Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.45.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 20 KWIETNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 77/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok,
- 78/21 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
- 79/21 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
- 94/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 95/21 w spr. przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 96/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 97/21 w spr. przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
- 98/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 99/21 w spr. przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
- 100/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 101/21 w spr. przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 102/21 w spr. przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
- 103/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 104/21 w spr. przyznania pani Małgorzacie Chryc-Filary i panu Zbigniewowi Filary dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 105/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
- 106/21 w spr. przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków.


4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 13.04.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 77/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok,
- 78/21 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
- 79/21 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025
- 94/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 95/21 w spr. przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 96/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 97/21 w spr. przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
- 98/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 99/21 w spr. przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
- 100/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 101/21 w spr. przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 102/21 w spr. przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
- 103/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 104/21 w spr. przyznania pani Małgorzacie Chryc-Filary i panu Zbigniewowi Filary dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
- 105/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków
- 106/21 w spr. przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków.D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Podkreśliła, że proponowane zmiany wynikają głównie z ostatecznego wyniku budżetowego roku 2020 oraz ze zmian przegłosowanych na styczniowej sesji Rady Miasta.

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – omówiła zmiany w budżecie Wydziału.

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – omówiła zmiany w budżecie podległych Wydziałów. Poinformowała, że zmiany proponowane w sferze mieszkalnictwa wynikają z połączenia dwóch TBS-ów.

M. Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – omówiła zmiany w budżecie Wydziału.

P. Bartnik – zapytał o lokalizację parkingu przy ul. Litewskiej.

M. Waszak – wyjaśniła, że jest to teren między szpitalem a ogródkami działkowymi.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił zmiany w wydatkach majątkowych Miasta.

Ł. Kadłubowski – zapytał o teren przy ul. Rugiańskiej: przetarg został przez ZBiLK unieważniony, pomimo, że zgłosiło się do niego aż 7 szczecińskich firm. Jednocześnie w autopoprawce pojawiło się urealnienie kwoty na to zadanie. Radny prosi o wyjaśnienie tej sytuacji.

M. Przepiera – powiedział, że otwarcie ofert nastąpiło już po sporządzeniu autopoprawki. Przypomniał, że to komisja przetargowa, niezależna w swojej pracy, dokonuje oceny ofert. Najpewniej uznała, że warto powalczyć o niższe ceny w drugim przetargu. Zmiana w budżecie jednak zostanie, bo nie wiemy, jakie oferty wpłyną na drugi przetarg.

E. Łongiewska – Wijas – zadała następujące pytania:

  • Czy są jakieś propozycje Miasta dot. budowy ścieżek rowerowych? W naszym budżecie powstają one głownie na wniosek mieszkańców.

M. Przepiera – powiedział, że w tym roku oddamy rekordową ilość kilometrów dróg rowerowych. Nie są to jednak drogi odrębne: powstają przy okazji budowy dużych inwestycji drogowych. Jako przykład podał Węzeł Łękno, Węzeł Głębokie, przebudowę ul. Hożej, ul. Modrej/ Koralowej.

  • Czy sięgamy po pomysły mieszkańców zgłoszone w ramach SBO – również i te, które nie wygrały w swojej edycji, ale zdobyły dużą ilość głosów i cieszyły się aprobatą mieszkańców? Radna nie oczekuje odpowiedzi na to pytanie w trakcie trwania posiedzenia Komisji.
  • ad. Szczecińska Kolej Metropolitalna – radna prosi o dyskusję, poznanie scenariuszy (również i negatywnych, w związku z zachowaniem partnerów rządowych). Pyta o zapis w budżecie związany ze zwiększeniem środków na ten cel.

M. Przepiera – przypomniał, że SKM to projekt, w którym mamy kilku partnerów. Problemy występują w firmie PKP PLK.  Scenariuszy w tej sytuacji jest wiele. Być może termin zakończenia inwestycji zostanie przesunięty w czasie. Zmiana w budżecie (przesunięcie) wynika z niewykonania finansowo pewnych zadań w ubiegłym roku. Prezydent zapewnił, że Miasto ma zamiar wywiązać się i zrealizować swoje zobowiązania.

P. Bartnik – zapowiedział, że jedno z posiedzeń Komisji Budżetu zostanie poświęcone Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej,

  • ad. zapis dot. wspierania rozwoju gospodarczego: „budowanie relacji z potencjalnymi przedsiębiorcami i inwestorami” – radna zapytała, co się za tym kryje? Jakie spektrum działań?

K. Bogusławska – Dyrektor Biura Zarządzania Projektami – wyjaśniła, że jest to szereg inicjatyw, m.in. wsparcie Rady Gospodarczej, „Dni Skandynawskie”, „Dni Polsko – Niemieckie”, projekt „Jest praca, jest klimat”. Generalnie zadania dotyczą współpracy ze środowiskiem biznesu. Szczegółowe informacje przekaże na piśmie.

  • Ad. środki na zakup samochodu służbowego dla ZBiLK (168 tys. zł) - radna zapytała, czy chodzi o samochód specjalistyczny?

