokali użytkowych: 24/2020 (znak: WMiRSPN-IV.6840.58.2020.IC) – zał.9. Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-1, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz lokali użytkowych 24/2020.

Wykaz lokali użytkowych: 25/2020 (znak: WMiRSPN-IV.7125.61.2005.IC) – zał.10. Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz lokali użytkowych 25/2020.


Ad. pkt. 6.
Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia pakietu programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski poprosił Panią Grażynę Szotkowską Prezesa STBS o wprowadzenie do tematu.

Grażyna Szotkowska Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego omówiła projekt programu pakietów pomocowych. W szczególności powiedziała, że do pakietu programów mieszkaniowych Miasta, które realizuje Spółka i które wspierają działania Miasta w sferze działań społecznych i innych jest m.in. program dom dla absolwenta. Program dom dla studenta, nie wpisuje się w ten pakiet programów. Wieloletnie doświadczenie Spółki w zakresie realizacji programu mieszkaniowego ze sfery społecznej stanowiło realne podstawy do tego, żeby Gmina Miasto Szczecin, która dysponuje znacznymi zasobami w lokale komunalne i w oparciu o ten zasób lokali komunalnych realizować zadania własne, wynikają z dwóch podstawowych ustaw: ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wszystkie zadania realizowane są przez jednostki organizacyjne Miasta powołane do realizacji zadań społeczny przy nadzorze i czynnym udziale Wydziału Spraw Społecznych. Podsumowała 4 lata działalności w tym zakresie. Dodała, że w ramach zasobów Spółki, którym dysponuje na program dom dla dziecka, który jest ujęty w projekcie projektu uchwały. Powiedziała, że są to założenia, do zastanowienia się, do analizy, do złożenia uwag. Celem pierwszej prezentacji projektu programów jest przedstawienie ich założeń. Powiedziała, że STBS prowadzi program na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej. STBS na ten cel ma duże mieszkania, które są przeznaczane zarówno na prowadzenie pieczy instytucjonalnej oraz mieszkania w nowym zasobie, na pieczę zastępczą, na rodzinne domy dziecka. Dodała, że generalnie są to duże mieszkania. Jest ich aktualnie 4, oraz 5 mieszkań chronionych, aby młodzież wchodząca w dorosłe życie umiała się dostosować do warunków samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. Powiedziała, że nie ma wiedzy ile podobnych mieszkań jest w zasobach ZBiLK i TBS Prawobrzeże. Dodała, że szerzej temat przedstawi Dyrektor Małgorzata Waszak.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski podziękował za wprowadzenie. Zaproponował, aby odbyło się osobne posiedzenie Komisji w tym temacie.

Beata Bugajska Dyrektor Wydziały Spraw Społecznych podziękowała za współpracę Wydziałowi Mieszkalnictwa i Spółkom. Dodała, że programy te wpisują w potrzeby. Dodała, że dzięki temu programowi można intensywniej realizować projekty mieszkań chronionych w ramach ustawy o pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Poprosiła o wsparcie, tego projektu, który został zbudowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia dotychczasowe, zwłaszcza STBS, TBS Prawobrzeże i ZBiLK-u. Dodała, że przedłożony projekt programów wydaje się najbardziej optymalną wersją. Stwierdziła, że przyczyni się on do tego, żeby tych mieszkań chronionych stworzyć więcej.


Ad. pkt. 7.
Zapoznanie się z korespondencją.


Zał.11 odpowiedzią na pismo Michała Przepiery Zastępcy Prezydenta Miasta w sprawie remontu mostu nad Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie wraz z załącznikiem - do wiadomości.

Zał.12 pismem w sprawie zdjęcia z procedowania wykazu 5/DDG/ZBiLK/2020 - do wiadomości.

zał.13 pismami przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej dot. mpzp Drzetowo - Grabowo - Teatr Polski.

zał.14 odpowiedzią BPPM dla przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej dot. mpzp Drzetowo - Grabowo - Teatr Polski.


Ad. pkt. 8.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny Krzysztof Romianowski zapytał przedstawicieli ZBiLK-u czy została wprowadzona praca zdalna w systemie 1:1. Zapytał o możliwość rozszerzenia tego systemu na co najmniej 3 dni pracy zdalnej i 3 dni pracy biurowej.

Sylwia Rogulska Zastępca Dyrektora ZBiLK odpowiedziała, że został wprowadzony system pracy zdalnej dzień na dzień. Również do tej pory prowadzona była praca w systemie zdalnym. Potwierdziła, że zwiększyła się w ZBiLK-u liczba osób zarażonych. Dodała, że warunki pracy pod względem bezpieczeństwa i ostrożności zostały wprowadzone i są zachowane, czyli odległości między osobami współpracującymi, rękawiczki, maseczki. Dodała, że system pracy ZBiLK-u, czyli kontakt z klientem, wizyty w lokalach, muszą być realizowane. ZBiLK jest do tego zobowiązany. Interesanci są przyjmowani po wcześniejszym umówieniu wizyty. Podkreśliła, że środki bezpieczeństwa zostały zachowane.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/11/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/12/09 11:49:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/12/09 11:49:50 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/11/19 08:43:09 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/11/10 11:48:36 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/11/10 11:32:50 nowa pozycja