Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.35.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 21 LUTEGO 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 14:30
Zakończenie posiedzenia - 16:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 30/22 w spr. udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu,
- Nr 33/22 w spr. w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w mieście Szczecinie (park Krystyny i Romana Łyczywków).
4. Opiniowanie wniosku Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o nadanie nazwy "Lukrecjowa" i "Wzgórze Elfów" ulicom w Szczecinie.
5. Sprawy różne i wolne wnioski:
- przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


W tym momencie Przewodniczący P. Słowik przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu M. Żylikowi.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 24.01.2022 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 30/22 w spr. udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu,
- Nr 33/22 w spr. w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w mieście Szczecinie (park Krystyny i Romana Łyczywków).


Projekt uchwały Nr 30/22 w spr. udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu

J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 1 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 33/22 w spr. w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w mieście Szczecinie (park Krystyny i Romana Łyczywków).

G. Zielińska – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie wniosku Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o nadanie nazwy "Lukrecjowa" i "Wzgórze Elfów" ulicom w Szczecinie.


M. Żylik – przypomniał, że wniosek w sprawie nadania obu nazw złożyła Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności, a komplet materiałów w omawianych sprawach był dostępny na Panelu Radnego. W dniu dzisiejszym Komisja będzie opiniować projekty uchwał w sprawach jw.

B. Baran – poinformował, że oba projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Nazewnictwa Miejskiego, Geodetę Miasta, właściwe terytorialnie Rady Osiedla oraz Komisje ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności.

Projekt uchwały Nr 37/22 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Lukrecjowa) 

W głosowaniu: za -  8, przeciw – 0, wstrzym. – 1 Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 37/22.

Projekt uchwały Nr 38/22 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Wzgórze Elfów)

W głosowaniu: za -  8, przeciw – 0, wstrzym. – 1 Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 38/22.

Następnie M. Żylik zaproponował poszerzenie porządku obrad o opiniowanie projektów uchwał o numerach: 34/22, 35/22, 36/22.

W głosowaniu: za – jednogłośnie Komisja zdecydowała wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały Nr 34/22 w spr. nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Jana Kasprowicza).

W głosowaniu: za – jednogłośnie Komisja zdecydowała wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały Nr 35/22 w spr. nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Rodziny Dowlaszów).

W głosowaniu: za – jednogłośnie Komisja zdecydowała wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały Nr 36/22 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (Pasaż Williama Turnera).

B. Baran – omówił ww. projekty uchwał. Zapewnił, że w każdym przypadku zostały spełnione wymogi formalne wynikające z uchwały w spr. procedury nadawania i zmian nazw ulic, placów i parków w Szczecinie.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 34/22.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 35/22.

W głosowaniu: za – 7, przeciw - 0, wstrzym. - 1 Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 36/22.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski:
- przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.


1/ Komisja przyjeła zaproponowany przez P. Słowika plan pracy na rok 2022 (załącznik nr 3 do protokołu).

2/ Omówiono kwestię reprezentowania Komisji podczas premier i wydarzeń kulturalnych.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/02/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/04/13 11:54:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/04/13 11:54:37 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/04/13 11:22:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/02/14 13:51:16 nowa pozycja