Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.2.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 5 GRUDNIA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Łażewska - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Założenia 2. etapu reformy systemu oświaty.
3. Opiniowanie projektu uchwały Nr Nr 284/18 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok ” - w części dotyczącej Oświaty i wychowania.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Założenia 2. etapu reformy systemu oświaty.


L. Rogaś – przedstawiła i omówiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały Nr Nr 284/18 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok ” - w części dotyczącej Oświaty i wychowania.


M. Dąbrowska – Mastalerz – Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich - omówiła projekt uchwały w części dotyczącej budżetu WIM.

J. Stala, A. Hofman – Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych –omówili projekt uchwały w części dotyczącej budżetu BIiRO.

U. Pańka – zauważyła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest zapis dotyczący podpisania porozumienia na termomodernizację 4 placówek. Zapytała, czy to jest te 7 mln zł przesunięte z 2020 r. na 2019 rok?

A. Hofman – potwierdziła.

J. Balicka – zapytała o przetarg dla SP63: kiedy się odbędzie? Sytuacja w tej szkole jest b. ciężka.

J. Stala – poinformował, że w szkole jest realizowany plac zabaw, w tym roku będzie też ogłoszony przetarg na boisko, a 14.12.br jest ogłoszenie ofert na termomodernizację.

U. Pańka – przypomniała, że szkoła na ul. Budziszyńskiej jest wygaszana. W tym roku szkolnym nie będzie miała uczniów. Radna zapytała, czy dalej ta placówka zostanie w miejskich zasobach oświatowych?

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – powiedziała, że Wydział przygotowuje koncepcję na ten budynek. W lutym będzie ostatecznie gotowa.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 284/18 w części dot. „Oświaty i wychowania”.

W głosowaniu: za – jednogłośnie Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


E. Łażewska – zapoznała radnych z treścią korespondencji, która wpłynął do Komisji:

1/ pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w spr. możliwości utworzenia szkoły podstawowej w miejsce likwidowanego GM7 (załącznik nr 4 ) – Komisja przyjęła do wiadomości.

2/ pismo rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze w spr. nadania imienia Generała Stanisława Sosabowskiego SP48 (załącznik nr 5) –

U. Pańka, E. Rogaś – poinformowały, że szkoła jest w procedurze nadania imienia, społeczność szkolna wybrała inną propozycję

Następnie radny B. Baran zaproponował, by w planie pracy Komisji znalazły się następujące tematy:

- dodatek wychowawczy dla nauczycieli przedszkoli,

- dodatek motywacyjny dla psychologów, pedagogów i logopedów,

- wynagrodzenia dla nauczycieli w Szczecinie

- wizje lokalne szkół, głównie takich gdzie przez lata nie było Komisji Edukacji (MOS ul. Przylesie; budynek szkolny ZSEE; itp.)

- potrzeby remontowe szkół i placówek oświatowych.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Renata Łażewska
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/11/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2018/12/19 14:52:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2018/12/19 14:52:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/05 11:14:09 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/05 11:13:21 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/05 09:49:03 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/11/29 13:40:24 nowa pozycja