Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.2.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 7 GRUDNIA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Procedura uchwalania budżetu Miasta.
3. Prezentacja projektu budżetu Miasta na rok 2019.
4. Opiniowanie projektów uchwał Nr:
- 284/18 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok,
- 285/18 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne,
-286/18 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Procedura uchwalania budżetu Miasta.


I. Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta – przedstawiła i omówiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

Ł. Kadłubowski, P. Sowik - zapytali, czy radni otrzymają wnioski mieszkańców i informacje nt. tego, które z nich zostały uwzględnione w projekcie budżetu?

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – zapewnił, że wnioski mogą być udostępniane. Nie widzi problemu, by takie wnioski udostępnić radnym.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, ile wynosi procentowe zadłużenie w wydatkach bieżących? Określone zgodnie z założeniami ustawodawcy?

I. Bobrek – poinformowała, że ustawodawca zmienił sposób ustalania ograniczenia do zaciągania długu. Wskaźnik 60% nie obowiązuje samorządów. Generalnie samorządy muszą się zmieścić w określonej kwocie obsługi zadłużenia (spłata odsetek i kapitału). W 2018 roku 13% dochodu ogółem moglibyśmy przeznaczyć na obsługę zadłużenia. Dziś mamy ok. 3% dochodu przeznaczone na ten cel i to jest dla nas podstawowy wskaźnik. Udział zadłużenia w dochodach bieżących wynosi ponad 50%.


Ad. pkt. 3.
Prezentacja projektu budżetu Miasta na rok 2019.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał Nr:
- 284/18 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok,
- 285/18 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne,
-286/18 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku.


Projekt uchwały Nr 284/18 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok

I. Bobrek – omówiła zmiany w budżecie bieżącym.

M. Przepiera – wraz z obecnymi na Sali dysponentami omówił zmiany w budżecie majątkowym Miasta.

P. Bartnik – ad. zadanie „modernizacja cmentarzy komunalnych” zapytał o służbowe auta ZUK parkujące w niedzielę na niewielkim parkingu przy 1. Bramie Cmentarza Centralnego.

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – poinformował, że ZUK (w porozumieniu z projektantem) przygotował projekt zmian, z myślą o miejscach parkingowych oraz organizacji handlu w obrębie cmentarza w dniu 1 listopada.

Ł. Kadłubowski – ad. zadanie „budowa szkoły przy ul. Kredowej” zapytał o termin jego realizacji.

M. Przepiera – poinformował, że dziś jest spotkanie w tej sprawie. Z punktu widzenia formalnego nadal jesteśmy w terminach. W marcu/ kwietniu ma nastąpić wejście wykonawcy na plac budowy. „Czekamy na program naprawczy, jaki przedstawią nam dziś przedstawiciele firmy”.

P. Bartnik – ad. zadanie „Węzeł Łękno” zauważył, że ta inwestycja zamknie ruch w dużej części miasta. Jednocześnie trwa budowa w okolicach Arkonki. Zapytał, czy obie rzeczy będą zablokowane?

M. Przepiera – przyznał, że tak będzie. W samym ciągu al. Wojska Polskiego jest 6 inwestycji realizowanych m.in. środkami unijnymi, gdzie terminy są b. ściśle określone i nieprzekraczalne. Ten stan potrwa prawdopodobnie do wakacji 2019 roku.

Ł. Kadłubowski – zapytał o inwestycje na ul. Wapiennej/ Andersena.

M. Przepiera – wyjaśnił, że przewidywany termin realizacji tego zadania to rok 2020/21. Wcześniejsze zamkniecie kolejnych ulic byłoby zbyt wielkim utrudnieniem dla mieszkańców. Odpowiadając na pytanie o budowę basenu w SP10 poinformował, że termin zakończenia budowy wyznaczono na koniec marca.

E. Łongiewska – Wijas zapytała o przyczyny zmniejszenia budżetu na Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach.

M. Przepiera – zapewnił, że zadanie nie jest zagrożone. 2 mln złotych zostaną przesunięta na przyszły rok. Zadanie ma być zakończone w terminie, w przyszłym roku.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o przyczyny zakończenia inicjatywy uchwałodawczej zadania „konserwacja i renowacja obiektu zabytkowego” oraz o zmniejszenie o 600 tys. zł środków na realizację zadania „Willa Lentza”.

P. Bartnik – zaproponował, by szczegółowe pytania składać na posiedzeniach merytorycznych komisji, w których wezmą udział dysponenci poszczególnych kwot. Zaproponował także, by pozytywnie zaopiniować wszystkie trzy projekty uchwał (dwa ostatnie wynikają z przedstawionej i omówionej uchwały budżetowej).

Projekt uchwały Nr 284/18w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok- zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie. 

Projekt uchwały Nr 285/18w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne- zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie. 

Projekt uchwały Nr 286/18 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku- zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.




Na tym posiedzenie zakończono.



Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/11/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2018/12/28 11:04:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2018/12/28 11:04:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/06 13:26:44 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/06 13:26:08 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/06 09:49:28 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/11/30 12:56:15 nowa pozycja