Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.63.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 14 LISTOPADA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Omówienie budżetu miasta na rok 2023 w dziale merytorycznym komisji (ze szczególnym uwzględnieniem Straży Miejskiej).
4. Nazewnictwo ulic.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodniczący Komisji B. Baran - poinformował  zebranych, iż posiedzenie komisji jest transmitowane na żywo - zebrani nie zgłosili uwag. W związku z wejściem nowej ustawy w życie,  posiedzenia komisji  odbywają się w formie stacjonarnej lub zdalnej, po wcześnejszym przegłosowaniu przez komisje trybu zdalnego. Nie ma formuły  posiedzeń hybrydowych.  


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania za- 8 jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia w dniu  29 września 2022 bez uwag. 


Ad. pkt. 3.
Omówienie budżetu miasta na rok 2023 w dziale merytorycznym komisji (ze szczególnym uwzględnieniem Straży Miejskiej).


M. Pieczykolan Zastępca Dyrektora WZKiOL – przedstawił informację nt. procedury i stanu przygotowania m. Szczecina do sprzedaży węgla, Miasto Szczecin podjęło decyzję, iż dystrybucją węgla będą zajmować się profesjonalne firmy. Jako pierwsze wspólny wniosek złożyły cztery podmioty współpracujące - szczecińskie firmy zajmujące się profesjonalnie sprzedażą węgla: Przedsiębiorstwo Handlowe Węglobud, Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Kolski, Passa Michał Karaś, Andrzej Pawełczyk. Wniosek ten został zaakceptowany i jeszcze w środę firmy zarejestrują się na stronie podmiotu wprowadzającego, czyli wskazanej spółki dostarczającej węgiel z ramienia rządu. Wnioski od mieszkańców  o wydanie zaświadczenia można złożyć od 8 listopada 2022 r. osobiście w Urzędzie Miasta Szczecin,  w Szczecinie dodatek węglowy wypłacono już5828 gospodarstwom, a do tej pory zweryfikowano ponad 9tys. wniosków. Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach rozpocznie się dopiero po podpisaniu umowy i udostępnieniu węgla przez podmiot wprowadzający.

W dalszej części porządku obrad p. D. Pudło- Żylińska Skarbnik Miasta - omówiła projekt budżetu m. Szczecina na rok 2023 w szczególności omawiając sferę bezpieczeństwa i porządku publicznego (w budżecie jest przeznczonych na bezpieczeństwo 120 mln. zł.;  porządek publiczny to  kwota 48 mln. zł.; zadania zlecone: Komenda Miejska Straży Pożarnej 33 mln. zł., Straż Miejska 12 mln. zł.). Zaplanowano podwyżki wynagrodzenia, które mają objąć wszystkie jednostki organizacyjne wraz z jednostkami kultury  przeznaczając kwotę na ten cel 61,7 mln. zł.

Przewodniczący  Komisji  B. Baran – w miesiącu listopadzie ubiegłego roku odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi SM, które postulowały potrzebę wzrostu zatrudnienia, doposażenie samochodów, a także godziwą płace - na jakim etapie jest realizacja postulatów?  

Komendant SM K. Mechliński- jako pracodawca zawsze zależy mu na lepszym wynagrodzeniu pracowników, raz na kwartał stara się wypłacać premię uznaniową oczywiście w zależności od posiadanych środków, po posiedzeniu komisji wystosował prośbę o dofinansowanie SM do Prezydenta Miasta i otrzymał w bieżącym roku kwotę 540 tysięcy złotych (brutto), którą przeznaczył na premie, obecnie w SM jest  5.5 wakatów, do końca stycznia będzie ich 8, trwa nabór. Był w sporze ze związkami zawodowymi odnośnie stałych  podwyżek płacy, nie dotyczy to premii.

