Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.29.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 20 LIPCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 11:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 15 czerwca br.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 15 czerwca br.


 

Komisja w wyniku głosowania:

  •  za- 5 (jednomyślnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 15 czerwca  bez  uwag


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski - przedstawił zebranym wnioski, które wpłynęły w sprawie nazewnictwa ulic

  • przedłużenie nazwy „ulicy Elżbietańska”–zgodnie z wnioskiem współwłaścicieli  – załącznik nr 3 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta - opiniuje pozytywnie wniosek – opinia stanowi załącznik do protokołu.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za-5 (jednomyślnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie przedłużenia  nazwy  ulicy „Elżbietańska”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji  oraz MKZ  celem wydania opinii w sprawie.

  •  przedłużenie nazwy  „ Deszczowa  " – zgodnie z wnioskiem  właścicieli działki drogowej; - komplet dokumentów wraz z opinią Geodety Miasta stanowi załącznik nr 4 do protokołu

 W. Wnuk Geodeta Miasta - opiniuje negatywnie wniosek o  przedłużenie nazwy, zdaniem pionu Geodety Miasta powinna to być nadana nowa nazwa ulicy, drogi mają inny status.

W imieniu wnioskodawców głos zabrał P. Łanowiecki- który poinformował, iż w związku z negatywną opinią geodety przygotowali nowe propozycje nazw ulicy: Motyli, Skrzatów, Jabłonkowa, Wietrzna.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za - 5 (jednomyślnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „Wietrzna”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ a także RO  celem wydania opinii w sprawie.

  • nadania nazwy " Stawki " „ Adamków”– zgodnie z wnioskiem firmy DELUX INVESTMENT właściciela działek drogowych - komplet dokumentów wraz z opinią Geodety Miasta stanowi załącznik nr 5 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta – ww. nazwy nie konweniują z nazwami ulic sąsiednich  np. Wronia, Drozdowa lub Laurowa, Imbirowa, Szafranowa , a także Joanny, Anny, AnnyMarii. Nie wiemy ponadto od czego pochodzą zaproponowane nazwy „Adamków” i „Stawki”.

Przewodniczący Komisji W.  Dąbrowski- zwrócił uwagę , iż właściciel początkowo wnosił do RO o wyrażenie opinii dla nazw „Pergolowa” i „Tarasowa”, w swym piśmie jest skłonny podtrzymać ten wniosek.

Radny W. Dzikowski- popiera wniosek właściciela, który ma prawo do wybrania nazwy.

Radny J. Posłuszny- jest tego samego zdania.

Radna M. Myśliwiec- kontaktowała się z RO, która poinformowała, iż przedstawiła wnioskodawcom listę ewentualnych nazw ulic  do wyboru, propozycje te powstały w wyniku ustaleń z mieszkańcami Osiedla.  

W związku z powyższym Komisja po wysłuchaniu wszystkich argumentów, w wyniku głosowania: za - 5 (jednomyślnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy Pergolowa, Tarasowa. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i MKZ  celem wydania opinii w sprawie

  • nadania nazwy ulicy "Puszczy Bukowej”– zgodnie z wnioskiem współwłaścicieli  działki  drogowej - komplet dokumentów  stanowi załącznik nr 5 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta – być może warto zastanowić się nad nadaniem nazwy przy „Przy Puszczy Bukowej”, wskazana działka jest własnością osób podpisanych pod wnioskiem, nazwy takiej nie ma w Szczecinie.

Radny W. Dzikowski– czy nie istnieje obawa, iż będą pomyłki adresowe bowiem są na terenie Puszczy Bukowej leśniczówki adresami. Wnosi o przegłosowanie ww. wniosku.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za -1, przeciw- 3, wstrzym.- 1 zaopiniowała negatywnie wniosek i nie podjęła inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania nazwy ulicy

  • nadania nazwy ulicy "Diamentowa”– zgodnie z wnioskiem współwłaścicieli  działki  drogowej - komplet dokumentów  stanowi załącznik nr 7 do protokołu

Przewodniczący Komisji W.  Dąbrowski – poinformował, iż nie rozpatrujemy wniosku bowiem  nie spełnia wymogów formalnych,  zgodnych z Uchwałą NR XXXVII/699/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie (z poźniejszymi zmianami).

Komisja przyjęła tą propozycje przez aklamację.

  • wpisania do Banku Nazw Ulic  postaci „Franciszka Potocznego” – zgodnie z wnioskiem  - komplet dokumentów  stanowi załącznik nr 8 do protokołu

       Komisja nie podjęła decyzji w sprawie opiniując wniosek negatywne.   Postać Franciszka Potocznego jest niewątpliwie godna uhonorowania, jednakże komisja  przyjęła zasadę rekomendowania Radzie Miasta  osób godnych wyróżnienia związanych ze Szczecinem. Komisja zgodziła się z opinią Godety Miasta, który przekazał informację,  iż w mieście Szczecinie jest  nadana nazwa ulicy "Potoczna", co może powodować pomyłki adresowe.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radna M. Myśliwiec- zgłosiła wniosek dot. ujęcia w budżecie miasta na rok 2021 zadania remont tj. połączenie ulicy Judyma z ulica Zdrową  ( zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego).Zadanie to jest niezbędne do zrealizowania z uwagi na bezpieczeństwo ppoz ; kilkukrotnie strażacy zgłaszali problem braku przejazdu.

Radny W. Dąbrowski- poprosił wnioskodawczynię o przygotowanie uzasadnienia.

Komisja przyjęła ww. wniosek po uzyskaniu uzasadnienia przekaże go do Prezydenta m. Szczecina.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/07/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/08/31 11:50:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/08/31 11:50:47 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/22 11:40:41 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/10 13:27:24 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/09 09:00:04 nowa pozycja