Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.10.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 17 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. przedłużenia umowy użyczenia gruntu położonego przy ul. Seledynowej 50 - teren Skatepark na osiedlu Bukowym.
4. Opiniowanie projektów uchwał:
- 93/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Rymarskiej 69, stanowiącej działkę nr 11 o pow. 0,1415 ha, obr. 4180,
- 94/19 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 95/19 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Starego - T. Starzyńskiego.
5. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 11/2019; 12/2019 - WZiON.
6. Zapoznanie się z korespondencją.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 13 marca 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-7; przeciw-0; wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 20 marca 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-7; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Informacja nt. przedłużenia umowy użyczenia gruntu położonego przy ul. Seledynowej 50 - teren Skatepark na osiedlu Bukowym.


Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski poinformował zebranych, że do Komisji wpłynął wniosek z Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże (zał. 3) w sprawie wsparcia starań Fundacji o przedłużenie umowy użyczenia gruntu na kolejne trzy lata, na dotychczasowych warunkach, na którym znajduje się skatepark na osiedlu Bukowe – Klęskowo.

Wioleta Smykowska Prezes Zarządu Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże powiedziała, że umowa wygasła z końcem lutego. Zwrócono się o przedłużenie umowy na dotychczasowych warunkach, ale nie otrzymano odpowiedzi w tej sprawie. Zwróciła się o pomoc do Komisji w tej sprawie. Dodatkowo powiedziała, że Fundacja na terenie prawobrzeża prowadzi szereg działań aktywizujących dzieci, młodzież i osoby starsze, a zmiana warunków umowy – podniesienie opłaty z tytułu użyczenia gruntu będzie dla Fundacji nie do udźwignięcia.

Marcin Balbuza Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu powiedział, że umowa została zawarta na zasadzie współfinansowania. Aktualnie rozstrzyga się kwestia zwrotu podatku VAT. Ma on zostać ściągnięty do 2020 r.

Wobec powyższego Komisja w wyniku głosowania: za-6; przeciw-0; wstrzym.-1 przyjęła wniosek o następującej treści:

Komisja wnosi w sprawie poparcia starań Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" o przedłużenie umowy użyczenia gruntu nr S-75/D1/04, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, położonego przy ul. Seledynowej 50 (działka nr 61 z obr. 155), na dotychczasowych zasadach nieodpłatnego użytkowania na okres trzech lat.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał


 

- 93/19 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Rymarskiej 69, stanowiącej działkę nr 11 o pow. 0,1415 ha, obr. 4180,

Małgorzata Angrot – Glińska Główny Specjalista Referatu ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami dokonała wprowadzenia. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 93/19.

- 94/19 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

Wprowadzenia dokonała Sylwia Jakubik – Podolska Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Witold Dąbrowski powiedział, że z mapy wynika, iż Baczyńskiego 1 i 9 nie sprzedajemy. Zapytał dlaczego jest to tak szatkowane.

Anna Szotkowska Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedziała, że do procedury przystępuje się na wniosek.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 94/19.

- 95/19 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Starego - T. Starzyńskiego.

Wprowadzenia dokonała Sylwia Jakubik – Podolska Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radna Grażyna Zielińska zapytała do kogo należy budynek usytuowany na działce ¾, jaki jest jej stan władania.

Sylwia Jakubik – Podolska odpowiedziała, że to własność parafii.

Komisja w wyniku głosowania: za-5, przeciw-1, wstrzym.-1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 95/19.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 11/2019; 12/2019 - WZiON.


Wykaz nieruchomości: 11/2019 (znak: WZiON-I.6840.16.2018.PJ, UNP: 7422/WZiON/-XIV/18) - (zał. 4). Wprowadzenia dokonała Sylwia Jakubik – Podolska Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 12/2019 (znak: WZiON-I.6840.233.2017.SS, UNP: 76630/WZiON/-XIII/17) - (zał. 5). Wprowadzenia dokonała Sylwia Jakubik – Podolska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 6.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach:

