Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.74.2023
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 224/23 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok,
- 225/23 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- 226/23 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027,
- 227/23 - wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 16.05.23 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- 224/23 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok,
- 225/23 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- 226/23 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027,
- 227/23 - wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,


D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Omówiła dochody bieżące tj. uzupełnienie subwencji ogólnej, korekty wynikające ze zmiany ustawy o PCC, rozliczenia spraw sądowych, rozliczenia finansowe z tytułu podatku VAT, subwencję oświatową oraz wpływy z opłat za świadczone usługi publiczne. W kwestii wydatków bieżących skupiła się na przekazała danych dot. edukacji, transportu oraz pomocy społecznej. Poinformowała o zwiększeniu rezerwy ogólnej o 8 mln zł oraz o przekazaniu 13,7 mln zł na przewozy autobusowe i tramwajowe. P. Skarbnik podkreśliła, że zmiana budżetu nie zmienia deficytu.

J. Balicka – zapytała, o ile trzeba będzie zwiększyć budżet przyszłego roku na wynagrodzenia dla pracowników? Pytanie zadała w kontekście kolejnych podwyżek kwoty wynagrodzenia minimalnego.

D. Pudło – Żylińska – przypomniała, że rezerwa na wynagrodzenia na początku 2023 roku wynosiła 61 mln zł. Dziś jest zerowa. Została całkowicie rozdysponowana. Przed nami historyczny wzrost najniższej krajowej. Gdybyśmy dziś chcieli w podobny sposób podnieść wynagrodzenia pozostałym pracownikom samorządowym, potrzebowalibyśmy 90 mln zł.

R. Lewandowski – zapytał o zadanie „Żagle 2023”: jakie kwoty zostały wydane na ten cel?

D. Pudło – Żylińska – poinformowała, że plan na 2023 rok to 4,4 mln zł. Wykonanie: 2,7 mln zł. Zadanie nie zostało jeszcze ostatecznie rozliczone.

Ł. Kadłubowski – zapytał o ubytek w budżecie Miasta z tytułu utraty wpływów z podatku PCC (20 mln zł): czy takie ubytki przewiduje się tu w latach kolejnych?

D. Pudło – Żylińska – powiedziała, że należy się tego spodziewać.

Ł. Kadłubowski – zapytał, na co przeznaczono 9 mln zł z rezerwy ogólnej? Czy radni mogą otrzymać zestawienie tych wydatków na koniec roku?

D. Pudło – Żylińska – zadeklarowała przekazanie takiego sprawozdania. Wyjaśniła też, że środki o które pytał radny, przeznaczono na zwiększenie wydatków w jednostkach. Najczęściej są to remonty oraz zakup energii elektrycznej i mediów.

E. Łongiewska – Wijas – zauważyła, że wraz z uchwałą o zmianach w budżecie 2023 r. Rada Miasta procedować będzie także uchwałę w spr. współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Są w niej zadania i kwoty. W noweli budżetowej zwiększamy środki dla organizacji pożytku publicznego. Radna zapytała, czy z automatu następuje zmiana w uchwale o współpracy z organizacjami?

D. Pudło – Żylińska – powiedziała, że terminy związane z uchwałą o organizacjach pożytku publicznego sprawiają, że wpisujemy kwoty, jakich jeszcze nie mamy. Ta uchwała ma charakter deklaratywny. Konkretne liczby będą wynikać z budżetu.

E. Łongiewska – Wijas – dopytała, czy w związku z tym, skoro jest to deklaracja, radni mogą w ciągu roku zmienić zapisy uchwały o organizacjach pożytku publicznego?

D. Pudło – Żylińska – powiedziała, że tak. To są wyłączne kompetencje Rady Miasta.

Następnie A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – omówiła ogólnie proponowane zmiany w budżecie majątkowym.

M. Waszak – Dyrektor WMiRSPN – omówiła zmiany w sferze „Gospodarka mieszkaniowa”: Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych, Przyłączenie budynków do nowej sieci wodnokanalizacyjnej, Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska, Zarządzanie nieruchomościami.

J. Balicka – zapytała, czy zadanie „Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska” jest realizowana w ramach SBO?

M. Waszak – potwierdziła.

Ł. Kadłubowski – zapytał o budynek przy ul. Kolumba 6. Dochodzi w nim do zalewania piwnic. Komisja, która rozpatrywała skargę, otrzymała zapewnienie, że ten remont będzie wykonany.

M. Waszak – potwierdziła, ze zadanie zostało ujęte w budżecie ZBiLK.

Następnie M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił dokumenty związane ze zmianą budżetową tj. WPF i WPRS. Przedstawił największe zmiany w budżecie majątkowym w sferze Transport i komunikacja, Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, Pomoc społeczna i ochrona zdrowia, Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja, Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, na jakim etapie jest sprzedaż działki przy ul. Dworcowej?

A. Szotkowska – powiedziała, że nie ma jeszcze ogłoszenie, robiony jest wykaz. Na www.miastooferuje są wszystkie aktualne daty. Zadeklarowała przekazanie radnej kalendarium.

E. Łongiewska – Wijas – nawiązała do kwestii oczyszczania miasta i zgłaszanego przez nią problemu opróżniania śmietników na parkingu i skwerze przy ul. Zwierzynieckiej/ Niedźwiedziej/ Świstaczej.  Od czasu ostatniej rozmowy na ten temat (wiosna br.) nic się tam nie zmieniło. A przecież wokół zrobiono wiele dobrego. Sama realizacja inwestycji zasługuje na pochwałę, modelowo wpisuje się we współczesne mechanizmy partycypacji, spełnia wszystkie założone funkcje. Radna poprosiła o interwencję w tej sprawie.

A. Szotkowska – przyjęła zgłoszenie radnej.

Ł. Kadłubowski – zapytał o zadania realizowane z KPO. Przypomniał, że termin ich realizacji mija w 2026 roku.

M. Przepiera – przypomniał, że najpierw musi być nabór. Jeśli chodzi o KPO robi to strona rządowa. Zrobiono już dwa nabory: na program „Maluch Plus” oraz na zakup autobusów elektrycznych. Jeżeli zadania mają być zakończone w 2026 roku, tonie później jak w połowie 2025 r. powinna być podpisana umowa na zakup autobusów. Czyli przetarg powinien być ogłoszony na koniec 2024 roku.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie omówione projekty uchwał.

  • Projekt uchwały Nr 224/23 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rokzaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 1.
  • Projekt uchwały Nr 225/23 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinzaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 3, przeciw – 0, wstrzym. – 3.
  • Projekt uchwały Nr 226/23 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 3, przeciw – 0, wstrzym. – 3.

 

  • Projekt uchwały Nr 227/23 w spr. wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

D. Pudło – Żylińska – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Pytań nie zgłoszono.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2023/10/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2023/10/31 14:19:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2023/10/31 14:19:51 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2023/10/05 08:25:32 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2023/10/04 11:56:31 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2023/10/03 12:26:15 nowa pozycja