Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.31.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 22 LISTOPADA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 16:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 234/21 w spr. wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Szczecin z międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”,
- Nr 235/21 w spr. zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zawierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Nr 237/21 w spr. nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Portowców).
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


W tym momencie przewodniczenie obradom przejął M. Żylik – Wiceprzewodniczący Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 18.11.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 234/21 w spr. wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Szczecin z międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”,
- Nr 235/21 w spr. zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zawierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Nr 237/21 w spr. nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Portowców).


Projekt uchwały Nr 234/21w spr. wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Szczecin z międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”,

M. Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków – omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

E. Łongiewska – Wijas –zapytała, w jakich formułach będą kontynuowane cele realizowane dotychczas w stowarzyszeniu? Czy oznakowanie obiektów będących częścią Zachodniopomorskiego Szlaku Gotyku Ceglanego zostanie usunięte? Czy zostanie w jakiś sposób zastąpione?

M. Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków – niezależnie od istnienia stowarzyszenia zabytki gotyku są niezbywalną częścią dziedzictwa kulturowego i są rozpoznawalne. Oznaczenia były wykonywane z inicjatywy miasta. Nikt nie każe nam ich usuwać. W moich strukturach nie ma zadań ani ludzi, by prowadzić zadania z zakresu popularyzacji i promocji. P. Konserwator planuje spotkanie z przedstawicielami Żeglugi Szczecińskiej – spółki odpowiedzialnej za promocję, by przedyskutować kwestię promowania zabytków, nie tylko gotyckich.

R. Stankiewicz – powiedział, że środki na to muszą się znaleźć. Nie może być tu defensywy. Gotyk to potencjał, który ściąga do Szczecina turystów. Zabytki są w dobrym stanie. Warto w tej sprawie połączyć siły z Urzędem Marszałkowskim.

B. Baran – przypomniał, że miasto ma też do utrzymania np. szkoły. Na Nowym Ładzie tracimy 140 mln zł, stąd konieczność szukania oszczędności.

E. Łongiewska – Wijas – zauważyła, że budżet bieżący Miejskiego Konserwatora Zabytków zostanie ścięty z kwoty 40 000 zł do kwoty 28 000 zł. Wiedząc od lat, że jest on zbyt niski, złożyła wniosek formalny, by po podjęciu decyzji o wycofaniu się Miasta ze Stowarzyszenia, pozostawić te środki w budżecie MKZ.

M. Żylik – poprosił radną o wycofanie wniosku. Zadeklarował, że osobiście porozmawia z Prezydentem Miasta na ten temat.

E. Łongiewska – Wijas – wycofała wniosek formalny.

W głosowaniu: za – 11, przeciw – 0, wstrzym. 1

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 234/21.

Projekt uchwały Nr 235/21 w spr.  zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zawierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej,

J. Leszczyńska – Omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Poinformowała też o błędzie pisarskim, który zostanie skorygowany w autopoprawce (pozycja 28 i 29 tabeli).

M. Ussarz – zapytał, kiedy nastąpi otwarcie filii nr 46?

J. Leszczyńska – poinformowała, że prace remontowe są na ostatniej prostej. Plan jest taki, że działalność filii rozpocznie się w styczniu przyszłego roku.

W głosowaniu: za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 1

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 235/21.

Projekt uchwały Nr 237/21 w spr. nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Portowców).

B. Baran – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności – omówił projekt uchwały. Podkreślił, że proponowana nazwa uzyskała pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności, Geodety Miejskiego, Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Rady Osiedla. Zaproponował przyjęcie uchwały z następującym uzasadnieniem: „   Z  petycją o nadanie nazwy „ rondo PORTOWCÓW”  wystąpiło  Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy" oraz  Kibice Razem Pogoni Szczecin. Nazwa „ rondo Portowców”  będzie najbardziej naturalną nazwą części nowopowstającego układu drogowego prowadzącego do szczecińskiego portu. Będzie  upamiętnieniem i hołdem  dla ogromnej rzeszy szczecińskich portowców, którzy odegrali historyczną  rolę w szczecińskich protestach.  To oni w roku 1988 roku zorganizowali najdłuższy solidarnościowy strajk, który bezpośrednio doprowadził do obrad „okrągłego stołu”. Proponowana nazwa otrzymała pozytywną opinię  Zespołu Nazewnictwa Miejskiego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytów”.

