Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.58.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 15 CZERWCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Projekty uchwał – omówienie i uzasadnienie wprowadzenia:
- . projekt uchwały nr 153/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Szczecin na rok szkolny 2022/2023,
-. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
-. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania,
- . projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin.
3. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – omówienie przygotowań do „akcji letniej”.
4. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zawierająca m.in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


A. Grenda – Przewodnicząca Komisji poinformowała, że projekty będą omawiane w kolejności nadanej numeracji.


Ad. pkt. 2.
Projekty uchwał – omówienie i uzasadnienie wprowadzenia:


Ad. pkt. - .
projekt uchwały nr 153/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Szczecin na rok szkolny 2022/2023,


Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

I. Potrykus – Dyrektor Wydziału Oświaty – omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca A. Grenda poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

W głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt uchwały Nr 153/22 został zaopiniowany pozytywnie.
 


Ad. pkt. - .
projekt uchwały nr 154/22 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin.


Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

I. Potrykus – Dyrektor Wydziału Oświaty – omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca A. Grenda poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

W głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt uchwały Nr 154/22 został zaopiniowany pozytywnie.
 


Ad. pkt. -.
projekt uchwały nr 155/22 zmieniającej uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad ich rozliczania,


Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

I. Potrykus – Dyrektor Wydziału Oświaty – omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Jest to realizacja kolejnego etapu wdrażania w polskich placówkach oświatowych standardów unijnych dotyczących edukacji włączającej. Zakres edukacji włączającej według ministerstwa jest taki, że szkoła ogólnie dostępna ma stać się szkołą otwartą na potrzeby wszystkich dzieci, co oznacza, że prawdopodobnie wielkimi krokami ministerstwo zmierza do tego żeby zlikwidować szkoły specjalne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Katalog stanowisk nauczycieli poszerzono o pedagoga specjalnego, który do tej pory wspomagał innych nauczycieli w szkole specjalnej lub w klasie integracyjnej, a teraz mówi się o pedagogu specjalnym, który na ten moment ma wykonywać swoje zadania zgodnie z nowelizacją dwóch rozporządzeń MEiN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wykazu zadań. To jest na razie w fazie projektów. Natomiast nic nie mówi się o kwalifikacjach zawodowych tych ludzi. Nie wiadomo czego się będzie oczekiwało. Ma stanowić wsparcie dla pozostałych nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole ogólnodostępnej, bo nie dotyczy to szkól specjalnych. Ma uwzględniać potrzeby dzieci. Ma być pomocny rodzicom, nauczycielom w pracy z dzieckiem na terenie szkoły. On nie ma pracować z dziećmi, a ma wspomagać nauczycieli. Wprowadzamy w uchwałę nowe stanowisko pedagog specjalny, pensum 20 godzin i obawiamy się o to jak będziemy realizować jako organ prowadzący, a dyrektorzy jako kierownicy placówek oświatowych wymogi wynikające ze zmian w ustawie prawo oświatowe.

Trwała dyskusja na temat pedagoga specjalnego.

Następnie Przewodnicząca A. Grenda poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

W głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 1, projekt uchwały Nr 155/22 został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. -.
projekt uchwały nr 156/22 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,


Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

I. Potrykus – Dyrektor Wydziału Oświaty – omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca A. Grenda poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

W głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0, projekt uchwały Nr 156/22 został zaopiniowany pozytywnie.
 


Ad. pkt. 3.
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – omówienie przygotowań do „akcji letniej”.


Grzegorz Janowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty przedstawił informację na temat wypoczynku dzieci i młodzieży, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Pytań i uwag nie było.
 


Ad. pkt. 4.
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zawierająca m.in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach.


Slajdy z prezentacji na temat standaryzacji zatrudniania specjalistów w przedszkolach i szkołach od 1 września 2022 r. stanowią załącznik nr 8 do protokołu.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Edyta Sowińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/06/08, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Edyta Sowińska, dnia: 2023/06/07 09:32:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edyta Sowińska 2023/06/07 09:32:23 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/18 12:35:16 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/16 13:36:03 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2022/09/12 08:58:27 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2022/06/08 14:41:02 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2022/06/08 14:35:13 nowa pozycja