M. Woźniak Organizacja Związkowa ZZFo PSM-  brak odpowiedniego wynagrodzenia w SM przekłada się na jakość wykonywanych usług, aplikant otrzymuje kwotę 3300 brutto, nie ma chętnych wśród młodych ludzi, w związku z tym przychodzą ludzie starsi, którzy mają ograniczenia zdrowotne, nie wiążą się z firmą bo przychodzą raczej dorobić. Samo wyszkolenie i umundurowanie strażnika to są wysokie koszty, które należy pokryć ze środków SM. Proszą również o dofinansowanie do taboru, stan pojazdów jest zły, naprawy wymagają dodatkowych kosztów, nie posiadają specjalistycznego sprzętu do przewozu osób nietrzeźwych, powinien on być z klatką, klimatyzowany. Zmienił się klimat, w lato borykamy się z upałami. Kolejnym problemem jest brak systemu, który udrożniłby pracę strażnika, do tej pory muszą przepisywać swojej notatki z kartek do systemu, efektywniejszym byłoby wpasowanie wszystkiego od razu do systemu ewindencjonowania interwencji. Podjęta przez Radę Miasta Strategia Rozwoju Straży Miejskiej na lata 2010-2018, która zakładała zatrudnienie na poziomie 290 strażników stanęła w miejscu. Jaka będzie przyszłość SM? chcą pomocy dla tych strażników, którzy zostali i chcą nieść pomoc społeczności lokalnej.

 

P.Mazur  Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność- od ostatniego spotkania nic się nie zmieniło, nie otrzymali żadnego nowego samochodu, znaczącej podwyżki, chce żeby radni popatrzyli inaczej na prace strażnika, która jest wymagająca, dyżury są całodobowe; niedziele i święta, dodatkowe zadania związane z covidem, pomocą przy uchodźcach z Ukrainy. Ze swoich zadań wywiązują się z nawiązką-  chociażby wysokość wpływów z mandatów, znacznie powyżej planu. Jako formacja nie mają żadnych przywilejów, pracują do 65 roku życia.

Radny K. Romianowski- zapytał o podwyżkę płac dla strażników, kiedy była ostatnia znacząca?

P. Mazur- były to regulacje płac na poziomie 12o-180 zł.

Radny Ł. Tyszler – zapytał czy organizacje związkowe są gotowe na debatę, być może istnieje potrzeba debaty na niwie rządowej o przyszłość straży miejskiej?

M. Woźniak Związek Zawodowy SM- są gotowi na debatę zarówno w sferze  naszej lokalnej SM jak i debatę ogólnopolską, wnosili do ministerstwa o przekwalifikowanie straży w  policję municypalną, wnioski utknęły. SM jest zadaniem własnym gminy, to RM może kreować jej  strategię rozwoju. Odpowiadając na pytanie, tak byli zaangażowani w pracę podczas covid, na zasadzie delegacji, do współpracy przy Wojewodzie.

Radny W. Dzikowski- kilkanaście lat temu radni wizytowali Kraków gdzie zapoznali się z działalnością tamtejszej Straży Miasta, na kanwie tego podjęli decyzję o stworzeniu nowego dokumentu jakim była Strategia Rozwoju Straży Miasta Szczecina, która zakładała rozwój szczecińskiej straży, zatrudnienie nawet 290 strażników. W latach lepszej kondycji finansowej miasta,  udawało się realizować założenia strategii, wymieniliśmy park samochodów w straży, niestety teraz  wszyscy borykamy się z problemami finansowymi, do miasta przychodzą wszystkie jednostki organizacyjne, rola radnego jest trudna,  nie możemy nikogo faworyzować.

Przewodniczący Komisji B. Baran  – być może zasadne jest przeznaczenie środków pozyskanych z  wolnych etatów na dofinansowanie obecnych etatów straży miejskiej, co zahamuje odpływ pracowników.

Radna S.Biernat- zapytała o referat profilaktyki, ile obecnie liczy osób, wie, że w trakcie covidu strażniczki były oddelegowane do innych prac, jak teraz to wygląda?

