Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.35.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 2 CZERWCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 08:15
Zakończenie posiedzenia - 10:15

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Podsumowanie posiedzenia wyjazdowego Komisji do obiektów sportowych MOSRiR (ul. Tenisowa, ul Bandurskiego/ul. Kresowa).
4. Dyskusja nad rozmieszczeniem i funkcjonowaniem w przestrzeni miejskiej stacji ładowania hulajnóg elektrycznych.
5. Raport z realizacji programu współpracy GMS z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.


Protokoły z posiedzeń Komisji w dn. 6.04.2021 r. oraz 28.05.2021 r. przyjęto w głosowaniu: za - 9 (jednogłośnie).


Ad. pkt. 3.
Podsumowanie posiedzenia wyjazdowego Komisji do obiektów sportowych MOSRiR (ul. Tenisowa, ul Bandurskiego/ul. Kresowa).


Przewodniczący Patryk Jaskulski – dokonał podsumowania dyskusji oraz wniosków z poprzedniego wyjazdowego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek do Prezydenta Miasta o naprawę ogrodzenia obiektu na ul. Tenisowej, zabezpieczenie środków na ww. zadanie i wpisanie ich jako poprawkę do budżetu na bieżący rok. Wniosek dotyczy także rozpoczęcia prac nad projektem modernizacji obiektu w zakresie budowy budynku socjalno-szatniowego i remontu płyty głównego boiska i zabezpieczenia środków na ww. zadanie w budżecie na rok 2022. Komisja wnosi także o uwzględnienie w projekcie możliwości realizowania na obiekcie sportów lekkoatletycznych oraz piłki nożnej.

Głosowanie: za – 9 (jednogłośnie).

Wniosek został przyjęty.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek do Prezydenta Miasta o montaż monitoringu na obiekcie na ul. Bandurskiego/Kresowej. Komisja wnosi o zabezpieczenie środków na ww. zadanie i wpisanie ich jako poprawkę do budżetu na bieżący rok.

Głosowanie: za – 9 (jednogłośnie).

Wniosek został przyjęty.

 

Radny Łukasz Kadłubowski – zapytał o obecne funkcjonowanie oraz plany dotyczące dolnego (starego) obiektu na ul. Bandurskiego. Wyraził opinię, że do czasu ustalenia przeznaczenia terenu, stare boiska również mogłyby funkcjonować.

Karol Rezler - Zastępca Dyrektora MOSRiR ds. Eksploatacyjnych – poinformował, że obecnie boiska będą wykorzystywane równolegle, jednak starsze boisko będzie stopniowo wygaszane.

Radny Marek Kolbowicz – zaproponował monitorowanie przez najbliższy rok obłożenia obiektów, aby poznać, jakie są faktyczne potrzeby klubów.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – poprosił MOSRiR o przekazywanie Komisji kwartalnej informacji o obłożeniu obiektów.

Karol Rezler - Zastępca Dyrektora MOSRiR ds. Eksploatacyjnych – zadeklarował, że MOSRiR będzie przekazywał kwartalnie raport o obłożeniu obiektu na ul. Bandurskiego oraz w miarę możliwości także z innych obiektów.

Radny Łukasz Kadłubowski – złożył wniosek formalny o skierowanie do Prezydenta dezyderatu w celu utrzymania dotychczasowej funkcji sportowej na obiekcie sportowym MOSRiR na ul. Bandurskiego do momentu sprecyzowania planów i podjęcia decyzji co do dalszego zagospodarowania tego terenu. Komisja wnosi o zabezpieczenie środków na funkcjonowanie obiektu.

Głosowanie nad wnioskiem formalnym o skierowanie dezyderatu w powyższej treści:

Za – 10 (jednogłośnie).

Wniosek został przyjęty.

 

Radny Przemysław Słowik – przypomniał o swoim wniosku związanym z dostępnością obiektów dla wszystkich klubów oraz dla dzieci i młodzieży (szczególnie w okresie wakacyjnym). Wyraził opinię, że należy dążyć do tego, aby możliwość korzystania z nowoczesnych obiektów sportowych była powszechna. Osiedle potrzebuje takiego miejsca i Radni powinni dołożyć starań, aby biurokracja nie stanęła na drodze do ogólnodostępności obiektu.

Radny Marek Kolbowicz – zauważył, że pomysł wymaga pochylenia się nad uwarunkowaniami prawnymi. Zwrócił także uwagę na kwestię nazewnictwa obiektu.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – przypomniał, że Dyrektor Wydziału Sportu na poprzednim posiedzeniu wspominał, że na obiekcie zostaną zorganizowane półkolonie. Zapowiedział powrót do tych tematów na kolejnym posiedzeniu Komisji.


Ad. pkt. 4.
Dyskusja nad rozmieszczeniem i funkcjonowaniem w przestrzeni miejskiej stacji ładowania hulajnóg elektrycznych.


Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – poinformował, że Miasto otrzymało propozycję współpracy w ramach projektu związanego z usytuowaniem na terenie Miasta stacji ładowania elektrycznych hulajnóg. Zostały także wskazane wstępne lokalizacje w konsultacji z ZDiTM-em oraz przedstawicielami firm wypożyczających hulajnogi.