  • Zał.6 wniosek mieszkanki w sprawie zmiany mpzp Pogodno – Somosierry 2. Radny Jan Posłuszny
  • Zał.7 odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta dot. wniosku mieszkanki w sprawie zmiany mpzp Pogodno – Somosierry 2.
  • Zał.8 pismo mieszkańca w sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych.
  • Zał. 9 odpowiedź WMiRSPN w sprawie pisma mieszkańca dot. wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych.
  • Zał.10 pismo w sprawie mieszkania.
  • Zał. 11 WMiRSPN pismo w sprawie mieszkania.
  • Zał. 12 odpowiedź ZBiLK w sprawie mieszkania.
  • Zał. 13 pismo w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy punktu gastronomicznego przy ul. Wyzwolenia. Anna Szotkowska powiedziała, że Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego prowadzi sprawę, ponieważ mówimy o zajęciu pasa drogowego. Na dzień dzisiejszy wnioskodawca korzysta z gruntu na zasadach bezumownego korzystania. Wg stanu prawnego, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie ma możliwości zawarcia kolejnej umowy. Czesław Jędrzejewski właściciel Szaszłykarni zauważył, że droga w tym miejscu nie powstanie, ponieważ teraz już nie ma na nią miejsca. Powiedział, że poświęcił mnóstwo czasu, aby lokal przyjął się w tym miejscu. Dodał, że prowadzi punkt gastronomiczny od 10 lat, spełnia wszystkie wymogi sanitarno – kanalizacyjne. Radny Przemysław Słowik powiedział, że mpzp w tym miejscu zakładał uporządkowanie terenu między Placem Rodła a ul. Rayskiego, chodziło o usunięcie czerwonych budek gastronomicznych. Ponadto zakładał również budowę ul. Nowowielkopolskiej. Dziś wiemy, że ona nie powstanie. Wg radnego plan nie przystoi do realiów, uważa, że należy ponownie zająć się tym planem. Stwierdził, że Szaszłykarnia nie wadzi nikomu. Dodał, że powinno się uszanować przedsiębiorców, tym bardziej, że w tym miejscu nie powstanie nic innego. Radny Jan Posłuszny zapytał co radni mogą zrobić, aby punkt gastronomiczny pozostał w tym miejscu. Anna Szotkowska odpowiedziała, że formalnie, ze względu na niezgodność z mpzp, nie można wydać decyzji. Plan zakładał uporządkowanie przestrzeni – reklam i kiosków. Jeżeli otworzymy ten plan to wrócimy do punktu wyjścia. Zmiana planu może wywołać szersze konsekwencje. Zaproponowała rozważenie zmiany lokalizacji. Wiceprzewodnicząca Komisji Dominika Jackowski zauważyła, że przed przystąpieniem do zmiany planu, należy zmienić studium. Wobec czego nie mamy prawa podjąć takiej uchwały. Dodała również, że tworzy się mpzp po to, aby porządkować przestrzeń publiczną. Po to są okresy przejściowe wejścia w życie,  aby zrewidować swoje plany. Zapytała czy jest zgoda Architekta Miasta na pozostawienie tej gastronomii. Zofia Fiuk – Dymek Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta przy sporządzaniu tego planu została przyjęta jedna zasada, aby handel znajdował się w obiektach stałych. Dodała, że jest to bardzo atrakcyjne miejsce Szczecina. Powiedziała również, że droga w planie jest ujęta, ale czy ona zostanie zrealizowana tego nie potrafi powiedzieć. Wobec powyższego Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski stwierdził, że nie ma konsekwencji w dyskusji. Zauważył, że nie można nikomu mówić jak i w jakich warunkach ma prowadzić swoją działalność. Zaproponował przeprowadzenie wizji lokalnej dniu 8 maja br. Komisja w wyniku głosowania: za-9; przeciw-0; wstrzym-0 wyraziła zgodę na wizję lokalną.


Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Dominika Jackowski zwróciła się z prośbą do Biura Planowania Przestrzennego Miasta, o udostępnianie radnym treści projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami graficznymi, a także prognozą finansową skutków planistycznych na etapie opiniowania projektów.

Zofia Fiuk – Dymek odpowiedziała, że tak będzie.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/04/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/06/12 11:36:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/06/12 11:36:57 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/12 08:05:49 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/04/10 13:27:35 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/04/04 15:05:37 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/04/04 14:40:56 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/04/04 14:22:08 nowa pozycja