 W głosowaniu: za – jednogłośnie

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 237/21.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


 1/ wniosek o wyrażenie zgody na posadowienie Ławeczki Nieżychowskiego (załącznik nr 3 do protokołu)

J. Leszczyńska – poprosiła o przełożenie tego tematu na jedno z najbliższych posiedzeń Komisji. Pracownik Wydziału Kultury zajmujący się tematyką pomników pracuje od tygodnia. Także w ostatnim czasie wnioskodawcy przekazali dodatkowe materiały do wniosku. P. Dyrektor zobowiązała się przekazać radnym komplet materiałów w tej sprawie.

Komisja przychyliła się do wniosku jw.

2/ Następnie M. Żylik przedstawił radnym projekt wniosku Komisji w spr. utworzenia instytucji kultury, której głównym zakresem działalności będzie przedstawienie i kultywowanie historii Szczecina (załącznik nr 4 do protokołu).

E. Łongiewska – Wijas – odniosła wrażenie, że podczas wrześniowego posiedzenia Komisji była mowa o utworzeniu muzeum, a nie – instytucji kultury. Przypomniała, że każde muzeum jest instytucją kultury, jednak nie każda instytucja kultury jest muzeum.

M. Żylik – potwierdził, że podczas dyskusji cały czas padało słowo „Muzeum Miasta Szczecina”.

R. Stankiewicz – zgodził się z radną E. Łongiewską – Wijas. Powiedział, że Szczecin jest wyjątkowym miastem, miastem siedmiu kultur. To muzeum może być wyjątkowym miejscem.

M. Żylik – poddał pod głosowanie ww. projekt wniosku proponując jednocześnie zamianę słowa „Instytucja kultury” na „muzeum”.

W głosowaniu: za – jednogłośnie

Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany wniosek, ze zmianą jw.

3/ wniosek o nadanie nazw ulicom: „Forsycji” i „Turniowa” (załącznik nr 5)

B. Baran – ad. ul. „Forsycji” poinformował, że propozycja nazwy uzyskała pozytywną opinię zarówno  Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności, jak i Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego.

Ad. ul. „Turniowa” – ta ulica początkowo miała dwie inne propozycje nazw. Rada Osiedla zaproponowała nadanie imienia „R. Szmydta”, jednak ten wniosek nie uzyskał poparcia Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego. Zespół zaproponowała nazwę „ul. Turniowa” ze względu na nazwy sąsiednich ulic. Ta propozycja uzyskała akceptację właścicieli ulicy i taka nazwa znalazła się ostatecznie w projekcie uchwały.

Wobec braku pytań ze strony radnych, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omówione propozycje nazw.

Komisja zaopiniowała propozycję nazwy „Forsycji” pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Następnie Komisja zaopiniowała propozycję nazwy „Turniowa” pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

4/ ad. pytanie mieszkańca (biorącego zdalny udział w posiedzeniu Komisji) o to, czy karty biblioteczne mogą być ważne przez 5 lat, czy corocznie muszą być przedłużane?

M. Żylik – zadeklarował, że skontaktuje się z Dyrektorem MBP w tej sprawie.

J. Leszczyńska –  poinformowała, że karta jest wydawana bezterminowo i jest to zapisane w Regulaminie Biblioteki.

P. Słowik – uznał, że coroczna weryfikacja czytelników to generowanie niepotrzebnej pracy biurowej. Warto rozważyć wprowadzenie takiej zmiany, która umożliwi aktualizację co 5 lat.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/11/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/12/07 13:20:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/12/07 13:20:54 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/11/16 14:45:02 nowa pozycja