M. Woźniak SM- obecnie referat liczy 5 osób, jednakże ww. omawianej strategii miał stanowić 10-cio osobową załogę.

Przewodniczący Komisji B. Baran- zaproponował, aby radni w swoich klubach podczas omawiania założeń do budżetu miasta na rok 2023 mieli na uwadze potrzeby SM, wnosi aby fundusze powstałe z vakatów w SM zagospodarować na podwyżkę płac dla strażników.

Radny Ł. Tyszler- zawsze przekazuje klubowi ustalenia z merytorycznych komisji RM, podkreślił, iż rola SM jest służebna ale nie służalcza, oczywiście powinniśmy pomóc, jednakże, nie chciałby aby radni ustalali politykę płacową urzędników. Niewątpliwa potrzebą jest zakup klimatyzowanego samochodu z klatką do przewozu osób w stanie nietrzeźwym. Tak samo jak i dyskusja w klubach o przyszłości straży.


Ad. pkt. 4.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący  Komisji  B. Baran – przedstawił zebranym stanowisko Zespól Nazewnictwa Miejskiego  w sprawie wniosków będących przedmiotem obrad komisji (załącznik nr 3 do protokołu) oraz  zapoznał zebranych z  wnioskami  skierowanymi  do komisji w sprawie nazewnictwa ulic:

  • nadania nazwy ulicy (przedłużenia nazwy istniejącej)  KRYSZTAŁOWA   – załącznik nr  4 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje pozytywnie wniosek. 

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: 7 jednogłośnie   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy (przedłużenia nazwy istniejącej) ulica „Kryształowa”, przekaże do komisji Kultury i Promocji.  

  •  nadania nazwy  ulicy JANA BRZECHWY   – załącznik nr 5 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje pozytywnie wniosek. 

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy JANA BRZECHWY, przekaże do komisji Kultury i Promocji.  

  •  nadania nazwy  ulicy (przedłużenia nazwy istniejącej)   MIRABELKI    – załącznik nr  6  do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje pozytywnie wniosek, wnosi o przedłużenie nazwy o działkę  19/39 obręb 3081 

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie  przedłużenia nazwy istniejącej   MIRABELKI  (z wnioskiem Geodety Miasta) , przekaże do komisji Kultury i Promocji.  

  •  nadania nazwy  ulicy ANIELSKA    – załącznik nr 7 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje pozytywnie wniosek. 

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 4, wstrzym.- 3  zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy Anielska, przekaże do komisji Kultury i Promocji.  

  •  nadania nazwy  ulicy CHOCHOŁOWSKA  

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje pozytywnie wniosek. 

Radny W. Dąbrowski-  wnosi o  odesłanie wniosku celem przedstawienia opinii Geodety Miasta  w zakresie ewentualnego przedłużenia nazwy ulicy o kolejne działki.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednogłośnie) przyjęła ww. wniosek.

Komisja    w odpowiedzi na   wniosek/petycję złożoną przez Prezesa Zarządu Fundacji "POLANSKI - Foundation" pismem z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie upamiętnienia postaci Artura Rubinsteina w Szczecinie, przyjęła stanowisko Zespołu Nazewnictwa Miejskiego, który skierował wniosek do Banku Nazw  Ulic  celem rozpatrzenia w momencie pozyskania wolnej  przestrzeni miejskiej, na terenie której można uhonorować postać  Artura Rubinsteina ( za- 7 jednogłośnie) – załącznik nr 8 do protokołu.   


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/11/02, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/12/06 09:05:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/12/06 09:05:38 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/12/05 11:44:35 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/12/05 11:43:39 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/14 13:32:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/02 11:51:07 modyfikacja wartości
2022/11/02 10:11:14 modyfikacja wartości
2022/11/02 08:36:45 modyfikacja wartości
2022/11/02 08:36:11 modyfikacja wartości
2022/11/02 08:23:37 modyfikacja wartości
2022/11/02 08:23:05 nowa pozycja