Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.24.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 17 CZERWCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:30
Zakończenie posiedzenia - 11:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Metodologia przyznawania dotacji dla amatorskich klubów piłkarskich.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Metodologia przyznawania dotacji dla amatorskich klubów piłkarskich.


Radny Łukasz Kadłubowski – zapytał o to, w jaki sposób Wydział Sportu wspiera osiedlowe i uczniowskie kluby sportowe? Czy Wydział Sportu ma kontakt z Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej? Czy liczba zgłoszonych zawodników w ramach klubu ma wpływ na wielkość dotacji?

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – poinformował, że Wydział Sportu skupia się na kształceniu młodzieży i klubach młodzieżowych. Dla uczniowskich klubów sportowych jest oddzielny dedykowany konkurs (z kwotą 550 tys. zł). Wydział współpracuje z Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej, m.in. przy organizacji wspólnych turniejów oraz bieżących tematów.

Radny Łukasz Kadłubowski – doprecyzował, że w pytaniu chodziło mu o osiedlowe kluby sportowe (np. Progres Warszewo i Future Football). Zapytał, czy Wydział zasięga opinii Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ilości zawodników zgłaszanych do rozgrywek, czy liczba ta ma wpływ na przyznawane dotacje?

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – odpowiedział, że z tymi dwoma wymienionymi podmiotami Wydział nie współpracuje, ponieważ nie ma konkursu dedykowanego klubom osiedlowym. Możliwa jest współpraca na poziomie Małych Dotacji, ale kluby te nie złożyły takich wniosków. Przy konkursach Wydział zwraca się do Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej w celu weryfikacji list zawodników przekazanych przez klub.

Radny Mirosław Żylik – zapytał o to, jaki jest status prawny klubów osiedlowych (w jaki sposób są one rejestrowane: czy przez KRS czy ewidencję Miasta Szczecin)?

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – odpowiedział, że żaden klub osiedlowy się do Wydziału nie zgłosił, więc dotychczas nie było potrzeby zagłębiania się w tą kwestię.

Radny Mirosław Żylik – zauważył, że jeśli kluby osiedlowe są zarejestrowane, to mogą przystępować do konkursów klubowych.  Poinformował, że w tej chwili ministerstwo prowadzi programy, z których kluby mogłyby otrzymać dotację: „Klub” i „Szkolne kluby sportowe”.

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – poinformował, że istnieje kilka ścieżek finansowania klubów piłkarskich: pierwszy konkurs (styczeń-luty), drugi konkurs (maj-czerwiec), Małe Dotacje, Młoda Ekstraklasa, dodatkowe finansowanie związane z wynajęciem obiektów sportowych. Przy ocenianiu wniosków konkursowych Wydział zwraca uwagę przede wszystkim na poprawność rozliczeń z jednostkami miasta, ilość grup rozgrywkowych, aktualne miejsce w lidze, promocja miasta, wizerunek klubu (np. na portalach społecznościowych). Ważne jest to, czy kluby informują o finansowym wsparciu Miasta. Za spełnienie tych kryteriów przyznawane są punkty. Są jednak wyjątkowe sytuacje i przypadki klubów, które wymagają indywidualnego podejścia (np. kiedy wniosek jakiegoś klubu teoretycznie powinien być odrzucony, ale klub jest w bardzo złej sytuacji i bez pomocy przestanie istnieć). Wówczas Wydział podchodzi do takich sytuacji indywidualnie i wdraża system naprawczy.

Radny Mirosław Żylik – zauważył, że ten rok jest szczególny pod względem rozliczeń (następuje obecnie aneksowanie umów).

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – zapewnił, że intencją Urzędu Miasta nie jest odebranie klubom pieniędzy. Właśnie dlatego umowy są aneksowane (dziennie spływa kilka takich wniosków).

Radny Marcin Biskupski – przywołał przykłady klubów, którym Wydział przyznaje pieniądze, pomimo tego, że ich kłopoty finansowe są konsekwencją niefrasobliwego zarządzania klubem. Powiedział, że jego zdaniem nie jest to właściwy kierunek, ponieważ te pieniądze mogłyby otrzymać kluby, które działają dobrze i we współpracy kreują swój pozytywny wizerunek. Powiedział, że Radni powinni mieć możliwość uczestnictwa jako obserwatorzy w posiedzeniach komisji, która przyznaje dotacje. Odnosząc się do kryteriów przyznawania dotacji powiedział, że dobrze byłoby wprowadzić kryterium pobierania opłat od rodziców dzieci na zakup sprzętu, transport itd.

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – wyjaśnił, że nawet kluby, które nie budują swojego dobrego wizerunku nie mogą być przez to automatycznie odrzucane z konkursu, ponieważ jest to tylko jedno z kryteriów. Wyjaśnił, że komisję przyznającą pieniądze organizuje Biuro Dialogu Obywatelskiego. Wydział Sportu zgłasza chęć przeprowadzania konkursu, a BDO ogłasza termin. Regulamin przewiduje możliwość zaproszenia do prac w komisji jedynie specjalistów w danej dziedzinie.

Radny Marcin Biskupski – zaproponował zmianę regulaminu oraz przeformułowanie wniosku o dotacje (aby był bardziej szczegółowy i zawierał więcej informacji).

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – wyraził obawę, że rozbudowanie formuły przygotowywania oferty za bardzo skomplikuje sprawę i kluby będą miały problemy z poprawnym przygotowaniem dokumentów.

Radny Mirosław Żylik – odnosząc się do swoich doświadczeń powiedział, że formuła powinna iść raczej w stronę upraszczania wniosków. Ważne jest także, aby położyć nacisk na pracę z młodzieżą.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał, jak wygląda procedura organizacji prac komisji konkursowej?

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – powiedział, że ramy konkursowe (np. kwoty) przygotowuje Wydział Sportu. Następnie informacja ta przekazywana jest do Biura Dialogu Obywatelskiego, które później występuje już jako organizator.

Radny Łukasza Kadłubowski – zapytał, kto na dzień dzisiejszy zasiada w komisji konkursowej?

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – odpowiedział, że jest to: osoba z Wydziału Sportu zajmująca się klubami, Dyrektor Wydziału Sportu, Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego, osoba z Biura Dialogu Obywatelskiego zajmująca się sportem, oraz eksperci ds. sportu (1-3 osoby) powoływani przez BDO.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – odnosząc się do kwestii formalnych prac komisji konkursowej powiedział, że Radni powinni mieć możliwość wzięcia udziału w jej posiedzeniach. Zapowiedział wystosowanie prośby do BDO o udostępnienie regulaminu i przedstawienie kwestii z prawnego punktu widzenia.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/06/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2020/08/17 10:11:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2020/08/17 10:11:32 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/02 08:08:57 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/06/15 12:12:56 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/06/09 13:15:24 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/06/09 13:09:04 nowa pozycja