Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.32.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 19 MAJA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 07.04.2020 i 27.04.2020.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
-Nr 97/20 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok
-Nr 100/20 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
-Nr 101/20 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 07.04.2020 i 27.04.2020.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 07.04.20 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 27.04.20 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta.


S. Lipiński – przedstawił aktualną informację nt. stanu finansów Miasta: poinformował, że spadek dochodów z PIT w porównaniu do kwietnia ub. roku, wyniósł 41%.  Przypomniał, że jest to podstawowe źródło dochodów Miasta. W CIT ubytek wyniósł 55%. Miasto musi funkcjonować, stąd decyzja o wzięciu kredytu, który rozwiąże problem z płynnością finansową. Ubytki występują także we wszystkich innych źródłach dochodów Miasta. Jednocześnie wydatki na każdej pozycji są wyższe.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Poinformował, że największą proponowaną zmianą jest kwota 10 mln zł na podniesienie kapitału zakładowego Lotniska Goleniów. Bez tej zmiany, do czerwca, lotnisko nie wytrzymałoby finansowo z uwagi na brak przychodów wynikający z pandemii. Jednocześnie stałe koszty generują narastanie  długu. Prezydent poinformował, że pozostali udziałowcy także składają się na te kwoty (całkowita kwota to 34 mln zł, rozłożone na kilka lat). Środki na ten cel pochodzą z budżetów największych dysponentów. Zmiany są zintegrowane i uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wieloletnim Planie Rozwoju Szczecina.

P. Bartnik – zapytał  o perspektywy dla Portu Lotniczego Goleniów.

M. Przepiera – przypomniał dotychczasowe inwestycje, związane z bezpieczeństwem, systemami naprowadzającymi, pasem startowym itp. Samorząd Miasta Szczecin i Marszałek, wraz z Gminą Goleniów, podjęli także sporo działań na rzecz uatrakcyjnienia lotniska. Wiadomo, że w lotnisko trzeba nadal inwestować. W związku z tym podpisano wieloletnią umowę, razem z PP Porty Lotnicze i Marszałkiem, regulującą kwestie dokapitalizowania Portu.

P. Bartnik – zapytał o zadanie „program oświetlenia ulic”: jaki był klucz wyboru ulic, które wyprowadzono z tego zadania?

M. Przepiera – poinformował, że kluczem wyboru były pieniądze i odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy w stanie zrealizować oświetlenie danej ulicy w tym roku. W zadaniach, dla których nie ma dokumentacji, zostawiamy środki na jej wykonanie i będziemy się starali wprowadzić je ponownie do budżetu w przyszłym roku.

P. Bartnik – zapytał o  Centrum Żeglarskie i zmniejszenie jego budżetu o kwotę 500 tys. zł na elektromobilność.

M. Przepiera – wyjaśnił, że zakup samochodu dla Centrum Żeglarskiego przeprowadzi ZDiTM, stąd taka zmiana w budżecie.

J. Balicka – zapytała o zakupy autobusów elektrycznych: jak wygląda dalsze postępowanie? Co z Fabryka Wody: czy jesteśmy w harmonogramie? Co z Muzeum Techniki?

M. Przepiera – powiedział, że Ursus, jako dostawca, zawiódł. Nie straciliśmy jednak regionalnego dofinansowania. Środki przyznane na ten cel mogliśmy wykorzystać do realizacji innego zadania. Otrzymaliśmy także 6 mln zł dofinansowania z programu „Gepard”. Tu wystąpiliśmy o zgodę na przesunięcie tych środków w czasie. Niezależnie od tego udało nam się uzyskać dofinansowanie z POIŚ-iu na zakup kolejnych 8 autobusów elektrycznych. Ad. Muzeum Techniki – umowa z wykonawcą została podpisana, inwestycja jest realizowana. Ad. Fabryka Wody – inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o 250 tys. zł zdjęte z zadania „Skatepark Kijewo”. Przypomniała, ze ta inwestycja powstała na skutek zabiegów grupy ok. 100 mieszkańców tego osiedla, którzy aktywnie zabiegali budowę skateparku. Przeciwko jej realizacji protestowały tylko 2 osoby, reprezentujące raptem kilkanaście domów. Podjęta decyzja jest dla radnej niezrozumiała.

M. Przepiera – powiedział, że coraz więcej działań w ostatnim czasie powoduje protesty ze strony mieszkańców. Dziś formalności związane z budową są tak rozbudowane, że osoba która chce zablokować daną inwestycję, może to robić przez wiele lat. Podjęliśmy decyzję o rezygnacji z tego zadania. Nie chcieliśmy „zamrażać” środków budżetu Miasta.

R. Lewandowski – zapytał, czy w budżecie są środki na remont ul. Świerczewskiej? Przypomniał, że jest to ulica b. ruchliwa, wzdłuż której zlokalizowane są zakłady usługowe i jednostka wojskowa, od lat wymagająca remontu.

M. Przepiera – powiedział, że nie ma takiej pozycji budżetowej. Ulica faktycznie jest w słabym stanie technicznym. Miasto złożyło przedsiębiorcom propozycję współfinansowania tego zadania. Prowadzący tam działalność mieli sfinansować projekt budowlany i uzyskać pozwolenie na budowę. Miasto deklarowało wykonanie inwestycji. Z tej propozycji nie skorzystano.

P. Bartnik - wobec braku dalszych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie omawiane projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 97/20w spr.zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 5, przeciw – 1, wstrzym. – 1.

Projekt uchwały Nr 100/20 w spr.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 5, przeciw – 1, wstrzym. – 1.

Projekt uchwały Nr 101/20w spr.zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 4, przeciw – 1, wstrzym. – 2.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
-Nr 97/20 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok
-Nr 100/20 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
-Nr 101/20 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


R. Lewandowski – złożył wniosek o przeprowadzenie remontu chodnika przy ul. 26 Kwietnia, na odcinku od ogródków działkowych, do Turzyna, po stronie Uniwersytetu.

M. Przepiera – zaproponował, by radny zgłosił to zadanie w formie interpelacji.

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – przypomniał niedawny remont ul. 26 Kwietnia, obejmujący m.in. wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika, po przeciwnej stronie ulicy. Powiedział, że to konkretne miejsce trzeba zbadać i oszacować ilość osób, które tamtędy chodzą.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/05/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/10/02 13:04:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/10/02 13:04:44 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/05/15 13:02:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/05/14 09:28:34 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/05/14 09:28:13 nowa pozycja