Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.39.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 17 LISTOPADA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2021 - dochody i wydatki majątkowe. Opiniowanie projektu uchwały Nr 215/20 w spr. budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok,
4. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 216/20 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- 217/20 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025.
- 233/20 zmieniający uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


P. Bartnik – poinformował o autopoprawce do projektu budżetu Miasta na rok 2021. Zaproponował, by omawiać i opiniować projekty uchwał z uwzględnieniem zapisów autopoprawki.

R. Lewandowski – poinformował o swoich 12 propozycjach zmian do budżetu 2021 r. (załącznik nr 3 do protokołu). Poprosił, by Komisja przeanalizowała i zaopiniowała przedstawione przez niego propozycje.

P. Bartnik – poinformował o projekcie uchwały Nr 242/20 w spr. określenia niższych niż ustawowe stawek podatku od nieruchomości.Zaproponował, by Komisja zaopiniowała ww. projekt pod koniec posiedzenia.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2021 - dochody i wydatki majątkowe. Opiniowanie projektu uchwały Nr 215/20 w spr. budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok,


I. Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta – omówiła proponowane zmiany do projektu budżetu Miasta na rok 2021.

R. Miszczuk – Dyrektor Biura Rady Miasta – wyjaśnił, że zmiany wprowadzone do projektu budżetu ujęte zostały nie w autopoprawce, a w wersji 2 projektu budżetu.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił projekt budżetu Miasta (wersja 2) w części dot. budżetu majątkowego.

P. Bartnik – zapytał o inwestycję realizowaną na Węźle Łękno.

M. Przepiera – przypomniał, że na tej inwestycji realizowane są 4 duże obiekty inżynierskie. W tej chwili budowana jest ściana działowa zatrzymująca wodę. Inwestycję wstrzymały związane z tym prace dokumentacyjne i pozwoleniowe. Podkreślił, że priorytetem dla Miasta było utrzymanie ruchu tramwajowego  i samochodowego w tym miejscu. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na 3 kwartał 2021 roku.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała pytanie, jakie zadała na ostatnim posiedzeniu Komisji, dotyczące realizowania inwestycji Mediateka. Usłyszała wówczas, że nie stać nas na wprowadzenie żadnych dodatkowych inwestycji. Dzisiaj w budżecie jest 7 mln zł na ten cel.

M. Przepiera – powiedział, że prace nad budżetem to ciągła płynność. Każdy dzień przynosi nowe informacje. W ciągu ostatniego tygodnia otworzyliśmy dwa duże przetargi, na kwoty dużo niższe niż szacowano. Stąd w budżecie pojawiły się pieniądze na Mediatekę.

Ł. Kadłubowski – zapytał o budżet bieżący Rad Osiedli i rozbieżności w kwotach przyznanych poszczególnym radom. Poprosił o algorytm podziału tych kwot.

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – przypomniał, że środki kierowane do Rad Osiedli przeznaczone są na działalność statutową Rad oraz na funkcjonowanie ich siedzib. Wzorem roku ubiegłego środki finansowe związane z aktywizacją społeczeństwa są zapisane w rezerwie budżetowej i będą dedykowane konkretnym działaniom.

Ł. Kadłubowski – zapytał o przebudowę ul. Bożeny, rozbudowę parkingu przy ul. Rapackiego (12 tys. zł) i oświetlenia ul. Bandurskiego (14 tys. zł).

M. Przepiera – ad. ul. Bożeny przypomniał, że znajduje się ona przy Fabryce Wody, która to inwestycja  jest realizowana b. sprawnie. Stąd postanowiono zrealizować w tym rejonie także i ulicę Bożeny wraz z miejscami parkingowymi. Kwoty zapisane na zadnie „parking przy ul. Rapackiego” i „oświetlenie ul. Bandurskiego” wynikają z rozliczenia dokumentacji dla tych zadań.

R. Lewandowski – zapytał o zakup butelko matów i o to, jaka będzie forma rekompensaty dla mieszkańców za oddane butelki?

P. Adamczyk – przypomniał, że w całej Polsce selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkiem ustawowym. Projekt „butelkomat” powstał w ramach SBO i będzie realizowany. Przewidujemy, że butelki będą przeliczane na punkty, które będą stanowiły podstawę do zakupu wyposażenia szkoły, dla której zostanie przypisany dany butelkomat. Traktujemy to jako element dopełniający system.

