Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.49.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (1.09.2021).
3. Rozpatrzenie wykazów:
- 6/2021 - ZBiLK,
- 5/2021 - ZBiLK,
- 13/2021 - WMiRSPN.
4. Opinia ws. dokonania modyfikacji w obowiązującej umowie dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 145/2 z obrębu 1023, położonej przy al. Wojska Polskiego 86.
5. Informacja nt. wniosku o ustalenie warunków zabudowy ul. Santocka 48-49.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (1.09.2021).


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.3.48.2021 z dn. 1.09.2021 r.

Za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wykazów:
- 6/2021 - ZBiLK,
- 5/2021 - ZBiLK,
- 13/2021 - WMiRSPN.


Wykaz nieruchomości: 6/2021/ZBiLK (znak: ZBiLK.DDG.4142.758.2021.TŚ/MN) - załącznik nr 3 do protokołu

Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - poprosiła o przesunięcie opiniowania wykazu na następne posiedzenie Komisji (29.09.2021 r.) w celu dokonania pogłębionej analizy pod kątem możliwości zastosowania podobnych warunków także względem innych przedszkoli.

Wobec braku sprzeciwu ze strony Radnych opiniowanie wykazu nr 6/2021/ZBiLK zostało przeniesione na kolejne posiedzenie Komisji.

 

Wykaz nieruchomości: 5/2021/ZBiLK. (znak: ZBiLK.DDG.4142.1483.2021.TŚ) - załącznik nr 4 do protokołu

Wprowadzenia dokonał Tomasz Sroka - Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski – zwrócił uwagę, że po raz kolejny brak jest mpzp dla tego terenu.

Radny Dariusz Matecki – zapytał, czy jest możliwość jeszcze większego obniżenia kosztów, jakie ponosi stowarzyszenie?

Jarosław Woźniak - Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży – ZBiLK – wyjaśnił, że kwota wynika z regulacji ustawowych.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – opowiedział się za obniżeniem kosztów ponoszonych przez stowarzyszenie. Poprosił jednostki merytoryczne o ponowne przeanalizowanie tej kwestii oraz poinformowanie Komisji o rezultatach.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 5/2021/ZBiLK:

Za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 1

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

Wykaz nieruchomości: 13/2021 (znak: WMiRSPN-IV.7125.373.2021.IC) - załącznik nr 5 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 13/2021:

Za - 10, przeciw - 0, wstrzym. - 3

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Opinia ws. dokonania modyfikacji w obowiązującej umowie dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 145/2 z obrębu 1023, położonej przy al. Wojska Polskiego 86.


Wprowadzenia dokonała Sylwia Rogulska - Zastępca Dyrektora ZBiLK ds. Gospodarowania Zasobem - zgodnie ze złożonym uzasadnieniem (załącznik nr 6 do protokołu).

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie opinię ws. dokonania modyfikacji w obowiązującej umowie dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 145/2 z obrębu 1023, położonej przy al. Wojska Polskiego 86

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem dokonania modyfikacji w obowiązującej umowie dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 145/2 z obrębu 1023, położonej przy al. Wojska Polskiego 86

Za - 9, przeciw - 0, wstrzym. - 5

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Informacja nt. wniosku o ustalenie warunków zabudowy ul. Santocka 48-49.


Radni przyjęli do wiadomości informację nt. wniosku o ustalenie warunków zabudowy ul. Santocka 48-49 (załącznik nr 7 do protokołu).


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/09/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/10/13 12:31:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/10/13 12:31:49 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/10/06 12:45:10 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/09/16 15:00:13 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/09/16 14:14:54 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/09/16 14:04:17 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/09/15 13:54:21 nowa pozycja