Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.17.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 3 LIPCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
1. 193/19 - zmieniająca uchwałę Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi
2. 194/19 - zmieniająca uchwałę nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
3. 199/19 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
4. 150/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych.
4. Przedstawienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta.


193/19 - zmieniająca uchwałę Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi

Marcin Kowalski Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych dokonał wprowadzenia. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 193/19.

194/19 - zmieniająca uchwałę nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych

Paweł Adamczyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonał wprowadzenia. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 194/19.

199/19 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Paweł Adamczyk dokonał wprowadzenia. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Witold Dąbrowski zapytał czy zostanie zwiększona liczba tramwajów przystosowana dla osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Paweł Adamczyk odpowiedział, że tramwajów niskopodłogowych w swoim taborze Tramwaje Szczecińskie posiadają 28 szt., pozostałe to 82 szt. Zobowiązał się do uzupełnienia informacji w tym zakresie.

Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 199/19.

150/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych

Jolanta Balicka Przewodnicząca Komisji powiedziała, że osób do których odnosi się projekt uchwały w Szczecinie jest 14.

Gabriela Krefta - Marczak Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego poinformowała Komisję, iż w ww. projekcie uchwały jest błąd techniczny. Powiedziała, że w załączniku nr 3 do uchwały nr VI/78/15 w ust. 1 pkt. 1j jest zapis, który upoważnia określone osoby w projekcie 150/19 do korzystania z komunikacji miejskiej z 50% ulgą.

Jolanta Balicka zapytała w jaki sposób najlepiej wprowadzić zmianę.

Anna Szotkowska Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że należałoby do tego projektu wprowadzić poprawkę. Można zrobić to poprzez autopoprawkę Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy wystąpili z inicjatywą uchwałodawczą lub poprzez poprawkę Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wobec powyższego Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z poprawką w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-1. Treść poprawki o brzmieniu: "w załączniku nr 3 do uchwały nr VI/78/15 uchyla się w ust. 1 pkt. 1j".


Ad. pkt. 4.
Przedstawienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.


 Anetta Kieszkowska Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska omówiła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowany w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (zał.3 do protokołu).

Jolanta Balicka zapytała czy przewidziano tak duży przyrost samochodów indywidualnych na przestrzeni lat.

Anna Szotkowska odpowiedziała, że jest bardzo duży przyrost, który na przestrzeni lat był stały. Aktualnie na 400 tys. mieszkańców zarejestrowanych jest 304 tys. samochodów. Zauważono, że w jednym roku przyrost był 4 krotny.

Jolanta Balicka stwierdziła, że dokument jest bardzo ważny i musi być spójny z wytycznymi Unii Europejskiej i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Pomiar zanieczyszczeń w mieście mierzony jest w 3 punktach (na ul. Andrzejewskiego, Piłsudskiego i na osiedlu Warszewo przy ul. Łącznej) Zaniepokojona jest emisją pyłów PM10. Zapytała czego te dane dotyczą.

Dariusz Matejski Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska odpowiedział, że są to mierzone zanieczyszczenia pochodzą głównie z zasobów wielo i jednorodzinnych.

Jolanta Balicka zapytała o finansowanie programów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowanych do przedsiębiorców.

Dariusz Matejski odpowiedział, że Wydział nie posiada takiej wiedzy. Zobowiązał się do uzyskania informacji i przekazania jej Komisji.

Radna Dominika Jackowski powiedziała, że wobec tak dużego zanieczyszczenia powietrza jak Miasto zamierza pomagać mieszkańcom.

Anna Szotkowska odpowiedziała, że Miasto posiada szereg programów dedykowanych mieszkańcom, m.in. MEWA, w którym środki zwiększono o kolejny milion złotych.

Anetta Kieszkowska uzupełniła informację. Powiedziała, że Marszałek Województwa ogłosił nabór do programu roboczo nazwanego ZEFIR. Będzie on funkcjonował w przyszłym roku.

Witold Dąbrowski zapytał czy można wciąż zgłaszać projekty do programu niskoemisyjnego.

Anetta Kieszkowska odpowiedziała, że tak. Dodała, że na stronie internetowej zamieszczony jest harmonogram.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/06/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/08/28 10:27:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/08/28 10:27:43 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/07/04 08:13:26 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/07/03 10:32:15 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/21 11:41:39 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/21 10:06:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/21 08:45:41 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/21 08:43:40 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/21 08:36:21 nowa pozycja