M. Waszak – wyjaśniła, ze jest to samochód osobowy, do wykonywania zadań służbowych. Samochód, którym aktualnie dysponuje ZBiLK jest wieloletni i wymaga wymiany.

A. Szotkowska – zobowiązała się przekazać informację pisemną nt. parametrów, jakie spełniać ma nowy samochód.

  • Ad. 1 mln zł na „Fryderyki” – radna zapytała, gdzie są zapisane te środki?

D. Pudło – Żylińska- wyjaśniła, że kwota ta jest przeniesiona z rozwiązania części rezerwy przeznaczonej na TSR2021 i zasiliła dotację podmiotową dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Z tej dotacji podmiotowej 1 mln zł przeznaczono na dotację celową. Umowa będzie dostępna do wglądu w zasobach SAA.

  • Radna zauważyła, że słowo „covid” pojawia się w autopoprawce ponad 30 razy. Zapytała, jakie zmiany nastąpiły w materialnej tkance Miasta, motywowane zmianami kulturowymi, jakie przyniósł COVID?

P. Bartnik – przypomniał, że na każdej sesji Rady Miasta Prezydent przedstawia radnym informację nt. sytuacji covidowej w mieście.

  • Ad. Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Przygodnej – radna poprosiła o rozwinięcie tego tematu. Zadanie jest nowe, Komisja Kultury nie była o tym informowana.

M. Przepiera – wyjaśnił, że zadanie było dyskutowane od ubiegłego roku. Plan zagospodarowania przestrzennego przewidywał tego typu jednostkę w tym miejscu. Zadanie pojawia się w budżecie teraz, bo przesądzono, kto to zaprojektuje (WIM) i jak poprowadzi od strony budowlanej. Na projekt przeznaczono 160 tys. zł.

E. Łongiewska – Wijas – cieszy się, że jest dostrzegana potrzeba budowy sieci CAL-i. Szkoda tylko, że dzieje się to w taki sposób. Największym atutem tego typu obiektów, w wymiarze społecznym, jest włączanie mieszkańców w proces ich tworzenia, jeszcze zanim powstanie budynek. Zapytała, czy możemy poznać siatkę CAL-i? Jakie były kryteria wyboru tych miejsc? Kto o tym decydował?

  • Ad prowadzenie strony internetowej „Wstąp do Śródmieścia” (ok. 500 tys. zł) - zapytała, co to jest? Kto jest beneficjentem tych środków? Jaki ma być długoterminowy efekt?

P. Bartnik – w związku z wyczerpaniem listy pytań zapowiedzianych przez radną, odebrał głos E. Łongiewskiej - Wijas i zakończył tę część posiedzenia Komisji.

R. Stankiewicz – poprosił o rozważenie kwestii, czy ścieżki rowerowe w Szczecinie powinny zabierać pas ruchu w jezdni? Takie rozwiązanie nie jest bezpieczne dla rowerzystów.

P. Adamczyk – powiedział, że te ścieżki nie znikną. Dzielimy dostępną przestrzeń pomiędzy rowerzystów i kierowców. To właśnie tworzenie w mieście szerokich, 3 – pasmowych dróg jest niebezpieczne dla ludzi.

P. Bartnik – zapytał o boisko na Bukowym: zwiększono środki na ten cel o 1 mln zł.

M. Przepiera – wyjaśnił, że to zadanie jest powiązane z SBO. Na ul. Kolonistów jest teren zabezpieczony na cele sportowo – rekreacyjne. Na jego cześć złożono wniosek o budowę boiska i ten projekt wygrał. W efekcie sporządzenia projektu budowlanego, uznano, że ze względu na ukształtowanie terenu (duże różnice poziomów, konieczność przesuwania dużych mas ziemi) należy zaprojektować całe jego zagospodarowanie. Takie rozwiązanie jest lepsze z punktu widzenia inżynierii budowlanej.

P. Adamczyk - odpowiadając na pytanie radnej E. Łongiewskiej – Wijas podał przykłady działań, które są pochodną SBO: pumptrack na Wielgowie (zwiększenie budżetu ponad szacowany w SBO), także modernizacja ścieżek w Parku Żeromskiego. Są przykłady, kiedy tak się dzieje.

M. Przepiera – podał kolejne przykłady, kiedy budżet SBO się rozbudowuje: CAL na Gumieńcach był wnioskiem zgłoszonym w SBO kilka lat temu. Nie wygrał ówczesnej edycji, jest jednak podejmowany teraz. Budowa boisk Arkonii – wartość szacowana na ok. 5 mln zł została przekroczono 3 krotnie w wyniku przetargu. Zadania z SBO generują różne konsekwencje.

Ł. Kadłubowski – zauważył, że w SBO bardzo często dochodzi do zwiększania kwot (Staw Brodowski, Rower Miejski, Park Warszewo-Podbórz). Podobnie jest w przypadku zwycięskiego projektu na Bukowie. Radny ma nadzieję, że projekt „Kurs na północ”, który nie wygrał tegorocznej edycji SBO, stanie się wyznacznikiem dla wielu radnych i zostanie zrealizowany w przyszłorocznym budżecie.