R. Stankiewicz – zapytał, ile Miasto zaoszczędziło na zaniechaniu dbania o zieleń miejską (koszenie trawników)?

M. Przepiera – powiedział, że nic. Koszty tych usług, wykonywanych na płacach minimalnych, znacząco wzrosły. Stąd nie byliśmy w stanie rozstrzygnąć tych przetargów, nawet przy ich mniejszym zakresie. Sytuacja nie powinna powtórzyć się w przyszłym roku, zdecydowaliśmy się na rozwiązania kilkuletnie i na rok przyszły umowy są już podpisane.

E. Łongiewska – Wijas – poparła zdanie dyr. Adamczyka w sprawie butelko matów. Uznała, ze na obecnym etapie rozwiązań rządowych należy podejść sceptycznie do takich rozwiązań. Tak naprawdę byłby to transfer pieniędzy publicznych do sfery prywatnej. Rozwiązaniem jest wystandaryzowany, na poziomie ogólnopolskim, system recyklingu, który pozwoli na optymalizację kosztów systemu i jego transparentność.

Następnie A. Hofman – Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych – omówiła budżet inwestycyjny BIiRO.

J. Balicka – zapytała o SP54?

J. Stala – Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych – „pierwsze kroki są poczynione, pracujemy nad rozszerzeniem zadania”.

Ł. Kadłubowski – pyta o program „Gryfuś”, czy będzie kontynuowany? Czy przedszkole przy ul. Ceglanej jest ujęte w tym programie?

J. Stala – realizujemy plan sukcesywnie. Zadanie jest w nim ujęte.

P. Bartnik – zapytał o budowę schroniska dla zwierząt i remont Teatru Letniego.

P. Adamczyk – poinformował, że Miasto podpisało umowę z wykonawcą schroniska. W najbliższych dniach nastąpi przekazanie placu budowy. Na koniec 2022 r. zaplanowano przeprowadzkę do nowej lokalizacji.

K. Tutko – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich – powiedziała, że Teatr letni również powinien być zrealizowany w terminie. Wykonawca jest przygotowany, panuje nad wszystkim.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o całodobową opiekę weterynaryjną: czy jest możliwe wykorzystanie infrastruktury schroniska do tego rodzaju usług?

P. Adamczyk – poinformował, że w schronisku oczywiście będzie gabinet weterynaryjny. Będzie on świadczył usługi na rzecz zwierząt ze schroniska. Dyrektor ma wątpliwości, czy powinien on świadczyć także usługi komercyjne. Przypomniał, że nie jest to zadanie gminy. Uznał, że należy to mocno przemyśleć.

P. Bartnik – zapytał o modernizację budynków w zasobach wspólnot mieszkaniowych.

M. Przepiera – poinformował, że kwota na ten cel co roku jest na zbliżonym poziomie i jest powiązana z uchwałami wspólnot, które biorą na siebie większość obciążeń finansowych.

R. Stankiewicz – przypomniał budżet Miejskiego Konserwatora zabytków. „Słowo jałmużna jest tu na miejscu”. Uznał, że ten budżet jest totalnie niewystarczający. Przypomniał, ze status zabytku w rejestrze Miasta ma ponad 4 tysiące obiektów. Zapytał, czy jesteśmy w tanie rozmawiać ze wspólnotami, których nie będzie stać na wkład własny do takiego remontu?

M. Przepiera – przyznał, że kwoty na ten cel nie są duże. Trzeba się temu przyjrzeć. Przypomniał, że jest tu zasada, że to właściciel płaci. Przynajmniej w części. W sytuacjach nietypowych pomaga Miasto. Środki Miejskiego Konserwatora Zabytków mają charakter dotacyjny. Pieniądze są przekazywane jako wsparcie i z reguły są częścią finansowania hybrydowego.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, w jaki sposób nasze miasto zareaguje na pandemię? Chodzi o transformację, zmianę w myśleniu o kształtowaniu metropolii. Czy odejdziemy od kumulacji kapitału Czy docenimy istnienie i wartość nieformalnych miejsc publicznych? Czy w przestrzeni publicznej wygospodarujemy obiekty służące integracji mieszkańców, funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego? Czy w naszym budżecie znalazło się takie myślenie?

