Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.33.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wykazu nr 2/DDG/ZBiLK/2020 - ZBiLK.
3. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości 13/2020, 17/2020, 20/2020, 21/2020 - WZiON.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Rozpatrzenie wykazu nr 2/DDG/ZBiLK/2020 - ZBiLK.


Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski przypomniał, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji omawiany był wykaz (zał.3) dotyczący nieruchomości gruntowych 1/48 z obr. 4001 i 17/1 z obr. 4004 w przedmiocie zawarcia umowy dzierżawy gruntu o powierzchni 4149 m2 w trybie bezprzetargowym na 30 lat na rzecz Property Calbud Sp. z o.o. Sp. K. Dodał, że członkowie Komisji chcieli zapoznać się z treścią umowy, dlatego opiniowanie przedmiotowego wniosku zostało przełożone na kolejne posiedzenie.

Edward Osina Prezes Property Calbud Sp. z o.o. Sp. K. przedstawił zarys historyczny posiadanej nieruchomości. Powiedział, że działka została nabyta od komornika sądowego. Nieruchomość nie mogła zostać wydana po nabyciu ze względu na funkcjonowanie w tym miejscu „dzikiego domu starców”. Dodał, że za ten grunt, przez ponad 20 lat nie wpływały żadne podatki na rzecz miasta, a na teren nikt nie chciał wchodzić. W nieświadomości Calbud wylicytował tę działkę. Dodał, że były problemy z jej przejęciem. Powiedział, że po 5 latach udało się przejąć teren, ale po dodatkowej opłacie. Zapłacono za usypany cypel, gdzie powstały grody, które powodują, że ziemia nie rozsypuje się. Calbud zapłacił za to ponad 600 tys. zł., a Miasto ten cypel zaanektowało. Stwierdził, żeby rozpocząć inwestycję, uporządkowano teren, czyli rozebrano dom starców. Obecnie teren jest wciąż porządkowany, a Calbud w tym czasie płaci podatki. Dodał, że warunkiem inwestowania w tym miejscu było przejęcie części działki miejskiej, która absolutnie nie nadaje się do żadnej zabudowy. Linia przebiegu zabudowy przebiega na działce Calbudu i ona ogranicza jakiekolwiek inwestycje. Na działce miejskiej nikt nie może nic wybudować, więc nikt jej nie kupi. Wejście Calbudu uporządkowało cały ten teren. Koncepcja zagospodarowania polega na tym, żeby polepszyć teren, przy którym Calbud chce budować inwestycję. Jednak dla nich nie jest to interes. Koszt mariny to ok. 70-80 tys. za jedno miejsce postojowe, jeśli byłoby ich 100 to koszt zamknąłby się w granicach 8 mln zł. Natomiast na działce miejskiej nie będzie nic. Jeśli Calbud nie otrzyma zgody, wówczas wstrzymuje tę inwestycję. W mpzp przed działką należącą do spółki od głównej ulicy, jest parking, który miasto powinno wybudować. Dodał, że Calbud chciał kupić tę działkę, Prezydent Miasta nie wyraził zgody, wyrażono zgodę na wieczystą dzierżawę. Dodał, że wszelkiego rodzaju spekulacje związane z tym, że to jest jakiś wielki teren i on jest bardzo dużo warty, chciałby uciąć. Powiedział, że jeżeli są co do tego wątpliwości to prosi, aby tę inwestycję wykonać jako Gmina. Calbud byłby bardzo zadowolony z takiej sytuacji. Nie chcą tego wydzierżawiać za kolosalne pieniądze. Nie chcą też, aby był tam bałagan. Jeżeli nie będzie zgody to przynajmniej niech na tym terenie będzie porządek. Stwierdził również, że można wybudować inwestycję bez mariny. Taka opcja byłaby dla Calbudu najlepsza, ale odpowiedzialność firmy polega na tym, że skoro chce budować to jest zobowiązana w stosunku do ludzi, którzy kupią mieszkania, aby przed kupnem, wiedzieli co przed nimi jest. Inwestycja ta też polega na tym, iż chcą, aby Szczecin się rozwijał, by przyjeżdżali tu ludzie wykształceni, naukowcy, przedsiębiorcy, a miejsca gdzie będzie się dobrze mieszkać są bardzo istotne. Dodał, że patriotyzmem lokalnym chcą udowodnić, że robią to wspólnie z miastem. Jeśli miasto powie, że nie jest zainteresowane to Calbud się wycofa. Zatrzyma to na etapie koncepcji i będzie czekać, aż wszyscy dojrzeją. Dodał, że tu nie ma spekulacji nad tym, że ktoś chce coś tanio kupić czy przejąć po to, żeby zarobić, gdyż na tym się nie zarobi. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby miasto zainwestowało w marinę i miało ją w zarządzie. Powiedział również, że umowa, którą ZBiLK przestawił, jest dla Calbudu nie do zaakceptowania. Dodał, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby Calbud odkupił tę działkę i wówczas będzie to ich odpowiedzialność. Nie można stawiać takich warunków, że w ciągu 3 lat firma musi wykonać, a jeśli nie to będzie płacić kary umowne. Dodał też, że biorą pod uwagę sprzedaży tej działki.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski zapytał czy konieczna jest prezentacja umowy, czy można przejść do dyskusji. Zapytał czy są wątpliwości i pytania do zapisów zawartych w przedstawionej umowie przez ZBiLK (zał.4).