P. Bartnik – zapytał o rzeźbę „Cała naprzód”: czy uda się w tej kadencji?

M. Przepiera – wyjaśnił, że wszystko zależy od tego, czy pomimo problemów zdrowotnych, wykonawca wywiąże się ze swojego zobowiązania. W maju będzie znana ostateczna odpowiedź.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że nie otrzymała odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Nie wiedząc co jest poddane od głosowanie, nie weźmie w nim udziału.

P. Bartnik – poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały (z autopoprawką), prosząc jednocześnie o udzielenie odpowiedzi na piśmie radnej E. Łongiewskiej – Wijas.

Projekt uchwały Nr 77/21 w spr.zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rokzaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 2. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Projekt uchwały Nr 78/21 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 2. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Projekt uchwały Nr 79/21 zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 2. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Następnie przystąpiono do omawiania projektów uchwał zgłoszonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

E. Wolender,  E. Dominiak – Górska – Biuro MKZ – omówiły prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o refundację prac, które zostały zakończone – które z wniosków dotyczą takich prac?

E. Wolender – wyjaśniła, że w tym roku były dwa wnioski tego typu. Jeden spełniał wszystkie wymogi – okna na ul. Piłsudskiego. Prace wykonano w 2020 roku, kwota refundacji to 10 tys. zł.

E. Dominiak – Górska – zobowiązała się przekazać informacje nt. drugiego wniosku, po zakończonym posiedzeniu Komisji.

M. Biskupski – zaapelował, by nie głosować na uchwałę dot. dofinansowania dla PKP. Mamy z PKP problemy. Jest wiele sytuacji, w których zależy nam na pomocy ze strony kolei (np. chodnik przy ul. Turkusowej, który przebiega przez działkę należącą do PKP) i takiej pomocy nie otrzymujemy.  Radny zadeklarował też, że będzie głosował przeciwko wsparciu finansowemu dla najbogatszej instytcji, jaką jest kościół.

J. Balicka – zapytała o to, czy wśród omawianych wniosków są takie, które uzyskały dofinansowanie ze Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego?

E. Dominiak – Górska – także tą odpowiedź przekaże po posiedzeniu Komisji.

R. Stankiewicz – zapytał o kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa – czy Miasto może wpłynąć na właściciela tego budynku, by dokonał remontu elewacji?

E. Wolender – powiedziała, że ta parafia b. prężnie stara się o środki. Rozpoczęła od prac niezbędnych (remont dachu). Są przygotowane projekty remontu elewacji i zapewne ksiądz proboszcz będzie chciał go wykonać. Nasze środki na pewno w tym pomogą. Nie mamy jednak narzędzi, by przymusić właściciela do wykonania remontu, chyba, że stan obiektu grozi zniszczeniem.

S. Stankiewicz – zapytał o ul Pocztową 19: co się wydarzyło, że Miasto wspomogło Wspólnotę Mieszkaniową?

E. Wolender – przypomniała, że w zeszłym roku mieliśmy 5 dotacji dla wspólnot na remont elewacji. Naszym priorytetem jest teraz wspieranie także wspólnot i stowarzyszeń, wyjście poza krąg obiektów sakralnych.

E. Łongiewska – Wijas – odpowiedziała radnemu Biskupskiemu: zabytki nie mogą płacić za nieporozumienia polityczne. To jest nasze dziedzictwo kulturalne, świadectwo naszej przeszłości. Mamy do czynienia z ciekawym pomysłem na dworzec główny i każda forma historycznej dbałości o to miejsce jest niezwykle cenna.

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omówione projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 94/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestr zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 10, przeciw – 1, wstrzym. - 0

Projekt uchwały Nr 95/21 w spr. przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 10, przeciw – 1, wstrzym. - 0

Projekt uchwały Nr 96/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 97/21 w spr. przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 98/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 10, przeciw – 1, wstrzym. - 0

Projekt uchwały Nr 99/21 w spr. przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 100/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 10, przeciw – 1, wstrzym. - 0

Projekt uchwały Nr 101/21 w spr. przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 102/21 w spr. przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 103/21 w spr. przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 10, przeciw – 1, wstrzym. - 0

Projekt uchwały Nr 104/21 w spr. przyznania pani Małgorzacie Chryc-Filary i panu Zbigniewowi Filary dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 105/21 w spr. przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 106/21 w spr. przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków

Zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy najemczyni lokalu przy ul. Pocztowej będzie płacić wyższy czynsz?

A. Szotkowska – wyjaśniła, że czynsze komunalne dla lokali użytkowych i mieszkalnych są regulowane. W lokalu mieszkalnym nie mogą wzrosnąć więcej jak o 10% rocznie (przy czym na stawkę czynszu przekłada się punktacja), w lokalu użytkowym stawka preferencyjna jest stała, stawka przetargowa jest stała, ulegająca korekcie o wskaźnik inflacji.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/04/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/05/28 12:06:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/05/28 12:06:01 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/05 11:31:42 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/04/14 11:55:12 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/04/14 11:53:05 nowa pozycja