M. Przepiera – powiedział, że z budżetem majątkowym tak jest, że 1/3 utrzymania tego budżetu to Unia Europejska. To tam są podejmowane pewne strategie. To ona pokazuje na co daje pieniądze, na co nie daje. Wszystkie omówione dziś inwestycje w pewnym stopniu tworzą takie działania. Mamy też w wersji 2 projektu budżetu 8 mln zł na podniesienie kapitału zakładowego STBS. Tam powstanie wielka wspólna przestrzeń publiczna. Tego typu inwestycje w mieście się dzieją.

P. Bartnik – przypomniał o wniosku radnego R. Lewandowskiego. Powiedział, że każdy wniosek budżetowy musi być tak przygotowany, by wskazać kwoty i źródła finansowania.

R. Lewandowski – podkreślił, że wniosek jest efektem jego pracy, jako radnego Rady Miasta. Poprosił o konkretne podejście do tego materiału. Omówił i uzasadnił poszczególne propozycje.

P. Bartnik – powtórzył, że na tym etapie procedury trzeba wskazać, skąd wziąć pieniądze na proponowane zadania. Wszystko w budżecie jest zbilansowane.

R. Lewandowski – powołał się na zapisy Statutu Miasta Szczecin (rozdz. 5, par. 23) i po raz kolejny wnioskował o rozpatrzenie złożonych przez niego propozycji.  Jako źródło ich finansowania wskazał nadwyżkę operacyjną.

P. Bartnik – poddał pod głosowanie wnioski radnego R. Lewandowskiego do projektu budżetu Miasta na rok 2021, ze wskazaniem na nadwyżkę operacyjną, jako źródło ich finansowania.

W głosowaniu: za – 3, przeciw – 4, wstrzym. – 0 wnioski te zostały zaopiniowane negatywnie.

Następnie Przewodniczący Bartnik poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał:

  • Projekt uchwały Nr 215/20 w spr. budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok (wersja 2)zaopiniowany został pozytywnie w głosowaniu: za – 4, przeciw – 1, wstrzym. – 2.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 216/20 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- 217/20 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025.
- 233/20 zmieniający uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.


  • Projekt uchwały Nr 216/20 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (wersja 2) zaopiniowany został pozytywnie w głosowaniu: za – 4, przeciw – 1, wstrzym. – 2.
  • Projekt uchwały Nr 217/20 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 (wersja 2) zaopiniowany został pozytywnie w głosowaniu: za – 4, przeciw – 2, wstrzym. – 1.

Projekt uchwały Nr 242/20 w spr. określenia niższych niż ustawowe stawek podatku od nieruchomości

S. Lipiński – powołał się na zapisy uzasadnienia projektu uchwały, z których wynika, że jej przyjęcie oznacza dla kasy Miasta prawie 200 mln zł ubytku dochodów. Praktycznie cała nadwyżka operacyjna. Miasta nie byłoby stać wówczas nawet na obsługę długu. Dotknęłoby to budżetu bieżącego, skutkowałoby drastyczny ograniczeniem wydatków bieżących we wszystkich sferach.  Cięcia dotknęłyby także budżetu majątkowego w części dotyczącej wkładów własnych. To byłby cios w funkcjonowanie Miasta. Wpłynęłoby to także na ratingi Miasta oraz na już przyznane kredyty. By to zrównoważyć należałoby diametralnie podnieść podatki, jednak Skarbnik nie widzi takiej możliwości.

Ł. Kadłubowski – stwierdził, że Skarbnik wyczerpująco przedstawił konsekwencje wynikające z przyjęcia tej uchwały. Poprosił o podjęcie odpowiedzialnej decyzji w tej sprawie.

W głosowaniu: za – 0, przeciw – 4, wstrzym. – 3 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały negatywnie.

Projekt uchwały Nr 233/20 zmieniający uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

M. Latkowska – Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 2 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/11/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/12/08 11:26:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/12/08 11:26:25 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/12/02 13:07:24 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/11/13 11:10:01 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/11/12 13:23:40 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/11/04 13:11:51 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/11/04 12:44:26 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/11/04 12:34:17 nowa pozycja