Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.13.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję:
169/19 - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
170/19 - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 03.06.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 20.05.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


1. Wniosek o nadanie nazwy „Sekretna”, „Kobuza”, „Kuropatwy”, „Myszołowa”, „Jałowcowa’, „Dereniowa” – załącznik nr 3 do protokołu.

W. Wnuk – Geodeta Miasta – omówił wniosek jw.

W. Dąbrowski – zapytał, jakie są plany w stosunku do działki 259/5?

W. Wnuk – wyjaśnił, że jest to działka prywatna. Wydzielenie sugeruje, że będzie to droga. Jeśli właściciel złoży taki wniosek, nie będzie sprzeciwu ze strony Geodety Miasta.

W. Dąbrowski – zaproponował, by dla omawianej drogi nadać nazwę „Sekretna”.

Komisja przyjęła ww. propozycję przez aklamację.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, radni pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie nazwy „ul. Sekretna” projektowanej drodze obejmującej działki nr 257/5, 258/12 z obrębu ewidencyjnego 4199.

2. Wniosek o nadanie nazwy „Skalna”, „Szrenicka”, „Granitowa” – załącznik nr 4 do protokołu.

W. Wnuk – Geodeta Miasta – omówił wniosek jw.

W. Dąbrowski – zaproponował, by dla omawianej drogi nadać nazwę „Szrenicka”.

Komisja przyjęła ww. propozycję przez aklamację.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, radni pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie nazwy „ul. Szrenicka” drodze obejmującej fragment działki nr 43/10 z obrębu ewidencyjnego 2132.

3. Wniosek o nadanie nazwy „Przy Strumyku” – załącznik nr 5 do protokołu.

W. Dąbrówki – przedstawił wniosek jw.

W. Wnuk – poinformował, że nie wnosi uwag do zaproponowanej nazwy.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, radni pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie nazwy „ul. Przy Strumyku” drodze obejmującej działkę nr 237/26 z obrębu ewidencyjnego 4198.

4. Wniosek o nadanie nazwy „Nefrytowa” – załącznik nr 6 do protokołu.

W. Wnuk – Geodeta Miasta – omówił wniosek jw.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, radni pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie nazwy „ul. Nefrytowa” drodze obejmującej działki nr 55/1, 55/2, 55/3 z obrębu ewidencyjnego 3046.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję:
169/19 - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
170/19 - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,


Projekt uchwały Nr 169/19 w spr. wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W. Dąbrowski – poprosił o informacje (ilościowe) nt. składów Zarządu i Rad Nadzorczych – przed i po połączeniu. Poprosił także o zapewnienie, że pracownicy dotychczasowej Spółki Inwestycje Miejskie Stadion będą się zajmować tylko i wyłącznie stadionem.

M. Przepiera – wyjaśnił, że w obu strukturach jest jeden Prezes Zarządu i 3 – osobowe Rady Nadzorcze. W obu są zatrudnieni pracownicy do całościowej obsługi spółek. Spółka Inwestycje Miejskie Stadion zostanie wchłonięta jako „departament” i osoby tam zatrudnione będą się zajmować wyłącznie stadionem. Prezes Tumielewicz zostaje prezes Belina także – jej doświadczenie zostanie wykorzystane przy realizacji tej inwestycji. Nie jest przesądzone ile osób będzie tworzyło Radę Nadzorczą.

W. Dąbrowski – zapytał, czy jest w planach rozszerzenie Zarządu, czy też pozostanie on 1-osobowy?

M. Przepiera – stwierdził, że jest to delikatna materia. „Chcemy wykorzystać doświadczenie obu osób”.

Projekt uchwały Nr 170/19 w spr. wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W. Dzikowski – podkreślił, że końcowy efekt zmian odczuje ostatecznie lokator. To on powinien być zadowolony. Oba TBS-y zajmują się jednak różną materią, pracują dla innych odbiorców usług. Radny nie chciałby, aby po połączeniu wydłużono drogę administracyjną do załatwiania spraw mieszkańców.

J. Posłuszny – zapytał, gdzie będzie główna siedziba nowej spółki?

D. Wacinkiewicz – powiedział, że na ul. Bohaterów Warszawy.

W. Dąbrowski – położył nacisk na obsługę klienta po tym przekształceniu. Zapytał, czy we wszystkich czterech omawianych spółkach nie ma spraw sądowych, które mogłyby rzutować na kondycję finansową i zobowiązania?

G. Szotkowska – Prezes STBS – poinformowała, że na dziś spółka nie ma żadnych procesów. Zapowiada się jednak jeden dotyczący os. Wrzosowe Wzgórze. Tam wykonawca wygrał przetarg z bardzo niską ceną robót budowlanych. Od lutego ub. roku firma „Erbud” prowadziła rozmowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego. Firma z pewnością ponosi straty. Żeby nie zeszła z budowy, po zakończeniu inwestycji wystąpi z roszczeniem. Takie są ostateczne ustalenia poczynione w rozmowach. Nie wiadomo dziś, jakie będzie to roszczenie.

P. Sikorski – Prezes TBS Prawobrzeże – powiedział, że w spółce spory się pojawiają, roszczenia są zidentyfikowane. Nie ma dużych kwot, które mogą się pojawić.

M. Przepiera – powiedział, że z uwagi na krótki okres funkcjonowania obu spółek tj. Spółki Inwestycje Miejskie Stadion oraz Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, żadne roszczenia się nie pojawiły.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący W. Dąbrowski poddał pod głosowanie omawiane projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 169/19 został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 170/19 został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 1.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/06/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/08/26 12:01:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/08/26 12:01:57 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/08/22 10:18:10 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/07/04 14:47:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/11 09:38:43 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/11 07:08:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/10 13:24:14 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/10 10:55:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/10 10:51:37 nowa pozycja