Radny Marcin Biskupski zapytał Prezesa Osinę, ile planowanych jest mieszkań na tej inwestycji i czy można szacować wartość jednego m2.

Edward Osina odpowiedział, że Calbud jest na etapie koncepcji i dzisiaj nie jest w stanie określić kosztów budynków oraz m2. Dodał, że filozofia działania firmy polega na tym, że chcą, aby cena była jak najniższa. Nie chcą, aby inwestycja odbiegała od ceny rynkowej. Największy problem stanowią garaże, bo teren ten należy podwyższyć. Koszty nie są niskie. Dopiero na podstawie szczegółowej koncepcji architektonicznej będzie można ocenić koszty. Dodał, że cała inwestycja uda się, jeśli wszystko będzie współgrało. Powiedział też, że Calbud nie rozpocznie inwestycji na swojej działce, gdy nie będzie mieć świadomości, co z tą częścią należącą do miasta.

Radny Łukasz Kadłubowski jest zdziwiony, że miasto w dalszym ciągu chce wydzierżawić ten teren, a nie sprzedać go. Nie rozwiano wątpliwości dlaczego na naradzie prezydenckiej podjęto decyzję dzierżawy, a nie sprzedaży tego gruntu. Za dzierżawę 30 letnią miasto otrzyma 180 tys. zł plus inne podatki. Zapytał jaka jest wartość gruntu w stosunku do uzyskanej kwoty przez dzierżawę. Zapytał też o umowę, ale zwrócił uwagę, że nie jest to umowa ostateczna. Jedna ze stron ma wątpliwości i istnieje możliwość jej modyfikacji na dalszych etapach.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski wyjaśnił, że firma Calbud wystąpiła z wnioskiem o wykup lub dzierżawę 30 letnią. Jeśli byłaby sprzedaż to wiele jednostek musiałoby wydać swoją opinię, co trwałoby bardzo długo. Dodał, że Rada Miasta nie jest stroną, która będzie podpisywać umowę. Jako komisja poprosiliśmy o wzór umowy, aby zapoznać się z nią i jakie są jej uregulowania prawne.

Radny Przemysław Słowik odniósł się do słów Prezesa Osiny. Powiedział, że nie było żadnych spekulacji, jednakże na poprzednim posiedzeniu komisji radni mieli niewielką wiedzę o tej inwestycji. Wizualizacje i animacje, które otrzymali poszerzyły ich wiedzę. Dodał, że ich obowiązkiem jest pytać i sprawdzać co się dzieje. Ma poczucie, że Prezes myśli jakoby chcieli coś blokować. Radni chcą mieć pełną jasność tematu zgodnie z tym, do czego zostali powołani. Muszą weryfikować wszystko, aby było zgodnie z prawem. Zauważył, że dobrze się stało, iż otrzymali umowę i że wciąż dyskusja trwa w tym temacie. Dodał, że nie można podjąć dobrej merytorycznie decyzji, skoro nie wie się o czym się dyskutuje. Zapytał jak będzie wyglądało zarządzanie mariną, w czyjej gestii to będzie – Calbudu czy miasta. Zapytał również dlaczego miasto podjęło taką, a nie inna decyzję żeby teren wydzierżawić długoterminowo, a nie sprzedać. Uważa, że sprzedaż może być lepszym rozwiązaniem.

Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami wyjaśniła, że wiele do powiedzenia w tej sprawie może mieć Pan Architekt Paweł Zaremba. Powiedziała, że analizowano ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mpzp zakłada bardzo szeroki dojazd do działki i w części dojazd ma przebiegać przez działkę będącą w użytkowaniu wieczystym Calbudu. Co oznacza, że wydzielenie tej działki pociąga za sobą roszczenie odszkodowawcze. Ustalono z BPPM, że droga o takich parametrach w tym miejscu jest niepotrzebna, może być przesunięta, wówczas zmieniłyby się ustalenia planistyczne dla obszaru pod parking. Parking o takich dużych parametrach w tym miejscu również jest niepotrzebny. Zrobiono kilka wariantów, m.in. zmianę w mpzp, która poprawi wykorzystanie tego gruntu. Zmiana w planie trwa. Natomiast dzierżawa mogłaby być już. Calbud mając wieloletnią umowę dzierżawy, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, mogą się ubiegać o zbycie, ale gdy dokonane zostaną stosowne zmiany w planie. Dodała, że obecnie dla nikogo nie są korzystne zapisy w planie. Wielka, szeroka droga dojazdowa, która prowadzi donikąd i ogromna przestrzeń pod parkingi, który w tym miejscu jest nieuzasadniony. Wie, że projekt zakłada dostęp publiczny, że taki będzie, ale jeśli umowa potrwa kilka lat, a następnie nastąpi wykup. Dzierżawa pokaże czego należy uniknąć, aby nie dochodziło do kolizji interesów osób z zewnątrz i tych, które tam zamieszkają. To jest jeden z wariantów, który spółka wskazała. Miasto nie narzuca takiej opcji. Dodała, że były trzy warianty. Wspólnie stwierdzono, że w tej sytuacji formalno – prawnej optymalnie jest wydzierżawienie tego terenu.

Radna Jolanta Balicka zapytała o zapis umowy, który mówi, iż jeśli wykonawca nie wywiąże się z podpisanej umowy w ciągu 3 lat wówczas grożą mu kary umowne.

Edward Osina zwrócił uwagę, że ta umowa dla Calbudu jest nie do zaakceptowania. Dodał, że ze ZBiLKiem muszą usiąść do sporządzenia nowych warunków umownych. Odpowiedział na pytanie radnego Słowika, iż dzierżawca, albo nabywca ziemi powinien zarządzać mariną. Calbud nie ma nic przeciwko dzierżawie na 30 lat, gdyż ich celem jest zamknięcie całej inwestycji. Zarządzać może inwestor, czy powołana firma która będzie zarządzać wspólnotą i jednocześnie można jej powierzyć zarządzanie mariną. Inwestycja kosztować ma ok. 7-8 mln zł. Nie zepnie się to w żaden sposób, aby Calbud mógł ją sfinansować i dać w prezencie miastu. Układają sposób zarządzania, który będzie korzystny dla wszystkich. Uważa, że mariną powinna zarządzać firma zewnętrzna bądź miasto, inwestor nie jest tym zainteresowany. Powrócił do zapisów umowy i powtórzył, że takie zapisy są nie do zaakceptowania. Uważa, że rozmowy nt. konstrukcji umowy należy rozpocząć od początku, swoje propozycje powinien przedstawić Calbud oraz ZBiLK, wówczas można dojść do konsensusu. Rozwiązaniem problemu byłaby sprzedaż gruntu. Calbud jest gotowy kupić grunt lub nabyć go w 30 letnią dzierżawę lecz w pełnym zrozumieniu i odpowiedzialności kto za co odpowiada.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski zaproponował, aby podejść z dozą zaufania do inwestora.

Radny Witold Dąbrowski cieszy się, że w Szczecinie są ludzie z wizją. Uważa, że Prezydent podjął słuszną decyzję proponując dzierżawę, a nie sprzedaż działki. Dodał, że nie uzyskał żadnego argumentu na 30 letnią dzierżawę, bo z koncepcji wynika, że to nie są, aż takie duże nakłady. Uważa za rzecz niebezpieczną, że jeżeli przez 30 lat terenem i mariną będzie zarządzać potencjalnie wspólnota, czyli może to być ktoś, kto będzie miał zupełnie inną wizję tego terenu niż miasto. Jeżeli nie padną dodatkowe argumenty, będę głosował przeciwko tej dzierżawie.

Edward Osina odpowiedział, że wszystko jest bardzo precyzyjnie zawarte w umowie, to jest jedna z propozycji. Sądził, że radni zaakceptują takie rozwiązanie.

Radny Mirosław Żylik boi się, że jeśli Komisja nie podejmie decyzji dzisiaj, to ten teren będzie stał pusty przez kolejne 30 lat.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Radny Maciej Ussarz wyłączył się z głosowania ze względu na wykonywany zawód.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-1, wstrzym.-4; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości 13/2020, 17/2020, 20/2020, 21/2020 - WZiON.