Piotr Hołubowicz – SEEDiA – przedstawił prezentację, która stanowi Załącznik do protokołu.Poinformował, że firma ma możliwość pozyskania grantu od rządu koreańskiego na instalację projektu pilotażowego. Ponadto firma pracuje nad projektem badawczo-rozwojowym, w ramach którego nacisk kładziony jest na energię pozyskiwaną z panelu fotowoltaicznych. Z pokrycie kosztów instalacji odpowiedzialna jest firma SEEDiA.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał, czy program ogranicza się do przedstawionych 10 lokalizacji, czy możliwe jest także rozważenie kolejnych lokalizacji?

Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – poinformował, że wskazane lokalizacje są punktem wyjścia do dyskusji. Wyjaśnił, że oczekiwania firmy SEEDiA wobec Miasta obejmują wyrażenie zgody na wprowadzenia takiego rozwiązania oraz wskazanie lokalizacji.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zaproponował zlokalizowanie stacji ładowania w okolicy Bulwarów.

Radny Przemysław Słowik – zapytał, czy stacje mają służyć wyłącznie firmom wypożyczającym hulajnogi, czy także osobom prywatnym? Zapytał, czy stacje ładowania będą wpisywały się estetycznie w przestrzeń miejską? Czy będzie możliwe ich łatwy demontaż? Jak miałaby wyglądać współpraca z firmami zajmującymi się wypożyczaniem hulajnóg? Wyraził opinię, że obecnie bardziej priorytetową kwestią jest wyznaczenie stref, w których hulajnogi mogę być zostawiane przez użytkowników.

Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – poinformował, że jak na razie jeden z operatorów hulajnóg zadeklarował chęć współpracy. Będą prowadzone rozmowy także z pozostałymi operatorami.

Piotr Hołubowicz – SEEDiA – poinformował, ze SEEDiA prowadzi obecnie rozmowy z 6 operatorami na polskim rynku (z 3 działającymi w Szczecinie). Dla tych firm ta propozycja też jest atrakcyjna ze względu na niższe koszty ładowania. Proponowane rozwiązanie jest w pewnym stopniu odpowiedzią na obecne zmiany legislacyjne dot. hulajnóg. Poinformował, że jedna stacja może ładować 8 hulajnóg (w każdej strefie można zamontować 2 stacje). Zaznaczył, że jest to program pilotażowy, jednak model docelowy zakłada zakup przez podmioty stacji oraz platformy do zarządzania.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zwrócił uwagę na konieczność dbałości o wizualny aspekt stacji ładowania, aby nie stały się one kolejnymi banerami reklamowymi. Zaproponował dodanie do projektu lokalizacji na ul. Wyszyńskiego.

Radny Przemysław Słowik – zaapelował o ustalenie lokalizacji w oparciu o dane o faktycznym poziomie użytkowania hulajnóg.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt związany z usytuowaniem na terenie Miasta stacji ładowania elektrycznych hulajnógz zastrzeżeniem, iż ich finansowanie pozostanie po stronie firm zajmujących się wynajmem hulajnóg. Komisja rekomenduje ponadto zlokalizowanie stacji ładowania na ul. Wyszyńskiego.

Głosowanie: za – 7 (jednogłośnie).

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Raport z realizacji programu współpracy GMS z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.


Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – omówiła Raport z realizacji programu współpracy GMS z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. Poinformowała, że udzielono w sumie 575 dotacji na kwotę prawie 36 mln zł (otwarte konkursy ofert – 366 dotacji). Ze Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego dla organizacji pozarządowych zostało przekazane 77 tys. zł.  Wykonanie planu było mniejsze niż założenie (ok. 3 mln mniej). Różnica wynikała z tego, że czasem organizacje nie były w stanie skończyć zaplanowanych działań, w związku z tym pojawiło się wiele aneksów do umów. Poinformowała, że wdrożony został elektroniczny generator wniosków, który przeniósł do Internetu procedurę udzielania dotacji. Wspomniała, że ze względów pandemicznych nie odbyło się coroczne spotkanie „pod platanami”, jednak już w tym roku wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał, czym jest spowodowany spadek udzielonych dotacji?

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – odpowiedziała, że na przestrzeni roku sytuacja dynamicznie się zmieniała, co powodowało także zmniejszoną liczbę konkursów. Ponadto działalność organizacji także była znacząco ograniczona.

Radny Mirosław Żylik – wyraził uznanie dla wprowadzonego generatora wniosków, potwierdzając, że ułatwia on ich składanie.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny Łukasz Kadłubowski – przypomniał, ze został wyznaczony jako przedstawiciel Komisji do prac w zespole zajmującym się Kartą Mieszkańca. Wyraził gotowość do przedstawienia Radnym sprawozdania z dotychczasowych działań.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – ze względu na harmonogram prac zespołu zaproponował powrót do tego tematu po wakacjach.  
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/05/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/06/17 08:51:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/06/17 08:51:11 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/06/02 09:33:41 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/05/28 13:39:34 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/05/27 14:35:27 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/05/26 09:05:47 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/05/26 08:24:27 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/05/21 14:14:12 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/05/21 11:42:51 nowa pozycja