Wykaz nieruchomości: 13/2020(WZiON-I.6840.79.2020.MK, UNP: 20087/WZiON/-XIV/20) - (zał. 5). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 17/2020(WZiON-I.6840.59-62.2020.BS, UNP: 16902/WZiON/-XIII/20; UNP: 16913/WZiON/-XIII/20; UNP: 16915/WZiON/-XIII/20; UNP: 16919/WZiON/-XIII/20) - (zał. 6). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 20/2020(WZiON-I.6840.261.2019.MKa, UNP: 79000/WZiON/-XIII/19) - (zał. 7). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 21/2020(WZiON-I.6840.87.2019.RS, UNP: 28977/WZiON/-XIV/19) - (zał. 8). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-1, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Dominika Jackowski Wiceprzewodnicząca Komisji powiedziała, że Komisja otrzymała opinię prawną dotyczącą terenu przy ul. Przygodnej od dyrektor Latkowskiej. Skierowała tę opinię do własnego mecenasa, który zgodził się z opinią prawną przedstawioną przez Biuro Prawne Urzędu Miasta. Dodała jednak, że w opinii jej mecenasa (zał.9) Biuro Prawne nie sprawdziło innych rozwiązań prawnych jakie istnieją. Dodała, że celem Rady Osiedla Gumieńce nie było wprowadzenie sztywnego zapisu o oddaniu lokalu o funkcji żłobka lub przedszkola na własność miastu. Celem było poddanie pod rozwagę wydziału prawnego możliwości zawarcia stosownych zapisów w SIWZie (SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA) zamówienia przetargowego prowadzącego do wybudowania przez inwestora lokalu o funkcji przedszkola, a następnie oddania lub użyczenia go miastu na warunkach najmu lub dzierżawy za symboliczną kwotę. Powiedziała, że warunki najmu lub dzierżawy mogą być zawarte już w SIWZIe. Wobec tego, że przetarg jeszcze nie został ogłoszony, możliwe są modyfikacje SIWZu. Wydział prawny nie rozpatrzył innych możliwości prawnych które, mogły doprowadzić do wybudowania lokalu przedszkolnego przez inwestora. Po konsultacji prawnej mając wiedzę, iż dzierżawa lub najem jest możliwy w świetle obowiązujących przepisów, jeżeli tylko odpowiednie zapisy zostaną zawarte w SIWZie, złożyła wniosek formalny: o przenalizowanie przez wydział prawny stosownych zapisów w SIWZie które doprowadzą do wybudowania obiektu z lokalem usługowym w parterze o funkcji żłobka dla 63 dzieci i oddania lub udostępnienia lokalu do użytkowania przez miasto np. na zasadzie najmu lub dzierżawy za symboliczną opłatą. Wykonanie zobowiązania inwestora powinno zostać obwarowane stosowną karą umowną oraz klauzulą umożliwiającą dochodzenie odszkodowania przekraczającego k.u.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski stwierdził, że Komisja wie jakie są potrzeby dla miasta. Próbowano wpisać potencjalnemu nabywcy co będzie musiał na tym terenie wykonać. Z opinii prawnej wynika, że tego w taki sposób nie można zrobić, gdyż stan własności nastąpi wtedy, gdy zostanie podpisana umowa na budowę żłobka, a gdy go wybuduje może przystąpić do drugiego etapu. Wówczas staje się właścicielem tej nieruchomości. Takie działanie jest bardzo pożądane, ma swoje uzasadnienie tym bardziej, że na takiej zasadzie budują developerzy w Goleniowie, także we Wrocławiu oraz innych miastach wojewódzkich. Dodał, że jest sugestia Komisji, aby dyrektor Latkowska przeanalizowała ten temat ponownie i sprawdziła możliwości takiego rozwiązania. Zauważył, że należałoby zweryfikować te opinie w niezależnym biurze, gdyż jest to dobry kierunek, dzięki czemu pomoglibyśmy mieszkańcom.

Maria Latkowska poprosiła o przekazanie opinii sporządzonej dla radnej Jackowski, aby Biuro Prawne mogło się do niej odnieść. Wg jej wiedzy w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami nie można stosować wspomnianych zapisów. Dodała, że może są nowe orzeczenia, które pozwolą na zastosowanie takich zapisów. Nie zna takiego przypadku, aby w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży, można było postawić taki warunek.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski poprosił o wymienienie się opiniami. Dodał, że przy najbliższej okazji sprawa powróci na posiedzenie Komisji w sprawach różnych i wolnych wnioskach.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/06/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/09/18 13:54:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/09/18 13:54:49 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/06/10 12:20:13 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/06/08 11:41:53 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/06/05 15:46:23 nowa pozycja